2/22/15

Մխիթարյան հայրեր Ներսես Ակինյանի և Համազասպ Ոսկյանի հայագիտական աշխատությունները

Ստորև ներկայացնում ենք Վիեննայի մխիթարյան ամենահայտնի գիտնական-վարդապետներից երկուսի՝  հ. Ներսես Ակինյանի և հ. Համազասպ Ոսկյանի՝ համացանցում առկա աշխատությունների ցանկը՝ համապատասխան հղումներով։ Գործերը տեղադրված են «Հայ գիրքի» շտեմարաններում և ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանի մատենաշարային հրատարակությունների հանգույցի «Ազգային մատենադարան» բաժնում։ Հիշեցնենք, որ գրքերը ներբեռնելու համար պիտի սեղմեք ընթերցիչի վերին աջ անկյունի i տառի վրա։ Իսկ այն գրքերը, որոնք ներկայացված են մեկ այլ ընթերցիչով, որը ներբեռնման հնարավորություն չի տալիս, անհրաժեշտության դեպքում կարելի է որպես pdf տպել։ Թե ինչպես, բացատրել ենք այստեղ։


Այս ցուցակները, հնարավոր է, արդեն հին լինեն։ Վերջին տարբերակները տեսեք ԱՅՍՏԵՂ և ԱՅՍՏԵՂ։


Ակինեան Ներսէս, Հ.

Տիմոթէոս Կուզ հայ մատենագրութեան մէջ (հանդերձ յաւելուածով՝ Տիմոթէոս Ա. Աղեքսանդրացի), Վիեննա, 1909
Զաքարիա եպիսկոպոս Գնունեաց եւ իւր տաղերը, Վիեննա, 1910
Կիւրիոն կաթողիկոս վրաց. պատմութիւն հայ-վրական յարաբերութեանց եօթներորդ դարու մէջ, Վիեննա, 1910

Յովնաթան Նաղաշ եւ Նաղաշ Յովնաթանեանք եւ իրենց բանաստեղծական եւ նկարչական աշխատութիւնք, Վիեննա, 1911
Նիւթեր հայ վկայաբանութեան ուսումնասիրութեան համար, Վիեննա, 1914
Հինգ պանդուխտ տաղասացներ, Վիեննա, 1921
Թուղթ Մակարայ Բ․ Երուսաղէմի Հայրապետի առ Վրթանէս եպիսկոպոսապետ Սիւնեաց յաղագս կարգաց Եկեղեցւոյ (բնագիր եւ քննութիւն), Վիեննա, 1930
Դասական հայերէնը եւ Վիեննական Մխիթարեան դպրոցը, Վիեննա, 1932
Եղիշէ վարդապետ եւ իւր պատմութիւնն հայոց պատերազմի, հտ. Ա, Վիեննա, 1932
◈ Եղիշէ վարդապետ եւ իւր պատմութիւնն հայոց պատերազմի, հտ. Բ, Վիեննա, 1936
◈ Եղիշէ վարդապետ եւ իւր պատմութիւնն հայոց պատերազմի, հտ. Գ, Վիեննա, 1960
Երեմիա Չէլէպի Քէօմիւրճեան. կեանքն եւ գրական գործունէութիւնը, Վիեննա, 1933
Մովսէս Գ. Տաթեւացի Հայոց կաթողիկոսն եւ իր ժամանակը, Վիեննա, 1936
Սիմէոն դպրի Լեհացւոյ Ուղեգրութիւն. տարեգրութիւն եւ յիշատակարանք, Վիեննա, 1936
Գէորգ Մըսրլեան, Ականաւոր հայեր Եգիպտոսի մէջ (նախաբանը՝ Ն. Ակինեանի), Գահիրէ, 1947
Տեսիլ Ս․ Սահակայ. մատենագրական-պատմական քննութիւն, Վիեննա, 1948
Ս. Մաշտոց Վարդապետ. կեանքն ու գործունէութիւնը հանդերձ կենսագրութեամբ Ս. Սահակայ, Վիեննա, 1949
Քրիստոնէութեան մուտքը Հայաստան եւ Վրաստան, Վիեննա, 1949
Քննութիւն Ս. Սահակի վերագրուած կանոններու եւ հայոց եկեղեցական տարին Է. դարու սկիզբը, Վիեննա, 1950
Կարմիրն Վարդան եւ Աւարայրի ճակատամարտը ըստ Ղազար Փարպեցւոյ, Վիեննա, 1951
Սիմէոն Պղնձահանեցի եւ իր թարգմանութիւնները վրացերէնէ, Վիեննա, 1951
Ներսէս Լամբրոնացի արքեպիսկոպոս Տարսոնի. կեանքն եւ գրական վաստակները հանդերձ ազգաբանութեամբ Պահլաւունեաց եւ Լամբրոնի Հեթմեանց, Վիեննա, 1956
Գրիգորիս Ա. կաթողիկոս Աղթամարի. կեանքն եւ քերթուածները, Վիեննա, 1958
Դաւիթ Հարքացի Անյաղթ փիլիսոփայ. կեանքն եւ գործերը, Վիեննա, 1959
Եւկլիդեայ գիրք յաղագս տարերաց երկրաչափութեան (բնագիր եւ քննութիւն), Վիեննա, 1960
Տաղասացներ եւ տաղեր, Վիեննա, 1968
Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Ա, Վիեննա, 1922
◈ Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Բ, Վիեննա, 1924
◈ Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Գ, Վիեննա, 1930
◈ Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Դ, Վիեննա, 1938
◈ Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Ե, Վիեննա, 1953
◈ Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Զ, Վիեննա, 1964

Ոսկեան Համազասպ, Հ.

Յովհաննէս Վանական և իւր դպրոցը, Վիեննա, 1922
Մատենագրական քննութիւններ, Վիեննա, 1926
Եղիա Աստուածատուրեան Մուշեղեան և իր գրական արտադրութիւնները, Վիեննա, 1927
Վասպուրական-Վանի վանքերը, մաս Ա, Վիեննա, 1940
◈ Վասպուրական-Վանի վանքերը, մաս Բ, Վիեննա, 1942
◈ Վասպուրական-Վանի վանքերը, մաս Գ, Վիեննա, 1947
Սարդիկէի ժողովքի հայերէն կանոնները։ Բնագիր և ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1945
◈ Սեբաստիայի վանքերը, մաս Ա (Սեբաստիա քաղաքի վանքերը), Վիեննա, 1946
Բարձր Հայքի վանքերը, Վիեննա, 1951
Գնունեաց և Ռշտունեաց նախարարութիւնները, Վիեննա, 1952
Տարօն-Տուրուբերանի վանքերը, Վիեննա, 1953
Արցախի վանքերը, Վիեննա, 1953
Ուսումնասիրութիւններ հայ նախարարութիւններու մասին, հտ. Ա (Խոռխոռունիք, Դիմաքսեանք, Ակէացիք, Անձեւացիք և Ամատունիք), Վիեննա, 1955
Կիլիկիայի վանքերը, Վիեննա, 1957
Գուգարքի վանքերը, Վիեննա, 1960
Սեբաստիայի, Խարբերդի, Տիարպէքիր և Տրապիզոնի նահանգներու վանքերը, Վիեննա, 1962
Չորս հայ տաղասացներ և անոնց տաղերը (Յովհաննէս Կարնեցի, Գրիգոր Օշականցի, Մովսէս Կարնեցի, Մարտիրոս Ղրիմեցի), Վիեննա, 1966
Ա. Ստեփանոս Վ. Ռօշքա. Բ. Մատթէոս Ջուղայեցի, Վիեննա, 1968