10/12/17

Փրզ. 120 ձեռագրի (ԺԴ դար, ճառընտիր և վարք սրբոց) հղումնավոր ցանկըՃառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ)
* Ձեռագրում շատ են խառնված, դիրքափոխված թերթերը։

◈ Սեբերիանոս, Ի մեծի աւուր Ճրագալուցին Ծննդեան եւ Յայտնութեան. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 1r-3v
◈ Գրիգոր Աստուածաբան Նազիանզացի, Խաւսք ի Ծնունդն Քրիստոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 3v-8r
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Ի Մատթէոսի Աւետարանին մեկնութենէ [Յիսուսի ծննդեան հատուածը]. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 8r-10v
◈ Կիւրեղ Աղեքսանդրացի, Խաւսք ի սբ Աստուածածինն ասացեալ ի ժողովն Եփեսոսի ընդդէմ չարափառին Նեստորի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 10v-13r
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Յաւետիս Աստուածածնին եւ միշտ Կուսին Մարիամու. Ճառընտիր և վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 13r-15r
◈ Գրիգոր Սքանչելագործ, Գովեստ ի սբ Աստուածածինն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 15r-16r
◈ Եպիփան Կիպրացի, Գովեստ յամենասուրբ Աստուածածինն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 16r-19v
◈ Թէոդորոս Անկիւրացի, Խաւսք ի Ծնունդ Փրկչին զոր ընթերցան Յառաջին ժողովն Եփեսոսի. Ճառընտիր և վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 19v-22v
◈ Կիւրեղ Երուսաղեմացի, Ի Ծնունդն Քրիստոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 22v-23v
◈ Եփրեմ Ասորի, Ի Ծնունդն Քրիստոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 23v-25r
◈ Պետրոս Սիւնեցի, Գովեստ ի սբ Աստուածածինն եւ ի միշտ Կոյսն մարիամ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 25r-28r
◈ Անտիպատրոս Բոստրացի, Ի Մկրտութիւն Տեառն, Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 28r-29r
◈ Կիւրեղ Երուսաղեմացի, Ի յիշատակի սբ Մկրտչին Յովաննու Կարապետին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 29r-29v
◈ Եփրեմ Ասորի, Ի մեծի աւուր Տեառնընդառաջին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 29v-32v
◈ Եփրեմ Ասորի, Յաղագս ապաշխարութեան նինուէացւոցն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 32v-38v
◈ Գրիգոր Աստուածաբան, Ի Մելիտոս եպիսկոպոս Անտիոքու. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 38v-42r
◈ Բարսեղ Կեսարացի, Յաղագս պահոց. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 42r-47r
◈ Եղիշէ, Յաղաւթսն որ ասէ Հայր մեր որ յերկինս ես. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 47r-49v
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Ի Մեկնութենէ մարգարէին Եսայ[ե]այ. «Գոչեա ազատութեամբ եւ մի՛ խնայեր». Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 49v-49v*
◈ Առաջին շաբաթն աւրն սրբոյն Թէոդորոսի ծննդեանն եւ սննդեանն եւ վարուց նորա. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 49v*-52v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Թէոդորոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 52v-54v
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Յաղագս ապաշխարութեան. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 54v-58r
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Ի Մեկնութենէ մարգարէին Եսայեայ. «Տէր, ողորմեաց մեզ, զի ի քեզ յուսացաք». Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 58r-61r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Կիւրղի Երուսաղեմի հայրապետին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 61r, 60v, 62r, 61v, 63r, 62v, 64r, 63v
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Յաղագս անառակին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 63v, 65r, 64v, 66r, 65v, 67r, 66v, 68r
Պատմութիւն երանելոյ հաւրն Յոհաննու Ոսկէբերանի եւ մահ նորին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 67v, 69r, 68v, 70r, 69v
◈ Յիշատակ Յոհաննու Երուսաղէմի հայրապետի. Եւսեբիոս Կեսարացի, յԵկեղեցական պատմութենէն ի Չորրորդ դպրութենէն [գլուխ Ե]. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 68r, 67v
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Ի մեծատունն եւ ի Ղազարոս. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 71r
Վկայաբանութիւն սրբոց Քառասնիցն որք ի Սեբաստիա նահատակեցան. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 77v-80v
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Ի փարիսեցին եւ ի մաքսաւորն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 80v-82v
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Ի սբ Լուսաւորիչն հայաստանեաց ի մեծն Գրիգորիոս. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 82v-88v
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Ի կինն քանանացի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 88v-94r
◈ Հիպողիտոս Բոստրացի, Ի Յոհաննու Աւետարանին մեկնութենէն ի յարութիւն Ղազարու. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 94r-96r
◈ Վահան Մամիկոնեան, Ի սբ յարմաւենիսն եւ ի գալուստն Տեառն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 96r-99v, 100r
Ի Զաքարիա մեկնութենէն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 99v-101v
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Ի տասն կուսանսն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 101v-105r
◈ Վահան Մամիկոնեան, Ի մեծի աւուր չորեքշաբաթին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 105r-108v, 124r-124v
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Յաղագս թերահաւատութեանն Թովմայի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 124v-127r
◈ Իգնատիոս Սեւլեռնցի, Ի Ղուկա[յ] Աւետարանին մեկնութենէն. «Ահաւասիկ ես առաքեմ զաւետիս Հաւր իմոյ ի ձեզ». Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 127r-129v, 132r-135v
Ի մեծի աւուր փոխման սրբոյ Աստուածածնին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 135v-141v
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Ի սուրբ Խաչն Քրիստոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 141v-144r
◈ Կիւրեղ Աղեքսանդրացի, Ի Խաչն Տեառն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 144r-147v
Յաղագս սքանչելեացն Յոհաննու առաքելոյ եւ աւետարանչի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 147v-151r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Անթիմոսի եպիսկոպոսի Նիկոմիդացւոց քաղաքին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 152r-160r
Վարք եւ քաղաքավարութիւնք սրբոյն մեծին Աթանասի Աղեքսանդրացւոց եպիսկոպոսին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 160v-169v
Վկայաբանութիւն սբ վկային Ակեփսիմա[յ] եւ Այիթալայ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 170r-174v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Աբդլմսեհի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 174v-181v
Յագաղս Անդրէի առաքելոյն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 181v-186v
◈ Աթանաս Աղեքսանդրացի, Ի հանգիստ սրբոյն Անտոնի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 186v-188v
◈ Տաճատ Վարագացի, Վկայաբանութիւն սրբոց Ատոմանց. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 188v-191r
◈ Պատմութիւն եւ խաւսք Եղադիոսի յաղագս սուրբ եւ փառաւորեալ հայրապետին Բարսղի արքեպիսկոպոսի Կեսարու Կապպադոկացւոյ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 191r-195r
Վասն սատակման Յուլիանոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 195r-197r
Վասն Անաստաս քահանայի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 197r-198r
Վասն երիտասարդին մոլորելոյ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 198r-200r
Յաղագս թէ որպէս կայսրն Վաղէս հալածեաց զամենայն ուղղափառ հաւատսն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 200r-202v
Վասն Յովսէփայ բժշկին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 202v-203v
Վասն կնոջն այրւոյ որ ջնջեցան մեղքն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 203v-204v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Բաբեղայ եւ երեք մանկանցն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 204v-212r
Գիւտ նշխարաց երանելոյն Գրիգորիսի Աղուանից կաթողիկոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 212r-213v, 215r-216r
Պատմութիւն վարուց երանելի հայրապետին Գրիգորի Աստուածաբանի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 216r-230r
Վկայաբանութիւն սուրբ եւ ճգնազգեաց վկային Քրիստոսի Գորդիոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 230r-233v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Գուրիասա[յ] եւ Սամոնա[յ]. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 233v-235v
Պատմութիւն սրբոյն Գրիգորի Սքանչելագործի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 235v-242r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Գեննարիոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 242r-244r
Վկայաբանութիւն մեծ եւ փառաւորեալ սքանչելագործ վկային Քրիստոսի Դեմետրիոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 244r-248v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Դոմնայի եւ Ինդոսի եւ երկուց բիւրուցն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 249r-261r
◈ [Յովսէպոսի Վասն Յակովբայ Եղբաւր Տեառն]. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 267v-268r
Վարք և քաղաքավարութիւն և ճգնութիւն և կատարումն սրբոյ հաւրն մերոյ Աբբա Եփրեմի Խորին Ասորւոյ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 268r-279v
Փորձութիւն նահատակութեան Եւստաթեա[յ] զաւրավարի և կնոջն և որդւոցն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 279v-285r
Վկայաբանութիւն.... Եւստռատիոսի, Եւգինոսի, Աւքսէնդիոսի, Մարդարիոսի, Ովրեստի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 285r-300r
Վարք երանելոյն Եւգինեա[յ] եւ դստեր նորա Մարիանոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 300r-301v
Գիրք Թեկղի սրբոյ կուսի և վկայի Քրիստոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 301v-307v
Վկայաբանութիւն Թէոդորիտեա[յ] քահանայի Անտիոքացւոյ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 307v-313r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Թէոպոմպեա[յ] եպիսկոպոս եւ Թէովնեա[յ] կախարդի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 313r-315v
Ի Սոկրատայ պատմութենէ վասն թագաւորութեանն Թէոդոսի Մեծի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 315v-316r
Ի յիշատակի սրբոյն Թէոդոսի թագաւորի ի Կայսերաց գրոցՃառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 316r-318r
Վկայաբանութիւն սրբոց իշխանացն Համազասպայ և Սահակայ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 318r-320v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Իգնատիոս եպիսկոպոսի Անտիոքու քաղաքի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 320v-327r
◈ Իգնատիոս Աստուածազգեաց, Առ եկեղեցիսն Հռովմայեցւոց. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 327r-328v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Խարիթա[յ] եւ որոց ընդ նմա. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 328v-334r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Կղեմայ հայրապետին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 334v-336r
Պատմութիւն երանեալ և սքանչելագործ եպիսկոպոսին Բագարատայ Տոռոմինոյ քաղաքին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 336r-340v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Կալիստրատոսի և այլոց մարտիրոսացն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 341r-349r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Կիրակոսի և մաւր նորին Յուղիտեա. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 349r-350v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Կոդրատիոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 350v-357r
Վկայաբանութիւն սրբոց Հիպերիքանց. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 357r-361v
Վկայաբանութիւն Ղուկիանոսի քահանայի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 361v-364v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Ղունկիանոսի հարիւրապետի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 364v-366v
Վկայաբանութիւն սրբոց Ղևոնդեանց. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 366v-378v
Վկայաբանութիւն Ղուկասու աւետարանչի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 378v-380r
Պատմութիւն սբ առաքելոյն եւ աւետարանչին Մաթէոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 380r-381v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Մարութայի հայրապետի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 381v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Մարկոսի աւետարանչին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 382r-386v
Պատմութիւն սբ հաւրն Մակարայ Եգիպտացւոյ և այլոցն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 386v-388v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Մինասի և Երմոգինի և Գրափոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 388v-395v
Վարք և վկայութիւն Մելէսի եպիսկոպոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 395v-396v
Վկայաբանութիւն սբ քահանայիցն Մակարա[յ] և Եւգինոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 396v-399r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Մամասա[յ] ճգնաւորի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 399r- 401r
◈ Եփրեմ Ասորի, Ներբողեան պատմագրաբար ի սբն Յովաննէս Կարապետ և Մկրտիչ Քրիստոսի և ի կաքաւումն Հերովդիադայ, թարգմանեալ տեառն Գրիգորիսի հայոց կաթողիկոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 401r- 405r
Վկայաբանութիւն սրբոյ կուսին Յուլիանեա[յ] և որոց ընդ նմա վեց հարիւր և ութ վկայիցն Աստուծոյ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 405r-414r
Պատմութիւն սրբոյն Յակովբայ Մծբնայ հայրապետին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 414r-422v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Յակովկայ թագաւորազնոյ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 422v-427v
Պատմութիւն սրբոյն Նիկողայոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 427v-431r
Վասն սքանչելեաց սրբոյն Նիկողայոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 431r-437r
Վկայաբանութիւն Պիոնի քահանայի և այլ սրբոցն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 437r-441r
Պետրոս և Պաւղոսի սրբոց առաքելոցն թէ զիարդ ի Հռոմ կատարեցան. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 441r-448r
◈ Թուխթ Դիոնէսիոսի յաղագս մահուան Պետրոսի և Պաւղոսի առ Տիմոթէոս աշակերտն Պաւղոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 448r-450r
Վարք ս[րբ]ոյն Պաւղոսի անապատականի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 450r-451v
Պատմութիւն Պաւղեա[յ] միայնակեցի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 451v-455r
Վարք սրբոյն Պաւղիկարպոսի եպիսկոպոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 455r-457v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Պանտալէօնի և Երմողեա[յ] և Երմիպպեա[յ] և Երմոկրատեա[յ]. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 458r-464r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Պետրոսի հայրապետի և Աբիսողոմա[յ] սարկաւագի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 464r- 468r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Սևերիանոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 468r- 469r
◈ Աթանաս Աղեքսանդրացի, Ներբողեան ասացեալ ի սուրբն Ստեփաննոս. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 469v-473v
◈ Պրոկղ Կոստանդնուպոլսեցի, Ներբողեան ասացեալ ի սբն Ստեփանոս Նախավկայն Քրիստոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 473v-477v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Սարգսի զաւրավարի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 478r-482r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Վահանայ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 482v-488r, 489r
[Վկայաբանութիւն սրբոյն Վառվառեայ]. [սկիզբը չկայ]. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 493r-495v
Վկայաբանութիւն սրբոց Վարոսեանցն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 495v-499v
◈ [Եղիշէ, Վասն Վարդանայ եւ հայոց պատերազմին, Հինգերորդ յեղանակ]. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 499v-506r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Փեբրոնիա կուսին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 506r-513r
Պատմութիւն սրբոյն Փոկասու եպիսկոպոսին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 513r-515r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Փոկասու եպիսկոպոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 515r-519v
◈ [Եփրեմ Ասորի], Թուղթ խոստովանութեան վարուց յանցանաց. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 519v-522r
◈ [Յովհան Մանդակունի/Մայրավանեցի], Թուղթ վասն ապաշխարութեան. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 522r-524v
◈ [Յովհան Մանդակունի/Մայրավանեցի], Թուղթ վասն պահոց պնդութեան. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 524v-527v
◈ [Յովհան Մանդակունի/Մայրավանեցի], Վասն ընդունելի և անընդունելի աղաւթից. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 527v-530v
◈ [Յովհան Մանդակունի/Մայրավանեցի], Յաղագս ողորմութեան. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 530v-534r
◈ [Յովհան Մանդակունի/Մայրավանեցի], Վասն չբամբասելոյ և չդատելոյ զքահանայս. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 534r-537r
◈ [Յովհան Մանդակունի/Մայրավանեցի], Վասն երկիւղիւ և զգուշութեամբ ի սբ խորհուրդն մերձենալոյ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 537r-540r
◈ [Յովհան Մանդակունի/Մայրավանեցի], Վասն մխիթարութեան աղքատաց. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 540r-542v
◈ [Յովհան Մանդակունի/Մայրավանեցի], Թուղթ մխիթարութեան վասն վախճանելոց յաշխարհէ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 542v-545r


10/2/17

Հարցազրույց «Գրահավաքի» հետՎերջերս լրագրող Անահիտ Մինասյանը տողերիս հեղինակին ուղարկեց հարցեր, որոնց պատասխանեցի, բայց հետո պարզվեց, որ միայն շատ փոքրիկ մաս պիտի գործածվի ռուսալեզու «Digital.Report» առցանց պարբերականի «Как идет оцифровка библиотек Армении: новая жизнь старых книг» հոդվածում։ Ուստի Անահիտի հարցերին տվածս պատասխանները կհրապարակեմ այստեղ։
1. Որտեղի՞ց առաջացավ «Գրահավաք» բլոգի/կայքի ստեղծման գաղափարը, և ո՞րն էր նրա առաջնային նպատակը:

— Կարճ պատասխան։ Գաղափարը ծնվեց անգործությունից։ Երբեմն անգործ մնալը կարող է մի շատ լավ գաղափարի ծնունդ տալ։ Միտքդ ավելի անզբաղ է, իր համար հանգիստ թափառում է, ուստի, չգիտես որտեղից հղանալով, ծնում է լավ գաղափարներ ։)

Երկար պատասխան։ «Գրահավաքը» ստեղծվել է 2014 թվականին, երբ ես մի կարճ ժամանակ համեմատաբար ազատ էի, միայն կես դրույքով էի աշխատում և շատ գործ չունեի անելու, ուստի մտմտում էի, թե հանրության համար ինչ լավ ու օգտակար բան կարելի էր անել։ Ինչպես հուշում է բլոգի անունը, «գրքեր հավաքելու» գաղափարը ծագել է հենց ի սկզբանե։ Այդ ժամանակ մտադիր էի նաև ինքս էլ որոշ էլեկտրոնային գրքեր պատրաստելու (և մի քանիսը պատրաստեցի, դրեցի կայքում), համակարգչային ծրագրեր թարգմանելու-հայացնելու, ժողովրդին որոշ համակարգչային-համացանցային գիտելիքներ փոխանցելու, հայոց լեզվին վերաբերող նյութեր տրամադրելու և այլն։ Այս բոլորը ձեռքի հետ անում եմ, իհարկե, բայց, ինչպես հասկացել եք, «Գրահավաքը» հիմնականում առցանց գրադարան է, որը համակարգված ձևով ներկայացնում է համացանցային տիրույթում սփռված հայալեզու կամ հայագիտությանն առնչվող օտարալեզու գրքեր։ Ինչպես բացատրված է կայքիս հենց հիմնական էջում, «Գրահավաքը», ի տարբերություն համացանցային այլ գրադարանների, իրական գրքեր սովորաբար չի մատուցում (սակավ բացառությամբ)։ Այն տալիս է գրքերի միայն հղումներ, ինչ պատճառով էլ ես այս տիպի գրադարանը կոչել եմ «գրահղումների գրադարան», որպեսզի հնարավոր լինի այն տարբերել այլ տիպի գրադարաններից։ Քանի որ այս տիպի գրադարանի այլուր չեմ հանդիպել (գուցե կա, բայց ես չեմ տեսել), ես նրա համար նաև անգլերեն անվանում եմ ստեղծել՝ booklinks library (ռուսերեն՝ библиотека книгоссылок)։ Գրահղումների գրադարանն այլ բան չէ, քան տեղեկույթի որոշակի տեսակի կազմակերպման ձև (տվյալ դեպքում՝ համացանցում ազատորեն հասանելի գրքերին վերաբերող տեղեկույթի)։ Ինչպես կայքիս հիմնական էջում գրված է, ցանկանում եմ, որ այսպիսի գրադարաններ մի օր ստեղծվեն բոլոր լեզուների կամ մասնագիտական ոլորտների համար։ Տարածված լեզուների համար (օրինակ՝ անգլերենի և ռուսերենի) այսպիսի գրադարաններ ստեղծելն անշուշտ շատ ավելի հսկայածավալ աշխատանք ու ահռելի միջոցներ է պահանջում, բայց այսպիսի գրադարանները, գոնե զանազան մասնագիտական ոլորտների համար, կարծում եմ, անհրաժեշտություն են, և միգուցե հետագայում դրանք ստեղծվեն տեղեկույթի կազմակերպման գործով զբաղվող խոշոր ընկերությունների կողմից, օրինակ՝ Գուգլի։

Գրահղումների գրադարանն օգնում է ներբեռնելի կամ ազատ ընթերցման ենթակա գիրք որոնողին համացանցում ավելի հեշտությամբ գտնելու ուզածը։ Ես նաև զանազան թեմատիկ գրացուցակներ եմ ստեղծում՝ որևէ տիպի գրականություն ներկայացնելու կամ որևէ թեմային առնչվող գրքերը կամ դրանց բովանդակությունը մեկտեղելու և դրանով իսկ անհրաժեշտ նյութի որոնումը դյուրացնելու համար։ Բացի գրադարանի այբբենական ցուցակներից, որոնցում գրքերը պետք է որոնել ըստ հեղինակների անունների, կան նաև պարբերականների, հայերեն ձեռագրերի, նախախորհրդային շրջանի ռուսալեզու հայագիտական գրքերի, հայկական ձայնանիշերով հրատարակված գրքերի ցուցակներ, առանձին հեղինակների որոշակի գործերի և մատենաշարների բովանդակության համար ստեղծված ցուցակներ և այլն։ Գրահղումների գրադարանի մյուս առանձնահատկությունների մասին կարող եք կարդալ կայքի հիմնական էջում։

Ցավոք, քանի որ «Գրահավաք» գրադարանի վրա աշխատում եմ միայն ես, իսկ ես էլ վաղուց այլևս անգործ չեմ, ինչպես կայքի հիմնման ժամանակ, ուստի կայքով զբաղվել կարող եմ միայն իմ հիմնական աշխատանքից ազատ ժամանակ, և «Գրահավաքը» դեռևս չափազանց թերի գրադարան է, չնայած որ առաջին հայացքից հարուստ է թվում։ Որպեսզի այն շատ ավելի հարստանա և ավելի շատ մարդկանց պիտանի դառնա, պետք են աշխատող հավելյալ ուժեր, որոնք առայժմ չկան։
2. Ի՞նչ սկզբունքով եք ուղղորդվում «Գրահավաքում» ներառված գրքերի հղումները տեղադրելիս:

— ա) Քանի որ սա հայկական գրադարան է, ապա գրքերը պիտի լինեն կա՛մ հայալեզու, կա՛մ հայկական թեմաներին առնչվող։ բ) Գրքերը պիտի լինեն ազատորեն ներբեռնելի կամ առցանց ընթերցվող։ Կան կայքեր, որոնք գիրք են վաճառում. մենք հղում չենք տալիս դեպի վաճառվող գրքեր։3. Ձեր կայքում թվով քանի՞ հեղինակի աշխատությունների հղումներ են ներկայացված, դրանցից քանի՞սն են էլեկտրոնային։

— Հեղինակներին չեմ հաշվել, ներեցեք։ Իսկ «էլեկտրոնային» ասելով՝ ի՞նչ նկատի ունեք։ Բոլոր գրքերն էլ, քանի որ էլեկտրոնային ընթերցիչ ծրագրերով ու սարքերով են ընթերցվում, «էլեկտրոնային» են, այսինքն՝ կամ թվայնացված, տեսածրված գրքեր են, կամ մուտքագրված բնագրեր։ Հիմնականում PDF, DjVu, HTML, EPUB և MOBI ձևաչափերի նիշքեր են, որոնց մի մասը կարելի է ընթերցել հենց համացանցում՝ առցանց ընթերցիչով։4. Ո՞վ է Ձեր կայքի միջին վիճակագրական օգտատերը։

— Բնականաբար, կամ հայերեն կարդալ իմացողը, որ սովորաբար հայ է, կամ հայագիտությամբ հետաքրքրվող օտարը։ Օգտատերերի մեծ մասը Հայաստանից, Ամերիկայից, Ռուսաստանից և եվրոպական որոշ երկրներից է։ Ուրիշ տվյալներ չունեմ։5. Ըստ Ձեզ՝ որո՞նք են ներկա պահին հայալեզու էլեկտրոնային (թվային ու թվայնացված) գրադարանների հիմնական խնդիրները։

— Քանի որ, ինչպես արդեն ասացի, «Գրահավաքը» տարբերվում է մյուս առցանց գրադարաններից, այսինքն՝ միայն գրահղումների գրադարան է և ո՛չ իրական գրքերի, ապա ես կարող եմ միայն այս տիպի գրադարանի խնդիրների մասին խոսել, ինչը թեթևակի արեցի վերևում։ Իսկ մնացած գրադարանները, որ հենց թվայնացված գրքեր են մատուցում, կարող են զանազան այլ խնդիրներ ունենալ, որոնց ես տեղյակ չեմ։ Կարող եմ կռահել, բայց ավելի լավ է՝ հարցին պատասխանեն մյուս առցանց գրադարանները ստեղծողներն ու աշխատեցնողները։6. Ձեր դիտարկումներով՝ հայերեն լեզվով էլեկտրոնային գրադարաններում ներկայացված գրքերի նկատմամբ արդյո՞ք պահպանվում են հեղինակային իրավունքների պահանջները՝ հաշվի առնելով, որ դրանց ներբեռնումն անվճար է։

— Լավ հարց է, բայց դարձյալ ավելի շատ վերաբերում է հենց այդ գրադարանների տերերին։ Քանի որ ես սովորաբար միայն հղումներ եմ տալիս դեպի զանազան կայքերում տեղադրված գրքեր, ես չեմ կարող իմանալ՝ արդյո՞ք կայքում գիրքը տեղադրողները դա անելու համար թույլտվություն ունեցել են, թե ոչ։ Ով ասես կարող է գիրք թվայնացնել ու տեղադրել համացանցում։ Շատ հաճախ հենց հրատարակիչները կամ հեղինակներն են իրենց հրատարակած գրքերն ազատորեն տրամադրում, օրինակ՝ ԵՊՀ հրատարակչությունը, մեր Գիտությունների ազգային ակադեմիան, ՀՃՈՒՄ-ը և այլն։ Շատ գրքեր տեղադրված են զանազան համալսարանական կայքերում, մեր Ազգային գրադարանի առցանց շտեմարաններում, և, հետևաբար, ես մտածում եմ, որ այսպիսի լուրջ հաստատությունները դա անում են թույլտվությամբ։ Երբեմն պատահում է, որ որևէ անձնական կայքում գտնում եմ դեռևս գրախանութներում վաճառվող մի գիրք, որի հրատարակիչն իր գրքերն ազատորեն չի տրամադրում, և հասկանում եմ, որ դժվար թե այդ գրքի թվային տարբերակը թույլտվությամբ հայտնված լիներ կայքում։ Նման դեպքերում գիրքը չեմ ներառում գրահղումների գրադարանի ցուցակներում։ Բայց, կրկնում եմ, ես չեմ կարող այսպիսի հարցերը ճշտել, քանի որ հեղինակային իրավունքի օրենքով պաշտպանվող գրքերը թվայնացնողն ու համացանցում տեղադրողը ես չեմ։ Երբ մենք համացանցում գիրք ենք որոնում, հաճախ դիմում ենք որոնողական ծառայությունների, օրինակ՝ Գուգլի, օգնությանը։ Եվ, ինչպես գիտեք, Գուգլը բերում է թե՛ հեղինակային իրավունքի օրենքով պաշտպանված և ապօրինի տեղադրված, թե՛ այդ օրենքին այլևս չենթարկվող կամ թույլտվությամբ տեղադրված գրքեր։ Արդյոք կարո՞ղ ենք Գուգլին մեղադրել ապօրինի տեղադրված գրքերի հղումները նույնպես ցուցադրելու համար։ Չգիտեմ, այս խնդրին բավականաչափ տեղյակ չեմ։ Բայց ենթադրում եմ՝ մեղադրել չենք կարող։

Սեդա Ստամբոլցյան (Գրահավաք)

7/28/17

Նամակ ուխտավորին


Ամեն տարի՝ մի քանի անգամ, զբոսաշրջային ընկերություններն ու եկեղեցին կազմակերպում են բազմամիլիոն արժողությամբ բազմամարդ ուխտագնացություններ Երուսաղեմ և տերունական այլ վայրեր։  Ես հասկանում եմ իրենց հանգստի կազմակերպման վրա իրենց ուզած չափով ու ձևով գումար ծախսող մարդկանց ու ճանապարհորդներին։ Բայց չեմ հասկանում, հրաժարվո՛ւմ եմ հասկանալ ահռելի գումարներ ծախսող ուխտագնաց քրիստոնյաներին և այդ ուխտերի կազմակերպիչ հոգևորականներին։ Իմ այս «նամակն» ուղղված է նրանց՝ մարդկանց այս խմբին, որն իրեն «քրիստոնյա» է կոչում, առավել ևս՝ «հա՛յ քրիստոնյա»։ «Նամակն» ուղարկում էի հասցեատերերին արդեն երկար տարիներ, բայց կամ մտքումս, կամ երբեմն՝ սակավաթիվ առիթների դեպքում՝ բանավոր, իսկ վերջապես որոշեցի գրել, երբ հերթական ուխտավորը վերադարձից հետո ինձ ասաց. «Օ՜, ի՜նչ լավ էր, ի՜նչ... Քեզ համար էլ եմ օրհնված մո՜մ բերել...»։ Այս դատարկությունն անտանելի է։ Այն պետք է ինչ-որ ձևով լցնել։ՆԱՄԱԿ ՈՒԽՏԱՎՈՐԻՆ


Քրիստոսին թողած քո երկրում՝ քո կողքին՝ գնում-հասնում ես, մեծ ծախս անելով, Երուսաղեմ, որ Քրիստոսից օրհնություն ստանաս, թերահավա՜տ, անմի՜տ, ուղեղդ հայրենի լեռների դարավոր ծանր ձյան տակ սառեցրա՛ծ քրիստոնյա։

Մի հատ կողքդ նայիր, տե՛ս, թե որքան արագ կգտնես Նրան, Որի օրհնության փափագն ունես։ Այն ահռելի գումարը, որ քեզ պես բազմաթիվ անմիտների հետ տանում ես անշունչ քարերին ու շնչավոր օտարներին, ափսոսում ես տալ քո կողքին օգնություն աղերսող Քրիստոսին, որ փոքրիկ մանկան, անօգնական ծերի, հիվանդի ու հաշմանդամի և հալածյալի տեսքով քաղցում է, ծարավում, բուժման փող չունի, տառապում է, մերկ է, անտուն, հիվանդանոցում ու բանտում։ Իսկ դու թե օգնել ես Նրան, ապա, վստահ եմ, ո՛չ այնքան, որքան քարերին ու քո հաճույքի գործարաններին, այլ միայն մի փոքրի՜կ, չնչի՜ն գումարով՝ մնացածը քո կյանքի կարևոր ու անիմաստ ուխտագնացության համար պահելով։

Ու հիմա, քեզնից գոհ ու երջանիկ, ինքնավստահ ու ինքնախաբ, ելել-գնում ես մի օտար երկիր՝ կատարելու ո՛չ այն, ինչի պատվերը ստացար քո Տիրոջից, և արհամարհելո՛վ այն, ինչի պատվերը ստացար, և գնում ես, որ օրհնվես քեզնից Արհամարհվածից։

Թե առիթ գտնես, թույն ու անեծք կթափես այն հարուստ ազգի վրա, որի երկիրն ես գնում և որին քո և քո անմիտ ընկերների ահռելի գումարով է՛լ ավելի հարստացնում՝ այդ գումարը թաքցնելով քո կողքին ապրող աղքատ ու կարիքավոր Քրիստոսից։

Ավելի լավ էր՝ ազնիվ լինեիր և պարզապես զբոսանքի գնայիր՝ որ երկիր որ ուզեիր, ինչ գումարով որ ուզեիր, և քո մարմնի զբոսանքին «ուխտ» անունը չտայիր, Քրիստոս ու օրհնություն չխառնեիր։ Եթե քրիստոնյա ես, քո միակ ուխտը, որ տրվել է քեզ Քրիստոսից ու պատվիրվել պահել, Նոր Ուխտն է, որը երբեք ու երբեք չես հաջողում կատարել։

Ուրեմն հաստատապե՛ս իմացիր, որ փոխարեն ակնկալածդ օրհնության՝ անեծք ժառանգեցիր՝ վարձատրվելով ինքնախաբեության ու զգայարանների կեղծ ու անարժեք հաճույքով միայն։ Չե՞ս հավատում։ Ուրեմն չես հավատում Նրան, Ով շատ հստակ ասաց. «Եկե՛ք, Իմ Հորից օրհնվածնե՛ր, ժառանգելու ձեզ համար պատրաստված արքայությունը, որովհետև քաղցած էի, ծարավ, մերկ, անտուն, հիվանդանոցում ու բանտում, և կերակրեցիք, հագցրիք, խնամեցիք, այցելեցիք։ Իսկ դուք, որ այս ամենը չարեցիք ու արհամարհեցիք Ինձ, գնացե՛ք սատանայի և նրա սպասավորների համար պատրաստված կրակը հավիտենական»։ Արդյոք որտե՞ղ ասաց. «Եկե՛ք, Իմ Հորից օրհնվածնե՛ր, ժառանգելու արքայությունը, որովհետև ուխտի եկաք Երուսաղեմ, Իմ անունով օծված քարերին ու Իմ գերեզման, որոնց ոչ մեջ, ոչ տակը և ոչ էլ վրան Ես արդեն 2000 տարի է, որ չկա՜մ, չկա՜մ...»։

5/8/17

«Բանբեր Երևանի համալսարանի»-ի ցանկերը՝ մեկ էջում (1989-2009)


ԿԱՐԵՎՈՐ։ Քանի որ համալսարանի կայքում փոփոխություններ են տեղի ունեցել, ստորև բերված հղումները չեն գործում։ Որպեսզի դրանք գործեն, հղումների առաջին մասը փոխարինեք http://www.old.ysu.am/-ով (այսինքն՝ ysu-ից առաջ ավելացրեք old.)։


Բանբեր Երևանի համալսարանի
1989/2

Հարոյան Հ. Ա., Մարքս-լենինյան աթեիզմի մարդասիրական բնույթը. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 3-10  

Г. И. Кубатьян, Место армянской темы в творчестве О. Мандельштама (Հայկական թեման 0. ստեղծագորության մեջ). ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 11-20

С. А. Есаян, Символы власти родо-племенной знати Армении эпохи поздней бронзы и железа(Հայաստանի բրոնզի և երկաթի դարաշրջանների տոհմա-ցեղային ավագանու խորհրդանշանները). ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 21-33

Մկրտչյան Լ. Հ., Մեծ տերությունների դիրքորոշումը Ջեյթունի 1895—1896 թթ. ապստամբության նկատմամբ. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 34-45 

Г. С. Свазян, Пример использования исторической науки в экспансивных целях(Պատմական գիտությունը էքսպանսիվ նպատակների ծառայեցնելու մի արտառոց օրինակ ). ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 46-56 

Անանյան Գ. Գ., Ն. Աղբալյանի նամակները Ավ. Իսահակյանին. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 57-64

Վարդան Մաթևոսյան (Բուենոս Այրես), Հին հայկական դրոշներ. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 65-71 

Պետրոսյան Ա. Ս., Գայլի պաշտամունքը հայ ժողովրդական հավատալիքներում. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 72-80

Մխիթարյան Ն. Գ., Դիցանվանակիր քուրմը հին Հայաստանում. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 81-86

Կիրակոսյան Լ. Վ.
Զաքարի-բերդ բնակելի համալիրների ճարտարապետությունը. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 87-96

Սանոսյան Ա. Ս., Ջավախքի «Վիշապ» քարակոթողները. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 97-102

Л. Б. Чугасзян
Творчество Тороса Рослина и византийская монументальная живопись(Թորոս Ռոսլինի արվեստը և բյուզանդական կոթողային գեղանկարչությունը). ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 103-108 

Ներսիսյան Ա. Ա., Ընդհանուր ապստամբության կազմակերպման հարցը 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի արևմտահայ ազատագրական պայքարում. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 109-119 

Մախմուրյան Ա. Հ., Երգիծանքի դրսևորման առանձնահատկությունները Եր. Օտյանի «Ընկ. Փանջունի» վեպում. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 120-126 

Հարությունյան Ն. Ս., Անտիկ մշակույթի հետ Պուշկինի ծանոթության սկիզբը. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 127-133 

Սողոմոնյան Մ. Կ., Մատթեոս Մամուրյանի հակակրոնական հայացքների ձևավորման հիմքերը. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 134-139

Քեռյան Գ. Մ.
Հայաստանի արհմիությունները Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 140-145

Բախշյան Գ. Վ.,Ջիլավյան Կ. Վ., Գիտատեխնիկական առաջընթացի արդյունքների տնտեսական գնահատումը արտադրական ֆունկցիաների միջոցով. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 146-149

Պապոյան Ժ. Վ.
Ա. Քոլինզի ազատախոհությունը իբրև Ջ. Լոկկի փիլիսոփայության աստվածաբանական սահմանափակությունների հաղթահարում. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 150-156

Е. Г. Хваткое, О будущем экологически «чистого» транспорта Еревана(Էկոլոգիապես «մաքուր» տրանսպորտի ապագայի մասին). ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 157-162

Խաչատրյան Ա. Կ.
Ընտանիքի դերը երեխայի մասնագիտական կողմնռրոշման գործում. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 163-167

Ավագյան Ա. Ռ.
Բնական ռեսուրսների և տարածքի նպատակային օգտագործման միասնականությունը. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 168-171 

Սաքապետոյան Ռ. Կ.
«Չ» սոսկածանցավոր բայերը հայերենի զարգացման արդի փուլում. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 172-179

Գասպարյան Ս. Ք.
Համեմատությունը որպես ոճական հնարք գեղարվեստական գրականության մեջ և գիտական արձակում. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 180-186 

Г. А. Тоноян, , И. М. Яглом, Симметрия как эвристический принцип человеческого мышления (Համաչափությունը որպես մարդկային մտածողության էվրիստիկական սկզբունք). ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 187-193

М. Э. Багдасарян, Научно-популярный текст как основа для развития устной речи на научные темы (Գիտահանրամատչելի տեքստը որպես գիտական թեմաներով բանավոր խոսքի զարգացման հիմք). ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 194-198 

Մարության Ա. Ա., Ս. Վ. Գյուլբուդաղյան, Ժամանակակից հայերենի շարահյուսություն. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 199-202  

Հալաջյան Ա. Ժ., ՕԷՄՄԷ հրատարակչությունն ու «Հայ ճարտարապետության վավերագրեր» մատենաշարի 16-րդ և 17-րդ հատորները. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 202-207

Օհանյան Հ. Ա., Շամիրամի անտիկ ժամանակաշրջանի բնակավայրի խեցեղենը. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 208-221 
1989/3Գ. Բ. Մեղրյան, ԽՄԿԿ 27-րդ համագումարը կուսակցության սոցիալական կազմի ձևավորման և ներկուսակցական դեմոկրատիայի զարգացման մասին. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 3-15 

Т. М. Геворкян, Лермонтов и творчество Иоаннеса Иоаннисиана(К 175-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова)(Լերմոնտովը և Հովհ. Հովհաննիսյանի ստեղծագործությունը). ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 16-25

Ժ. Ա. Քալանթարյան
Արշակ Չոպանյանը սփյուռքահայ գրականության քննադատ. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 26-36

Մ. Ե. Ասատրյան, Արևելահայերենի և արևմտահայերենի ձևաբանական զուգաբանությունները. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 37-50

Э. Г. Аветян, Формы языкового контакта(Принуждение и свобода в познании)(Լեզվական շփումների աստիճանները). ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 51-62

Կարապետ Դուրգարյան, Հայերենի եբրայական փոխառությունների մասին. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 63-69

Վ. Խ. Մինասյան, Փիլիսոփայական փաստարկման դետերմինացիայի լենինյան ըմբռնման մասին. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 70-78


Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Նյութեր Հայաստանի համալսարանի պատմության. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 79-96


Ն. Կ. Թահմիզյան, Տաղաչափական տրոհության և շեշտադրության կիրառությունը հայկական միջնադարյան խազավոր ձեռագրերում. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 97-106


А. Я. Каковкин (Ленинград), Житийный цикл Лусаворича в храме Тиграна Оненца 1215 г. в Ани (Անիի 1215 թ. Տիգրան Հոնենցի եկեղեցու Լուսավորչի վարքի որմնանկարները). ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 107-113


Վ. Հ. Սաֆարյան
Միջնադարյան առակի ժողովրդական տարերքը. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 114-121


Է. Ս. Ավետիսյան, Կիրակոս Եպիսկոպոսի «Վասն թռչնոց» բանաստեղծությունը. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 122-126


Ա. Ա. Բեքարյան, Ներբողներ Բայրոնին հայ բանաստեղծներից. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 127-132


Н. М. Сантросян, Нравственно-религиозная проблематика художественной прозы Франсуа Мориака (Բարոյա-կրոնական պրոբլեմատիկան Ֆ. Մորիակի գեղարվեստական արձակում). ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 133-140


Է. Ա. Զոհրաբյան, Լևոն Կարախանի առնչությունները Հայաստանի և հայկական հարցի հետ 1918—1921 թթ.. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 141-145


Ա. Ս. Նազարյան, Կովկասյան բանակի սոցիալական և ազգային կազմը (1914—1917 թթ.). ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 146-151


Բ. Ե. Զաքարյան, Հայոց ազգակցության տերմինաբանության մեջ առկա մի երևույթի մասին. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 152-158


Լ. Բ. Մակարյան, Րաֆֆին որպես ազգային-ազատագրական շարժման գաղափարախոս. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 159-164


А. В. Захаревич, Взаимодействие Донских казаков с армянским населением Баязетского пашалыка в начале русско-турецкой войны 1828—1829 годов (Դոնի կազակների և Բայազետի փաշայության հայ բնակչության համագործակցությունը 1828—1829 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի սկզբում). ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 165-168


Զ. Ս. Չաղայան, Մտածողության վերացական և զգայական-տեսողական տարատեսակների արտահայտությունը լեզվում. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 169-176


Է. Լ. Մկրտչյան, Ֆրիդրիխ Մյուլլերի հայագիտական գործունեությունը. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 177-185


Ս. Ն. Վարդանյան
Լեզվական «երաժշտության» նշանակությունը լեզվաբանության ուսումնասիրության ոլորտում. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 186-188


А. А. Токмаджиян, О категории модальности в современном английском и армянском языках (Ժամանակակից անգլերենի և հայերենի եղանակավորման կարգի մասին). ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 189-193


В. С. Авакян, Буржуазия и госбюрократия в Йеменской арабской республике (Բուրժուազիան և պետական բյուրոկրատիան Եմենի Արաբական Հանրապետությունում). ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 194-197


Գ. Ա. Բաբայան
Հասարակական գիտությունների դասավանդման գիտաաթեիստական ուղղվածությունը բուհում. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 198-202


Մ. Տ. Խաչատրյան, Հիմնական արտադրական ֆոնդերի նորացման պրոբլեմները արտադրության ինտենսիվացման պայմաններում. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 203-206


Ս. Ա. Սեդրակյան, Աշխատավորական գերդաստանների ձևավորման գործում սոցիալականի և հոգեբանականի հարաբերակցությունը. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 207-212


Ա. Գ. Մադոյան, Հ. Բախչինյան, Սայաթ-Նովա. կյանքը և գործը. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 213-215


Է. Պ. Սարգսյան, Ս. Ն. Վարդանյան, ժամանակակից անգլերենի ձայնորդներ պարունակող բառավերջի բաղաձայնների կապակցությունները խոսքում և երգեցողության մեջ. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 215-216


Ա. Ժ. Հալաջյան, Հայ ճարտարապետության վավերագրեր, հ.հ. 18 և 19. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 216-220


Հ. Խ. Բարսեղյան, Կյանքի լուսավոր ուղի. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 221-2231990/1

Հ. Հ. Սահակյան, Անկենդան և կենդանի բնության կառուցվածքում տարածության և ժամանակի համաչափության և անհամաչափության միասնությունը. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 3-13


Պ. Հ. Հակոբյան, Թումանյանի վերջին թարգմանություններից մեկը. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 14-21


Գ. Վ. Աբգարյան, «Գռուզ»-ը միջնադարյան Հայաստանում. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 22-30


Խ. Գ. Վարդանյան, Վարուժանի «հեթանոս» մտածողության բարեշրջումը. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 31-45


Т. Е. Ордуханян, Шекспировские мотивы в поэзии Бориса Пастернака (Շեքսպիրյան մոտիվները Բ. Պաստեռնակի քնարերգությունում). ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 46-55


И. Д. Стрельцова, К вопросу о стиле Пастернака-прозаика (Պաստեռնակ արձակագրի ոճի հարցի շուրջ). ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 56-69


Г. И. Кубатьян, Пастернак переводит Чаренца (Պաստեռնակը թարգմանում է Չարենցին). ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 70-76


Պ. Մ. Խաչատրյան, Մի առեղծված Ագաթանգեղոսի պատմության աոաջաբանում. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 77-83


Գ. Բ. Պետրոսյան, Լուսնաարեգակնային տոմարի հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 84-88


Ա. Ե. Խաչատրյան, Ձևաբանության առարկայի ավանդական և մակարդակային ըմբռնումները. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 89-97


А. Л. Манучарян, Свидетельские показания о событиях в Нахичеване в 1918 г. (1918 թ. Նախիջևանի իրադարձությունների վկաների ցուցմունքները). ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 98-100


Գ. Ա. Մադոյան, Շիրվանզադեի ռազմաճակատային ակնարկը. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 101-106


Ա. Գ. Շահինյան, 1970-1980-ական թվականների ՀԽՍՀ բանվոր դասակարգի սոցիալական զարգացման մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 107-113


Հ. Գ. Սարգսյան, Երևանի նահանգի բնակչությունը 50 տարում (1850—1900 թթ.). ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 114-121


Մ. Ա. Մուրադյան, Հայ-ռուսական առևտրատնտեսական հարաբերությունների պատմության արտացոլումը ռուսական խորհրդային պատմագրության մեջ. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 122-130


Ռ. Բ. Ադամյան, Բալկանյան աոաջին պատերազմի ռազմադիվանագիտական պատմությունից. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 131-139


А. Т. Караханян, Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и образование Британского союза фашистов (1929—1933 թթ. համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը և Բրիտանական ֆաշիստների միության կազմավորումը). ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 140-146


Б. А. Осипян, Некоторые проблемы и основания возведения права в закон (Իրավունքը օրենքի վերածելու որոշ պրոբլեմներ և հիմունքներ). ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 147-155


Ս. Ք. Գասպարյան, Գ. Ս. Ստեփանյան, Բազմաձայնությունը որպես պատկերավորման միջոց. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 162-166


К. А. Паханянц, Психологическое мастерство И. С. Тургенева в романе «Дворянское гнездо» (Ի. Ս. Տուրգենևի հոգեբանական վարպետությունը «Ազնվականական որջ» վեպում). ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 167-175


Դ. Հ. Համբարձումյան, Հայ միտքը Շելլիի «Ազատագրված Պրոմեթեոս»-ի մասին. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 176-181


Ս. Վ. Գյուլբուդաղյան, Կողբի խոսվածքի մի քանի առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 182-189


Լ. Կ. Եզեկյան, «Վերք Հայաստանի» վեպի շարահյուսական մի քանի առանձնահատկություններ. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 190-199


Գ. Վ. Մելիքյան, Ա. Լ. Խրոմով, «Զարգարի» լեզուն իրանցիների մոտ. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 200-207


А. X. Закарян, Вопросительное предложение в романе Э. Штриттматтера «Оле Бинкоп» (Հարցական նախադասությունները Շտրիտմատտերի «Օլե Բինկոպ» վեպում և նրանց ոճական գործաոությունները). ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 208-212


Ռ. Հ. Մարգարյան , Իմաստների դասակարգումն ու բացատրության եղանակները արդի հայերենի բացատրական բառարաններում. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 213-219


Հ. Բ. Շահբազյան, է. Գ. Վարդանյան, Հոգեբանամանկավարժական ախտորոշման մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 220-224


Ռ. Վ. Խաչատրյան, Երիտասարդության ֆիզիկական դաստիարակությունը որպես ընդհանուր դաստիարակության բաղկացուցիչ մաս. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 225-229


Ա. Ժ. Հալաջյան, Մ. Շազին, Հայաստանի թագավորությունը. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 230-231


Վարդան Մաթևոսյան (Պուենոս Այրես), Անն Ավագյան, Հայաստանը և հայերը ակադեմիական ավարտաճառերու մեջ. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 231-232


Հ. Խ. Բարսեղյան, Գևորգ Ջահուկյան (70 տարի). ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 233-237


Հ. Ս. Բայրամյան, Հայագիտության գիտահետազուոական լաբորատորիա. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 237-240
1990/2

Լ. Մ. Կարապետյան, ԼՂԻՄ հիմնախնդրի լուծման սահմանադրական սկզբունքները. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 3-15


Ի. Ս. Բալյան, Սոցիալ-դասակարգային հարաբերությունների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 16-24


Հ. Ս. Թամրազյան, Էջեր հայ քննադատության պատմությունից (Ստեփան Ոսկան). ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 25-40


С. А. Гулакян, Армянский мотив в поэме Пушкина «Тазит» (Հայկական մոտիվը Պուշկինի «Տազիտ» պոեմում). ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 41-55


С. Т. Золян, Принцип композиционности и семантика языка (Լեզվի իմաստաբանությունն ու կոմպոզիցիոն սկզբունքը). ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 56-64


Ա. Գ. Ափինյան, Ստեփան Զորյանի արձակի ռիթմը. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 65-78


Դ. Գ. Կերտմենջյան, Տարոն-Վասպուրականի բնակավայրերի քաղաքաշինական առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 79-91


Գ. Ս. Գալստյան, Բնակչության բարեկեցությունը և տնտեսական աճը. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 92-98


Սեդա Պարսումյան-Տատոյան, ԺԳ դարու յուրահատուկ երևույթ հայ-արաբական մշակութային հարաբերության մեջ. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 99-114


Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Հ. Հ. Մանադյանի նորահայտ հոդվածը բուդդայականության մասին. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 115-120


Ф. А. Карапетян, Концепция отношения человека к миру и философская методология (Աշխարհի նկատմամբ մարդու վերաբերմունքի մասին կոնցեպցիան և փիլիսոփայական մեթոդաբանությունը). ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 121-125


Ա. Հ. Պոտոսյան, Մ. Գ. Մանասյան
Զանգեզուրի գյուղական բնակավայրերի սոցիալտնտեսական զարգացման մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 126-129


К. О. Навасардян, Об общих и специфических технико-технологических особенностях керамики Армении III—II тыс. до н. э. (Հայաստանի մ. թ. ա. 3-րդ–2-րդ հազ. խեցեղենի տեխնիկա-տեխնոլոգիական աոանձնահատկությունների մասին). ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 130-137


Վ. Գ. Դևրիկյան, Շնորհալին Ալիշանի գնահատությամբ. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 138-142


Յու. Ս. Ավետիսյան
Միջնադարյան հայ գրականությունը «Անահիտ» հանդեսում (Աոաջին շրջան՝ 1898—1911). ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 143-149


М. Г. Джанполадян
Костандин Ерзнкаци в русских переводах (Կոստանդին Երզնկացու ստեղծագործությունները ռուսերեն). ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 150-160


Վ. Ս. Մաղալյան, Վրաստանի խորհրդահայ մանկապատանեկան մամուլը (1921-1941 թթ.). ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 161-169


Վ. Ս. Աթաբեկյան, Հանգի դերը ֆրանսիական պոեզիայի զարգացման ընթացքում. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 170-177


Գ. Մ. Մանուկյան, Նախդիրների գործածության հաճախականությունը 9-11-րդ դարերի հայ պատմագրությունում. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 178-182


Ն. Հ. Դիլբարյան
Անվան հասկացությանը հին հնդիկների լեզվափիլիսոփայական հայացքներում. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 183-190


А. Г. Папикян, Ономасиологический анализ глаголов, обозначающих семантическое пространство эмоционального проявления человека (Մարդու զգացմունքային դրսևորումների իմաստաբանական տարածքը նշող բայերի օնոմասիոլոգիական վերլուծություն). ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 191-195


Ա. Պ. Հայրապետյան
Բառերի խոսքիմասային փոխանցումներին վերաբերող մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 196-202


Ք. Ա. Սուքիասյան
ժամանակակից հայերենի նորագույն փոխառությունները և նրանց թարգմանության ու հայերեն համազորների հարցը. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 203-210


Ա. Ժ. Հալաջյան, Սորհուլ//Հայ ճարտարապետության վավերագրեր, հատ. 20. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 211-213


Հ. Ա. Ասմարյան, Նոր նյութեր «Երիտասարդ Հայաստան» կազմակերպության մասին. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 214-2191990/3

Б. А. Осипян, К воипросу о принципах правового государства (Իրավական պետության սկզբունքների շուրջ). ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 3-7


Գ. Բ. Ջահուկյան, Դերանունների բնույթը և դասակարգումը. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 8-16


Է. Ռ. Աթայան, Նշանը սուբյեկտ-օբյեկտային հարաբերությունների համակարգում. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 17-33


С. А. Есаян, , О. С. Хнкикян, Находки биайниских изделий в Ехегнадзоре (Բիայնական գտածոներ Եղեգնաձորում). ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 34-44


Т. М. Геворкян, В служении высокому искусству и общечеловеческим идеалам (А. Цатурян – переводчик «Стихотворений в прозе» Тургевнева) (Ի նվիրումն բարձր արվեստի և համամարդկային գաղափարների). ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 45-58


Վ. Գ. Մինալյան, Լեփսիուսի «Գերմանիան և Հայաստանը 1914-1918 թթ.» աշխատությունը. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 59-71


Ռ. Ս. Ամիրյան, Աշխատանքի խթանների համակարգի կատարելագործման ուղիները. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 72-77 

Յու. Ս. Ավետիսյան
«Անահիտ» հանդեսը լեզվի և ոճի մասին. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 78-81


Ա. Մ. Գլջյան, Հակոբ Պարոնյանի առաջին ստեղծագործությունները. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 82-87 

Վ. Ա. Պետրոսյան, Ֆրանս-հայկական արտալեզվական և լեզվական շփումները միջնադարում և դրանց արտահայտությունը երկու լեզուների բառապաշարում. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 88-96


Յու. Մ. Գաբրիելյան
Հնդեվրոպական բաղաձայների տեղաշարժը հայերենում և գերմանական լեզուներում. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 97-102


Գ. Վ. Հակոբյան, Բաղադրիչների վերլուծության մեթոդը իմաստափոխությունների ոլորտում. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 103-107


Ա. Ն. Հայրունի
Րաֆֆին և ժողովրդական բանահյուսությունը. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 108-113


Е. С. Мхитарян
К вопросу о соотношении предлогов и флексий в системе языка (Կապերի և վերջավորությունների հարաբերակցության հարցի շուրջ). ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 114-118


М. В. Айрумян, К вопросу о соотношении науки и искусства(Գիտության և արվեստի հարաբերության հարցի շուրջ). ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 119-128


Լ. Հ. Ալոյան, Անգլերեն լեզվի բառի կառուցվածքի փոփոխման գործոններից մեկի մասին. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 129-131


Ռ. Վ. Առաքելյան, Լեզվի շարահյուսական մոդելների մասին. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 132-135


Ք. Հ. Նավասարդյան, Հայաստանի մ. թ. ա. III-I հազարամյակի խեցեղենի թրծման ջերմաստիճանի մասին. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 136-141


Լ. Վ. Աբաջյան, Բիայնական կահույքի մի քանի տեսակների մասին. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 142-151


Ն. Գ. Մկրտչյան, Բայի ժամանակի և գործողության կերպի ըմբռնումը Ա. Ղարիբյանի և Գ. Սևակի աշխատություններում. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 152-159


Т. Г. Хазагеров, , С. Г. Николаев, Типология сочетаемости количественных числительных с существительными (Քանակական թվականների գոյականների հետ կապակցության տիպաբանությունը). ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 160-167


Ա. Լ. Մանուկյան, Ժողովրդախոսակցական լեզվի տարրերը որպես գեղարվեստական գրականության լեզվի ոճավորման միջոց. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 168-173


Փ. Գ. Մեյթիխանյան
Բառակազմական ակտիվության հանդես բերող հայերեն բաղադրիչներ. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 174-180


Ս. Գ. Հարությունյան, Բառի արժույթը և դարձվածքի արժույթը. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 181-185


Մ. Հ. Ֆալաքյան
Զ. Ա. Հացագործյան, Ա. Հ. Դարբինյան, Ն. Գ. Հովումյան, Գ. Հ. Սրվանձտյան, Ռուս-հայերեն պոլիտեխնիկական բառարան. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 186-189


Վ. Ա. Դիլոյան, , Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Լ. Ա. Խուրշուդյան, Ճշմարտությունը պատմական գիտության միակ չափանիշն է. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 189-191


Ա. Ժ. Հալաջյան, Ժ. Մ. Թիերրի, Պ. Տոնապետյան: Հայկական արվեստ, Փարիզ, 1987. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 191-194


Է. Լ. Մկրտչյան, Ն. Յ. Մառ (1864-1934). ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 195-199


Ա. Ծ. Դայան, Գյուղական բնակչության կուլտուրական սպասարկումը արդի փուլում. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 199-201


Վ. Ս. Մաղալյան, Երևանի պետական համալսարանի տարեկան գիտական նստաշրջանը. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 201-203

1991/1

Լ. Հ. Մկրտչյան, Համիդյան «Զուլումի» քաղաքականության մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 3-14


Վ. Ա. Գաբրիելյան
Ստեփան Զորյան. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 15-30


Ս. Ե. Փանոսյան, Լևոն Շանթի «Հոգիները ծարավի» վեպը. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 31-49


Խ. Գ. Վարդանյան, Դ. Վարուժանի «Հարճը» վիպերգը. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 50-62


Սեդա Պարսումեան-Տատոյեան, Մաքրութեան եղբայրության Թուղթերը. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 63-78


Г. И. Кубатьян, Стихотворение и цикл(Բանաստեղծություններ և շարք). ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 79-88 

Т. Э. Хзмалян, «Фаэтонщик»–стихотворение О. Мандельштама о Нагорном Карабахе(Օ. Մանդելշտամի «Կառապանը» բանաստեղծությունը Լեռնային Ղարաբաղի մասին). ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 89-92


Э. С. Даниелян, В. Брюсов и Мандельштам (Բրյուսով և Մանդելշտամ). ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 93-99 

Ա. Ա. Զարյան, Դվին-Պարտավ ճանապարհի Շարուրի դաշտ - Սուլեմա (Սելիմի) լեռնանցք ճանապարհահատվածի պաշտպանական համակարգը. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 100-111


Ա. Ս. Շարուրյան, Գրիգոր Զոհրապի ֆրանսերեն ուսումնասիրությունը. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 112-126


Գ. Բ. Պետրոսյան, Կենդանակերպի համաստեղությունների հայերեն անվանումների ժամանակի մասին. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 127-130


Ժ. Հ. Մխիթարյան, Տիրամոր կերպարը հայ վաղ միջնադարյան հոգևոր քնարերգության մեջ. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 131-137


Գ. Լ. Հովիվյան, Խ. Դաշտենցի «Խոդեդան» և «Ռանչպարների կանչը» վեպերի ժանրային տարբերակման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 138-142


Ա. Մ. Հարությունյան, Ուոլթ Ուիթմենի պոետիկան. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 143-149


Ա. Զ. Ադիլխանյան
Դաշտենցի արձակի բառապաշարի առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 150-156


Ս. Ք. Գասպարյան, Ա. Ի. Մաթևոսյան
Տարբերութակիր փոխաբերության ոճական մի քանի յուրահատկությունների մասին. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 157-161


Ա. Հ. Աբաջյան
Անցյալ կատարյալի ծագման հարցը. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 162-167


Г. А. Папоян, Структура причасных оборотов английского языка(Անգլերենի դերբայական դարձվածների կառուցվածքը). ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 168-174


Л. Б. Матевосян
О некоторых актуальных проблемах синтаксиса и действующих в языке тендециях(Շարահյուսական արդիական որոշ պրոբլեմների և լեզվում գործող միտումների մասին). ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 175-180


Մ. Ս. Նազարյան, Փաստարկումը որպես հակափաստարկների կոմպլեմենտար համակարգ. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 181-189


Գ. Ա. Պետրոսյան, Մարմնակրթությունը ուսանող-երիտասարդության դաստիարակության համակարգում. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 190-195


Ա. Մ. Սուքիասյան, Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի իմաստաբանություն և բառակազմություն. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 196-200


Ա. Գ. Մադոյան, Է. Հ. Հակոբյան, Հայագիտությունը Ռուսաստանում, Բանասիրության հարցեր. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 201-203


А. А. Манучарян, Габриеле Енан. Забытый Холокост. Уничтожение христиан-ассирийцев в Турции(Գաբրիելե Յոնան, Մոռացված Խոլոկաուստ: Քրիստոնյա-ասորիների ոչնչացումը Թուրքիայում). ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 203-204


Ա. Ժ. Հալաջյան, Հ. Միքայել Վ. Հովհաննիսյան, Հայկական Կիլիկիո բերդերն ու բերդաքաղաքները. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 205-207


Ս. Ն. Վարդանյան, Ս. Ա. Գուլլակյան, Հայ ժողովրդական հուշապատում և նովելիստական հեքիաթների սյուժետային ցանկ. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 208-209


Փ. Ե. Սարգսյան, Ս. Զ. Գրիգորյան, Ժամանակակից խորհրդահայ պոեմը (1960-1980-ական թվականներ). ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 209-2121991/2

Էդ. Մ. Ջրբաշյան, Զուգադիր վերլուծություններ. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 3-18


Ժ. Ա. Քալանթարյան
Լևոն Շանթի «Հին աստվածներ» դրաման ժամանակի քննադատության ընկալմամբ. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 19-34


Т. М. Геворкян, Нравственные и гражданские уроки эссеистики Смбата Щахазиса (Բարոյականության և քաղաքացիության դասերը Սմբատ Շահազիսի էսսեներում). ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 35-48


Э. Р. Гукасян, Виктор Ланглуа и его арменоведческие исследования (Վիկտոր Լանգլուան և նրա հայագիտական ուսումնասիրությունները). ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 49-60


Ա. Բ. Գևորգյան, Ինչպես էին նկարազարդվում ձեռագրերը. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 61-78


Օ. Ս. Խնկիկյան, Հին Հայաստանի դաշույնատեսակների տեղայնացման փորձ. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 79-91


Հ. Ա. Հարությունյան, Բայերի իմաստային դասդասման հիմունքները. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 92-101


А. Е. Петросян, Армянские этнонимы, древнеармянская модель мира и вопрос локализации древнейших армянских племен (Հայկական ցեղանունները, աշխարհի հին հայկական մոդելը և հնագույն հայկական ցեղերի տեղայնացման հարցը). ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 102-115


Գ. Ա. Մադոյան, Շիրվանզադեի նամակը Արամ Անտոնյանին. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 116-124


Հ. Ա. Ասմարյան, Իտալական ազգային ազատագրական շարժումները և նրանց դասերը. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 125-132


Մ. Գ. Մելքոնյան, Թուրքերի ռազմական ծախսերի աճը 1980-1990 թթ. և դրա սոցիալ-տնտեսական հետևանքները. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 133-146


Ե. Ա. Մաթևոսյան, Դատախազական հսկողության իրավական միջոցները բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցների կիրառական գործերով. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 147-149


Ա. Խ. Ալեքսանյան, Ատոմ Յարճանյանի (Սիամանթո) բանարվեստի մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 150-159


Մ. Գ. Զաքարյան, Մայրապաշտությունը Ավ. Իսահակյանի «Հիշատակարանում». ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 160-166


Н. К. Ханджян
Об экспресии цвета и звука у Леонида Андреева(Գույնի և հնչյունի արտահայտչականությունը Լեոնիդ Անդրեևի ստեղծագործություններում). ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 167-177


Ն. Գ. Անանյան, Գրական և բեմական կերպավորում. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 178-184


Լ. Գ. Բրուտյան, Հնարավոր աշխարհների իմաստաբանությունը և շաղկապների իմաստը. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 185-189


Գ. Մ. Ներսիսյան
Գոյականի թվակարգի ուսումնասիրության պատմությունից. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 190-196


Գ. Վ. Հակոբյան, Հայերենի տարիքային անվանումները. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 197-204


Վ. Ա. Պետրոսյան, Հայ-լատինական և հայ-գալիական լեզվական և արտալեզվական կապերը ֆրանսերենի կազմավորման նախօրեին. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 205-209


Փ. Խ. Հուրիխանյան, Գրիգոր Տաթևացու մանկավարժական հայացքները. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 210-215


Գ. Բ. Բաբայան, Մկրտիչ Խրիմյանի (Խրիմյան Հայրիկ) կրթության և դաստիարակության մասին. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 216-219


Հ. Ժ. Հարությունյան, Ն. Հ. Շահնազարյան. Հայ-իրանական և հայ-հռոմեական հարաբերությունները հայ մատենագիրների լուսաբանությամբ. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 220-223


Վ. Ս. Մաղալյան, Էջեր Երևանի պետական համալսարանի մամուլի պատմությունից(1920-1990 թթ.). ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 224-2321991/3

Էդ. Մ. Ջրբաշյան, Զուգադիր վերլուծություններ. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 3-19


Ա. Գ. Մադոյան, Սիմոն Լեհացու «Ուղեգրութիւնը». ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 20-28


Ս. Ե. Փանոսյան, Լևոն Շանթի վաղ շրջանի դրամատուրգիան. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 29-48


Е. А. Алексанян, Гоголевская традиция и роман Булгакова «Мастер и Маргарита» (Գոգոլյան ավանդները և Բուլգակովի «Վարպետը և Մարգարիտան» վեպը). ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 49-57


Ա. Գ. Ափինյան, Եղիշե Չարենցը և Ստեփան Զորյանը. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 58-68


Յու. Ս. Ավետիսյան
Արշակ Չոպանյանի բանաստեղծության լեզուն. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 69-79


Հ. Մ. Մախչանյան, Համագործակցության մանկավարժության պատմահամեմատական ակունքները. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 80-97


Մ. Ե. Ասատրյան, Հայոց գրական լեզվի միասնության խնդրի մասին. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 98-105


Ռ. Ա. Աբրահամյան, Մեսրոպ Սեթի ճառը՝ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ տարելիցի առթիվ. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 106-111


Վ. Հ. Վարդանյան, Մովսես Խորենացին և ժողովրդական բանահյուսությունը. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 112-117


Е. А. Бегларян, Города и население Армении по Ж.-Б. Тавернье (Հայաստանը և հայերը ըստ Տավերնիեի). ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 118-125


Ք. Հ. Նավասարդյան, Հայաստանի վաղ բրոնզեդարյան խեցեղենի արտադրության որոշ տեխնիկատեխնոլոգիական առանձնահատկությունների մասին. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 126-131


Ս. Հ. Պողոսյան, Հարսանեկան հագուստը Շիրակ-Ջավախքում (19-րդ դ.–20-րդ դ. սկիզբ). ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 132-140


Ռ. Ս. Ղազարյան, Բառաքննություններ. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 141-145


Վ. Ս. Դարբինյան, Ավետիք Իսահակյանի ծոցատետրերի լեզվական հարստությունը. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 146-152


Վ. Վ. Գաբրիելյան, Բայի եղանակների խնդիրը հայ լեզվաբանության մեջ. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 153-161


Լ. Հ. Հայրապետյան, Վ. Դավթյանի խոսքարվեստի ժողովրդայնության մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 162-170


Ш. А. Паронян
Диагностические единицы целенаправленного общения на примере диалога-ссоры (Նպատակաուղղված հաղորդակցման երկխոսական միավորները ըստ խոսքակռիվ երկխոսության). ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 171-174


Л. А. Тер-Саркисян, О русских переводах армянских исторических романов(Հայ պատմավեպի ռուսերեն թարգմանության մասին). ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 175-181


Ա. Ս. Ղազարյան, Գիտական գիտելիքի համոզչական չափանիշները. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 182-191


Ս. Ֆ. Սարգսյան, Սինեստեզիայի դրսևորումները Մ. Զարիֆյանի ստեղծագործության մեջ. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 192-197


Հ. Ժ. Հարությունյան, Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Մովսես Խորենացու մատենագիտությունը. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 198-199

1992/1

Է. Ռ. Աթայան, Աշխարհի իրականություն-լեզու և իրականություն-մտածողություն-լեզու իմացաբանական կաղապարների լեզվափիլիսոփայական արժեքը. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 5-16


Գ. Բ. Ջահուկյան, Հոգեկան երևույթների լեզվաբանական կաղապարումը. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 17-29


Մ. Ս. Սարգսյան, Հայ հնատիպ գրքի գեղարվեստական ձևավորման պատմությունից (ԺԶ դար). ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 30-39


Հակոբ Կիլիկյան (Բուլղարիա), Համառոտ ակնարկ Պուլկարիո հայ գաղութի տպագրական ու հրատարակչական գործին. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 40-49


Л. М. Мкртчян, «В послевоенные годы я много переводила...» (штрихи к портрету Ахматовой-переводчицы) («Հետպատերազմյան տարիներին ես շատ եմ թարգմանել...» (Ախմատովա-թարգմանչի դիմանկարի շուրջ)). ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 65-79


Г. И. Кубатян, Мастер и мастера (Анна Ахматова-переводчица армянских классиков) (Վարպետը և վարպետները (Աննա Ախմատովա՝ հայ դասականների թարգմանչուհին)). ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 80-89


Մ. Ա. Կատվալյան, Ուրարտու «Աշխարհի» բնօրրանի տեղորոշման շուրջ. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 90-102


Հ. Մ. Ավետիսյան, Գրաբարի հարցական-հարաբերական դերանունները և նրանց ըմբռնումը հայ քերականության մեջ. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 103-120


Խ. Գ. Վարդանյան, Լևոն Շանթի նամակները Ստ. Լիսիցյանին. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 121-147


Ռ. Ս. Ղազարյան, Նորայր Բյուզանդացու նամակներից՝ ուղղված Գյուտ քահանա Աղայանին. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 148-157


Ս. Ե. Փանոսյան, Արփիար Արփիարյանի «Գործը». ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 158-166


Գաբրիելա Ուլուհոճյան (Իտալիա), Նկատողություններ Գեորգ Պիսիդեսի «Վեցօրեայի» հայերեն թարգմանության մասին. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 167-173


Խ. Գ. Բադիկյան, Դարձվածային նորաբանություններ. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 174-181


Ջ. Ռ. Բաղիրյան (Պյատիգորսկ), Տարակառուցվածք լեզուներում բառիմաստային խմբերի տրոհման իմաստաբանական և կառուցվածքային առանձնահատկությունների հարցի վերաբերյալ. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 182-186


Ռ. Վ. Հարությունյան, «Մեծամեծքը» Մեծ Հայքի թագավորության վարչաքաղաքական բաժանման արտահայտություն. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 187-195


Վ. Պ. Խաչատրյան
Տրուբադուրների պոեզիան. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 196-200


Ս. Ս. Նազարյան, «Ջավախք» շաբաթաթերթը. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 201-204


Л. Г. Шакарян, Поэтическая теплота родного края (Հայրենի բնաշխարհի պոետական ջերմությունը (Հայկական լեռնաշխարհը տարասեռ գեղարվեստական չափումներում)). ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 205-210


Վարդան Մատթէոսեան (Պուէնոս Այրէս), Մարկ Նշանեան, Հայերէն լեզուի դարաշրջաններ և կիրառումներ. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 211-212


Т. М. Геворкян, Э. М. Джрбашян. Четыре вершины: Туманян, Исаакян, Терьян, Чаренц. Москва, Советский писатель, 1990 (Էդ. Ջրբաշյան, չորս գագաթ). ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 212-215


Հ. Զ. Պետրոսյան, Էդուարդ Աղայան. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 216-218


А. С. Амирбекян, Доброго пути «Pro Armenia» (Բարի երթ «Pro Armenia»). ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 219-2211992/2

Հ. Ա. Սիմոնյան, Նորաբանությունները և նրանց ձևավորման սկզբունքները Աղեքսանդրի պատմության հայերեն թարգմանության մեջ. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 3-13


Ռ. Ս. Ղազարյան, Փոխառությունները միջին գրական հայերենում (ընդհանուր ակնարկ). ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 14-25


Մ. Ա. Սարգսյան, Հայ տպագիր գրքի գեղարվեստական ձևավորումը ԺԷ-ԺԸ դարերում. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 26-40


Г. К. Мирзоян
Историко-филологические заметки о литературном наследии Степаноса Даштеци (Ստեփանոս Դաշտեցու գրական ժառանգությունը (պատմաբանասիրական դիտողություններ)). ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 41-49


М. Г. Джанполадян
Эпос «Давид Сасунский» в русской литературе (первые публикации и отклики) («Սասունցի Դավիթ» էպոսը ռուս գրականության մեջ (առաջին հրապարակումները և արձագանքները)). ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 50-59


Բ. Խ. Մեժունց, Դիտողություններ թվակազմության գործընթացի մասին. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 60-66


Է. Լ. Մկրտչյան, Գրաբարում հոգնակի թվի կազմության առանձնահատկությունների մասին. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 67-74


Ն. Հ. Դիլբարյան
Կրոնական բովանդակության տեղանունները Հայաստանում. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 75-80


Н. А. Гончар
Уильям Сароян в отношении к литературной классике (Վիլյամ Սարոյանը և դասական գրականությունը). ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 81-95


Э. Р. Гукасян, Арменоведческая деятельность М.-Ф. Броссе (Մ. Ֆ. Բրոսեի հայագիտական գործունեությունը). ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 96-108


Արտ. Հ. Պապոյան, Ստորոգյալի ըմբռնումը հայ քերականագիտության մեջ (XX դ. 10-50-ական թթ.). ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 109-121


Ալ. Ս. Մարգարյան, Ստուգաբանական մեկնություններ. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 122-135


Կ. Պ. Հայրապետյան, Արևմտահայ 2-րդ համագումարը. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 136-146


Ա. Գ. Մադոյան, Ե. Հյուրմյուզյանը՝ Ջ. Մեծոֆանտիին. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 147-150


Ռ. Ա. Աբրահամյան, Հայերն Ագրայում. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 151-157


Գ. Կ. Կարախանյան, , Գ. Գ. Սարգսյան, , Հ. Ա. Մելքոնյան, , Պ. Պ. Հարությունյան, Հայաստանի վաղ միջնադարի նորահայտ հուշարձաններ. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 158-163


Տ. Ա. Եփոյան, Ջորջ Սանտայանայի փիլիսոփայական ուսմունքը «Սկեպտիցիզմը և կենդանական հավատը» աշխատության մեջ. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 164-170


Ա. Մ. Յուզբաշյան
Հին հայերենի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի բայաձևերի ձևագործառական փոփոխությունները նոր գրական հայերենում (XVII-XX դդ.). ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 171-181


Ս. Վ. Գյուլբուդաղյան, Հ. Ն. Ակինյանը դասական հայերենի մասին. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 182-185


Ա. Ա. Խուդավերդյան, Սեդա Պարսումեան-Տատոյեան, Յովաննէս Պլուզ Երզանկացիի «Ի Տաճկաց իմաստասիրաց»ը և իմաստասիրական արձակը իսլամական աղբիւրներուն լոյսին տակ. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 186-188


Վարդան Մատթէոսեան (Պուէնոս Այրէս), Պուէնոս Այրէսի «Արարատ» ամսագիրը. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 188-193


Գ. Բ. Պետրոսյան, Երկրի գնդաձևության գաղափարի ի հայտ գալու ժամանակի մասին. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 194-196


Հ. Ս. Բայրամյան, Թիֆլիսի հայ գրական կյանքը. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 196-201


Հ. Ա. Ասմարյան, Գ. Տեր-Մկրտչյանը Ջուզեպպե Գարիբալդիի մասին. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 201-2031992/3

Գ. Գ. Անանյան, Ն. Աղբալյանը գրականության պատմաբան. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 3-9


Ա. Վ. Հովսեփյան, Դրամատիկականը իբրև գեղագիտական պրոբլեմ. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 10-19


Գ. Ե. Մխիթարյան, Վոլյունտարիզմը որպես սուբյեկտիվ իդեալիզմի տարբերակ. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 20-30


А. Г. Мадоян, О литературном наследии Ваграма Рабуни (Վահրամ Րաբունու գրական ժառանգության շուրջ). ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 31-39


Օ. Ս. Խնկիկյան, Սիսիանի միջին բրոնզեդարյան դամբանները. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 40-49


Հ. Ս. Մելքոնյան, Պարույր Սևակի լեզվագիտական հայացքները. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 50-57


Н. А. Гончар
Вокруг Цветаевских страниц в «Литературной Армении» 1960-х, с публикацией писем А. С. Эфрон (1960-ական թվականներին «Լիտերատուրնայա Արմենիա» ամսագրում տպագրված ցվետաևյան էջերի շուրջ՝ Ա. Ս. Էֆրոնի նամակների հրապարակմամբ). ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 58-74


Г. И. Кубатян, Исаакян и Цветаева: точки пересечения (Իսահակյանը և Ցվետաևան, հատման կետեր). ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 75-81


Հ. Մ. Ավետիսյան, Դարձյալ մի քանի նկատառումներ գրաբարի հարցական-հարաբերական դերանունների վերաբերյալ. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 82-102


Հ. Ղ. Միրզոյան
Հովհաննես Ջուղայեցու «Համառօտ տրամաբանութիւն» աշխատությունը. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 103-120


Խ. Գ. Վարդանյան, Լևոն Շանթի նամակները Ստ. Լիսիցյանին. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 121-135


Ք. Հ. Նավասարդյան, Երկաթի դերը որպես խեցեղենի գույնը պայմանավորող գործոն. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 136-140


Ա. Զ. Թադևոսյան, Հայոց տիեզերաբանական պատկերացումների արտահայտությունը դարբնոցային ծեսում. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 141-149


Ե. Հ. Գևորգյան, Ողջույնի շարժույթները հայոց մեջ. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 150-162


Յու. Ս. Ավետիսյան
Արևմտահայերենի և արևելահայերենի հոլովական զուգաբանությունները դերանվան համակարգում. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 163-167


Ս. Ս. Նազարյան, Հայ մանկապատանեկան մամուլի առաջնեկը. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 168-173


Գ. Մ. Քեռյան
Ազգային հարցը Ռուսաստանի քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերում (1900-1907 թթ.). ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 174-181


Ա. Ա. Խուդավերդյան, Պատմութիւն Աղեքսանդրի Մակեդոնացիոյ. Հայկական խմբագրություններ. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 182-184


Լ. Կ. Եզեկյան
Պ. Մ. Պողոսյան, Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, գիրք Ա և գիրք Բ. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 185-189


Յակոբ Կիլիկեան (Բուլղարիա), Հայերու համար նախատեսուած պուլկարերէնի քերականութեան գիրքը տպուած է Փլովտիւի մէջ. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 190-191


Ռ. Ս. Ղազարյան, Միջին հայերենի բառապաշարի աղբյուրների տեսություն. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 191-197


А. Г. Папикян, К определению синонимов на примерах из английского языка (Հոմանիշների սահմանման շուրջ՝ անգլերեն լեզվի օրինակներով). ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 198-201


Հ. Խ. Բարսեղյան, Գրիգոր Գարեգինյանի լույսի պես մաքուր, լույսի պես ջերմացնող կյանքը. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 202-2031993/1

Ա. Ա. Նալչաջյան, Էթնոհոգեբանության խնդիրները ադապտացիայի տեսության դիրքերից. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 3-13


Գ. Բ. Ջահուկյան, Միջին հայերենը որպես լեզվական որակ. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 14-21


Ա. Պ. Հայրապետյան
Կրոնական իմաստով տարարժեք բառերը հայերենի բառապաշարում. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 22-28


Ե. Հ. Գևորգյան, Ցուցական շարժույթները հայոց մեջ. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 29-41


Լ. Ե. Լաճիկյան, Կլասիցիզմի հիմնական սկզբունքների արտացոլումը Խաչատուր Էրզրումցու գեղագիտության մեջ. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 42-48


Т. М. Геворкян, Сопостиветельный анализ публицистики С. Шахазиза и Ф. Достоевского (Ս. Շահազիզի և Ֆ. Դոստոևսկու հրապարակախոսության համադրական վերլուծություն). ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 49-66


Е. А. Алексанян, Вызов судьбе (По роману Ф. Верфеля «Сорок дней Муса-Дага») (Մարտահրավեր ճակատագրին). ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 67-78


Հ. Բ. Ղուշչյան, , Լ. Հ. Ղուշչյան, Տնտեսական ազատությունը և էկոնոմիկայի պետական կարգավորումը. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 79-91


Հ. Գ. Դալալյան, Փաստարկումը Պլատոնի երկերում. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 92-101


Հ. Ղ. Միրզոյան
Հովհաննես Ջուղայեցու «Քերականութիւն»-ը. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 102-125 

Պ. Հ. Հովհաննիսյան
Նիկողայոս Ադոնցի նորահայտ հոդվածը հայկական հարցի մասին. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 126-132


Է. Ա. Մակարյան, «Խաբված ժողովուրդը». ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 133-152


Վ. Գ. Մինալյան, Հայնրիխ Ֆիրբյուխեր. «Հայաստան 1915 թ.». ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 153-159 

Վ. Ս. Մաղալյան, Հայկական տպագրությունը Վրաստանում (XIX դար – XX դարի սկիզբ). ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 160-174


Անուշ Հ. Նագգաշեան (Երուսաղէմ), Ֆրիկի կեանքի եւ ստեղծագործութեան քանի մը հարցեր. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 175-180


Ն. Ա. Հակոբյան, Հայ ժողովրդական իրապատում հեքիաթը միիջնադարյան գրառումներում. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 181-187 

Ա. Ա. Ասատրյան, Գրիգորիս Գալեմքյարյանը և հայ մամուլի պատմության հարցերը. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 188-192


Խ. Գ. Բադիկյան, Պոտենցիալ, դիպվածային և հեղինակային դարձվածային միավորներ. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 193-199


Ս. Ա. Գրիգորյան
Հայերենի գունանունների ոճական արժեքը. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 200-205 

Ա. Մ. Չիլինգարյան, Հրանդը և իր «Պանդուխտի կյանքեն» ժողովածուն. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 206-213 

Վ. Ա. Դիլոյան, «Նոր տետրակ որ կոչվում է Հորդորակ» թարգմանությունը բնագրից և ծանոթագրությունները Պ. Մ. Խաչատրյանի. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 214-217 

Յակոբ Կիլիկեան (Պուլկարիա), Պուլկարիոյ հայ գաղութի պատմութեան համար Շումէն քաղաքի հայկական դպրութեան սկզբնաւորումը. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 218-2201993/2

Լ. Մ. Կարապետյան, Հայաստանի առաջին հանրապետության զինված ուժերի ստեղծման պատմությունից (1918-1920 թթ.). ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 3-11


Ռ. Հ. Վանեսյան
Տոտալիտարիզմը որպես պատմական ֆենոմեն. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 12-21


Գ. Բ. Ջահուկյան, Ստուգաբանություններ. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 22-30


Э. Р. Атаян, Знак и знаковость (Նշան և նշանայնություն (բնութագիր-մտափորձ)). ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 31-42


Ա. Հ. Պետրոսյան, Վահրամ Փափազյանի «Հետադարձ հայացք» հուշագրության բառապաշարի արևմտահայերեն բառաշերտը. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 43-50


Վ. Ս. Ներսիսյան, Կ. Մելիք-Օհանջանյանի հայագիտական-իրանագիտական աշխատությունները. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 51-60


С. А. Гуллакян, О сюжетном составе армянских сказок (Հայկական հեքիաթների սյուժեական կազմի հարցի շուրջ). ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 61-67


Ա. Ս. Պետրոսյան, Ձկան և ձկնորսության հետ կապված հավատալիքներ հայերի մեջ. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 68-79


Ա. Վ. Հովսեփյան, Դրամատիկական գեղագիտական բնույթը. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 80-89


С. Г. Оганесян, О становлении понятий теории аргументации (Փաստարկաման տեսության հասկացությունների կազմավորման մասին). ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 90-95


Գ. Ա. Մադոյան, Գրիգոր Անավարզեցու շարականները Լևոն Մեծի մասին. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 96-104


Գաբրիէլա Ուլուհոջեան (Իտալիա), Բոլոնիայի հայերէն ձեռագիր թիւ 3291. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 105-114


Ս. Ե. Փանոսյան, Վազգեն Շուշանյանի ձեռագրերի հետքերով. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 115-122


Ա. Վ. Վարդանյան, , Վ. Գ. Վարդանյան, Նորայր Բյուզանդացու նամակներից Էմիլիո Տեզային. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 123-133


Հ. Հ. Թամրազյան, Անանիա Նարեկացին և Գրիգոր Նարեկացու «Մատեանը». ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 134-140


Գ. Գ. Անանյան, Ներսես Լամբրոնացին ե՞րբ է գրել «Ատենաբանութիւնը». ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 141-146


Գ. Կ. Հանանյան
Սվեդիայի բարբառի բայական համակարգի մի քանի հատկանիշներ. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 147-154


Ա. Մ. Սուքիասյան, Աշխարհաբարի բառապաշարը «Բառգիրք Հայկազեան լեզուի» աշխատության երկրորդ հատորում. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 155-163


Ն. Հ. Դիլբարյան
Մարմնամասեր նշանակող բառերից առաջացած տեղանունները Հայաստանում. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 164-167


Ռ. Ս. Ղազարյան, Արաբական և եվրոպական փոխառությունների տառադարձության առանձնահատկությունները միջին հայերենում. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 168-171


Գ. Բ. Թոսունյան, Վարդան Արևելցու «Հաւաքումն պատմութեան» երկը. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 172-175


Գ. Հ. Ղարախանյան, Դիտողություններ «Հայաստանի Հանրապետության պետական և հանրային բանկարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» ՀՀ օրենքի շուրջ. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 176-180


Օ. Լ. Պետրոսյան, «Երազ օրեր». նոր երազների ու գաղափարների շուրջ. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 181-186


Է. Զ. Բաղդասարյան, Արցախյան բանահյուսական արվեստի գնահատության փորձ. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 187-192


Ա. Գ. Սարյան, «Նշխարներ Արցախի բանահյուսության» (կազմող՝ Լ. Հարությունյան). ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 193-197


Վարդան Մատթէոսեան (Պուէնոս Այրէս), «L' Intranquille», vol. 1, Paris, 1992 (e'd Philippe Bouchereau). ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 198-200


Գ. Ա. Սուքիասյան, Մատենագիտական կարևոր ցանկ Գելցերի «Համառօտ պատմութիւն հայոց» գրքում. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 201-2061993/3

Վ. Ա. Դիլոյան, Հայոց պատմության պարբերականացման մի քանի հարցերի շուրջ. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 3-9


Վ. Ե. Դալլաքյան, Պետական ապարատի զտումը Հայաստանում (1929-1931 թթ.). ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 10-18


Էդ. Մ. Ջրբաշյան, Կայուն բանաստեղծական ձևերը Վ. Տերյանի պոեզիայում. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 19-34


Մ. Գ. Զաքարյան, Մահվան խորհրդածությունները Ավ. Իսահակյանի «Հիշատակարանում». ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 35-47


Հ. Գ. Մանուչարյան, Ս. Տ. Սաղումյան, Միջնադարյան զարդաքանդաակների խորհրդանիշների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 48-58


Ф. И. Тер-Мартиросян, Памятник класическвй античности Армении (Հայաստանի հնագույն ժամանակաշրջանի հուշարձան). ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 59-72


Ռ. Ս. Ղազարյան, Հնչյունափոխական երևույթները միջին հայերենում. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 73-87


Վ. Շ. Ծառուկյան, Անկայուն երկվանկ բառերի հոգնակի ձևերի կազմությունը. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 88-99


Մ. Մ. Թելունց, Հովսեփ Էմինի «արտաքին քաղաքականության կողմնորոշման» հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 100-110


Հ. Ղ. Միրզոյան
18-րդ դարի մի անտիպ գրախոսություն. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 111-117


Վարդան Մատթէոսեան (Պուէնոս Այրէս), Աւ. Իսահակեանի երկու նամակ Կոստան Զարեանին. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 118-120


Г. А. Асмарян, Исследование Нерсеса Абеляна о движении тифлисских амкаров 1865 г. (Ներսես Աբելյանի ուսումնասիրությունը 1865 թ. Թիֆլիսի համքարական շարժման մասին). ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 121-125


Օ. Ս. Խնկիկյան, Սյունիքի մ. թ. ա. IV-I հազարամյակի թաղման ծեսի մեկնության փորձ. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 126-137


Ս. Ս. Նազարյան, «Արոր» պատմագիտական հանդեսը. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 138-142


Г. И. Кубатьян, «Армянская» проза В. Гроссмана, А. Битова и Ю. Карабчинского: сопоставительный анализ (Վ. Գրոսմանի, Ա. Բիտովի և Յու. Կարաբչինսկու «Հայկական արձակը». համադրական վերլուծություն). ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 143-151


Ս. Ք. Գասպարյան, Գ. Է. Գրիգորյան
Ծիծաղաշարժ չափազանցությունը գեղարվեստական գրականության մեջ. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 152-157


Ն. Ռ. Հակոբյան, Երկլեզվությունը և մարդու անհատականության ձևավորումը. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 158-161


Ա. Ս. Պետրոսյան, Գետային ձկնորսության ժողովրդական եղանակները Հայաստանում. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 162-172


Ս. Զ. Գրիգորյան
Գինու երգը ըստ Դանիել Վարուժանի և Վահագն Դավթյանի. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 173-182


Գ. Ա. Պետրոսյան, Սերնդի առողջությունը իբրև ազգային հարստություն. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 183-186


Գ. Ա. Կարապետյան, Ղևոնդ Ալիշան. Արցախ. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 187-188


Ա. Գ. Մադոյան, Բ. Բարսեղյան. Լեհահայության մշակութային կյանքը և գրականությունը. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 189-191


Պ. Հ. Հակոբյան, «Բազմավէպի» մեկուկես դարը. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 192-195


Լ. Ե. Լաճիկյան, «Բազմավէպ» թիվ 1-4, Վենետիկ, 1992 թ.. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 195-199


Վ. Ս. Մաղալյան, Վրաստանի հայ գավառական մամուլի պատմությունից (1900-1920 թթ.). ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 199-2011994/1

Մ. Լ. Կարապետյան, Հայկական ազգային բանակային կորպուսի ստեղծման պատմությունից. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 3-12


Ռ. Ս. Ղազարյան, Միջին հայերենի բառապաշարի ուսումնասիրության պատմությունից. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 13-20


Վ. Զ. Պետրոսյան
Մխիթար Սեբաստացին որպես աշխարհաբարի, քերականության հիմնադիր. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 21-25


Ն. Հ. Դիլբարյան
Տեղանունների դիրքը լեզվի ընդհանուր բառապաշարում. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 26-33


Ս. Պ. Մուրադյան
Երվանդ Օտյանի և Միքայել Կյուրճյանի հեղինակած կատակերգությունները. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 34-50


Г. И. Кубатьян, Перевод как версия оригинала (Թարգմանությունը որպես բնագրի վարկած). ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 51-65


А. В. Геворкян, К вопросу о цвете в поэтике В. Я. Брюсова (Գույնի պոետիկայի խնդիրները Վ. Բրյուսովի քնարերգությունում). ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 66-75


Բ. Հ. Եղիազարյան, , Ա. Ն. Եգանյան, Կապիտալ ներդրումների հասկացությունը և կազմը. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 76-86


Մ. Ե. Ասատրյան, Արևելահայ և արևմտահայ գրական լեզուների համակարգերի շուրջ. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 87-100


Հ. Ս. Բայրամյան, Հոգևոր կապերի բավիղներում. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 101-110


Խ. Գ. Բատիկյան, Դարձվածային բազմիմաստություն. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 111-122


Ա. Հ. Պետրոսյան, Դարձվածքների գործածությունը Վ. Փափազյանի «Հետադարձ հայացք» երկում. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 123-128


Т. А. Епоян, Уильям Джемс и Джордж Сантаяна, Два видения философии (Ուիլյամ Ջեյմս և Ջոն Սանտայանա՝ փիլիսոփայության երկու տեսանկյուն). ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 129-135


С. Г. Оганесян, О роли научного знания в философской аргументации (Փիլիսոփայական փաստարկման մեջ գիտական գիտելիքի դերի մասին). ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 136-143


Մ. Լ. Շահգելդյան
Ովքեր են ընդունում քաղաքական որոշումներ. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 144-149


Հ. Մ. Ավետիպան, Գրաբարյան բառերը միջին հայերենում՝ միաստիճան հնչյունափոխությամբ. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 150-163


Հ. Ս. Եսայան, Տաուշ և Այգեձոր ամրոցների պեղումները և շքաղյուսների հարցը. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 164-171


Գ. Ա. Մադոյան, Գրիգոր Անավարզեցու «Ամենայն Սրբոց» կանոնը. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 172-176


Ա. Ս. Պետրոսյան, Կապալային ձկնորսությունը Արևելյան Հայաստանում (1830-1930-ական թթ.). ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 177-186


Ս. Ն. Սարինյան, Կիմ Աղաբեկյան, Արդի հայ արձակի զարգացման միտումները. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 187-190


Յակոբ Կիլիկեան (Բուղարիա), Մեր նոր ուղղագրութիւնը եւ օտար լեզուական միջավայրի ազդեցությիւնը հայերէն լեզուի ուղղախօսութեան վրայ. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 191-1951994/2

Մ. Մ. Խաչատրյան, Մարդու ինքնիրացման սոցիալական պայմանների և անձնային գործոնների հարաբերակցությունը. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 3-17


Г. Г. Шакарян, Структурные уровни философского знания и их аргументативные возможности (Փիլիսոփայական գիտելիքի կառուցվածքային մակարդակները և նրանց փաստարկելու հնարավորությունները). ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 18-24


Էդ. Մ. Ջրբաշյան, Թումանյանի հանգերը. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 25-45


Հ. Ս. Թամրազյան, «Գառնիկ ախպեր» հեքիաթ-պոեմի ստեղծման պատմությունից. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 46-54


Վ. Զ. Պետրոպան
«Ռամկական» («Ռամկօրէն») լեզվի ըմբռնումը հայ լեզվաբանության պատմության մեջ. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 55-61


Ա. Ա. Խուդավերդյան, Գեղարվեստական մետաղը և գունաքարերը ուշ միջնադարյան գրականության մեջ. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 62-71


Ա. Ս. Մարգարյան, «Աշան» բառի այլ ստուգաբանության փորձ. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 72-74


Գ. Բ. Ջահուկյան, Դիտողություն մի դիտողության առթիվ. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 75-76


Լ. Կ. Եզեկյան
Թարգմանական մի քանի վրիպումներ. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 77-82


C. Э. Мандрикян, К вопросу об использовании понятий «тип» и «типология» в археологии (Հնագիտական «տիպ» և «տիպաբանություն» հասկացությունների հարցերի շուրջ). ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 83-88


Հ. Ղ. Միրզոյան
Հայ-իրանական մշակութային համագործակցության պատմության արժեքավոր սկզբնաղբյուր. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 89-97


Ա. Օ. Սահակյան, ԺԸ դարի ավանդական հայկական բժշկության հանրագիտարանը. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 98-111


Է. Ա. Մակարյան, Ֆ. Նանսեն. «Խաբված ժողովուրդ». ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 112-128


Ք. Ռ. Ավագյսւն, Հայերը գաղութային ժամանակաշրջանի Ամերիկայում (XVII դարի սկիզբ- XVIII դարի կես). ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 129-133


O. Ա. Արզումանյան, Պարսկական ազգանունների կազմության մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 134-139


Յակոբ Կիլիկեան (Բուլղարիա), Պուլկարահայ առաջին ընթերցարանի՝ «Գրասիրաց» եղբայրութեան 110-ամեայ գործունեութեան ուղին. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 140-146


Ս. Ս. Նազարյան, «Նոր դպրոց» մանկավարժական ամսագիրը (1908—1918 թթ.). ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 147-150


Բ. Խ. Մեժունց, Բաղաձայնահանգ պարզ բառերի հոգնակիի և հոգնակիակազմ հիմքերի ձևաիմաստային մի քանի դրսևորումներ. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 151-159


Ն. Վ. Ներսիսյան, Միակազմ նախադասությունները Ա. Բակունցի պատմվածքներում և դրանց ոճական արժեքը. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 160-167


Ա. Ս. Պետրոսյան, Լճային ձկնորսության ժողովրդական եղանակներն Արևելյան Հայաստանում (XIX—XX դդ.). ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 168-176


Ա. Գ. Մադոյան, Նորայր արքեպիսկոպոս Ծովական, Վանատուր. Բանասիրական յօդուածներու ժողովածոյ. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 177-178


Է. Ռ. Ղուկասյան, Վիկտոր Լանգլուայի հայագիտական աշխատությունների մատենագիտություն. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 179-186


Մ. Ս. Վահանյան, Ականավոր պատմաբանն ու մանկավարժը. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 186-189


Վ. Ս. Մաղալյան, Երևանի համալսարանի գրական սերունդը. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 189-1931994/3

Հ, Օ. Հովհաննիսյան, Վիճաբանության և փաստարկման փոխհարաբերության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 3-12


Գ. Ա. Մելքումյան, Լուսավորականությունը որպես պատմա-մշակութային երևույթ. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 13-21


Ա. Վ. Գնունի
Հայաստանի կուր-արաքսյան մշակույթի ուղղանկյուն հատակագծով կացարանները և նրանց տարածման սահմանները. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 22-32


Ս. Ա. Վարդանյան, Նոր տվյալներ միջնադարյան հայկական բժշկական կենտրոնների մասին. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 33-49


Հ. Մ. Արշամյան, Կիլիկյան Հայաստանի բերդատեր իշխանները XII դարի վերջին և XIII դարի սկզբին. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 50-65


Լ. Հ. Մկրտչյան, Օսմանյան բանկի գրավման գործողությունը 1896 թվականին. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 66-75


Ս. Պ. Մուրադյան, Երվանդ Օտյանը Մեծ եղեռնի տարիներին. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 76-94


Р. А. Тер-Аракеля, Место генитива в системе индоевропейских падежей и в падежной парадигме армянского языка (Սեռական հոլովի տեղը հնդեվրոպական հոլովների համակարգում և հայերենի հոլովների հարացույցում). ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 95-98


Բ. Հ. Եղիազարյան, , Ա. Ն. Եգանյան, Ձեռնարկություններում ներդրումների ավելացման մասին. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 99-105


Հ. Մ. Ավետիսյան, Ձևաբանական փոփոխությունները միջին հայերենի գրաբարաշերտ բառերում. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 106-123


Ա. Ս. Մարգարյան, Ստուգաբանական մեկնություններ. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 124-132


Հ. Ժ. Հարությունյան, Ղուկաս Խարբերդցին և «Սահմանադրութիւն նոր Ամերիգայի» աշխատությունը. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 133-152


Մարլէն Էօրտկեան (Երուսաղէմ), Պաղեաոինի սրբավայրերուն հարցը միջազգային դիւանագիտութեան մէջ. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 153-167


Т. Е. Ордуханян, В. Брюсов и Б. Пастернак: история отношений (Վ. Բրյուսով և Բ. Պաստեռնակ. հարաբերությունների պատմություն). ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 166-170


Տ. Ռ. Կարապետեան (Երուսաղէմ), Յովհաննէս եպս. Ղալամքեար Հալէպցի. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 171-175


Ն. Ա. Մկրտչյան, Հոլովական զուգաձևությունները դասական և հետդասական գրաբարում. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 176-181


Ա. Հ. Մուշեղյան, XIII դ. բժշկարանների բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 182-186


Վ. Ն. Այվազյան, Մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ միջազգային նորմերի արտացոլումը ՀՀ ազգային օրենսդրության մեջ. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 187-196


Ս. Ա. Դիլբանդյան
Հանցագործությամբ տուժողին պատճառված բարոյական վնասի հարթման եղանակները  Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 197-200


Ա. Թ. Սիմոնյան, Գոյականի առանձնահատկությունները Կենտրոնական Իրանի հայկական խոսվածքներում. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 201-206


Վ. Ս. Մաղալյան, «Վավերագրեր հայ եկեղեցու պատմության». ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 207-211


Լ. Ե. Լաճիկյան, Հոբելյանական գիտաժողով Վենետիկում. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 212-213


Վ. Ս. Մաղալյան, Երևանի պետական համալսարանի հոբելյանը. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 213-2221995/1

Գ. Ե. Մխիթարյան, Հասարակական ազատության տարրերը Արիստոտելի փիլիսոփայության մեջ. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 3-13


Ա. Ա. Մինասյան, Արիստոտելի «Կատեգորիաներ» և «Մեկնության մասին» երկերի հայ մեկնողական ավանդույթը. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 14-25


Է. Գ. Գևորգյան, Ազգային քաղաքականությունը և փոքրամասնությունները Հայաստանում 1920-ական թթ. սկզբին. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 26-35


Վ. Վ. Քոչարյան
Ազգային փոքրամասնությունների միջազգային-իրավաբանական պաշտպանության որոշ խնդիրներ. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 36-43


Է. Ա. Գրին, Դատահոգեբանական փորձաքննության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 44-53


Ք. Ռ. Ավագյան, Հարցերի տեղաբաշխումն ու ընկերային-տնտեսական կյանքն ԱՄՆ-ում (1834-1924 թթ.). ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 54-66


М. Р. Андреева, Армянские фрески О. Мандельштама (Օ. Մանդելշտամի հայկական որմնանկարները). ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 66-77


Ի. Գ. Ղարիբյան, Թանահատ-Գլաձորի վանական համալիրում հայտնաբերված մետաղի առարկաները. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 78-92


Վ. Գ. Սարգսյան, Հայկական Մուշեղ անվան ստուգաբանության մասին. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 93-101


А. В. Агасян, О понятии «искусство Спюрка» и проблема национальной идентичности в искусстве («Սփյուոքահայ արվեստ» հասկացության և արվեստում ազգային ինքնության մասին). ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 102-109


Ֆրիտյոֆ Նանսեն, «Խաբված ժողովուրդ». ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 110-127


Ա. Ա. Խուդավերդյան, Ակնեղենի երկու ցանկ. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 128-133


Յու. Ս. Ավետիսյան
Դանիել Վարուժանի լեզվագեղագիտական հայացքները. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 134-143


Ս. Ա. Աթաբեկյան, Պահի տևականության և բառի իմաստային աճի սահմանները «Միրհավ». ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 1144-157


Ա. Ա. Խաչատրյան, Անձնական վերաբերմունքի վերջածանցների գործառական արժեքը գրաբարում. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 158-163


Ռ. Հ. Խաչատրյան, Կնոջ կերպավորման եղանակները հայ ժողովրդական երգերում. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 164-172


Ա. Գ. Մանուչարյան
Բագրատունիների թագավորության հաստատման թվականի վիմագրագիտական ճշգրտում. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 173-178


Մ. Ա. Կուլախսզյան, ժամանակակից հայ վիպակի ներքին տիպաբանության մի շարք աոանձնսւհատկաթյունների մասին (1970-80-ական թթ.). ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 179-184


Ն. Վ. Ներսիսյան, Կրկնությունների ոճական արժեքը Ակսել Բակունցի պատմվածքներում. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 185-191


Յակոբ Կիլիկեան (Բուլղարիա), Փլովտիւի ազգային վարժարանի պատմութեան էջերէն. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 192-200


Լ. Ե. Լաճիկյան, «Բազմավէպ» հայագիտական-բանասիրական-գրական հանդես. բացառիկ թիվ «Բազմավէպ»ի հրատարակության 150-ամյակի առիթով. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 201-204


Վ. Ս. Մաղալյան, Հայոց ցեղասպանության պատճառներն ու պատմական դասերը. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 205-2121995/2

Գ. Բ. Ջահուկյան, Ձայնեղ պայթականների և հպաշփականների բարբառային խլացման հետ կապված երկու երևույթի մասին. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 3-8 

Ռ. Ս. Ղազարյան, Արևելահայ վաղ աշխարհաբարը ըստ Ջաքարիա Ագուլեցու «Օրագրության». ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 9-29


Ս. Վ. Գյուլբուդաղյան, Ստորոգյալի աբեղյանական մեկնաբանությանը. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 30-38


Ա. Ա. Մինասյան, Արիստոտելի երկերի Հովհան Որոտնեցու մեկնություններում կիրառված մեկնողական հնարները. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 39-47


Ս. Ա. Ջաքարյան
Մատթեոս Ջուղայեցու մարդաբանական վարդապետությունը. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 48-61


Ա. Գ. Մանուչարյան
Հայոց իշխանապետների ժամանակագրությունն ըստ 13-14-րդ դդ. վիմագրերի. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 62-65


Վ. Գ. Սարգսյան, Հայկական Արցախ տեղանունը. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 66-79


Հ. Մ. Այվազյան, Ոչ մետաղների հայերեն անվանումների ծագումնաբանության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 80-92


Խ. Գ. Բադիկյան, Ժողովրդախոսակցական և բարբառային դարձվածային միավորներ. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 93-104


Բ. Խ. Մեժունց, Հնչյունական մի քանի տեղաշարժեր հայերենում. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 105-115


Ա. Ա. Ավագյան
Կոստան Ջարյանի դյուցազներգությունը. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 116-127


Կ. Դ. Գասպարյան, Վահան Տերյանը և հայ արձակը. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 128-136


Ս. Ս. Նազարյան, Գրիգորիս քահ. Երզնկյանի «Հովիվ» (1906-1909) և «Հովիտ» (1910-1917) պարբերականները. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 137-145


А. А. Маркаров
Демократия: определения и типология (ժողովրդավարություն՝ սահմանումներ և տիպաբանություն). ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 146-155


Ն. Ա. Մկրտչյան, Գրաբարի հոլովական զուգաձևությունների զարգացման ընթացքը միջին և նոր գրական հայերեններում. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 156-160


Ա. Պ. Հայրապետյան
Փոխանունություն և խոսքիմասային փոխանցում. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 161-164


Ռ. Հ. Մարգարյան
Սերո Խանզադյանի պատմավեպերի բառապաշարի առանձնահատկությունները  Փոխանունություն և խոսքիմասային փոխանցում. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 165-172


Վ. Ա. Ավագյան
Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմության» հեղինակի ինքնության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 173-177


Ա. Մ. Արզումանյան
Հողի և արյան կանչը. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 178-182


Գ. Վ. Աբգարյան, Յոզեֆ Կարստի անտիպ «Միջին հայերենի բառարանը». ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 183-186


Ե. Հ. Գևորգյան, Հայոց շարժումային լեզվի բառարանի կազմության սկզբունքները. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 187-195


Վ. Ս. Մաղալյան, Քսաներորդ դարի մեծագույն փորձությունը. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 195-2021995/3

Ս. Ա. Զաքարյան
Տիեզերքի բնազանցական պատկերը և մարդու տիեզերական կարգավիճակի հարցը XIII—XV դդ. հայ իմաստասիրության մեջ. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 3-13


Ռ. Ս. Ղազարյան, Իմաստափոխությունը միջին հայերենում. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 14-19


Ա. Հ. Մուշեղյան, XIII դարի հայ բժշկարանների արաբական և պարսկական փոխառությունների շուրջ. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 20-28


Բ. Խ. Մեժունց, Հոգնակի զուգաձևերը հայերենում. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 29-39


Г. Г. Шакарян, О ценностно-гносеологической природе аргументации (Արժեքային և տրամաբանական-իմացաբանական բաղադրամասերի հարաբերակցությունը փաստարկման կաոուցվածքում). ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 40-45


Ս. Հ. Խաչատրյան, Ֆ. Նիցշեի պատմափիլիսոփայական հայացքները. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 46-55


Հ. Մ. Արշամյան, Կիլիկիայում վերակերտված հայոց թագավորության համազգային իրավասությունը. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 56-61


А. В. Геворкян, Цветовая символика «радуги» в поэзии В. Брюсова и Е. Чаренца (Ծիածանի գունային սիմվոլիկան Վ. Բրյուսովի և Ե. Չարենցի պոեզիայում). ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 62-71


Ա. Ս. Մարգարյսւն, Հին հայերենի (գրաբարի) հոլովները վաղ շրջանի (V-XV դդ.) քերականների լուսաբանությամբ. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 72-88


Л. М. Мкртчян, К полемике вокруг перевода Вл. Микушевича «Книги скорбных песнопений Григора Нарекаци (Վլադիմիր Միկուշևիչի Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» թարգմանության շուրջ). ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 89-105


Հ. Ղ. Միրզոյան
Ստեփանոս Դաշտեցու պատմամշակոլթային արժեքը. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 106-119


Ա. Խ. Վարդանյան
1917 թ. համառուսաստանյան գյուղատնտեսական և հողային հաշվառման տվյալների ուսումնասիրման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 120-132


Գ. Բ. Ջահուկյան, Մոնղոլ-թաթարական տարրը հայ ժողովրդական վեպում. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 133-134


Գ. Ա. Մադոյան, Գրիգոր Անավարզեցու կենսագրության շուրջը. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 135-144


Գ. Ա. Մելքումյան, Մարդու հիմնահարցը Շ. Շահամիրյանի «Որոգայթ փառաց»-ում. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 145-154


Ս. Ա. Վարդանյան, Միջնադարյան Հայաստանում դիահերձման և կենդանահատման ազատության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 155-157


Հ. Ս. Եսայան, Տավուշի անասնապահությունը զարգացած միջնադարում. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 158-162


Ա. Ս. Պետրոսյան, Արջի պաշտամունքը հայ ժողովրդական հավատալիքներում. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 163-170


А. М. Залинян, Судьба внешних долгов СССР (ԽՍՀՄ-ի արտաքին պարտքերի ճակատագիրը). ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 171-175


Ա. Զ. Ադիլխանյան
Խոսքի մասերի աբեղյանական դասակարգումը. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 176-181


Ռ. Ա. Աբրահամյան, Հայերը Մադրասում. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 182-188


Ք. Ռ. Ավագյան, Հայերի հոգևոր և կրթամշակութային կյանքը ԱՄՆ-ում (1888 - 1924 թթ.). ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 189-196


Ա. Յու. Սարգսյան, Շաղախի ենթաբարբառի հնչույթային համակարգը. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 197-203


Հ. Մ. Այվազյան, Անցյալի հայ բնափիլիսոփայական պատկերացումներն ու «տարր» եզրույթը. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 204-208


Վ. Ս. Մաղալյան, Երևանի համալսարան. 1918 —1920 թթ. Վավերագրերի ժողովածու. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 209-215


Վ. Ս. Մաղալյան, Հայ լեռնականների մեծ սխրանքը. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 216-2201996/1

Ա. Ա. Մինասյան, Հովհան Որոտնեցու աստվածաբանական մեկնությունները և Արիստոտելի իմաստասիրական ուսմունքը. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 3-12


Ռ. Ս. Ղազարյան, Հոմանիշությունը և համանունությունը միջին հայերենում. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 13-18


Խ. Գ. Բադիկյան, Դերանվան աճառյանական ըմբռնումը. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 19-29


Ա. Մ. Չիլինգարյան, Ռեալիզմի գեղագիտությունը Մելքոն Կյուրճյանի (Հրանդ) գրաքննադատական հայացքներում. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 30-40


Հ. Գ. Ավետիսյան, Արագածի ամրաշինությանը. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 41-46


B. С. Тоганян, Позиции политических партий РФ по проблеме межгосударственных отношений на постсоветском пространстве (ՌԴ քաղաքական կուսակցությունների դիրքորոշումը հետխորհրդային տարածքում միջպետական հարաբերությունների վերաբերյալ). ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 47-55


Վ. Ն. Այվազյան
Ազգային փոքրամասնությունների իրավական վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 55-64


Ա. Հ. Մուշեղյան, Դիտողություն մի ստուգաբանության առթիվ. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 65-66


Հ. Ժ. Հարությունյան
Ծոփքը և Ծոփքի թագավորությունը ըստ Ստրաբոնի «Աշխարհագրության». ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 67-74


Է. Ա. Մակարյան, Եվրոպայի խիղճը. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 75-91


Ժան-Պիեռ Մահե (Փարիզ), Նապոլեոնը և հայերը. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 92-99


К. Г. Петросов, Книжный раритет «Опавшие лепестки», стихи Мориса Део («Թափված թերթիկներ»՝ եզակի գրքույկ. Մորիս Դեոյի բանաստեղծությունները). ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 100-105


Վարդան Մատթէոսեան (Պուէնոս Այրէս), Նիւթեր Արժանթինի հայ գաղութի պատմութեան. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 105-112


Ա. Հ. Խաչատրյան, Կարլ Յասպերսի պատմափիլիսոփայությունը. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 113-119


Ս. Ս. Մկրտչյան, Պատմական հիշողությունը և տոնածիսական համակարգը. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 120-123


Ն. Ռ. Հակոբյան, Հոգեբանական և մարդաբանական գիտելիքները որպես կրթության բովանդակության ու կառուցվածքի անբաժանելի տարրեր. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 124-128


Ա. Գ. Սարյան, Ուշ միջնադարյան հայկական չափածո ուղեգրությունները. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 129-139


Ա. Պ. Հայրապետյան
Խոսքիմասային տարաժամանակյա տարարժեքությունը որպես ոչ գծային բառաստեղծման արդյունք. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 140-150


Ա. Լ. Սարգսյան, Շարադասության գործառույթները ժամանակակից արևելահայերենում և արևմտահայերենում. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 151-158


Հ. Մ. Այվազյան, 19-րդ դարի առաջին կեսի հայերեն քիմիական բնույթի գրականությունը. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 159-170


Ա. Ս. Քամալյան
Ս. Եսենինի բանաստեղծությունների հայերեն թարգմանությունների բառապաշարի որոշ առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 171-181


Գ. Ա. Սարգսյանց, Հատուկ ծառայությունների պատմությունից. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 182-1861996/2

Հր. Գ.. Շաքարյան, Փաստարկման էթիկական֊ արժեքային տեսանկյունը. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 3-15


Էդ. Մ. Ջրբաշյան, Ինչի՞ մասին էր վեճը. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 16-30


Е. А. Алексанян, Ваан Терьян и французский символизм (Վահան Տերյանը և ֆրանսիական սիմվոլիզմը). ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 31-39


Բ. Խ. Մեժունց, Բառիմաստի տեղաշարժեր հայերենում. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 40-51


Ա. Ա. Բեքարյան, Կանադահայ գաղութի կազմավորումը. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 52-65


Ա. Ա. Ավագյան
Խորհրդապաշտական արծարծումները Կ. Զարյանի ստեղծագործություններում. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 65-81


Н. А. Гончар, М. Р. Андреева, О некоторых ключевых образах цикла «Армения» О. Мандельштама (0. Մանդելշտամի «Արմենիա» շարքի որոշ առանցքային կերպարների մասին). ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 82-93


Հ. Խ. Բարսեղյան, Գրական հայերենի միավորման հարցր և նրա քննությունը Հրաչյա Աճառյանի աշխատություններում. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 94-102


Գ. Բ. Ղարիբջանյան, Աղասի Խանջյանի սխրանքն ու ողբերգությունը. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 103-112


Ա. Մ. Հայկյանց
Օտարերկրյա ներդրումների իրականացման պայմանագրային ձևը և ՀՀ օրենսդրությունը. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 113-121


Ա. Ս. Ալեքսանյան
Քաղաքացիական հասարակության ձևավորման տեսական մի քանի հիմնահարցեր. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 122-127


Ա. Ա. Խուդավերդյան, Սելյան. Մ. Մամուրյանի մասին. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 128-134


Խ. Գ. Վարդանյան, Լևոն Շանթի նամակները Ստ. Լիսիցյանին. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 135-148


Վարդան Մատթէոսեան (Պուէնոս Այրէս), Կոստան Զարյանի նամակները Համաստեղին. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 149-155


Հ. Գ. Ավետիսյան, Այգեշատի դամբանադաշտի ուսումնասիրությունը. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 156-162


Ե. Հ. Գևորգյան, Ինքնազսպման շարժույթները հայոց շարժասության մեջ. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 163-168


Լ. Գ. Բրուտյան
Բարդ ասույթների գործաբանական իմաստների վերլուծության շուրջ. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 169-176


Ա. Պ. Հայրապետյան
Միջին հայերենի տարաժամանակյա տարարժեք բառերը. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 177-181


Ա. Մ. Չիլինգարյան, Ժամանակաշրջանի անդրադարձը Մելքոն Կյուրճյանի պատմվածքներում. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 182-187


Ա. Ս. Մանուկյան, Եկեղեցին Հայաստանում 1930-ական թվերին. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 188-199


Ա. Խ. Վարդանյան, 1922 թ. գյուղատնտեսական ու հողային համապարփակ վիճակագրության նախնական քարտի լրատվական հնարավորությունները. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 200-206


Վ. Ա. Եղիազարյան, Նարեկացիական ավանդապատումը Թլկուրանցու մշակմամբ. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 207-211


Գ. Գ. Յավրյան, Առողջապահության արդի տնտեսական հիմնախնդիրների շուրջ. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 212-214


Ա. Յ. Խուդավերդյան, Ատամների արհեստական ձևախախտումներ Բենիամինի հինավուրց դամբարանադաշտում. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 215-217


Հանդիպում Հրանա Թամրազյանի հետ ՀՀ ԳԱ ակադեմիայի նախագահական նիստում՝ նրա ծննդյան 70-ամյակի առթիվ. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 218-2241996/3

Ն. Ա. Սարգսյան, Սփյուռքահայերի 1946-1948 թթ. զանգվածային հայրենադարձությաննախապատրաստումը. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 3-12 

Լ. Գ. Բրուտյան
Պայմանական ասույթները թարգմանություններում. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 13-22


Ա. Ա. Ավագյան
Հավատի ու հույսի նավը. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 23-40


Ե. Հ. Գևորգյան, Վախը հայոց շարժասության մեջ. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 41-56


Л. С. Арутюнян, , Н. А. Хачатурян
Антропонимы в "Мастере и Маргарите": ассоциации и аллюзии (Անթրոպոնիմները «Վարպետն ու Մարգարիտան» վեպում՝ ասոցիացիաներ (զուգորդություններ) և այլուզաներ (ակնարկություն)). ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 57-65


Ս. Վ. Գյուլբուդաղյան, Խաժակ Գյունազարյանի խոսքարվեստի մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 66-76


Հ. Ղ. Միրզոյան
Նորայայտ փաստեր Գրիգոր Տղայի կեանքի եւ գործունեութեան մասին. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 77-88


Վ. Զ. Պետրոսյան
Ներգոյական հոլովը հին հայերենում. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 89-94


Մ. Մ. Խաչատրյան, Համաստեղի և Կ. Սիտալի նամակագրությունից. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 95-106


Ս. Զ. Գրիգորյան
Ուոլթ Ուիթմենը Պարույր Սևակի «Մարդը ափի մեջ» գրքում. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 107-116


Գ. Վ. Պետրոսյան
Աշխատանքային օրենսդրության խախտման բնութագիրը. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 117-124


Б. Г. Ерицян, , С. В. Тадевосян, , Б. З. Гаспарян, Культурные особенности материалов местонахождения каменного века Джрабер (Ջրաբերի (Հայաստան) քարի դարի հնավայրի նյութերի մշակութային առանձնահատկությունները). ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 125-131


А. В. Гнуни
Типы круглоплановых жилищ куро-аракской культуры (Կուր-արաքսյան մշակույթի կլոր հատակագծով կացարանների տիպերը). ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 132-143


Գ. Ֆ. Ավետիսյան, Հայ տպագրության սկզբնավորումը Ռուսաստանում. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 144-147


Վ. Հ. Վարդանյան, Ստեփանոս Ասողիկ Տարոնցին բանասիրության մեջ. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 148-153


Ս. Մ. Մխիթարյան
Մագիստրոսյան սկզբնաղբյուրներն Աղվանք աշխարհի և Ծար (Քելբաջար) գավառի մասին. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 154-158


Զաքարիա քհն. Սարիբեկյան (Երուսաղեմ), Շահան Պերպերյան. կյանքի և գործունեության համառոտ ակնարկ. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 159-173


Ք. Ռ. Ավագյան, Հայերի հասարակական-քաղաքական հարաբերությունները ԱՄՆ-ում (1886-1924). ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 174-185


Ա. Լ. Սարգսյան, Ապակատար և անորոշ սեռական-տրական դերբայների շարահյուսական գործառույթները արևելահայ և արևմտահայ գրական տարբերակներում. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 186-190


Ն. Բ. Պողոսյան
Հայ տեղանվանագիտության որոշ հիմնախնդիրներ. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 191-194


Հ. Մ. Այվազյան, Հ. Ս. Վահանյանի «Սկզբունք քիմիական գիտութեան» դասագիրքը. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 195-200


Խ. Գ. Վարդանյան, Ա. Մատոյեան. Խորհուրդ մեծ և սքանչելի. Ներածութիւն հայ մատենագրութեան, Երուսաղեմ, 1995, 172 էջ. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 201-204


Սեւան Տէյիրմէնճեան (Կ. Պոլիս), Պոլսոյ ազգային կեդրոնական վարժարանի անցեալը եւ ներկան (հիմնադրութեան 110-ամեակին առթիվ). ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 205-209


Վ. Ս. Մաղալյան, «Հայ արվեստը և ճարտարապետությունը» (Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Սիրարփի Տեր-Ներսեսյանի ծննդյան 100-ամյակին). ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 210-213


Մ. Ս. Վահանյան, Մեծ հայրենադարձության կես դարը. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 214-2161997/1

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 1967-1996. ԲԵՀ 1 (91), Երևան 1997 թ., էջ 1-2051997/2

Ս. Ա. Զաքարյան
Գրիգոր Տաթևացու ուսմունքը իշխանության և կառավարման մասին. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 3-14


Ալ. Ս. Ս արգսյան, Մանուկ Աբեղյանի հոլովական տեսության հարուցած բանավեճերի պատմությունից. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 15-27


Г. И. Кубатьян, После интермедиа (Эволюция взглядов Чаренца и Мандельштам) (Ինտերմեդիայից հետո (Չարենցի հայացքների էվոլյուցիան և Մանդելշտամը)). ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 28-43


Р. С. Казарян, Шедевр армянской классической лексикографии (Հայ դասական բառարանագրության գլուխգործոցր). ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 44-52


Կ. Ռ. Նահապետյան
Ամերիկայի հայկական համագումարի «կառավարական ծրագիրը» (1972-1982 թթ.). ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 53-65


Ա. U. Ղազարյան
Գիտական ճշմարտության մի ըմբռնման մասին. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 66-76


Ս. Ա. Գալստյան, Ժամանակակից հայերենի վերջածանցների համաժամանակյա դասակարգման մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 77-82


Э. Р. Гукасян, Статья В. Ланглуа «Турецкие армяне и резня в Тавре» (Վ. Լանգլուայի «Թուրքիայի հայերը և ջարդը Տավրոսում» հոդվածը). ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 83-102


Գ. Վ. Աբգարյան, Հայերը Շիլտբերգերի ուղեգրությունում. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 103-112


Г. К. Мирзоян
Вопрос о взаимоотношении души и тела в армянской философии XVII в. (Հոգու և մարմնի փոխհարաբերության հարցը XVII դ. հայ փիլիսոփայության մեջ). ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 113-117


Հ. Գ. Ավետիսյան, Արամուսի ամրաշինական համալիրները. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 118-124


Գ. Ե. Մխիթարյան, Մաքիավելու հասարակագիտական հայացքները. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 125-130


Ա. Ա. Սիմոնյան, Լ. Շանթի «Հին աստվածները» արևմտաեվրոպական հոգեբանական դրամայի զուգահեռներում. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 131-135


Ն. Ռ. Հակոբյան, Անձի ազգաբնորոշ սոցիալականացման առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 136-139


Ա. Ս. Ալեքսանյան
Քաղաքացիական հասարակության և պետության փոխհարաբերության հարցի շռւրջ. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 140-147


Ա. Ռ. Ավագյան, Տնտեսականից դեպի հումանիստականը մարդ-բնության փոխհարաբերությունում  . ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 148-150


Հ. Մ. Այվազյան, Հ. Օ. Գուրգենյանի «Սկզբունք բնալուծութեան» աշխատության տեղը քիմիական անվանակարգության պատմության մեջ. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 151-155


է. Պ. Սարգսյսյան, ժամանակի կարգը որպես ստորոգման դրսևորման միջոց (անգլերենի և հայերենի նյութի հիման վրա). ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 156-162


Ֆ. Ա. Ստեփանյան, Օտարաբան բայական կառույցները արդի հայերենում. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 163-168


Ա. Մ. Գլջյան, Ժամանակի հերոսուհու պատկերումը Հակոբ Պարոնյանի արձակ երկերում («Թատրոն» 1874-1877 թթ.). ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 169-173


Մ. Գ. Զաքարյան, Սիրո երգիչն ու փիլիսոփան. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 174-178


Ա. Ֆ. Ասատրյան, , Գ. Ս. Գոյունյան, Միջնորդների դերն ու ֆունկցիաներն արտաքին տնտեսակսւն գործունեության մեջ. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 179-183


Գ. Ե. Կիրակոսյան, Լանկ-Թամուրի արշավանքների և թուրքմենների իշխանության հետևանքները հայ ժողովրդի համար. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 184-189


Գ. Ա. Պետրոսյան, Ուսանողների ֆիզիկական պատրաստականության, առողջության և ուսման առաջադիմության հարցեր. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 190-194


Ա. Ա. Հարությունյան, Մ. Լալայան, Ցեղակրոն և Տարոնական շարժումները սփյուռքում 20-րդ դարի 30-ական թվականներին  . ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 195-197


Վ. Ս. Մաղալյան, Հայ մամուլի և գրատպության նվիրյալը. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 198-2041997/3

Ս. Ա. Զաքարյան
Կամքի ազատության հարցը XIII-XV դդ. հայ փիլիսոփայության մեջ. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 3-15


Ալ. Ս. Մարգարյան, Հոլովները ժամանակակից հայերենում. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 16-31


Էդ. Մ. Ջրբաշյան, Ա. Ս. Պուշկինը Ալեքսանդր Ծատուրյանի թարգմանությամբ և գնահատմամբ. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 32-41


Յու. Ս. Ավետիսյան
Արշակ Չոբանյան. կյանքի և ստեղծագործության ուրվագիծ (ծննդյան 125-ամյակը). ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 42-56


Լ. Գ. Բրուտյան
Պարզ նախադասությունները որպես ներակայման հարաբերակիցներ. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 57-60


Էդ. Ս. Մկրտչյան, Նախադասության կառուցվածքի առանձնահատկություններ գրաբարում. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 61-71


Ս. Ա. Գալստյան, «Խառը» («նախածանցավերջածանցավոր» և «բարդածանց») բաղադրությունները հայերենում. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 72-76


Ա. Ա. Մարության, Ոճագիտական մի քանի հասկացությունների մասին. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 77-88


Հ. Ղ. Միրզոյան
Ստեփանոս Դաշտեցու առաջին «Զրույց-բանավեճը». ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 89-100


Н. А. Гончар-Ханджян
Армянские классики в кругу интересов русского литературоведения (Письма П. Н. Беркова Т. С. Ахумяну) (Հայ դասականները ռուս գրականագիտության հետաքրքրությունների շրջանակում (Պ. Ն. Բերկովի նամակները Տ. Ս. Հախումյանին)). ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 101-111


Վ. Հ. Ղազարյան, Խորանների մեկնությունների արվեստագիտական նշանակությունը և նրանց վերաբերյալ գրականության տեսություն. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 112-128


Կ. Ա. Դոյմաջյան-Գրիգորյան, Հին և միջին ֆրանսերեն բառափոխառությունների հնչյունագրային յուրացումը կիլիկյան միջին հայերենում. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 129-137


Ս. Վ. Ղուկասյան, Արևմտահայերենի այո-ոչ հարցման հնչերանգի վերլուծության փորձեր. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 138-144


Գ. Ա. Մադոյան, Վահագնի առասպելի շուրջ. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 145-147


Ստեփան Ահյան (Փարիզ), Կույր հոր և իր տառապյալ որդիների առասպելական թեման և Քյորօղլին. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 148-153


Ն. Գ. Անտոնյան, Ավ. Իսահակյանի բանաստեղծական խոսքի պատկերավորման, արտահայտչականության մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 154-164


А. В. Авакян, Из истории художественных объединений в Армении (1920-ական թվականներին Հայաստանի գեղարվեստական միավորումների պատմությունից). ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 165-170


А. А. Максудян, Доходы и потребление городского населения Армении: 1993-1996 (Հայաստանի քաղաքային բնակչության եկամուտները և սպառումը՝ 1993-1996). ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 171-176


Մ. Մ. Թելունց, Մխիթար Գոշի իրավաքաղաքական ըմբռնումների շուրջ. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 177-185


Ա. Ֆ. Ասատրյան, , Գ. Ս. Գոյունյան, ՀՀ բանկային համակարգի արդի հիմնահարցերն ու դրանց լուծման անհրաժեշտությունը. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 186-188


Խ. Վ. Կազազյան, ՀՀ բանկային համակարգի և արտաքին առևտրի որոշ հիմնախնդիրներ 1993-1997 թթ. միջև ընկած ժամանակահատվածում. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 189-192


Վ. Ս. Մաղալյան, Թուրքալեզու հայ աշուղներ (Օսմանյան կայսրութիւն. XVI-XX դարեր), կազմող՝ Խ. Պ. Ամիրեան. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 193-199 

Վ. Ս. Մաղալյան, Հոբելյանական «Չարենցյան ընթերցումներ». ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 200-205 

Ա. Գ. Սարյան, Հայկական ուղեգրությունների մատենագիտություն. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 206-213 1998/1

Կ. Ռ. Նահապետյան
Ամերկայի հայկական համագումարի «Հասարակական ծրագիրը» (1972-1982). ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 3-18 

Ա. Հ. Սիմոնյան
1920 թ. մայիսյան ապստամբությունը և նրա արձագանքները Զանգեզուրում. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 19-26 

Գ. Ա. Ղարիբյան, Հ. Ա. Մարզպանյան, Բնակչության եկամուտների և կենսամակարդակի փոփոխությունների միտումները Հայաստանում (1980 - 90 թթ.). ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 27-41 

И. Д. Стрельцова
Россия глазами поэтов Серебрянного века (опыт системного лингвистического анализа) (Ռուսաստանը Արծաթե դարի բանաստեղծների աչքերով (համակարգային լեզվաբանական քննության փորձ)). ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 56-69 

Ա. Հ. Պետրոսյան, Նորաբանությունները Վ. Փափազյանի «Հետադարձ հայացք» հուշագրության բառապաշարում. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 70-77 

Ժ. Դ. Խաչատրյան, Հերոդոտոսի՝ Հայաստանի վերաբերող մի վկայության մասին. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 78-83 

С. А. Есаян, Графическое искусство Урарту по материалам села Хараканц (Западная Армения) (Ուրարտուի գրաֆիկական արվեստը ըստ Խարականց (Գիիմլի) գյուղի նյութերի (Արևմտյան Հայաստան)). ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 84-95 

Վարդան Մատթէոսեան (Բուէնոս Այրես, Արգենտինա), Կոստան Զարեան և Լօրընս Տըռել Գորֆուի մեջ (1935-1937). ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 96-110 

Ա. Հ. Բախչինյան, Արտաշես Աբեղյանի նամակներն Արշակ Չոբանյանին. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 111-120 

Ա. Ա. Մաքսուդյան, Հայաստանում աղքատության կրճատման խնդրի լուծման ուղիների շուրջ. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 121-125 

Լ. Շ. Հովհաննիսյան, Հագուստների անվանումները գրաբարում. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 126-134 

Ե. Հ. Գևորգյան, Զարմանքի արտահայտումը հայոց շարժասության մեջ (բանասիրական ուսումնասիրություն). ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 135-151 

Մ. Պ. Մկրտումյան, Արտակարգ պայմաններում հոգեկարգավորման առանձնահատկությունները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով). ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 152-156 

Ս. Ա. Վարդանյան, Միքայել Միանսարյանցի մտորումները հայ երգարվեստի խնդիրների վերաբերյալ. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 157-160 

Ф. И. Тер-Мартиросов, Характер и этапы развития искусства Армении (VI в. до н. э. - IV в. н. э.) (Հայկական պետության մշակույթի բնույթը և փուլերը (մ. թ. ա. VI - մ. թ. IV դդ. )). ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 161-171 

Լ. Հ. Հովհաննիսյան, Թուրք-գերմանական համագործակցությունը Հայկական հարցում 1913-1916 թթ.. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 172-180 

Վ. Ռ. Գրիգորյան, Դարասկզբի հայ դրամատուրգիան և Լևոն Շանթի մուտքը. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 181-190 

Վ. Վ. Գաբրիելյան, Սեռամետության դրսևորումները անգլերենում. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 191-197 

Ռ. Խ. Քոչարյան, Փիլիսոփայությունը և իսկության խնդիրը. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 198-209 

Վ. Ս. Մաղալյան, Լևոն Մելիքսեթ-Բեկ, Հայերեն-վրացերեն բառարան. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 210-214 1998/2

Ս. Ա. Զաքարյան
Իմացության տեսության հարցերը XIII-XV դարերի հայ փիլիսոփայության մեջ. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 3-15 

Ա. Հ. Սիմոնյան
Զանգեզուրի վրա կախված ռազմական ներխուժման սպառնալիքը Ադրբեջանում խորհրդային իշխանության հաստատման առաջին երկու ամիսներին. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 16-32 

Ս. Հ. Խաչատրյան
Վիլհելմ Դիլթայի պատմափիլիսոփայությունը որպես ճգնաժամային գիտակցությունը հաղթահարելու փորձ. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 33-42 

Ա. Ա. Բեքարյան, Կանադահայ գաղութի զարգացումը. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 43-53 

Ե. Հ. Գևորգյան, Ամոթի և անհարմարության շարժույթները հայոց շարժասության մեջ (բանասիրական ուսումնասիրություն). ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 54-64 

И. Д. Стрельцова
Теоритеческие взгляды А. А. Потебни на некоторые проблемы языка, языкового знака, значения (Ա. Ա. Պոտեբնյայի տեսական հայացքները լեզվի, լեզվական նշանի, նշանակության որոշ հիմնահարցերի վերաբերյալ). ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 65-70 

Դ. Ս. Գյուրջինյան, Արդի հայերենի վերջածանցակերպները. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 71-79 

Մ. Մ. Կարապետյան, , Է. Խ. Թեջիրյան, Էջեր XVII դարի վերջի Նոր Ջուղայի պատմությունից. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 80-96 

Գ. Հ. Կարապետյան, Ջավախքը 183-1930 թվականներին (բնակչություն և բնակավայրեր). ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 97-112 

Գ. Գ. Անանյան, Մովսես Խորենացու ավանդներով. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 113-117 

Ա. Ս. Մանուկյան
Հայաստանի զինվորականները ստալինյան բռնության տարիներին. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 118-128 

Դ. Հ. Միրզոյան, Արտադրության անդրազգայնացումը և Հայաստանի Հանրապետությունը. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 129-135 

Մ. Ս. Մելքումյան, Ձեռնարկատիրության ըմբռնման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 136-142 

Վ. Ս. Մաղալյան, Ախալցխայի «Շարժում» թերթը (1917-1918 թթ.). ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 143-156 

Էդ. Ս. Մկրտչյան, Ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնությունը գրաբարում (V դար). ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 157-166 

Դ. Ա. Դոյմաջյան-Գրիգորյան, Ֆրանսերենից ռուսերենի միջոցով կատարված բառափոխառությունները գրական արևելահայերենում. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 167-177 

Ս. Ռ. Կամսարական, Լոկալ կոնֆլիկտների «անլուծելիության» աշխարհաքաղաքական հիմքերը. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 178-189 

А. А. Маркаров
О некоторых политических последствиях президентской, парламентской и полупрезидентской демократий (Նախագահական, խորհրդարանական և կիսանախագահական ժողովրդավարությունների որոշ հետևանքների մասին). ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 190-196 

Մ. Պ. Մկրտումյան, Ետվնասվածքային վիճակների հոգեբանական բնութագրերը (1988-1994 թթ. ՀՀ ազգաբնակչության օրինակով). ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 197-204 

Ա. Վ. Բարխուդարյան, Փոքր բիզնեսը՝ որպես Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքային բարեփոխումների գործոն. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 205-210 

А. Г. Бахчинян, Ewa Balicka-Witakowska, La crucifié dans l'art éthiopien, recherches sur la survie de l'iconographiechrétienne de l'antiquité tardive, Warszawa-Wiesbaden, 1997 (Bibliotheca nubicaet aethiopica), 188 p.. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 211-212 

Վ. Ս. Մաղալյան, Գիտական նստաշրջան (նվիրված մեծանուն հայագետ, ակադ. Էդ. Աղայանի ծննդյան 85-ամյակին). ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 213-216 

Ա. Գ. Տեր-Զաքարյան, , Ս. Մ. Քացախյան, , Ռ. Մ. Հարությունյան, Պոլսահայերի տոհմածառերի ուսումնասիրություն. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 216-221 1998/3

Կ. Ռ. Նահապետյան
Ամերիկայի հայկական համագումարի գիտակրթական և մշակութային գործունեությունը (1972-1982 թթ.). ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 3-13 

Ալ. Ս. Մարգարյան, Հոլովների լուսաբանությունը գրաբարի ինքնատիպ քերականություններում. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 14-30 

Յու. Ս. Ավետիսյան
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից. Պետրոս Դուրյան. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 31-45 

Լ. Շ. Հովհաննիսյան, Ուտելիք և ըմպելիք իմաստային խմբի բառերը գրաբարում. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 46-51 

Խ. Գ. Բադիկյան, Դարձվածային միավորները զանգվածային լրատվության միջոցներում. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 52-60 

Ժ. Դ. Խաչատրյան, Ուրարտա-հայկական պաշտամունքային առնչություններ. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 61-76 

Ա. Ա. Մարության, Նոր բառեր և նորաբանություններ. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 77-85 

Н. А. Гончар-Ханджян
Уильям Сароян в автохарактеристиках (Վիլյամ Սարոյանը ինքնաբնութագրմամբ). ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 86-92 

Հ. Ա. Ասմարյան, Իտալական ազատագրական շարժման հերոսների նամակները հայ ժողովրդին  . ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 93-97 

Ա. Գ. Հնձացյան, Իսպանիան հայ մատենագրության մեջ. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 98-104 

Ն. Բ. Պողոսյան
Հայերենի հոգնակիակազմ տեղանունները. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 105-113 

Լ. Վ. Հովհաննիսյան
Գևորգ Բարխուդարյանը` Շեքսպիրի թարգմանիչ. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 114-119 

Գ. Ա. Ղարիբյան, Գ. Ա. Գևորգյան, Ներդրումային ուղենիշի դերը ներդրումային գործունեության արդյունավետության գնահատման ընթացքում. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 120-125 

Է. Է. Մանուկյան, Փողի, տոկոսադրույքի և գների փոխհարաբերությունները ՀՀ տնտեսության մեջ. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 126-133 

Գ. Ա. Մելքումյան, Մովսես Բաղրամյանի մարդաբանական և պատմա-փիլիսոփայական հայացքները. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 134-144 

Ռ. Հ. Համբարձումյան, Հայոց բանակի գաղափարը «Որոգայթ փառացում» («Որոգայթ փառացի» 225-ամյակի առթիվ). ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 145-149 

Մ. Մ. Թելունց, «Իրավական պետություն» սկզբունքը և հայ իրավաքաղաքական միտքը XVIII դարի II կեսին. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 150-154 

Էդ. Ս. Մկրտչյան, Հետադաս որոշչի գործածությունը գրաբարում. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 155-166 

Լ. Լ. Խաչատրյան, Ղևոնդ Վարդապետի «Պատմութիւն» երկի բառային նորակազմությունները (բառաբարդման կաղապարներ). ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 167-170 

Р. В. Шубин, О некоторых характеристиках пространственных отношений в «Уроках Армении» Андрея Битова (Տարածական հարաբերությունների մի քանի բնութագրիչ կողմերը Անդրեյ Բիտովի «Հայաստանի դասերում»). ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 171-181 

Հ. Մ. Այվազյան, Հայերեն մետաղանունների ծագումնաբանության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 182-192 

Մ. Հ. Փոլադյան, Հայերենի հոմանիշների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 193-195 

Ե. Լ. Հարությունյան, Չափածո տապանագրերը որպես սգո երգերի վիմագիր տարատեսակ. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 196-202 

Վ. Ա. Դիլոյան, Նորայր Սարուխանյան, Հայկական հարցը մինչխորհրդային հայ հասարակական-քաղաքական մտքի և պատմագրության մեջ. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 203-207 

Վ. Ս. Ներսիսյան, Անմնացորդ նվիրում. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 208-209 
1999/1

Ս. Ա. Սարգսյան, Ազատության հիմնախնդիրը XIX դարի հայ փիլիսոփայական-հասարակական մտքի մեջ. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 3-8 

Ա. Ս. Ղազարյան, Հարաբերական և բացարձակ ճշմարտություն. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 9-14 

Լ. Մ. Խաչատրյան, Գունանուն բաղադրիչով համեմատություն-դարձվածային միավորներն արդի հայերենում. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 15-21 

Ն. Հ. Դիլբարյան
Տեղանվանահիմքերը որպես արտալեզվական և լեզվական գործոնների հանրագումար. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 22-25 

Ա. Գ. Բախշյան (Փարիզ), Կերպ և կերպիմաստներ. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 26-29 

Ե. Հ. Գևորգյան, Արհամարհանքը հայոց շարժասական հոմանիշության մեջ. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 30-36 

Н. К. Гончар-Ханджян
Ритмомелодика поэтического текста и "песня без слов" Верлена в переводах русских поэтов (Բանաստեղծական տեքստի ռիթմամեղեդայնությունը և Վեռլենի «անբառ երգը» ռուս բանաստեղծներիթարգմանություններում). ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 37-44 

Т. М. Геворкян, Портрет Андрея Белого в очерке М. Цветаевой "Пленный дух" (Անդրեյ Բելիի դիմանկարը Մ. Ցվետաևայի «Գերյալ ոգի» հուշապատումում). ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 45-60 

Հ. Գ. Մանուչարյան
Հայ քաղաքագիտական մտքի պատմության պարբերացման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 61-69 

С. С. Арзуманян, О развитии техники искусства (Արվեստի տեխնիկայի զարգացման մասին). ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 70-80 

Պ. Հ. Հովհաննիսյան
Հակոբ Մանանդյանի աշխատությունների օտարալեզու թարգմանությունների պատմությունից. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 81-85 

Ս. Ս. Վարդանյան, Միքայել Միանսարյանցի հարցարանի մշակութաբանության արժեքը. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 86-87 

Հ. Հ. Թամրազյան, Խոսրով Անձևացու գրական ժառանգության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 88-93 

Ա. Խ. Վարդանյան, Հայաստանի գյուղացիության տնտեսական հզորությունը բնութագրող ցուցանիշների համահարաբերակցական կապերի վերլուծություն (1922 թ.). ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 94-105 

Շ. Մ. Մինասյան, Հաղորդակցական դարձվածները Ղարաբաղի բարբառում. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 106-112 

Հ. Ս. Ալվրցյան, Վարդի և սոխակի խորհրդանիշները հայ միջնադարյան տաղերգության մեջ. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 113-125 

Ռ. Ա. Միրումյան, «Ազգ-պետություն» հարաբերակցությունը Ստեփանոս Նազարյանի պատմափիլիսոփայության մեջ. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 126-132 

Հ. Գ. Զատիկյան, Կարինի նահանգի Կամախ գավառը. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 133-141 

Հ. Ժ. Հովհաննիսյան, Ի. Ի. Շոպենի աշխատությունների գնահատման հարցի շուրջը. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 142-148 

Ա. Ն. Հայրունի
Դր. Յոհաննես Լեփսիուսի «Գերմանական առաքելությունն Արևելքում» կազմակերպությունը և Հայաստանը. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 149-156 

Ա. Ս. Մանուկյան, Հայաստանի բանվոր-ծառայողները և գյուղացիությունը ստալինյան բռնությունների զոհ. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 157-163 

Դ. Ն. Սարգսյան, Ուրարտուի բնակավայրերի տիպերը և նրանց բնակչության սոցիալական կազմը. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 164-169 

Ա. Հ. Մուշեղյան, Ստուգաբանական դիտարկումներ. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 170-171 

Ս. Վ. Ղուկասյան, Հնչերանգի որոշ ըմբռնումներ ժամանակակից լեզվաբանության մեջ. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 172-179 

Հ. Ս. Եսայան, Իջևան-Տավուշի գունազարդ, դրվագած և դաջազարդ խեցեղենի մասին. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 180-185 

Վ. Ս. Մաղալյան, Ժամանակակիցները Դերենիկ Դեմիրճյանի մասին, կազմեց և առաջաբանը գրեց՝ Գ. Մադոյան, Երևան 1997. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 186-191 

Ա. Վ. Գրիգորյան, Տուրիզմի ու հանգստի ինդուստրիայի զարգացման հեռանկարները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 192-194 1999/2

Ա. Ս. Ալեքսանյան
Ցիվիլիարխիայի դարաշրջանը. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 3-9 

Լ. Շ. Մարգարյան, , Մ. Վ. Մկրտչյան, Արդարության գաղափաարը և դրա իրացումը տնտեսական կյանքում. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 10-18 

Զաքարիա քհն. Սարիբեկյան, Ժամանակի պերպերյանական ըմբռնման գործնական նշանակությունը. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 19-26 

Լ. Հ. Շաքարյան, О политике вне политики (или об иных нравственных параметрах политики) (Քաղաքականության մասին քաղաքականությունից դուրս (կամ քաղաքականության բարոյական այլ չափումների մասին)). ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 27-35 

Վ. Մ. Վարդանյան, Պապ թագավորի եկեղեցական քաղաքականության շուրջ. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 36-43 

Մ. Պ. Մկրտումյան, 1987-1998 թթ. ՀՀ ազգաբնակչության սոցիալ-հոգեբանական փոփոխությունների բնորոշ փուլերն ու առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 44-52 

Վ. Մ. Թանգամյան, «Մթնշաղի անուրջների» գեղագիտական-գաղափարական համակարգը և իդեալը. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 53-62 

Մ. Ռ. Անդրեևա, Пушкинские мотивы в стихотворной "Армении" О. Мандельштама (Պուշկինյան մոտիվները Օ. Մանդելշտամի «Հայաստան» բանաստեղծական շարքում). ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 63-70 

Ն. Կ. Գոնչար-Խանջյան
"Зимний вечер" Пушкина и Туманяна ("Музыка" оригинала и перевода) (Պուշկինի և Թումանյանի «Ձմեռվա իրիկունը» (բնագրի և թարգմանության«երաժշտությունը»)). ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 71-79 

Կ. Մ. Մխիթարյան, Пушкин в восприятии Марины Цветаевой (Ա. Ս. Պուշկինը Մարինա Ցվետաևայի ընկալմամբ). ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 80-85 

Ա. Ս. Աբրահամյան
Հնչյունը որպես լեզվական միավոր. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 86-98 

Ի. Գ. Ղարիբյան, Հայաստանում հայտնաբերված կավե ծխամորճների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 99-107 

Գ. Ս. Ղազինյան
Конституционные принципы судопроизводства и их воплпщение в новом УПК Республики Армения (Դատավարության սահմանադրական սկզբունքները և դրանց դրսևորումը ՀՀ նոր քրեական դատավարության օրենսգրքում). ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 108-125 

Ք. Ռ. Ավագյան, Թուրքիո հայոց պատրիարքարանի դիվանի մի քանի փաստաթղթեր ԱՄՆ-ի հայ գաղութի վերաբերյալ. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 126-138 

Ն. Գ. Սարգսյան, Քր. Կարա-Մուրզայի «Ջան Գյուլում» ֆեերիան. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 139-149 

Վարդան Մատթէոսեան (Պուէնոս Այրես), Էջեր Կոստան Զարեանի նամականիէն. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 150-157 

Է. Ս. Մկրտչյան, Հատկացուցչի և հատկացյալի համաձայնությունը գրաբարում. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 158-168 

Գ. Կ. Խաչատրյան, Գրաբարի հարադրավոր պատճառական բայերը և նրանց արժույթը. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 169-180 

Հ. Հ. Թամրազյան, Սաղմոսների մեկնությունները Նարեկյան դպրոցի գրական ավանդույթում. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 181-190 

Գ. Ս. Գևորգյան, Հայաստանի տնտեսության իրական հատված ներդրումների մուտքիապահովման հնարավոր ուղիները. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 191-193 

Վ. Հ. Սարգսյան, Բնապատկերների տիպաբանական զարգացումը Աբովյանի և Ռաֆֆու երկերի սյուժեներում. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 194-198 

Կ. Ռ. Պապոյան, Աշխարհականացման միտումները XII դարի հայ մշակույթում. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 199-205 

Հ. Կ. Գաբրիելյան, Թ. Հակոբյան, Ստ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Բարսեղյան, Հայաստանի և հարակից շրջաններիտեղանունների բառարան. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 206-208 

Ա. Հ. Սարգսյան, , Ս. Ա. Սարգսյան, Ս. Ա. Զաքարյան, Մարդու հիմնահարցը 13-15-րդ դարերի հայ փիլիսոփայության մեջ. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 209-211 

Մ. Ա. Վարդանյան, Հայագիտությունը «Էջմիածին» ամսագրի էջերում (նվիրվում է ամսագրի հրատարակության 55-ամյակին). ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 212-221 

Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Լենդրուշ Արշակի Խուրշուդյան. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 222-224 1999/3

Էդ. Մ. Ջրբաշյան, Բանաստեղծական եռագրություն. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 3-6 

Հ. Ա. Մարզպանյան, , Ա. Մ. Կիրակոսյան, Հայաստանի Հանրապետությունում հարկային քաղաքականության բարեփոխումների սոցիալական ուղղվածության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 7-16 

Ա. Հ. Սիմոնյան
1921 թ. փետրվարյան ապստամբության հաղթանակի ու պարտության արձագանքները Զանգեզուրում. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 17-28 

Ս. Ս. Նազարյան, Երևանի առաջին պարբերականը՝ «Պսակ» շաբաթաթերթը (լույսընծայման 120-ամյակի առթիվ). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 29-35 

Ե. Գ. Գևորգյան, Լռեցման հայոց շարժույթները. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 36-41 

Հ. Ղ. Միրզոյան
Монтескье об армянах (Մոնտեսքյոն հայերի մասին). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 42-47 

Ա. Ա. Մարության, Գիտական ոճը և նրա լեզվական հատկանիշները. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 48-55 

Ս. Ա. Վարդանյան, Միքայել Միանսարյանցի դերը հայ բանագիտության սկզբնավորման գործում. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 56-61 

Լ. Շ. Հովհաննիսյան, Թռչունների իմաստային խումբը գրաբարում (իմաստագործառական և բառակազմական քննություն). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 62-67 

Դ. Ս. Գյուրջինյան, «Փոքր և անբարետես կացարան» նշանակող բառերը հայերենում (իմաստային-բառակազմական քննություն). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 68-73 

Ի. Դ. Ստրելցովա
Вильгельм фон Гумбольдт о языке, языковом значении, слове (Վիլհելմ ֆոն Հումբոլդտը լեզվի, լեզվական նշանակության, բառի մասին). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 2000 թ., էջ 74-79 

Մ. Ա. Տոնյան
Эгоцентрический компонент семантики обобщенных местоимений английского языка (Անգլերենի ընդհանրական դերանունների եսակենտրոն իմաստային բաղադրիչը). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 80-87 

Շ. Հ. Պարոնյան
Փոխներգործական իրողության գործառույթները կապակցված խոսքում («No» անբայ արտահայտության օրինակով). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 88-93 

Ա. Խ. Վարդանյան, Հայաստանի գյուղացիության ներքին կառուցվածքն ըստ տնտեսական հզորության (1922 թ.). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 94-105 

Գ. Ս. Սեդրակյան, Հայաստանը աշխատանքի միջազգային բաժանման ներկա համակարգում. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 106-114 

Ս. Ե. Մարկոսյան, Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները (ՕՈՒՆ) ՀՀ տնտեսությունում. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 115-126 

Հ. Ջ. Ղահրամանյան, Գնաճի կառավարման և դրսևորման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 127-133 

Ա. Վ. Բարխուդարյան, Փոքր և միջին ձեռնարկությունների աջակցման պետական քաղաքականության տնտեսական հիմնավորումը. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 134-140 

Մ. Հ. Ադիլխանյան, ՀՀ բանկային մենեջմենթի հիմնահարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 141-145 

Ա. Հ. Շահբազյան, Ներգոյական հոլովը հայերենում. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 146-152 

Տ. Գ. Մանուկյան, Ներկա գործաբանական իմաստները պայմանական ասույթներում. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 153-158 

Ա. Ս. Հովհաննիսյան, Present Perfect - Past Indefinite ժամանակաձևերի փոխհարաբերության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 159-161 

Ն. Գ. Անտոնյան, Ավ. Իսահակյանի բանաստեղծական խոսքի ձևաբանական առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 162-171 

Ա. Ս. Քամալյան
Եսենինի չափածոյի պատկերավորման միջոցների թարգմանությունը. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 172-184 

Գ. Մ. Թադևոսյան
Հայ ընտանիքի անցյալը, ներկան և ապագան (սոցիոլոգիականվերլուծություն). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 185-189 

Ն. Ն. Գոմարտելի (Թբիլիսի), Անգլիայի հասարակական-քաղաքական մտքի պատմությունից (Ռոբերտ Կրոուլի). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 190-193 

Մ. Ի. Սուրմավա (Թբիլիսի), Ռիչարդ դը Բերին՝ հանրահայտ գրասերը XIV դարի Անգլիայում. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 194-196 

Ա. Գ. Մադոյան, Գալուստ Տեր-Մկրտչյան, Հայագիտական ուսումնասիրություններ, գիրք Բ: Աշխատասիրությամբ Պ. Հ. Հակոբյանի. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 197-198 

Վ. Ա. Խաչատրյան Հ. Գ. Զաքարյան, Աստրախանի Աղաբաբյան հայոց ուսումնասիրությունը (1809-1918 թթ.). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 199-200 

Վ. Ս. Մաղալյան, Երևանի պետական համալսարանի հոբելյանը. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 201-216 

Ա. Կ. Եղիազարյան, Էդվարդ Ջրբաշյանի հիշատակին. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 217-218 2000/1

Հ. Հ. Ֆելեքյան, . «Բանբերի» 100-րդ թողարկումը. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 3-4 

Է. Ա. Զոհրաբյան, Իրադրությունն Անդրկովկասում և հակահայկական շարժումները Սուրմալուի և Երևանի գավառներում (1917 թ. հոկտ.-1918 թ. փետրվար). ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 5-27 

Գ. Բ. Ջահուկյան, Հայերենի «Աստ» արմատը. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 28-29 

Գ. Կ. Խաչատրյան, Գրաբարի ներգործական սեռի հարադրավոր բայերի խնդրառական արժույթը. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 30-36 

Լ. Կ. Եզեկյան
Հնչյունն (հնչույթ) իբրև ոճույթ. հնչյունների ոճական արժեքը. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 37-46 

Ռ. Կ. Սաքապետոյան
Հոդակապը արդի հայերենում. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 47-51 

Ա. Լ. Սարգսյան, Ժխտման շարահյուսական արտահայտությունը ժամանակակից հայերենում. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 52-55 

Հ. Մ. Խաչիկյան
Պատժի նպատակների հիմնախնդիրները քրեական իրավունքում. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 56-63 

Հ. Գ. Ղարախանյան, Ծայրահեղ անհրաժեշտությունը որպես արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանք. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 64-72 

Հ. Ղ. Միրզոյան
Արդյո՞ք ամբողջական աշխատություն է «Պատճառ սահմանաց գրոցն»-ը (տպագրվում է հեղինակի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 73-91 

Ալ. Ս. Մարգարյան, Բայի եղանակների արժեքավոր ուսումնասիրություն. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 92-103 

Ս. Ս. Պետրոսյան
Դավիթ Անհաղթ. փիլիսոփայությունը որպես հոգու խնամք. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 104-109 

Տ. Է. Մալումյան, Հայոց ցեղասպանության թեման ամերիկյան գրականության մեջ. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 110-114 

Ս. Ա. Եսայան, Урартская скульптура (Ուրարտուի քանդակագործությունը). ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 115-122 

Պ. Լ. Ղազարյան (ք. Յակուտսկ), Из истории ссылки армян в Якутию в начале XX в. (XX դարասկզբին հայերին Յակուտիա աքսորելու պատմությունից). ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 123-128 

Ռ. Վ. Շուբին, Культурные символы в "Уроках Армении" А. Битова (Մշակութային խորհրդանիշները Ա. Բիտովի «Հայաստանի դասերում»). ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 129-139 

Մ. Մ. Թելունց, Պետության մոդելը ըստ «Որոգայթ Փառաց»-ի. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 140-148 

Զ. Ս. Թոքմաջյան
Ինստիտուցիոնալ ժողովրդավարացման գործընթացները Հայաստանում. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 149-151 

Գ. Կ. Կարապետյան, Конституционное право-теоритеческая и нормативная основа конституционного правосудия (Սահմանադրական իրավունք. տեսական և նորմատիվային առանձնահատկություններ). ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 152-158 

Ա. Գ. Մինասյան, ՀՀ արժեթղթերի շուկայի զարգացման հիմնահարցերի շուրջ. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 159-167 

Լ. Ն. Գալստյան, Արդի արևմտահայերենի բայական մի քանի զուգաձևություններ. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 168-178 

Ջ. Ա. Բառնասյան, «Այժմ» հասկացության բառանվանումները հայերենի խոսվածքներում. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 179-183 

Դ. Ս. Ամիրյան, Փոքր բիզնեսին առնչվող հոգեբանական խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 184-189 

Ս. Խ. Գալոյան, Քվանտային ռեալությունը և կոպենհագենյան մեկնաբանությանդժվարությունները. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 190-195 

Գ. Ա. Մելքումյան, Հայաստանի սահմանադրություն (նախագիծ). «Որոգայթ փառաց», 1773 թ.: Գրաբարից ռուսերեն թարգմանեց Ա. Բ. Խաչատուրյանը, Մոսկվա, 1998 թ.. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 196-198 

Լ. Զ. Անանյան, , Ա. Հ. Արշակյան, Կիրակոսյան Գ. Ե., Ղուշչյան Հ. Բ., Տիգրանյան Ի. Տ., Տնտեսագիտական բացատրական բառարան. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 199 

Վ. Ս. Մաղալյան, Յու. Ս. Ավետիսյան, «Անահիտ» հանդեսը. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 200-203 

Լ. Ս. Հովսեփյան
Գևորգ Ջահուկյան. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 204-206 2000/2

Է. Ա. Զոհրաբյան, Ազգամիջյան կռիվները Շարուր-Նախիջևանում (1918 թ. փետրվար-ապրիլ). ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 3-21 

Ա. Ա. Ավագյան
Ազգային վարքագծի պատկերման հորձանուտում. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 22-28 

Մ. Գ. Ջանփոլադյան
Եղիշե Չարենցը Պուշկինի թարգմանիչ. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 29-41 

Ա. Ա. Տեր-Մինասյան, Հովհաննես Շիրազի հայրենասիրական քնարի աշխարհայացքային շերտերը. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 42-55 

Լ. Շ. Հովհաննիսյան, «Կենցաղային իրեր» իմաստային խմբի բառերը գրաբարում. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 77-83 

Շ. Ա. Ստեփանյան, Հոգնակի թվի կազմությունը և հոլովման համակարգը «Շտեմարանի» աշխարհաբար հատվածներում. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 84-92 

Ա. Ս. Ղազարյան
Գիտական տեսության պրակտիկ հիմնավորվածությունը որպես գիտելիքի ճշմարտության չափանիշ. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 93-99 

Ի. Գ. Ղարիբյան, Լոռի քաղաք-ամրոցի միջնադարյան բաղնիքները. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 100-110 

Ե. Հ. Գևորգյան, Բարեկամության զգացման արտահայտումը հայոց շարժասության մեջ (բանասիրական ուսումնասիրություն). ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 111-121 

Ռ. Գ. Սաղաթելյան
Բարբառային բառերի գործածությունը հայերենի զարգացման տարբեր փուլերում. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 122-130 

Հ. Ն. Շափաղաթյան
Քաղաքական սոցիալականացումը որպես անհատի քաղաքական մասնակցության հիմք. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 131-140 

Գ. Ս. Հարությունյան
Հայոց կաթողիկոսության տեղագրական կազմակերպման խնդիրները ԺԳ դարի երկրորդ կեսին. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 141-148 

Ս. Հ. Ղազարյան, Հայ-թուրքական հարաբերությունները և հայկական հարցը 1918 թ. հունիս-հոկտեմբեր ամիսներին. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 149-159 

Ջ. Ա. Բառնասյան, «Առավոտ» հասկացության արտահայտությունները հայերենի բարբառներում (իմաստագործառական-ծագումնաբանական քննություն). ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 160-166 

Ս. Ս. Քոշաթաշյան, Ժողովրդախոսակցական բառաշերտերը Հր. Մաթևոսյանի «Ծառերը» ժողովածուում. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 167-173 

Գ. Լ. Գրիգորյան, Ժխտումը բայական համակարգում. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 174-180 

Ա. Վ. Գալստյան, Երկխոսության կառուցվածքը. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 181-187 

Հ. Ա. Ղուկասյան, , Գ. Ղ. Ղուկասյան, Գերմաներենի անցյալի անորոշի (Infinitiv II) դրսևորումները բաղարկություններում. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 188-192 

Ա. Հ. Հակոբյան, Վարդան Մախոխյանի ստեղծագործական գործունեության առաջին փուլը (1894-1904). ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 193-200 

Ա. Ս. Աթանեսյան
Հայ մինչհեղափոխական քննադատությունը Մ. Ե. Սալտիկով-Շչեդրինի մասին. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 201-208 

Լ. Ա. Ավետիսյան, Գեղագիտական հայացքների դրսևորումները Չրաքյանի նամակներում. ԲԵՀ 2 (101), Երևան 2000 թ., էջ 209-218 

Հ. Վ. Բելթաձե-Խինիկաձե (ք. Բաթում), Լոնդոնի մերսերների միության պատմությունից. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 219-222 

Վ. Ե. Հովսեփյան
Սեփականաշնորհման մեխանիզմի կատարելագործման մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 223-225 

Լ. Հ. Մնացականյան
Ռ. Էլոյան, Երվադ Օտյանի քաղաքական երգիծանքը, Երևան, 1999. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 226-229 

Մ. Մ. Հերունի-Սարգսյան, Սիամանթոյի «Ես երգելով կուզեմ մեռնիլ» բանաստեղծությունը ռուսերեն. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 230-233 2000/3

Է. Ա. Հարությունյան
Տրանսֆորմացիոն գործընթացների ազգային գործունեական առանձնահատկությունները (իրադրային վերլուծություն). ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 3-15 

Հ. Բ. Ղուշչյան, ՀՀ տնտեսական անվտանգության հիմնահարցերը. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 16-26 

Ս. Ա. Զաքարյան
Եզնիկ Կողբացու երկը իբրև զրվանականության ուսումնասիրության աղբյուր. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 27-33 

Ս. Ա. Պետրոսյան
Մահվան և կյանքի իմաստի հիմնախնդիրը Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության մեջ. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 34-44 

Կ. Բ. Աղաբեկյան
Հակոբ Օշականի «Ծակ Պտուկը» վեպը. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 45-61 

Հր. Գ. Շաքարյան, , Լ. Հր. Շաքարյան, Нравственно-методологические аспекты политического диалога (Քաղաքական երկխոսության բարոյամեթոդաբանական տեսանկյունները). ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 62-69 

Ս. Ա. Գալստյան, Բառակազմական (ձևակազմական) հիմքի հասկացության ըմբռնման շուրջ. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 70-74 

Ալ. Ա. Մանուչարյան, Ոճական տարբերություններ նախնադարյան կերպարվեստում. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 75-83 

Ն. Պ. Վարդանյան
Ֆրեդերիկ Միստրալի և Արշակ Չոպանյանի նամակները. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 84-88 

Թ. Ռ. Վարդանյան, Թաթարական ազգայնամոլության դրսևորումներն Անդրկովկասում 20-րդ դարի առաջին տասնամյակում. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 89-97 

Գ. Կ. Խաչատրյան, Գրաբարի զուգաբայական հարադրությունների արժութային դասակարգումը. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 98-1004 

Դ. Ս. Գյուրջինյան, Հայերենի բառակազմորեն «ամուլ» բուսանունների մասին (ըստ գրաբարի և միջին հայերենի նյութի). ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 105-109 

Օ. Ս. Վարդազարյան
Մեկնողական ընթերցանությունները և Փիլոն Ալեքսանդրացու երկերի հայերեն մեկնությունները. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 110-118 

Զ. Ա. Երվանդյան, Հ նախահավելականի արտահայտությունը Ղարաբաղի բարբառում. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 119-124 

Գ. Լ. Գրիգորյան, Ժխտման արտահայտությունը բառային համակարգում. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 125-132 

Ալ. Ա. Մակարյան
Բեկորներ Հակոբ Պարոնյանի կյանքից. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 133-142 

Ս. Գ. Սրապիոնյան
Ցեղային ոգու նկարագրի որոնումները Խ. Դաշտենցի «Ռանչպարների կանչը» վիպասքում. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 143-148 

Տ. Է. Մալումյան, Հայոց ցեղասպանության հետևանքների արտացոլումը ամերիկյան գրականության մեջ. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 149-155 

Ե. Ժ. Մնացականյան, Հոգևորականների կերպավորման սկզբունքները հինգերորդ դարի պատմագրության մեջ. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 156-165 

Գ. Բ. Մեղրյան, «Քաղաքացիական հասարակություն» հասկացության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 166-170 

Հ. Ա. Դեմոյան, Թուրքիան, կենտրոնասիական հանրապետությունները և համաթուրքական առաջին գագաթաժողովը (1991-1993 թթ.). ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 171-177 

Վ. Ռ. Ագլյան
Россия и грузино-абхазское противостояние (1992-1994 гг.) (к хронологии вооруженного конфликта) (Ռուսաստանը և վրաց-աբխազական դիմակայությունը 1992-1994 թթ. (զինված հակամարտության ժամանակագրության շուրջ)). ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 178-191 

Յու. Ս. Ավետիսյան
Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերեն-արևելահայերեն ուղղախոսական-բացատրական բառարան. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 192-196 

Ա. Ռ. Մխիթարյան, Նշխարքներ Իջևանի շրջանի բանավոր ավանդություններից. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 197-199 2001/1

Հ. Ա. Գևորգյան, Դիտողություններ պատմության փիլիսոփայության առարկայի մասին. Կանտից մինչև նորականտականություն. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 3-25 

Հր. Գ. Շաքարյան, Անձնայինը և վերանձնայինըստեղծագործականում. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 26-35 

Գ. Տ. Խրլոպեան (Փասադենա), Հայաստանը տարածաշրջանի ջահակիր. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 36-46 

Վ. Ս. Ներսիսյան, Արվեստի և գրականության տեսության հարցերը V-X դդ. հայ մատենագիտության մեջ. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 47-59 

Հ. Ա. Հարոյան, Հավատ-բանականություն փոխհարաբերության նարեկյան ըմբռնումը. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 60-71 

Ա. Գ. Մադոյան, Հայաստանն ու հայկականը օտար ուղեգիրների ընկալմամբ (ԺԳ-ԺԷ դդ.). ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 72-83 

Ն. Կ. Գոնչար-Խանջյան
Напевный стих и возможностиперевода (О русских переводах из лирики В. Терьяна) (Երգեցիկ բանաստեղծությունը և թարգմանության հնարավորությունները (Վ. Տերյանից կատարած ռուսերեն թարգմանությունների մասին)). ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 84-95 

Տ. Մ. Գևորգյան, Портрет Осипа Мандельштама в стихах Марины Цветаевой (Օսիպ Մանդելշտամի դիմանկարը Մարինա Ցվետաևայի բանաստեղծություններում). ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 96-104 

Զաքարիա քհն. Սարիբեկյան, Շահան Պերպերյանի գեղագիտական հայացքները. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 105-110 

Ա. Ս. Ղազարյան
Գիտական ճշմարության ներկառուցվածքային չափանիշների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 111-119 

Բ. Խ. Մեժունց, Լեզվական հնագույն երևույթների ուսումնասիրմանուղղվածությունը. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 120-128 

Հր. Ղ. Միրզոյան
Հայ բառարանագրության չգնահատված հուշարձան. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 129-142 

Ալ. Ա. Մանուչարյան, Սպորտային թեման ժայռապատկերներում. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 143-149 

Շ. Ա. Ստեփանյան, Դերանվանական համակարգը «Շտեմարան» ամսագրում. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 150-157 

Ս. Հ. Հովհաննիսյան, Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների մեկնաբանության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 158-166 

Հ. Վ. Հովհաննիսյան
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ներուժը Հայաստանի Հանրապետությունում. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 167-171 

Մ. Ռ. Եղիազարյան
Անցումային շրջանում ՀՀ բնակչության կառուցվածքի և զբաղվածության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 172-180 

Է. Ա. Ավետյան, Ուղենշային պայուսակի դերը ներդրումային գործունեության արդյունավետության գնահատման գործընթացում. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 181-186 

Ա. Ս. Բաղդասարյան
Առկայացման գործընթացը և դրա համալիր մոդելավորման փորձ. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 187-193 

Ն. Վ. Ներսիսյան
Շարահյուսական դարձույթների ոճական արժեքը Ա. Բակունցի պատմվածքներում. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 194-202 

Ն. Խ. Մարգարյան, Տիեզերական սիրո երգիչները՝ Հայնրիխ Հայնե և Ավետիք Իսահակյան. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 203-206 

Թ. Լ. Հայրապետյան
Կոնստանդին Մելիք-Շահնազարյանի (Տմբլաչի Խաչան) սոցիալ-քաղաքական սատիրան. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 207-212 

Հ. Մ. Ավետիսյան, Ռ. Ս. Ղազարյան, Գրաբարի բառարան, հ. հ. Ա, Բ, Երևան, 2000. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 213-216 

Ա. Ռ. Ավագյան
Ընդերքի ռեսուրսների քարտեզագրման և շրջանացման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 217-219 

2001/2

Է. Ա. Զոհրաբյան, Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականությունը Շարուր-Նախիջևանի հարցում 1919 թ. առաջին ամիսներին. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 3-22 

Գ. Ա. Սողոմոնյան
Հասարակական հարաբերությունների անհատականացման և տիպականացման առանձնահատկությունները անցումային հասարակությունում. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 23-33 

Հ. Ա. Մարզպանյան, , Գ. Ս. Գոյունյան, Անցումային շրջանում սոցիալ-տնտեսական զարգացման պետական կառավարման անհրաժեշտության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 34-41 

Ս. Ա. Զաքարյան
Միջնադարյան փիլիսոփայության մեջ ընդհանուրի և անհատի առաջնության հարցի մեկնաբանման շուրջ. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 42-51 

Գ. Մ. Քեռյան
Բազմակուսակցության հաստատումը Հայաստանի Հանրապետությունում 1990-2000 թթ. (պատմա-քաղաքագիտական ակնարկ). ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 52-62 

Յու. Ս. Ավետիսյան
Պետրոս Դուրյանը և արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի գեղարվեստականացումը (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 63-78 

Կ. Մ. Մխիթարյան
Человек в поздней лирике Н. Заболоцкого (Մարդը Ն. Զաբոլոցկու ուշ շրջանի քերթվածքներում). ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 79-90 

Ռ. Խ. Մաթևոսյան, Проблемы глобализации и экономическая интеграция в Латинской Америке (Գլոբալիզացիայի հիմնախնդիրները և տնտեսական ինտեգրացումը Լատինական Ամերիկայում). ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 91-96 

Ս. Ա. Գալստյան, Միջանկյալ հիմքերը ժամանակակից հայերենի բառաձևային հարացույցներում. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 97-101 

Վարդան Մատթեոսեան (Նիւ Ճըրզի, ԱՄՆ), Հայկական հնագոյն դրամներ եւ նորագոյն «մեկնաբանություններ». ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 102-106 

Հ. Լ. Զաքարյան, Անվան խորհրդանշանային, հայտանշանային և մեկուսացնող գործառույթների շուրջ. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 107-112 

Ջ. Ա. Բառնասյան, Վաղը, վաղը չէ մյուս օրը ժամանականիշների արտահայտությունները հայերենի բարբառներում (իմաստագործառական-ծագումնաբանական քննություն). ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 113-117 

Լ. Ս. Արզումանյան, Պարույր Սևակի «Լուսին» պոեմը. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 118-122 

Ս. Վ. Գասպարյան, Յուսուֆ Իդրիսի «Ճանապարհորդություն» պատմվածքը. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 123-127 

Գ. Վ. Բաղդասարյան, Գնագոյացման պետական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 128-138 

Մ. Ռ. Եղիազարյան
Քողարկված գործազրկությունը որպես անցումային տնտեսության երևույթ. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 139-146 

Ա. Ն. Բաբայան, Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 147-154 

Ս. Մ. Քառյան, Երկիշխանության հիմնահարցը հայ պատմագրության մեջ (1917 թ. փետրվար-հոկտեմբեր). ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 155-160 

Ա. Բ. Շահնազարյան, Հայ-վրացական հարաբերությունները 1990-ական թվականների սկզբներին. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 161-165 

Ա. Գ. Ճուղուրյան, Նորամուծությունների իրականացման սկզբունքային առանձնահատկությունները ՀՀ-ում. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 166-170 

Մ. Մ. Հալաջյան, Բարբառային բառերը և նրանց ոճական արժեքը Հ. Մաթևոսյանի արձակում. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 171-177 

Ա. Ե. Պետրոսյան, Նիկոլ Աղբալյանը հայերեն շեշտադրության մասին. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 178-182 

Ն. Կ. Հարությունյան
Հալեպի Քարեն Եփփե ճեմարանը. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 183-190 

Լ. Բ. Սեյրանյան, Վ. Թեքեյանի ավանդները և սփյուռքահայ բանաստեղծությունը. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 191-199 

Ի. Մ. Մագիդովա (Մոսկվա), С. К. Гаспарян, Фигура сравнения в функциональном освещении, Изд-во Ереванского университета, Ереван, 2000 (Ս. Կ. Գասպարյան, Համեմատության գործառական-հաղորդակցական քննություն, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Եր., 2000). ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 200-203 

Հ. Ս. Բայրամյան
Հայագիտությունը Թբիլիսիի պետական համալսարանում. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 204-207 

Ժ. Ա. Քալանթարյան
Հրանտ Թամրազյան. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 208-211 2001/3

Հր. Գ. Շաքարյան, Ստեղծագործությունը քաղաքական գիտակցությունում. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 3-15 

Ս. Ա. Սարգսյան, Քաղաքացու ձևավորման հիմնահարցը XIX դարի հայ փիլիսոփայական և հասարակական մտքի մեջ. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 16-24 

Ս. Ս. Պետրոսյան
Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայական մարդաբանական ուղղվածությունը. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 25-36 

Լ. Ա. Աբրահամյան, О философских проблемах знаковой теории языка (Լեզվի նշանային տեսության փիլիսոփայական հիմնահարցի մասին). ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 37-45 

Խ. Գ. Վարդանյան, Հայ եկեղեցու քաղաքական դերի իմաստավորումը «Օշին Պայլ» դրամայում. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 46-53 

Յու. Մ. Գաբրիելյան
Հայերը, խեթերը և գերմանները. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 54-59 

Խ. Ս. Մնացականյան, Հայերենի կետադրության հիմնահարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 60-65 

Ռ. Վ. Ղազանչյան, О содержании письма Г. В. Чичерина и постановлении политбюро ЦК РКП(б) от 14 октября 1920 г. (Գ. Վ. Չիչերինի նամակի բովանդակությունը և ՌԿ(բ)Կ կենտրոնական կոմիտեի քաղբյուրոյի 1920 թ. հոկտեմբերի 14-ի որոշման մասին). ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 66-69 

Ա. Գ. Ասատրյան, Տ. Չուխաջյանի «Լեբլեբիջի Հոր-Հոր աղա» օպերայի պոլսական և լոնդոնյան կլավիրները. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 70-74 

Դ. Ա. Վիրաբյան, Հորդանանի մասնակցությունը 1967 թ. արաբա-իսրայելյան պատերազմին. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 75-83 

Մ. Ն. Մադանյան
Հնաբանություները որպես ոճական միջոց Ստ. Զորյանի պատմավեպերում. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 84-90 

Ա. Հ. Բախչինյան, Նինա Բերբերովան և հայ իրականությունը (ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 91-98 

Կ. Ռ. Մատինյան, Ժամանակակից մարդը Թոմաս Բերնհարդի դրամաներում. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 99-110 

Գ. Ա. Թարխանյան, Հայ-թաթարական ընդհարումները Զանգեզուրում 1905-1906 թթ.. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 111-116 

Ա. Ս. Խաչատրյան, Հայասիրական դրսևորումները Ֆրանսիայում Սասունի ապստամբության ընթացքում. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 117-123 

Յու. Վ. Ղուլյան, Դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը Հայաստանի և Ադրբեջանի հանրապետությունների միջև. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 124-129 

Աշխ. Լ. Յուզբաշյան, Հին հայերենի հրամայական եղանակի ըմբռնումը V-XVIII դդ. հայ քերականների երկերում. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 130-138 

Վ. Ս. Մելքոնյան, Բառային անհատական նորաբանությունների դասակարգման փորձ. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 139-148 

Մ. Ա. Եփրեմյան
Բարդ ածականների խնդրառության մի քանի առանձնահատկություններ. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 149-152 

Մ. Լ. Սարուխանյան, Տեսիլն իբրև գեղարվեստական պատկերավորման միջոց Մուշեղ Գալշոյանի «Ձորի Միրոն» վիպակում. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 153-157 

Մ. Ա. Դանիելյան, Հատուկ կարիքներով երեխաների սոցիալ-հոգեբանական ինտեգրման հարցի պատմությունից. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 158-168 

Ս. Ֆ. Հարությունյան
Սեռային պատկանելիության գիտակցման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 169-175 

Հ. Գ. Զատիկյան, Կարինի նահանգի Խնուսի գավառակը 19-րդ դարի երկրորդ կեսին. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 176-183 

Ե. Ն. Ավալիանի (Թբիլիսի), Պետությունների քաղաքական և էթնոմշակութային սահմանների նույնականացման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 184-189 

Ն. Գ. Ջավախիշվիլի (Թբիլիսի), Անդրկովկասի միասնական ֆինանսական համակարգի վերացման պատճառները (1924 թ.). ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 190-192 

Վ. Ա. Բայբուրդյան
Հ. Ղ. Միրզոյան, Հովհաննես Մրքուզ Ջուղայեցի, Երևան, 2001, 271 էջ. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 193-197 

Լ. Մ. Խաչատրյան, Ռ. Ս. Ղազարյան, Միջին գրական հայերենի բառապաշարը, Երևան, 2001, 228 էջ. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 198-201 

Բ. Գ. Մելյան, Քամալ-Գունաշ-Նորաշեն. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 202-204 

Յու. Հ. Հովականյան, Ազգասիրության ըմբռնումը ըստ Ղևոնդ Ալիշանի (մահվան 100-ամյակի առթիվ). ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 205-211 

Վ. Ս. Մաղալյան, Հայ ականավոր լեզվաբանը (գիտաժողով՝ նվիրված Հր. Աճառյանի ծննդյան 125-ամյակին). ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 212-215 2002/1

Գ. Ա. Սողոմոնյան
Սոցիոմշակութային ադապտացիայի առանձնահատկություններն անցումային հասարակությունում. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 3-13 

Վ. Ա. Բայբուրդյան
«Իսլամական գործոնը» արդի միջազգային հարաբերություններում. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 14-24 

Գ. Հ. Պետրոսյան
Հայաստանի Առաջին Հանրապետության և Ուկրաինայի դիվանագիտական հարաբերությունների պատմությունից. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 25-35 

Ս. Ա. Եսայան, Ոսկորի փորագրությունը Ուրարտուում. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 36-45 

Հ. Մ. Խաչիկյան
Проблема лишения свободы в средневековой Армении (V-XIV вв.) (Ազատազրկման հիմնախնդիրը միջնադարյան Հայաստանում (V-XIV դդ.)). ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 46-60 

Մ. Գ. Ջանփոլադյան
Русские критические публикации о "Давиде Сасунском" в период 1000-летного юбилея эпоса (Ռուսերեն քննադատական հրապարակումները «Սասունցի Դավիթ» էպոսի 1000-ամյակի տոնակատարության ընթացքում). ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 61-72 

Մ. Ա. Գալստյան, Միջազգային պահուստների մակարդակի որոշման հիմնախնդիրը Հայաստանում. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 73-82 

Յու. Ս. Ավետիսյան
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից (Սիպիլ). ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 83-92 

Հ. Ղ. Միրզոյան
Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասերը «Լուծմունք «Սահմանաց գրոց» երկի հեղինակ. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 93-106 

Ս. Ա. Գալստյան, Բուն (իսկական) բարդ և ածանցավոր բառերի կազմության քայլերի բանաձևման փորձ. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 107-109 

Հ. Ա. Բազեյան, Գիտակցական երկատման ըմբռնման հարցի շուրջ (արվեստի հոգեբանության օրինակով). ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 110-114 

Ա. Ս. Ալեքսանյան
К вопросу о взаимоотношении цивилиархии и глобализации (Ցիվիլիարխիայի և գլոբալիզացիայի փոխհարաբերության հարցի շուրջ). ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 115-125 

Լ. Գ. Թելյան
Հարցական բնույթի բարդ համադասական նախադասություններ. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 126-132 

Հ. Լ. Զաքարյան, Օտարաբանությունների արտամղման միտումը հայերենում. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 133-140 

Շ. Ա. Թորոսյան
Հայ-վրացական հարաբերությունների պատմությունից (ախալքալաքցիների գաղթը 1918 թվականին). ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 141-147 

Գ. Ա. Ղարիբյան, Գ. Կ. Պետրոսյան
Ձեռնարկության կառավարման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 148-152 

Ա. Ն. Այվազյան, Սահմանադրության ծագման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 153-162 

Հ. Ա. Դեմոյան, Առևտրատնտեսական հարաբերությունների հաստատումը Թուրքիայի և նախկին ԽՍՀՄ թուրքալեզու հանրապետությունների միջև. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 163-172 

Ա. Հ. Բայադյան, Տնտեսավարող սուբյեկտների ընթացիկ ակտիվները և դրանց շրջանառելիության ու օգտագործման արդյունավետությունը. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 173-177 

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան
Լիզինգի ըմբռնման շուրջ. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 178-181 

Ց. Ա. Մալխասյան, Հայաստանի և Ֆրանսիայի հանրապետությունների պետական համակարգերի ընդհանրությունները. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 182-187 

Ն. Ռ. Հակոբյան, Անձի ազգային նույնացման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 188-193 

Ա. Ռ. Գագինյան, Յոզեֆ Կարստը լեզուների հեռավոր ցեղակցության մասին. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 194-198 

Ա. Ա. Սարհատյան, Կապերի դերն ու ոճական արժեքը Պ. Զեյթունցյանի արձակում. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 199-206 

Ա. Ա. Մուրադյան
Արդի հայերենի վերջածանցների գործածականության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 207-210 

Ա. Ա. Մակարյան
Գրական դիմանկարը «Բյուզանիոնի» էջերում. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 211-214 

Գ. Ա. Մադոյան, Գեւորգ Բարդակչյան, 1500-1920 թթ. Հայ նոր գրականության ուղեցույց. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 215-217 

Շ. Ա. Ստեփանյան, Խ. Գ. Բադիկյան, Ուսումնական դարձվածաբանական բառարան. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 218-220 

Ա. Ս. Աբրահամյան
Էդուարդ Աթայան (1932-2002). ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 221-224 2002/2

Հ. Ա. Գևորգյան, Եկեղեցին որպես հասարակական հաստատություն և ազգային կյանքը. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 3-18 

Ս. Ա. Զաքարյան
Մարդու և բնության փոխհարաբերության հարցը Հովհաննես Սարկավագի «Բուն իմաստութեան» քերթվածում. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 19-26 

Հ. Ա. Մարզպանյան, Մարդկային զարգացումը՝ սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի ներկա փուլի հրամայական. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 27-36 

Դ. Հ. Միրզոյան, Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների տեսական հիմնախնդիրները. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 37-44 

Գ. Ս. Գալստյան
Աղքատության արմատները և հաղթահարման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 45-51 

Հ. Գ. Ավետիսյան
Արագածի և Արամուսի պաշտամունքային կառույցներն ու քարակոթողները. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 52-56 

Յու. Ս. Ավետիսյան
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից. Մկրտիչ Պեշիկթաշլյան. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 57-67 

Տ. Մ. Գևորգյան, Марина Цветаева о Валерии Брюсове (Մարինա Ցվետաևան Վալերի Բրյուսովի մասին). ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 68-81 

Ա. Է. Հովակիմյան, Հ. Սահյանի պատկերավորման արվեստի մի առանձնահատկություն. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 82-86 

Գ. Ս. Գրիգորյան, Անիի եկեղեցիների ու վանքերի հողային տիրույթները X-XIII դդ.. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 87-96 

Ս. Մ. Քառյան, 1918 թ. հայ-վրացական պատերազմը պատմագրության մեջ. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 97-106 

Ա. Գ. Մադոյան, Տիգրան Հախումյանը գրական լեզվի զարգացման խնդիրների մասին. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 107-112 

Կ. Բ. Աղաբեկյան
Հ. Օշականի «Հարիւր մեկ տարուան» եռապատումը. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 113-125 

Գ. Կ. Խաչատրյան, Գրաբարի անվանական միակազմ նախադասությունները. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 126-133 

Գ. Մ. Ներսիսյան
Հայերենի բայական բաղադրյալ ստորոգյալի արդի ըմբռնումը. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 134-139 

Գ. Մ. Քեռյան
Ըստ սոցիալական կողմնորոշվածության քաղաքական կուսակցությունների դասակարգման փորձ. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 140-145 

Է. Գ. Մինասյան
Ագրարային բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-2002 թթ.. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 146-157 

Վ. Է. Սահակյան, Համայնական հասարակության սոցիոլոգիական ըմբռնման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 158-163 

Հ. Վ. Հովհաննիսյան
ՀՀ տնտեսության զարգացման հնարավոր մոդելի հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 164-170 

Է. Է. Մանուկյան, Բանկային համակարգի կարգավորման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 171-173 

Ս. Ֆ. Սարգսյան
Հոգեբանական տրանսֆորմացիան ստեղծագործական գործընթացում. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 174-177 

Շ. Ռ. Ղուկասյան, 10-րդ դարի պատմագրական երկերի հնչյունական համակարգի առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 178-183 

Ն. Ի. Մելքոնյան
Ֆրանսերենի դարձվածաբանության զարգացման վերլուծական միտումները. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 184-189 

Ա. Ժ. Մովսիսյան
Ա. Ս. Պուշկինի «Կովկաս» բանաստեղծությունը Ալ. Ծատուրյանի թարգմանությամբ. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 190-194 

Ա. Ե. Պետրոսյան, Ն. Աղբալյանի գրականագիտական հայացքները (1906-1909). ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 195-205 

Կ. Գ. Գրիգորյան, Արփիար Արփիարյանի հասարակական և քաղաքական գործունեությունը XIX դարի 90-ական թվականներին. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 206-210 

Ա. Ա. Տեր-Մինասյան
«Անլռելի զանգակատուն» պոեմի գաղափարաբանական բարձրակետը. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 211-217 

Ի. Ա. Կարապետյան, , Ն. Գ. Ենգիբարյան, Քրմի կնիքով թաղումԱրգիշտիխինիլիից. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 218-225 

Վ. Ս. Մաղալյան, Գէորգ Մադոյեան, Գրիգոր Անավարզեցին շարականագիր. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 226-228 

Հ. Վ. Հակոբյան, Գեղամ Պետրոսյան, Հայաստանի Հանրապետության և Ուկրաինայի դիվանագիտական հարաբերությունների պատմությունից (1918-1920 թթ.). ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 229-231 

Վալտերի Շվիմեր (Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար), Հայաստանի անցյալից դեպի եվրոպական ապագա. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 232-237 


2002/3

Մ. Մ. Խաչատրյան, Սոցիալական կյանքի դինամիզմը և մարդկային զարգացման նոր միտումները. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 3-15 

Ս. Վ. Վարդանյան, Մեկնաբանության մեթոդի տրամաբանական հիմնավորումը. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 16-21 

Գ. Ա. Մելքումյան, Հնդկահայ լուսավորիչները ազգային նկարագրի մասին. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 22-31 

Ռ. Կ. Սաքապետոյան
Հայերենի երկու ճյուղերի ուղղագրական-հնչյունափոխական տարբերակները. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 32-45 

Շ. Ա. Ստեփանյան, Մ. Աբեղյանի դերը հայերենի շարահյուսական տերմինների ստեղծման գործում. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 46-55 

Ն. Բ. Պողոսյան
Ուշ գրաբարի ուղղագրական-բառակազմական մի առանձնահատկություն. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 56-61 

Ն. Կ. Ղազարյան, Ինքնակենսագրական նորահայտ փաստեր Գրիգոր Նարեկացու մասին. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 62-66 

Հ. Ղ. Միրզոյան
Նարեկի ծածկագրությունների վերլուծության փորձ. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 67-84 

Ա. Լ. Սարգսյան, Հոլովների թեորեմը. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 85-88 

Կ. Ա. Բիշարյան, Անձի անձեռնմխելիության և պաշտպանության իրավունքի քրեադատավարական երաշխիքները. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 89-96 

Վ. Զ. Պետրոսյան
Ձևույթաբանական վերլուծության հարցերը (հոդակապը որպես ձևույթ). ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 97-106 

Վ. Ռ. Գրիգորյան, 20-րդ դարասկզբի հայ դրամատուրգիայի հարցեր. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 107-112 

Ա. Ս. Ղազարյան, Գիտական գիտելիքի աճի և ճշմարտության Կ. Պոպերի ուսմունքը. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 113-119 

Ա. Վ. Սահակյան, Հույզերի հոգելեզվական գոյաբանությունը. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 120-126 

Գ. Գ. Վարդանյան, Ժամանակակից հայերենի անվանական վերլուծական կրկնավոր բաղադրությունները. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 127-134 

Ն. Հ. Դիլբարյան
Տեղանք և բնակավայրեր նշանակող բառերը հայերենի տեղանուններում. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 135-139 

Վ. Ա. Լեկիաշվիլի, Формальные критерии классифакации фразеологических единиц (Դարձվածային միավորների դասակարգման ձևական չափանիշները). ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 140-141 

Ռ. Խ. Եղիազարյան, Из истории армянской колонии в Англии (Անգլիայի հայ գաղութի պատմությունից). ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 142-147 

Հ. Ռ. Խաչատրյան, Քահանա և տերտերակին հասկացությունների բառանվանումները հայերենի բարբառներում. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 148-153 

Ռ. Գ. Սաղաթելյան
Գեղամավանի խոսվածքը և նրա դիրքը «ում» և «կը» ճյուղերի բարբառների միջև. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 154-158 

Գ. Բ. Թոսունյան, Նոր հայկազյան բառարանը Նորայր Բյուզանդացու սրբագրմամբ. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 159-164 

Մ. Կ. Խաչատրյան, Ավ. Իսահակյանի առաջին շրջանի չապածոյի լեզվի հոլովման առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 165-170 

Լ. Վ. Ավետիսյան
Արհեստ-արհեստավորանիշ անվանումները Մանվել Քաջունու բառգրքում. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 171-175 

Ս. Հ. Ղազարյան, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությունը հայկական հարցում 1919-1920 թթ.. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 176-188 

Ա. Ս. Սուվարյան, Ռ. Ս. Ղազարյան, Էջեր հայ բառարանագրության պատմությունից. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 189-191 

Վ. Ս. Մաղալյան, Ուսումնական և գիտական գրականության հեղինակավոր հրատարակչությունը (հոբեկյանական հանդիսավոր նիստ՝ նվիրված Երևանի համալսարանի հրատարակչության 80-ամյակին). ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 192-198 2003/1

Հ. Ա. Գևորգյան, Պատմության մեկնաբանությունները XIX դ. վերջի - XX դ. սկզբի պատմագրության մեջ. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 3-22 

Ս. Ա. Զաքարյան
Նարեկացու սխրանքը. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 23-36 

Գ. Ա. Ղարիբյան , Կ. Ռ. Ավետիսյան
Մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորումը և զարգացումը. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 37-42 

Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա. Ա. Խառատյան
Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդարության հիմնախնդիրները. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 43-52 

Ռ. Կ. Սաքապետոյան
Միևնույն բառաձևերի արտահայտած տարբեր իմաստները արևելահայերենում և արևմտահայերենում. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 53-62 

Ա. Հ. Զաքարյան, Русские литературные деятели об армянском вопросе и о геноциде армян (10-е годы XX века) (Ռուս գրական գործիչները Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության մասին (XX դարի 10-ական թվականներ))  . ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 63-73 

Մ. Ի. Զասլավսկայա, О некоторых проблемах достоверности первичной социологической информации (Սոցիոլոգիական սկզբնական տեղեկատվության հավաստիության որոշ հիմնախնդիրների մասին). ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 74-83 

Ն. Ա. Ափիյան, Պետական հարկադրանքի հասկացությունը և նրա առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 84-90 

Հ. Ղ. Միրզոյան
Նարեկացու առեղծվածը. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 91-112 

Ս. Ռ. Ավետյան
Հնդեվրոպական լեզուներում ձայնավորների հերթագայության հին և նոր շերտերի քննության փորձ. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 113-122 

Ն. Ա. Գոնչար
Страницы эпистолярного наследия Г. А. Джаншиева (Էջեր Գ. Ա. Ջանշիևի նամակագրական ժառանգությունից). ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 123-131 

Դ. Ս. Մանուկյան, , Ա. Գ. Թամանյան, Ալ. Թամանյանի կյանքի թավրիզյան շրջանը. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 132-138 

Դ. Հ. Միրզոյան, Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները անցումային տնտեսության պայմաններում. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 139-144 

Ս. Մ. Մխիթարյան
«Գետարգել սուրբ նշանի պատմություն» պարականոնը. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 145-150 

Ա. Է. Հովակիմյան, Կրկնությունների գործառական նշանակությունը Հ. Սահյանի տաղաչափական համակարգում. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 151-159 

Լ. Վ. Ավետիսյան
Արհեստագործական անվանումները միջին հայերենում. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 160-170 

Ն. Հ. Դիլբարյան
Անձնանուններից կազմված տեղանունների իմաստաբանական դաշտը. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 171-177 

Ա. Ս. Կարապետյան, Պարագաների կրկնությունը ժամանակակից հայերենում. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 178-187 

Ա. Ս. Խաչատրյան, «Pro Armenia»-ի գործունեությունը (1900-1908 թթ.). ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 188-192 

Ն. Ի. Մելքոնյան
Դարձվածքների ծագման և զարգացման առանձնահատկությունների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 193-198 

Լ. Վ. Թումանյան, Գրապայքարի արձագանքը Ստ. Նազարյանցի «Նամականի»- ում. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 199-202 

Լ. Յու. Արամյան, Սահմանամերձ գոտու զինծառայության սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 203-206 

Ա. Խ. Բրուտյան
Կրթական հիմնախնդիրների արտացոլումը «Վարժարան» ամսագրում. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 207-212 

Ա. Վ. Կարապետյան
Հունաստանի հայ համայնքի դերը հայ-հունական հարաբերություններում. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 213-217 

Գ. Ս. Գրիգորյան, Հրաչ Մ. Բարթիկյան, Հայ-բյուզանդական հետազոտություններ. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 218-221 

Լ. Ս. Հովսեփյան
Յու. Ս. Ավետիսյան, Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 222-224 

Վ. Գ. Ղույումչյան, Հայ պատանիների ազգագիտակցության դրսևորումների առանձնահատկությունները ցեղասպանության հարցում. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 225-227 


2003/2


Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա. Ա. Խառատյան
Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 3-10 

Մ. Ռ. Եղիազարյան, Լ. Հ. Խաչատրյան
Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը որպես զբաղվածության հիմնահարցի լուծման կարևորագույն ուղղություն Հայաստանի Հանրապետությունում. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 11-17 

Ս. Վ. Վարդանյան, Գիտական բացատրության և մեկնաբանության մեթոդների փոխհարաբերությունների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 18-27 

Ն. Կ. Գոնչար-Խանջյան
К вопросу о "музыке" лирического стиха и ее отражение в пережоде (по текстам из лирики В. Терьяна) (Քնարական բանաստեղծության «երաժշտության» և թարգմանության մեջ դրա արտացոլման հարցի շուրջ (ըստ Վ. Տերյանի քնարական տեքստերի)). ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 28-36 

Ա. Է. Հովակիմյան, Բանաստեղծական տան կառուցման սահյանական սկզբունքները. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 37-49 

Ռ. Ս. Ղազարյան, , Մոհամմադ Մալեք-Մոհամմադի (Իրան), Բայի անդեմ և դիմավոր ձևերի գործածությունը Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» երկում. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 50-62 

Հ. Մ. Ավետիսյան, Գրաբարի որոշչի շարադասության և համաձայնության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 63-72 

Հ. Ղ. Միրզոյան
Նարեկի կառուցվածքի շուրջ. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 73-90 

Ռ. Կ. Սաքապետոյան
Արևմտահայերենի արտացոլումը նորագույն բացատրական բառարաններում. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 91-97 

Լ. Մ. Խաչատրյան, Ում «հոլովակերտը» գրաբարում. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 98-103 

Ա. Հ. Բախչինյան, Նյութեր Նորայր Բյուզանդացու արխիվի վերաբերյալ. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 104-109 

Շ. Ա. Ստեփանյան, Մ. Աբեղյանի դերը ձևաբանական տերմինների ստեղծման գործում. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 110-118 

Ս. Ռ. Ավետյան
Հին հայերենի իւն/եան հերթագայության ծագումնաբանական քննության նոր փորձ. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 119-124 

Մ. Ռ. Շոլինյան, Հանճար՝ ուղի, ճանապարհ. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 125-129 

Բ. Ժ. Գիշյան
Կամավոր մահ. ճապոնացիների ազգային ինքնության քննություն. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 130-137 

Ս. Լ. Մանուկյան
Գրիգոր Նարեկացու խորհրդավոր լռությունը. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 138-148 

Ն. Ա. Ղազարյան, Չարենց և Նիցշե. աշխարհընկալման որոշընդհանրություններ. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 149-155 

Ն. Հ. Թիրաբյան
Եղիշե Չարենցի «Մահվան տեսիլ»-ների խոսքարվեստը. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 156-160 

Ս. Ա. Մանուկյան, Հարութ Կոստանդյանի կենսափիլիսոփայության մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 161-165 

Վ. Ա. Արսենյան
Ուոլթ Ուիթմենի էպիկականությունը. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 166-172 

Ս. Ֆ. Սարգսյան
Գրողի անձնային փորձի հոգեբանական փոխակերպումը գրական ստեղծագործության մեջ. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 173-178 

Ն. Խ. Վարդանյան
Կանանց հարցը Լևոն Շանթի առաջին շրջանի երկերում. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 179-184 

Մ. Պ. Մկրտումյան, ՀՀ սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հետվնասվածքային դրսևորումների հոգեբանական առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 185-191 

Վ. Ա. Դիլոյան, Աշոտ Հայրունի, Յոհաննես Լեփսիուսի առաքելությունը. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 192-197 

Գ. Մ. Թադևոսյան
Վաղ մանկության զարգացման հեռանկարները հայ ընտանիքի փոխակերպումների ներկա փուլում. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 198-203 


2003/3


Ա. Ա. Սարգսյան
Ցեղակրոնության գնահատման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 3-14 

Ն. Ժ. Մկրտչյան
Ազգային ինքնության հիմնահարցը սոցիոմշակութային փոխակերպումների համատեքստում. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 15-22 

Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա. Գ. Խուրշուդյան, Ձեռնարկության այլընտրանքային առաքելությունների կարևորության վրա ռազմավարական իրողությունների և տնտեսագիտական մտքի զարգացման ազդեցությունը. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 23-29 

Ա. Վ. Ավագյան, Կատարողական վարույթի սուբյեկտների դասակարգման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 30-34 

Մ. Ռ. Շոլինյան, Ֆ. Նիցշեի «գերմարդու» մեկնաբանության փորձ. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 35-46 

Ն. Ա. Գոնչար
О музыкальной стройности тютчевского стихотворения (Տյուտչևյան բանաստեղծության երաժշտական գեղակազմության մասին). ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 47-58 

Տ. Մ. Գևորգյան, Ф. И. Тютчев в системе эстетических взглядов Марины Цветаевой (Ֆ. Ի. Տյուտչևը Մարինա Ցվետաևայի գեղագիտական հայացքների համակարգում). ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 59-75 

Ա. Ա. Խուդավերդյան, Մելքիսեդեկ արքեպիսկոպոս Մուրադյանցը հայ եկեղեցու և խղճի ազատության մասին. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 76-82 

Հ. Ղ. Միրզոյան
Գրիգոր Նարեկացի և Գրիգոր Տղա. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 83-94 

Ս. Ռ. Ավետյան
Համաբանության դերը հնդեվրոպական ձայնդարձի համակարգում. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 95-98 

Ա. Ս. Ազիզյան, Հատվածներ Հեթում պատմիչի «Արևելքի երկրների պատմության ծաղկաքաղ»- ից. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 99-106 

Դ. Ս. Մանուկյան , , Ա. Գ. Թամանյան , Քաղաք-այգու տեսությունը և Երևանի հատակագիծը. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 107-116 

Ռ. Ս. Ղազարյան, , Մալեք-Մոհամմադի Մոհամմադ (Իրան), Գոյականական անդամի լրացումները Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» երկում. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 117-122  

Ն. Հ. Դիլբարյան
Աշխարհաբարի տարրերը Զաքարիա Սարկավագի «Պատմագրության» մեջ. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 123-132 

Տ. Վ. Սաֆարյան , Իմաստային կրկնասեռությունը արդի հայերենում. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 133-138 

Ս. Ա. Եսայան , , Ք. Հ. Նավասարդյան, Технико-технологические особенности керамики айгеванского многослойного поселения (Այգևանի բազմաշերտ բնակավայրի խեցեղենի տեխնիկա-տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները). ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 139-146 

Ա. Ս. Բաղդասարյան
Категория детерминации в термах универсальной лингвистической модели (на материале французского языка) (Առկայացման կարգը համընդհանուր լեզվաբանական կաղապարի եզրերով (ֆրանսերենի լեզվանյութի հիման վրա)). ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 147-153 

Ս. Ս. Քոշատաշյան
Համեմատությունը Հրանտ Մաթևոսյանի «Ծառերը» ժողովածուում. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 154-157 

Ա. Ս. Սուվարյան, Ժամանակակից հայերենի և գերմաներենի սեռական հոլովների կազմության զուգադրական քննություն. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 158-163 

Շ. Ս. Գևորգյան
Ժամանակի քերականական կարգի ըմբռնումը վրաց լեզվաբանության մեջ. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 164-168 

Լ. Պ. Ալեքսանյան, Զգայական ու տրամաբանական իմացության փոխկապվածությունը ուսուցման գործընթացում. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 169-173  

Ա. Յու. Այունց
Կոնֆլիկտները և քաղաքակրթությունների բախումը «նոր աշխարհում». ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 174-178 

Է. Ռ. Ղուկասյան, Вопросы истории Армении в оценке Левайна Де Флориваля (Հայոց պատմության հարցերը Լևայան դը Ֆլորիվալի գնահատմամբ). ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 179-185

Հ. Ռ. Սիմոնյան, Աշոտ Մելքոնյան, Ջավախքը XIX դ. և XX դ. առաջին քառորդին. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 186-188

Հ. Մ. Աբրահամյան, Ա. Հ. Կարապետյան, Է. Գ. Մինասյան, Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում (1990-2003 թթ.). ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 189-190

Ռ. Կ. Սաքապետոյան
Լ. Կ. Եզեկյան, Ոճագիտություն. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 191-192

Ս. Վ. Հարությունյան, Շիրակի Դպրեվանք-Մարմաշեն հոգևոր կենտրոնը. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 193-195

Վ. Ս. Մաղալյան, Հայագիտական միջազգային առաջին համաժողովը. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 196-2032004/1


Ի. Ս. Բալյան, Քաղաքական կայունության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 3-6

Գ. Բ. Դանիելյան
Վարչական արդարադատության հասկացության բնորոշման նախադրյալները. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 7-20

Ս. Հ. Մելիքյան, Սարուխանի գծապատկերման ոճի առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 21-27

Ծ. Ռ. Արևյան, Մայքլ Առլեն Կրտսեր. վերադարձ դեպի արմատները. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 28-38

Լ. Ս. Մելիքսեթյան, Уильям Сароян в американских публикациях 1981-2004 гг. (Վիլյամ Սարոյանը 1981-2004 թթ. ամերիկյան հրապարակումներում). ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 39-53

Ն. Ա. Ապիյան, Правовое регулирование: проблемы и суждения (Իրավական կարգավորում. հիմնահարցեր և դատողություններ). ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 54-59

Ս. Զ. Գևորգյան, Հայ ազատական միտքը և լուսավորական դեմոկրատական խնդիրները XIX դարի 70-80-ական թթ.. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 60-66

Հ. Ղ. Միրզոյան
Գրիգոր Նարեկացու գրական ժառանգության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 67-84

Ռ. Գ. Ավետիսյան, Արևելահայ աշխարհաբարի նորմավորման գործընթացը XIX դարում. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 85-91

Ա. Հ. Բեքմեզյան, Միֆի ընկալման առանձնահատկությունները XX դարում. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 92-101

Լ. Գ. Գաբրիելյան, Հովհ. Թումանյանի «Քաջ Նազարը» հեքիաթի աղբյուրները և աղերսները. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 102-111

Ժ. Հ. Մխիթարյան, Ազգային ինքնաճանաչողությունը Հովհ. Թումանյանի հրապարակախոսությունում. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 112-121

Է. Ա. Գրին, Մեղքի, ապաշավման և կատարսիսի հիմնահարցերի շուրջ. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 122-129

Ժ. Ա. Աղասյան, Նորաբանությունները կրթության տերմինահամակարգում. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 130-136

Լ. Լ. Ուլուբաբյան
Հայ-ռուսական հարաբերությունները 1990 թ. իշխանափոխությունից հետո. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 137-142

Վ. Գ. Ավագյան
Օնտոլոգիզմը և գնոսեոլոգիզմը ճշմարտության դասական մեկնաբանություններում. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 143-153

Մ. Ն. Սարգսյան, Իոհան Գոտֆրիդ Հերդերը հայերի մասին. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 154-159

Ա. Մ. Արզումանյան
Բառ-պատկերի հոգեբանական շերտը Բակունցի պատմվածքներում. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 160-167

Ն. Վ. Մնացականյան
Ֆ. Ս. Ֆիցջերալդի «Դրախտից այն կողմ» վեպը որպես ստեղծագործական ուղու սկիզբ. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 168-173

Զ. Խ. Աղաջանյան
«Եղանակավորվող դիմավոր բայ + անորոշ դերբայ» կապակցությունը. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 173-177

Լ. Ն. Գալստյան, Արևմտահայերենի պատճառական բայերի կազմությունը. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 178-186

Ա. Հ. Շախբազյան, Փոխաբերաբար չափ ու քանակ արտահայտող բառերն արդի հայերենում. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 187-190

Ռ. Ս. Ղազարյան, , Մոհամմադ Մալեք-Մոհամմադի (Իրան), Ենթակայի և ստորոգյալի արտահայտությունները Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» երկում. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 190-194

Ա. Վ. Պողոսյան, Принципы либерализма «нового курса» Франклина Рузвельта (Ֆրանկլին Ռուզվելտի «նոր կուրսի» լիբերալիզմի սկզբունքները). ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 195-199

Ս. Ա. Գալստյան, Ա. Մ. Սուքիասյան, Հայոց լեզվի հոմանիշների բացատրական բառարան. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 200-201

Ա. Գ. Քալաշյան
Նիկողայոս Ադոնց. Պատկերների խնդիրը. աշխատասիրությամբ Պ. Հ. Հովհաննիսյանի. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 201-204

Յու. Լ. Հովսեփյան, Է . Ա. Զոհրաբյան, Նախիջևանյան հիմնահարցը և Հայաստանի «դաշնակիցները» (1918 թ. դեկտեմբեր-1920 թ. ապրիլ). ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 204-207
Ա. Վ. Նահապետյան, Սոցիալական կապիտալի գնահատության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 208-211
2004/2


Գ. Ա. Սողոմոնյան
Սոցիոմշակութային լեգիտիմացման հիմնախնդիրները. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 3-13

Գ. Ս. Խուդինյան, ՀՅԴ և Արմենական կուսակցությունների միավորման փորձերը Վասպուրականում (1891-1895 թթ.). ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 14-18

Ա. Հ. Սիմոնյան
1919 թ. նոյեմբերյան կռիվները Գորիսի շրջանում. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 19-32

Գ. Ա. Մադոյան, Նետակալ բառի մեկնաբանության փորձ Հայկի առասպելի լույսի ներքո. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 33-41

Մ. Ռ. Շոլինյան, Եռմիասնության գաղափարի արդի ընկալման մեկնաբանության փորձ. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 42-51

Ա. Ա. Մկրտչյան, Банкротство доктрины булверизма (Բուլվերիզմի դոկտրինայի սնանկացումը). ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 52-58

Ա. Դ. Գոմցյան, К вопросу об определении понятия свободной экономической зоны (СЭЗ) (Ազատ տնտեսական գոտի (ԱՏԳ) հասկացության բնորոշման հարցի շուրջ). ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 59-65

Ս. Հ. Ամիրյան, Մի «պատմական» փաստաթղթի մասին. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 66-76

Վ. Զ. Պետրոսյան
Շարույթաբանական ըմբռնման հարցեր (Ի. Ա. Բոդուեն դե Կուրտենե, Ֆ. դե Սոսյուր). ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 77-83

Հ. Կ. Գյամջյան, Ստեփան Մալխասյանցի նամակը Վահրամ եպիսկոպոս Մանկունուն. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 84-86

Ա. Գ. Ասատրյան, Տ. Չուխաճյանի «Զվարթ» (Քյոսե Քեհյա) կոմիկական օպերան. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 87-98

Բ. Ժ. Գիշյան
Մահվան արևելյան և արևմտյան արժեքային կողմնորոշումների համեմատության փորձ. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 99-108

Վ. Մ. Բաբաջանյան, Հայաստանի առաջին խորհրդարանական ընտրությունները միջկուսակցական հարաբերությունների ոլորտում. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 109-116

Վ. Վ. Ավագյան
Արշակ Չոպանյանը Վահան Տերյանի մասին. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 117-121

Ա. Վ. Գնունի
Հայկական լեռնաշխարհի ֆալիկ հուշարձանների տիպերն ու ծիսական գործառույթները. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 122-130

Ա. Ռ. Սարգսյան, Սալլուստիոս. Հռոմեական Հանրապետության ճգնաժամը և հասարակական «բժշկման» խնդիրը. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 131-136

Ֆ. Հ. Առաքելյան
Խաչատուր Էրզրումցին (Առաքելյան) պատերազմի և խաղաղության մասին. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 137-142

Հ. Մ. Թադևոսյան, Բառակազմությունը «Գիրք վաստակոց» երկում. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 143-149

Լ. Վ. Թումանյան, Ստ. Նազարյանցը գրական աշխարհաբարի մասին. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 150-156

Մ. Գ. Ալիխանյան
К вопросу о классификации имиджа (Իմիջի դասակարգման հարցի շուրջ). ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 157-164

Ա. Ս. Սուվարյան, Ածականի հոլովական համակարգը հայերենում և գերմաներենում. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 165-170

Ն. Ս. Անտոնյան, Երեք խորհրդանշան Ինտրայի «Ներաշխարհ» պոեմում. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 171-176

Վ. Ֆ. Ցոլակյան, Հայ-իտալական առևտրատնտեսական հարաբերությունների պատմությունից (1919-1920 թթ.). ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 177-183

Ս. Պ. Ամիրջանյան, Երջանիկ Գևորգյան, Հայոց շարժումային լեզվի բառարան (շարժութարան). ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 184-185

Գ. Հ. Պետրոսյան
Վ. Հ. Մելիքյանի գրախոսականը. «Հայաստանի Հանրապետության առնչությունները Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր)». ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 186-189

Ա. Յու. Սարգսյան, , Շ. Մ. Մինասյան, Ղարաբաղի բարբառի գունանունները. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 190-194

Լ. Ս. Սահակյան
Իգդիր-Այգեդիր (հայկական մի տեղանվան պատմալեզվաբանական ստուգաբանություն). ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 195-197

2004/3


Յու. Ի. Մկրտումյան, Հայաստանի Հանրապետության բնակչության ազգային կազմն ըստ 2001 թ. մարդահամարի (ազգագրական, ժողովրդագրական, միջազգային-իրավական տեսանկյունները). ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 3-13

Ա. Հ. Սիմոնյան
Զանգեզուրը 1917 թ. քաղաքական զարգացումներում. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 14-21

Գ. Հ. Պետրոսյան
Կարսի խնդիրը եվ նրա շուրջ ծավալված պայքարը (1918 թ. դեկտեմբեր - 1919 թ. ապրիլ). ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 22-35

Ս. Ա. Հայրապետյան, Դասական գրաբարի բնության խնդիր բայական լրացումների շարադասության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 36-43

Վ. Զ. Պետրոսյան
Լեզվական եվ խոսքային մակարդակներ. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 44-56

Ն. Կ. Գոնչար-Խանջյան
Стихотворение Пушкина “Бесы” и его армянские переводы (К вопросу о “музыке” стиха) (Պուշկինի «Չարքերը» բանաստեղծությունը և նրա հայերեն թարգմանությունները (չափածոյի «երաժշտայնության» հարցի շուրջ)). ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 57-70

Հ. Ղ. Միրզոյան
Աղոթագի՞րք, թե՞ «մատեան ողբերգութեան». ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 71-82

Ս. Բ. Ղազարյան, Հնդեվրոպական ձայնդարձի ծագման հիմնահարցը. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 83-89

Վ. Ա. Ալեքսանյան, Սյունիքի եպիսկոպոսական աթոռի տեղը հայ եկեղեցու նվիրապետության մեջ IV դարում. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 90-97

Լ. Գ. Բրուտյան
Դավիթ Անհաղթի լեզվաբանական հայացքների շուրջ. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 98-103

Ս. Ա. Եսայան, К вопросу о классификации урартских канделябров (Ուրարտական աշտանակների դասակարգման հարցի շուրջ). ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 104-110

Ա. Ա. Խուդավերդյան, Կաթողիկոսական ընտրությունների պատմությունից. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 111-118

Լ. Վ. Ավետիսյան
Հ. Դաղբաշյանի դերը արհեստագործական տերմինների մշակման գործում. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 119-127

Մ. Ն. Մադանյան
Հարադրությունները և դարձվածային միավորները որպես պատմականության ոճական միջոցներ (ըստ Ստ. Զորյանի պատմավեպերի). ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 128-134

Դ. Ա. Համբարյան, Եվրաատլանտյան համագործակցության արդի միտումների շուրջ. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 135-143

Ռ. Լ. Ազիզբեկյան, «Վերակառուցման» քաղաքականության դրսևորումները Հայաստանում (1985-1990 թթ.). ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 144-152

Ա. Հ. Աբաջյան
Գրաբարի հոլովները Ֆրանչիսկոս Ռիվոլայի և Կղեմես Գալանոսի ըմբռնմամբ. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 153-161

Ա. Հ. Շախբազյան, Հավաքականության կարգը և նրա արտահայտման միջոցները արդի հայերենում. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 162-168

Ն. Խ. Վարդանյան
Առասպելական տարրերի դրսևորումները հայոց իրապատում հեքիաթներում. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 169-178

Ա. Ֆ. Մոսիկյան, Կորպորատիվ գործարքներում մտավոր սեփականության գնահատման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 179-187

Մ. Պ. Մկրտումյան, Բացասական հոգեվիճակների փոխակերպման առանձնահատկությունները անձի սոցիալ-հոգեբանական վարքագծում. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 188-193

Ա. L. Հովսեփյան, «Հաճախապատում ճառք» ժողովածուի ԻԳ ճառը. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 194-197

Գ. Ն. Վարդանյան, Արդի հայերենի խոսակցական լեզվի մի քանի առանձնահատկություններ. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 198-203

Հ. Հ. Հակոբյան, Կանայք Հայաստանի քաղաքական կյանքում. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 204-211

Լ. Ա. Բաբալյան, Б. Г. Соловьев, 1941 год (Трагедия. Ошибки. Подвиг) (Բ. Գ. Սոլովյով, 1941 թվական (ողբերգություն. սխալներ. սխրանք)). ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 212-213

Ա. Ս. Պետրոսյան
Ձկան և ձկնորսության հետ կապված բառեր, բառակապակցություններ ու դարձվածքներ. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 214-225

2005/1


Էդ. Ա. Հարությունյան
Հայկական շարունակականություն. գործառնության հուսալիության հիմնահարցը. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 3-13

Ն. Ժ. Մկրտչյան
Փոխակերպվող հասարակություններում տնտեսական կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային շարժառիթների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 14-25

Մ. Մ. Խաչատրյան, Մարդու էության և գոյության հարաբերակցության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 26-38

Ա. Հ. Սիմոնյան
Արցախն ու Զանգեզուրը նվաճելու անգլո-ադրբեջանական գործողությունները 1919 թ. գարնանը. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 39-48

Տ. Մ. Գևորգյան, Новые штрихи к цветаевскому портрету Вл. Маяковского (Վլ. Մայակովսկու ցվետաևյան դիմանկարի նոր գծեր). ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 49-54

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան, Նորաբանության ըմբռնումը արդի հայերենում. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 55-66

Ա. Ս. Կարապետյան, Արդի համադրական կրկնավոր բարդությունների գնահատման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 67-76

Ա. Հ. Աբաջյան
Հայերենի հոլովներին վերաբերող բանավեճի պատմությունից. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 77-84

Հ. Ղ. Միրզոյան
Նարեկացու բառաշխարհը. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 85-114

Ն. Բ. Պողոսյան
Հարություն արք. Եդեսացու «Տաղաչափեալ Նարեկը». ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 115-118

Տ. Վ. Սաֆարյան, Կրկնասեռության քերականական դրսևորումները արդի հայերենում. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 119-126

Դ. Վ. Պետրոսյան
Մի էջ հայ բանապայքարի պատմությունից (Ռ. Դրամբյան - Հ. Թումանյան). ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 127-135

Ռ. Ա. Տեր-Գրիգորյան
Հովհաննես Պալյան. բանաստեղծը և թարգմանիչը. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 136-144

Ռ. Ա. Նահապետյան
Խուսափման սովորույթի դրսևորումները աղձնիքահայերի ընտանեկան կենցաղում. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 145-154

Ա. Մ. Սաֆարյան, Անցյալ դերբայով կազմված վերլուծական ժամանակները և նրանց պատմական զարգացումը հայերենում. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 155-166

Ա. Զ. Հասանյան, Գրաքննադատության տեղի և դերի հարցը Տերյանի նամակներում. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 167-174

Հ. Գ. Ղաջոյան, Կյանքի և մահվան արժևորման իսահակյանական ըմբռնումը. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 175-180

Վ. Հ. Վիրաբյան, Հայաստանի առաջին Հանրապետության անվտանգության համակարգը և հետախուզական ծառայության կազմակերպումը (1918-1920 թթ.). ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 181-186

Ա. Ա. Քալաշյան, Հայաստանի առաջին Հանրապետության խորհուրդը և նրա առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 187-195

Զ. Ա. Հակոբյան
Տրապիզոնի Ավետարանի մի քանի մանրանկարների մեկնաբանման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 196-200

Ս. Ա. Զաքարյան
Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասեր, Լուծմունք «Սահմանաց գրոց». ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 201-203

Ռ. Վ. Հարությունյան, «Կոտայք» տեղանվան ծագման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 204-206

Հ. Մ. Քոչարյան
Մեդինայի համաձայնագիրը. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 207-211
2005/2


Գ. Ս. Աղաջանյան, Արտագաղթի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները Հայաստանի Հանրապետությունում. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 3-13

Ա. Հ. Սիմոնյան
Անդրանիկի ղեկավարությամբ Սիսիանում մղված կռիվներն ընդդեմ թուրքերի և ադրբեջանցիների (1918 թ. օգոստոս-սեպտեմբեր). ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 27-36

Գ. Մ. Շահվերդյան
Геноцид в свете психологии самосознания (Ցեղասպանությունը ինքնագիտակցության հոգեբանության խնդրի տեսանկյունից). ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 37-47

Հ. Մ. Ավետիսյան, Որոշչի շարադասությունն ու համաձայնությունը V-XVII դդ. գրաբարում (վիճակագրական-համեմատական քննություն). ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 48-60

Ն. Խ. Վարդանյան
Իրապատում հեքիաթ և իրականություն. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 61-73

Լ. Ա. Բեքարյան, Հակամարտություն հասկացության ձևավորման և զարգացման մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 74-80

Հ. Ղ. Միրզոյան
Նարեկացու հավատո հանգանակը. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 81-92

Յու. Ս. Ավետիսյան
Արտասանական տեղաշարժեր ժամանակակից հայերենի ուղղախոսության մեջ. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 93-104

Դ. Է. Գևորգյան
«Ես»-կոնցեպցիայի խաթարումների և նևրոտիկ խանգարումների փոխազդեցության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 105-119

Ս. Ս. Պետրոսյան
Կրթության համակարգում փիլիսոփայության դերի անհաղթյան ըմբռնումը. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 120-132

Հ. Խ. Հարությունյան, Դերբայական ձևերի կիրառությունը Ստեփանոս Օրբելյանի Պատմությունում. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 133-138

Ռ. Գ. Ավետիսյան, Ղազարոս Աղայանը և արևելահայ աշխարհաբարը XIX դարի 70-80-ական թթ.. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 139-146

Հ. Կ. Գյամջյան, Ստ. Մալխասյանցի թարգմանական գործունեության շուրջ. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 147-154

Ռ. Բ. Արիստակեսյան, Պարույր Սևակի քննադատական հայացքների մեթոդաբանական հիմքերը. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 155-162

Ս. Ս. Քոշատաշյան
Դարձվածքներն ու նրանց ոճական կիրառությունները Հրանտ Մաթևոսյանի արձակում. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 163-168

Վ. Ե. Հովսեփյան
Գիտատեխնիկական առաջադիմության դերը ազգային տնտեսության վերակառուցման ու զարգացման ռազմավարության մշակման գործում. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 169-173

Տ. Ա. Ճորոխյան, Ազգայնականություն և ժողովրդավարություն. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 174-179

Ա. Գ. Մադոյան, Դորա Սաքայան, Զմյուռնիա 1922. Բժիշկ Կարապետ Խաչերյանի Օրագիրը. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 180-184

Խ. Գ. Բադիկյան, Ալեքսանդր Մարգարյան, Աշոտ Հայրապետյան, Օտար բառերի բացատրական բառարան. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 185-187

Ա. Լ. Սարգսյան
Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևելահայերենի և արևմտահայերենի բառապաշարային առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 188-189

Վ. Ս. Մաղալյան, Աշխարհը ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը (Միջազգային համաժողով՝ նվիրված Հայոց մեծ եղեռնի 90-րդ տարելիցին). ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 190-202

Ռ. Վ. Պախանյանց, Брюсоведение в Армении вчера и сегодня (Բրյուսովագիտությունը Հայաստանում երեկ և այսօր). ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 203-207

Վալտեր Դիլոյան. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 208-209

2005/3


Է. Ա. Զոհրաբյան, Նախիջևանյան հիմնահարցը Մոսկվայի`1920 թ. հայ-ռուսական բանակցություններում. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 3-16

Ա. Հ. Սիմոնյան
Գարեգին Նժդեհի` Գողթանի արշավանքը. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 17-30

Վ. Ռ. Վանեսյան, Պետական կառավարման համակարգում քաղաքական ՓՌ-ի դերի ըմբռնման շուրջ. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 31-41

Ռ. Ա. Նահապետյան
Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան սովորույթներին ու ծեսերին առնչվող հավատալիքները. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 42-53

Ի. Դ. Ստրելցովա
Типологическая характеристика армянского и русского языков и теория детерминанты (Հայերենի և ռուսերենի տիպաբանական բնութագիրը և հատկորոշիչի տեսությունը). ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 54-62

Հ. Ղ. Միրզոյան
Նարեկացու «Ի սուրբն Յակոբ» ներբողի գրության ժամանակի հարցը. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 63-80

Ս. Ռ. Ավետյան
Հնդեվրոպական ռնգային միջածանցավոր ներկայիչ հիմքերի դրսևորումը գրաբարում. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 81-83

Յու. Մ. Գաբրիելյան
Հնդեվրոպական լեզուներում հոլովական ձևերի զարգացման խնդիրը. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 84-90

Լ. Հ. Մնացականյան
Պողոս Մակինցյանը քննադատ. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 91-102

Մ. Գ. Ջանփոլադյան
Критические отклики о Григоре Нарекаци на русском языке (60-90-е годы XX века) (Գրիգոր Նարեկացու մասին քննադատական արձագանքները ռուսերեն (XX դարի 60-90-ական թթ.)). ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 103-113

Մ. Հ. Ֆելեքյան
Կենդանիների անվանումների բացատրությունը հայերենի բառարաններում. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 114-125

Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Զայիմցյան
Անցումային գործընթացները Հայաստանում. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 126-134

Հ. Ս. Զաքյան, Գրաբարի խոսքիմասային տարարժեք բառերի զարգացման պատմական ընթացքը. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 135-142

Լ. Ն. Գալստյան, Կրավորականի արտահայտությունը գրաբարում և արևմտահայերենում. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 143-149

Լ. Գ. Սահակյան, Աշխարհագրական դետերմինիզմի տարրերը Առաքել Դավրիժեցու Պատմության մեջ. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 150-155

Ա. Խ. Բրուտյան
Կանանց կրթության հիմնախնդիրը XIX դարի արևելահայ մանկավարժական մամուլում. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 156-161

Գ. Մ. Թադևոսյան, Ա. Ս. Շախսուվարյան, Սոցիալական կապիտալի դերը ժամանակակից հայ հասարակության գենդերային մոբիլության գործընթացում. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 162-169

Հ. Ն. Գալստյան
Կրթական համակարգը` որպես ինտելեկտուալ կապիտալի վերարտադրության առանցքային գործոն. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 170-174

Է. Հ. Մարզպանյան
Բանկի կապիտալ. էությունը և գործառույթները. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 175-180

Ա. Ու. Դրբոյան, Գրական քրդերենի կազմավորման և զարգացման ընթացքը Խորհրդային Հայաստանում. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 181-185

Տ. Ա. Սարգսյան, Национально-освободительное движение армян Нагорного Карабаха и Россия (Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ազգային-ազատագրական շարժումը և Ռուսաստանը). ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 186-190

Լ. Ս. Գալստյան, Բայի անդեմ ձևերի յուրահատկությունները Սասունի բարբառում. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 191-196

Լ. Գ. Գաբրիելյան, Թումանյանական պատումի յուրահատկությունները հեքիաթներում. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 197-203

Ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյան. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 204-205

2006/1


Է. Ա. Զոհրաբյան, Հայաստանի Հանրապետության ադրբեջանաբնակ ապստամբ շրջանների հնազանդեցումը 1920 թ. հունիս-հուլիսին. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 3-22

Ա. Հ. Սիմոնյան
Զանգեզուրի տնտեսական և քաղաքական դրությունը 1920 թ. սկզբին. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 23-30

Գ. Հ. Պետրոսյան
Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը Անդրկոնֆեդերացիայի ստեղծման հարցում (1919 թ. օգոստոս - 1920 թ. ապրիլ). ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 31-43

Վ. Ռ. Վանեսյան, ՓՌ-ի դերը հաղորդակցման շղթայում. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 44-51

Ռ. Ա. Նահապետյան
Աղձնիքահայերի նշանադրության սովորույթների ու ծեսերի շուրջ. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 52-62

Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա. Ռ. Մարտիրոսյան
Մոդելային մտածողության ներմուծումը քաղաքատնտեսության մեջ մակրոտնտեսական պարզ վերարտադրության տեսության էվոլյուցիայի համատեքստում. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 63-71

Գ. Մ. Շահվերդյան
К вопросу об автоматическом мышлении (“Аргументы от морали” на службе у безнравственности) (Ավտոմատիկ մտածողության հարցի շուրջ («Բարոյական փաստարկները» ի նպաստ անբարոյականության)). ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 72-83

Գ. Մ. Մանուկյան, «Նարեկացու բառաշխարհը» հրապարակման քննական վերլուծություն. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 84-94

Ս. Ա. Աղաջանյան, Խորհրդանիշ պատկերները Գուրգեն Մահարու արձակում. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 95-100

Հ. Ա. Թորամանյան (ԱՄՆ), Об интерпретации идеологии армяно-апостольской церкви в композиции монастырского комплекса (Հայ առաքելական եկեղեցու գաղափարախոսության մեկնաբանումը վանքային համալիրների ճարտարապետության մեջ). ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 101-108

Հ. Ղ. Միրզոյան
Նարեկացու լեզվական ազդեցությունը հետագա դարերի հայ մատենագրության վրա. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 109-132

Հ. Գ. Զաքարյան, Գևորգ քահանա Մկրտումյանցի նամակները. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 133-147

Ռ. Ա. Տեր-Գրիգորյան
Լևոն Շանթը ռուս պոեզիայի թարգմանիչ. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 148-159

Ա. Հ. Քալոյան, Կնոջ ազատագրության րաֆֆիական ըմբռնումները. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 160-168

Ժ. Հ. Մխիթարյան, Կրթության հիմնախնդիրները Հովհաննես Թումանյանի հրապարկախոսության մեջ. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 169-178

Դ. Ֆ. Թինոյան
Կիլիկիայի հայոց թագավորության ներքին և արտաքին իրավիճակը 1320-1323 թթ.. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 179-185

Ա. Ռ. Վարտիկյան, ՀՀ միգրացիոն շարժերի պատմական արմատները. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 186-194

Մեհդի Աբբասալի Աբեդի (Իրանի ԻՀ), , Վ. Է. Սահակյան, Սպառողականությունը և զարգացող երկրները (սոցիոլոգիական վերլուծության փորձ). ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 195-198

Զ. Ա. Երվանդյան, Միջին հայերենի և արևելյան լեզուների առնչակցության շուրջ. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 199-205

Ա. Ռ. Քարամյան, Արևմտյան Հայաստանի բարենորոգումների Թիֆլիսի Ազգային Բյուրոյի ծրագիրը. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 206-211

Ս. Ա. Զաքարյան
Համլետ Ա. Գևորգյան, Փիլիսոփայություն. Պատմություն. Մշակույթ. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 216-221

Հարություն Ֆելեքյան. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 222-223

2006/2


Գ. Մ. Քեռյան
Հայաստանի Հանրապետության կուսակցությունները և արտաքին քաղաքականությունը. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 3-11

Ս. Ն. Օհանյան, Երվանդ Ֆրանգյանը փիլիսոփայության էության և նշանակության մասին. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 12-20

Մ. Ռ. Շոլինյան, «Հավերժական վերադարձը» Վահան Տերյանի պոեզիայում. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 21-39

Դ. Վ. Պետրոսյան
Գրական դատի մի դրվագ արևելահայ մամուլի էջերում. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 40-47

Թ. Ս. Շահվերդյան, Նախադասութան վերաիմաստավորման առանձնահատկությունները դասական գրաբարում. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 48-58

Ռ. Ս. Ղազարյան, О лексике среднеармянского языка (Միջին հայերենի բառապաշարի շուրջ). ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 59-67

Գ. Մ. Մանուկյան, Նախդրագործածությունը Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» գրքում. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 68-80

Ռ. Վ. Հարությունյան, Մարզպանական Հայաստանի վարչական կառուցվածքի հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 81-86

Վ. Զ. Պետրոսյան
Հին Հայկազյան բառարանը և բառարանագրության տեսության հարցերը. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 87-97

Ե. Հ. Գևորգյան, , Ս. Պ. Գևորգյան, Փոխատեղական հոմանունություն. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 98-107

Ա. Ա. Մակինյան, Ածանցների դերը բառիմաստի փոխաբերացման գործում. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 108-113

Հ. Գ. Խորիկյան, Աքեմենյան Պարսկաստանի XIX սատրապության էթնիկական կազմի վերաբերյալ. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 114-126

Ա. Գ. Ղևոնդյան, «Ազգային շահ» հասկացության ռեալիստական մեկնաբանության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 127-136

Յու. Վ. Ղուլյան, Ադրբեջանի դիվանագիտական ներկայացուցիչ Խան-Թեքինսկու հակահայկական գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում (1919 թ. մարտ-օգոստոս). ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 137-145

Ժ. Ս. Մանուկյան
Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը և ԱՊՀ ինտեգրացիոն գործընթացները 1991-2001 թթ.. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 146-151

Ա. Կ. Ղազարյան, Հայերենի մխիթարյան լեզվաշինության գործընթացի գաղափարական և մեթոդական հիմքերն ու գործառնությունը. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 152-163

Վ. Գ. Մանասյան, ՀՀ ագրարային հատվածում շերամապահության վերականգնման և ներճյուղային մասնագիտացման խորացման անհրաժեշտության մասին. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 164-174

Ա. Մ. Սաֆարյան, Ապառնի դերբայով կազմվող վերլուծական ժամանակների զարգացումը հայերենում. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 175-182

Ա. Ա. Գալոյան, Հետաքննական լրագրության բնույթի հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 183-187

Ա. Լ. Սարգսյան
Լ. Կ. Եզեկյան, Հայոց լեզու. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 188-191

Է. Ռ. Ղուկասյան, Ֆրեդերիկ Մակլեր (1869 - 1938), կենսամատենագիտություն. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 192-209

Խ. Ե. Սամվելյան, Ավետիս Ահարոնյանի կյանքի և գործունեության տարեգրությունից (1866-1990 թթ.). ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 210-221

2006/3


Է. Ա. Զոհրաբյան, Շարուր-Նախիջևանի հարցը հայ-ռուսական դիվանագիտական հարաբերություններում 1920 թ. հուլիս- օգոստոսին. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 3-30

Ն. Ժ. Մկրտչյան
Կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային շարժառիթների հաղթահարման հնարավորությունները փոխակերպվող հասարակություններում. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 31-41

Ա. Գ. Քալաշյան, IV դարի 20-30-ական թվականների հականիկեական ընդդիմության հոգևոր-աստվածաբանական հիմքերը. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 42-51

Ռ. Ա. Նահապետյան
Ամուսնահարսանեկան սովորույթները սասունցիների արդի կենցաղում. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 52-60

Գ. Մ. Մանուկյան, Աննախդիր քերականական կիրառություններ Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկում. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 61-68

Մ. Գ. Ջանփոլադյան
Эпос «Давид Сасунский» в русских научных изданиях и публикациях (50-60-e гг. XX в.) («Սասունցի Դավիթ» էպոսը ռուսալեզու գիտական հրատարակություններում և հրապարակումներում (XX դ., 50-60 թթ)). ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 69-78

Ս. Ք. Գասպարյան
Ձևի և բովանդակության միասնականությունը բանասիրական մոտեցմամբ. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 79-83

Հ. Ա. Մարզպանյան, Հումանիզմը մարդկային էության սոցիալական արտահայտություն. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 84-92

Ա. Գ. Մադոյան, Գրիգոր Չուբարյանի անտիպ հոդվածը համալսարանի պատմության վերաբերյալ. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 93-106

Հ. Ժ. Հարությունյան, Արտաշես I-ը և Մեծ Հայքի թագավորության հիմնումը. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 107-118

Ս. Ռ. Ավետյան
Հնդեվրոպական կոկորդայինների ենթադրյալ դրսևորումները հայերենում հ-ի տեսքով. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 119-123

Ա. Ս. Գյուրջյան, Սկզբունքագիտության ձևավորման ու կայացման հիմքերը և նպատակահարմարությունը. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 124-130

Ս. Ա. Աղաջանյան, Պարադոքսալի դրսևորումները Գուրգեն Մահարու արձակում. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 131-141

Թ. Հ. Մինասյան, Գրիգոր Սկևռացու` Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված ճառը. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 142-147

Ա. Ա. Կարապետյան
Ամիրդովլաթ Ամասիացու բժշկագիտական ժառանգության շուրջ. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 148-155

Մ. Ն. Մադանյան, Հերոսների խոսքի տիպականացումը պատմականություն ստեղծող լեզվաոճական միջոցներով (ըստ Ստ. Զորյանի պատմավեպերի). ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 156-163

Ն. Հ. Գասպարյան
Արտոնագրային մասնագրի լեզվի որոշ առանձնահատկություններ. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 164-171

Մ. Հ. Յաղուբյան
Լռությունը որպես զեղչման հաղորդակցական ռազմավարության դրսևորում. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 172-177

Ե. Է. Գազազյան, Հիփոթեքային վարկերի արժեթղթավորման և երկրորդային շուկաների ստեղծման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 178-186

Տ. Ա. Հովհաննիսյան, Մշակութային երկխոսության նշանակությունն արդի դարաշրջանում. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 187-194

Ա. Վ. Խաչատուրյան, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բունդեսթագում Հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևի քննախոսություն. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 195-204

Ռ. Ս. Ղազարյան, Ն. Ա. Մկրտչյան, Անատոլիայի նորահայտ հայ բարբառները և բանահյուսությունը. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 205-209

Ն. Կ. Խանջյան
Г. Кубатьян. Ворованный воздух. Статьи и заметки (Գ. Կուբատյան, Գողացված օդ: Հոդվածներ ու նոթեր). ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 210-212

Հ. Մ. Աբրահամյան, Մ. Մուրադյան, Է. Մինասյան, Ռուսաց դիվանագիտությունը միջազգային հարաբերությունների համակարգում (XVIII-XIX դարեր). ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 213-214

Ա. Վ. Գնունի
Կերենի «քրմական» դամբարանի պեղումները. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 215-218

2007/1


ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 1967-2006. ԲԵՀ 1 (121), Երևան 2007 թ., էջ 1-246

2007/2


Է. Ա. Զոհրաբյան, Շարուր-Նախիջևանը թուրք-հայկական պատերազմի շրջանում (1920 թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր). ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 3-29

Լ. Կ. Եզեկյան
Լեզու-նորմա-համակարգ. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 30-35

Ս. Ա. Աբրահամյան
Աշխարհի լեզվական պատկերը պատմամշակութային համատեքստում. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 36-41

Ա. Լ. Սարգսյան, Հատկացուցչի և հատկացյալի համաձայնության դրսևորումն արևմտահայերենում. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 42-49

И. Д. Стрельцова, Внутренняя и внешняя деривация как системообразующие факторы в языке (на материале глаголов зрительного восприятия) (Ներքին և արտաքին դերիվացիաները որպես համակարգակազմիչ գործոններ լեզվում (տեսողական ընկալման բայերի հիման վրա)). ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 50-66

Գ. Ս. Հարությունյան, Ներքաղաքական իրավիճակը Կիլիկյան Հայաստանում ԺԴ դարի 30-40-ական թվականներին և Սսի ժողովը. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 67-76

Է. Գ. Դանիելյան, Թուրքիայի դերակատարությունը Հայկական հարցի միջազգայնացման գործընթացում (1876-1878 թթ.). ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 77-84

Հ. Գ. Զաքարյան, Գևորգ Մկրտումյանի նամակները «Մշակի» խմբագիր Համբարձում Առաքելյանին. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 85-91

Լ. Բ. Մաթևոսյան, Կարծրատիպ նախադասություններ. հոգելեզվաբանական հիմնավորում. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 92-96

Գ. Վ. Հակոբյան, Սիլվա Կապուտիկյանի ուղեգրությունների ժանրային որոշ առանձնահատկություններ. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 97-104

А. К. Шагинян, Первые восстания в Армении и Арменийи против власти арабского халифата (новые хронологические уточнения) (Առաջին ապստամբությունները Հայաստանում և Արմինիայում արաբական խալիֆաթի իշխանության դեմ (ժամանակագրական նոր ճշտումներ)). ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 105-114

Ռ. Ա. Նահապետյան
Աղձնիքահայերի անասնապահական ընկերակցությունների կազմակերպման որոշ ձևեր ու սովորույթներ. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 115-124

Ա. Ռ. Գագինյան, Հին հայերենի անցյալ դերբայի զարգացման շուրջ. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 125-132

Ա. Ա. Հակոբյան, Հայկական մարզի կազմակերպման և գնահատման խնդիրը հայ պատմագրության մեջ. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 133-139

Կ. Պ. Պողոսյան, Հոմանիշների գործածությունը Փավստոս Բուզանդի «Պատմութիւն Հայոց» երկում. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 140-147

Ն. Ն. Մկրտչյան, Ֆրանցիսկոս Ռիվոլայի հայերեն-լատիներեն բառարանը. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 148-155

Լ. Ֆ. Սարգսյան, Արդի հայերենի իմաստային նորաբանությունները. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 156-163

Լ. Ս. Վարդանյան
Տարարմատության խնդիրը տիպաբանական լեզվաբանության մեջ. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 164-168

Ս. Պ. Գևորգյան, Նույնիմաստությունը փոխատեղական հոմանուններում. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 169-172

Л. А. Тер-Саркисян
К проблеме отображения в переводе стиля автора произведения (Թարգմանության մեջ ստեղծագործության հեղինակի ոճի արտացոլման խնդրի շուրջ). ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 173-181

Ա. Ս. Ալեքսանյան, Մանկավարժական հաղորդակցման և շփման փոխհարաբերության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 182-189

Գ. Ռ. Հայրապետյան
Հայաստանի տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման հեռանկարները. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 190-193

Մ. Մ. Աբրահամյան, Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումը Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ (1991-2004 թթ.). ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 194-199

Դ. Ս. Գյուրջինյան, Հ. Ղ. Միրզոյան, Գրիգոր Նարեկացու բառաստեղծական արվեստը. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 200-202
Յու. Ս. Ավետիսյան
Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերենի դասագիրք. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 203-206
2007/3


Վ. Զ. Պետրոսյան
Հնչական նվազագույն միավորը որպես լեզվաբանական նշան. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 3-16

Գ. Մ. Մանուկյան , Բայի լրացումները նախդրային կառույցներով. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 17-25

Ա. Է. Ջրբաշյան
Չափածոյի ստրոֆիկական դասակարգման խնդրի շուրջ. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 26-33

Շ. Բ. Դավթյան, Հայրենների վերածնունդը. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 34-42

Ա. Ե. Մկրտիչյան
К вопросу о социологической значимости теории хаоса (Քաոսի տեսության սոցիոլոգիական նշանակալիության հարցի շուրջ). ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 43-56

О методологии анализа социологического знания (Սոցիոլոգիական գիտելիքի վերլուծության մեթոդաբանության հարցի շուրջ). ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 57-65

Ս. Ռ. Ավետյան, Համաբանության դերը հին հայերենի բուն և արգելական հրամայականների հետագա զարգացման մեջ. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 66-74

Լ. Գ. Գևորգյան, Սմբատ Շահազիզի անձնական քնարերգությունը. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 75-85

Ռ. Ս. Ղազարյան, , Հ. Մ. Ավետիսյան, Նորահայտ բառեր Մովսես Կաղանկատվացու «Պատմութիւն Աղուանից աշխարհին» երկում. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 86-91

Բ. Ժ. Գիշյան, Նորագույն տեխնոլոգիաները և ինքնասպանությունը Ճապոնիայում. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 92-99

Ե. Հ. Գևորգյան, Տարիմաստ փոխատեղական հոմանուններ. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 100-103

Գ. Կ. Հանանյան
Գրաբարի խոնարհման մի անկանոնության մասին. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 104-107

Ն. Բ. Պողոսյան
Բառակրկնությունների ոճական հնարանքը գրաբարում. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 108-117

Բ. Ս. Խոջումյան, К вопросу о национальных особенностях соматических фразеологизмов (Սոմատիկ դարձվածքների ազգային յուրահատկությունների հարցի շուրջ). ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 118-122

Ա. Ս. Ղազարյան , Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատության մեթոդաբանական առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 123-136

Ս. Մ. Մխիթարյան , Սուրբ անտառների ու այգիների հիմնումը որպես նվիրագործական գործառույթ. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 137-142

Վ. Վ. Ավագյան
Սիամանթոն Արշակ Չոպանյանի գնահատմամբ. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 143-153

Մ. Ռ. Շոլինյան, Ինքնարարումն իբրև ուղի, ճանապարհ Ինտրայի «Ներաշխարհում». ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 154-172

Գ. Վ. Հակոբյան, Սիլվա Կապուտիկյանի հրապարակախոսությունը ետխորհրդային շրջանում. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 173-178

Ա. Ս. Քամալյան
Խոսուն անունների թարգմանությունը. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 179-185

Վ. Գ. Մանասյան, ՀՀ-ում մեղվաբուծության գոտիական մասնագիտացումը որպես ենթաճյուղի տնտեսական արդյունավետության բարձրացման գործոն. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 186-195

Թ. Շ. Թորոսյան, , Գ. Ռ. Հայրապետյան, ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերը Եվրամիության հետ. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 196-202

Ռ. Ա. Հայրապետյան, Երևան քաղաքի կառավարման հիմնախնդիրները սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 203-208

Ժ. Ա. Անդրեասյան, Սիներգետիկական մոտեցման հնարավորությունները սոցիոլոգիայում. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 209-215

Ռ. Մ. Մարտիրոսյան , Եվրոպական սոցիալական խարտիան և հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության ռազմավարությունը ՀՀ-ում. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 216-222

Ա. Ա. Խուդավերդյան, Մի անձնանվան պատմություն. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 223-225

Ս. Գ. Վարդանյան, Լ. Ս. Սահակյան, Բարձր Հայքի Բաբերդ, Սպեր, Դերջան գավառների տեղանուններն ու ժողովրդագրությունը XVI դարի օսմանյան աշխարհագիր մատյաններում. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 226-230

Հ. Ռ. Հովհաննիսյան, , Ն. Գ. Խաչատրյան, Միջազգային գիտաժողով` նվիրված հոգեբանության դասավանդման ժամանակակակից հիմնախնդիրներին. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 231-232

Ն. Կ. Խանջյան, Юбилейная конференция на факультете русской филологии (Հոբելյանական գիտաժողով ռուս բանասիրության ֆակուլտետում). ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 233-235

Ա. Է. Հովակիմյան, . «Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսի 40-ամյակը. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 236
Գ. Գ. Անանյան. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 237
2008/1


Է. Ա. Զոհրաբյան, Նախիջևանյան հիմնահարցը Ալեքսանդրապոլի թուրք-հայկական կոնֆերանսում. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 3-25

Մ. Ա. Մուրադյան, Հայ-ռուսական քաղաքական և միջպետական առնչությունների մեկնությունը Ավ. Ահարոնյանի օրագրում. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 26-50

Ռ. Ա. Նահապետյան
Մանկածնությանն առնչվող արարողությունները Աղձնիքում. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 51-60

Ա. Ս. Գյուրջյան, Կառավարման դերն ու ընդհանրական գործառույթները. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 61-69

Н. А. Хачатурян
Национальная специфика оригинала и художественная коммуникация при переводе (Բնագրի ազգային յուրահատկությունը և գեղարվեստական հաղորդակցությունը թարգմանության մեջ). ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 70-83

Г. М. Шавердян
Об одной особенности современного мышления (Ժամանակակից մտածողության մի առանձնահատկության մասին). ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 84-97

Ս. Ա. Գալստյան
Անորոշ դերբայը բառակազմական անփոփոխ հիմք. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 98-104

И. Г. Гарибян, , Т. В. Варданесова, К вопросу о датировке хачкаров Меградзора (Մեղրաձորի խաչքարերի թվագրման հարցի շուրջ). ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 105-117

Ն. Հ. Դիլբարյան
Տեղանունների կրճատման, տարբերակային ձևերի առաջացման լեզվական և արտալեզվական հիմքերը. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 118-125

Գ. Ա. Մելքումյան, Կնոջ ազատության և հասարակական դերի հարցերը «Որոգայթ փառաց»-ում. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 126-134

Ռ. Կ. Միրզախանյան, Հայրենիք-սփյուռք մշակութային կապերը 1956-1966 թվականներին. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 135-146

Ե. Մ. Վարդանյան, Քաղաքական մասնակցության գենդերային հիմնախնդիրները. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 147-156

Ա. Ս. Եղիազարյան
Արաբների կողմից Հայաստանի նվաճման թվականի շուրջ. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 157-164

Հ. Ֆ. Մադոյան, Ներսես Շնորհալին հանելուկագիր. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 165-170

Ն. Լ. Պետրոսյան, Հովհաննավանքի պատկերաքանդակների մի քանի առանձնահատկությունների մասին. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 171-175

Հ. Հ. Աղախանյան, Հայ վաճառականության դերը ժողովուրդների շփման ու փոխհարստացման գործընթացում. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 176-185

Հ. Կ. Սուքիասյան, Հայ-ադրբեջանական տարածքային խնդիրների լուսաբանումը Ռուբեն Տեր-Մինասյանի աշխատություններում. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 186-195

Գ. Կ. Հանանյան
Բայական հետգրաբարյան գոյացություններ կիլիկյան բարբառներում. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 196-203
Է. Ռ. Ղուկասյան, Օգյուստ Կարիեր (1838-1902). Մատենագիտություն. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 204-213


2008/2


Է. Ա. Զոհրաբյան, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հակահայկական գործունեությունը Շարուր-Նախիջևանում Մոսկվայի կոնֆերանսի նախօրեին (1920թ. դեկտեմբեր-1921թ. փետրվար). ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 3-37

Մ. Ռ. Շոլինյան , Արժեքների վերագնահատման և առաջնորդի խնդիրը Վրթանես Փափազյանի սիմվոլիկ-այլաբանական արձակում. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 38-50

Գ. Ի. Կուբատյան, Арсений Тарковский - переводчик Амо Сагияна (Արսենի Տարկովսկին` Համո Սահյանի թարգմանիչ). ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 51-64

Ա. Ե. Մկրտիչյան
К вопросу о факторах социального порядка (Սոցիալական կարգի գործոնների հարցի շուրջ). ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 65-81

Շ. Հ. Պարոնյան, Լ. Ա. Բեքարյան, Հակընդդեմ երկխոսության հնչերանգային բնութագիրը բանավոր և գրավոր խոսքում. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 82-91

Ա. Հ. Մուշեղյան, Դիտողություններ Խորենացու պատմության անունների և արտահայտությունների առիթով. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 92-102

Վ. Զ. Պետրոսյան
Տեսիլները Չարենցի անավարտ մատյանում (բովանդակային վերլուծության փորձ). ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 103-120

Ս. Ն. Օհանյան, Պիտիրիմ Սորոկինը Երվանդ Ֆրանգյանի մասին. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 121-127

Ս. Վ. Ղուկասյան, Մատթէոսի Ավետարանի հարցական նախադասությունների առանձնահատկությունների շուրջ. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 128-140

Ռ. Վ. Հարությունյան, Հայ եկեղեցու թեմական բաժանումը Մարզպանական Հայաստանում. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 141-148

Ս. Ա. Ազատյան, Արդի հայերենի բառասկզբի հնչյունական զուգորդումների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 149-156

Գ. Ա. Գևորգյան
Some և any դերանունների օգտագործումը պայմանական նախադասություններում. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 157-161

Ն. Գ. Հովսեփյան, Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդայնացումը, դրա պատմական պայմաններն ու հետևանքները. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 162-167

Ա. Ս. Ալեքսանյան, Անձի հաղորդակցական ակտիվության զարգացման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 168-175

Վ. Գ. Մանասյան, Կոոպերացիայի դերը ՀՀ-ում աշխատանքի հասարակական բաժանման կատարելագործման և գյուղատնտեսական արտադրության մասնագիտացման գործընթացում. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 176-185

Ա. Գ. Քալաշյան
Նիկողայոս Ադոնց, Երկեր հինգ հատորով, հ. Ա, Պատմագիտական ուսումնասիրություններ (հրատարակության պատրաստեց Պ. Հ. Հովհաննիսյանը), հ. Բ, Պատմա-բանասիրական ուսումնասիրություններ (հրատարակության պատրաստեց Պ. Հ. Հովհաննիսյանը), հ. Գ, Հայերենագիտական ուսումնասիրություններ (հրատարակության պատրաստեց Պ. Հ. Հովհաննիսյանը). ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 186-192

Ռ. Ս. Ղազարյան, Ն. Ա. Մկրտչյան, Հայերենից փոխառություններ թուրքերենի բարբառներում. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 193-196
Շ. Բ. Դավթյան, Համո Սահյանի «Ախր ես ինչպե՞ս վեր կենամ գնամ» ստեղծագործության ժանրի որոշման փորձ. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 197-199
2008/3


Հ. Ա. Մարզպանյան, Աշխատանքի զարգացման գործընթացի հումանիստական բովանդակությունը. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 3-18

Հ. Լ. Սարգսյան , Ռ. Խ. Հարությունյան, , Հ. Գ. Զայիմցյան, Ապահովագրական գործունեության պետական կարգավորման տնտեսամեթոդական հարցերի շուրջ. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 19-30

Ռ. Ս. Ղազարյան, О словообразовании среднеармянского языка (Միջին հայերենի բառակազմության շուրջ). ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 31-39

Լ. Ս. Մելիքսեթյան, Драматургия Уильяма Сарояна и американская критика (к 100-летию Уильяма Сарояна) (Վիլյամ Սարոյանի թատերգությունը և ամերիկյան քննադատությունը (նվիրվում է Վիլյամ Սարոյանի ծննդյան 100-ամյակին)). ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 40-66

Հ. Հ. Աղախանյան, Հայ վաճառականության տպագրական գործունեության վերագնահատության փորձ (հայ տպագրության 500-ամյակին ընդառաջ). ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 67-76

Հ. Ղ. Միրզոյան
Գրիգոր Նարեկացին և հայ առակագրությունը. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 77-89

Ս. Ա. Զաքարյան
Միջնադարյան հայ փիլիսոփայության մեջ ունիվերսալիաների հիմնահարցի մեկնաբանման վերագնահատման փորձ. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 90-102

Վ. Զ. Պետրոսյան
Գերհնչյունը որպես գերհնչույթի խոսքային համարժեք. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 103-113

Ռ. Ա. Նահապետյան
Հետծննդյան քառասունքին առնչվող սովորույթներն ու ծեսերը Աղձնիքում. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 114-123

Ս. Վ. Վարդանյան
Որոշ նկատառումներ «ինտերպրետացիա» տերմինի կիրառության վերաբերյալ. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 124-130

Մ. Ս. Հովհաննիսյան, Բոլշևիկներ-Դաշնակցություն բանակցությունները Թիֆլիսում (1917թ. դեկտեմբեր - 1918թ. հունվար). ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 131-138

Ն. Ս. Շչյոկին (Մինսկ), Восток и Запад в свете генезиса христианской цивилизации (Արևելքն ու Արևմուտքը քրիստոնեական քաղաքակրթության ծագման լույսի ներքո). ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 139-147

Ա. Կ. Շահինյան (Սանկտ-Պետերբուրգ), Количественный и территориальный состав нахарарств Армении при арабах (Հայաստանի նախարարությունների քանակական ու տարածքային կազմը արաբների օրոք). ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 148-155

Գ. Վ. Նիկողոսյան, Հայերենի կովկասյան փոխառությունների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 156-163

Դ. Ռ. Հայրապետյան
Հայ հոգեբանական ժառանգության մոռացված էջերից մեկը (նվիրվում է ԵՊՀ hիմնադրման 90-ամյակին). ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ164-171

Լ. Գ. Սիմոնյան, Մի էջ պոլսահայ երգիծաթերթերի բանավեճի պատմությունից. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 172-177

Վ. Գ. Պետրոսյան
Օրենսդրության և ժուռնալիստական էթիկայի փոխհարաբերության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 178-182

Գ. Ռ. Բարսեղյան
Մարզական գովազդի լեզվաոճական առանձնահատկությունները անգլալեզու ամսագրերում. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 183-190

Ս. Ս. Երիցյան, , Ա. Գ. Ճուղուրյան, Ուսանողների ակադեմիական ազատությունների հիմնահարցերը բուհական համակարգում. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 191-196

2009/1


Ա. Հակոբյան
Պաշտոնական ոճի շարահյուսական որոշ առանձնահատկությունների շուրջ. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 149-153

Գ. Ս. Ղազինյան
ՀՀ դատաիրավական բարեփոխումները եվրոպական չափանիշների լույսի ներքո. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 3-11

Զ. Վ. Ավետիսյան
Ե դարի պատմագրության մեթոդի դրսեվորման առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 12-27

Ս. Ա. Զաքարյան
Հայկական թեմատիկան Վլադիմիր Սոլովյովի ստեղծագործություններում. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 12-27

Ն. Կ. Գոնչար-Խանջյան
К проблематике психоанализа и эволюции героя в романе Германа Гессе «Степной волк» (Հերման Հեսսեի «Տափաստանի գայլը» վեպում հոգեվերլուծականի և հերոսի էվոլյուցիայի շուրջ). ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 28-38

Մ. Գ. Ջանփոլադյան
Русская критика о фольклоризме Туманяна (60-е гг. XX в.) (Ռուս քննադատությունը Թումանյանի ֆոլկլորիզմի մասին (XX դ. 60-ական թթ.). ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 50-62

Ա. Հովակիմյան, Համո Սահյան - Հովհաննես Թումանյան. գրական առնչություններ. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 63-73

Ա. Ս. Եղիազարյան
Տարոնի Բագրատունիների իշխանությունը IX դարում եվ X դարի սկզբին. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 74-85

Ռ. Հարությունյան, Նախարարությունները մարզպանական Հայաստանում. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 86-92

Ա. Խուդավերդյան, , Գ. Մադոյան, Մանկավարժ Արամ Տոնյանի հուշերը Վրթանես Փափազյանի մասին. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 93-119

Գ. Հ. Պետրոսյան
Հայաստանի Հանրապետության առնչությունները Խորհրդային Ռուսաստանի հետ (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր). ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 120-125

Ի. Դ. Ստրելցովա
Глаголы зрительного восприятия в армянском языке (сопоставительный анализ) (Տեսողական ընկալման բայերը հայերենում (զուգադրական վերլուծություն)). ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 126-139

Շ. Հ. Պարոնյան
Զրուցավարման թերությունները որպես ճանաչողական-գործաբանական գործընթացի անարդյունավետության արդյունք. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 140-148

Ա. Է. Հակոբյան
Պաշտոնական ոճի շարահյուսական որոշ առանձնահատկությունների շուրջ. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 149-153

Ա. Վ. Ալեքսանյան, Գրականությունը որպես ինքնաճանաչողության բարձրագույն հնարավորություն (Ռոբերտ Մուզիլի գեղագիտության հետքերով). ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 154-165

Գ. Գ. Մկրտչյան, Նորամուտ բառերը Սեբեոսի «Պատմութեան» մեջ. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 166-171

Ա. Ա. Մակինյան, Փոխաբերությունը արևելահայերենում եվ արևմտահայերենում. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 172-178

Ա. Ս. Սուվարյան, Հայերենի և գերմաներենի բառակազմական եղանակների զուգադրական քննության փորձ. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 179-186

Ա. Խ. Բրուտյան
Դպրոցի և կրթության հարցերը XIX դարի հայ մանկավարժական մամուլի էջերում. ԲԵՀ Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2009, էջ 101 - 108, թիվ 1, էջ 187 - 192

Ա. Ֆ. Հարությունյան, Եվրամիության անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականության կազմավորման, զարգացման ընթացքը. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 193-208
Լ. Վ. Ավետիսյան
Կարևոր միջոցառում ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 209-212
2009/2


Ա. Ֆ. Հարությունյան, Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցությունը եվրոպական հարևանության քաղաքականության շրջանակներում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 3-13

Ա. Ս. Ղազարյան, Պատմական վարկածի առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 14-22

Էդ. Ս. Մկրտչյան, Ենթակայի եվ ստորոգյալի շարադասությունը գրաբարում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 23-36

Հ. Ղ. Միրզոյան
Պատմաբանասիրական դիտողություններ Նարեկացուն վերագրված ճառի մասին. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 37-48

Ն. Ա. Գոնչար
О сказках Ов. Туманяна в контексте проблем перевода (Թումանյանի հեքիաթների շուրջ թարգմանության խնդիրների համատեքստում). ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 49-64

Շ. Հ. Պարոնյան
Հաղորդակցական կաղապարի լեզվագործաբանական ճանաչողական նկարագիրը անգլերենում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 65-74

Ի. Ս. Մովսիսյան, Տերմինի սահմանման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 75-83

Ն. Բ. Պողոսյան, Ք. Մ. Այվազյան, Նորահայտ բառեր Եվտիքոսի «Յաղագս զանազանութեան» երկի բնագրում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 84-89

Ն. Հ. Դիլբարյան
Գունանունները Հայաստանի տեղանուններում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 90-100

Օ. Շ. Պողոսյան
Գրականագիտության լեզուն որպես գիտական ոճի ուրույն դրսևորում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 101-107

Հ. Հ. Աղախանյան, Հայ վաճառականության դերը առօրեական մտածողության զարգացման գործում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 108-121

Ռ. Ա. Նահապետյան
Նորածնի խնամքին առնչվող սովորույթները աղձնիքահայերի ընտանիքում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 122-130

Ե. Է. Թադևոսյան, Լուսավորականության քննադատությունը պոստմոդեռնիզմի փիլիսոփայական հայեցակարգում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 131-140

Գ. Ռ. Հայրապետյան
Եվրոպական հարևանության քաղաքականության ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության զարգացման վրա. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 141-149

Հ. Հ. Ավետիսյան, Արժութային ճգնաժամերի կանխատեսումը ՀՀ-ում. ազդանշանային մոտեցման արդյունքները. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 150-158

Վ. Գ. Մանասյան, ՀՀ խոշոր եվ փոքր տնտեսությունների զուգակցումը գյուղատնտեսական արտադրության մասնագիտացման խորացման պայմաններում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 159-169

Ամիրնիմա Նեգահդարի, Էլեկտրոնային առեվտրում սպառողների բավարարվածության չափման կառուցվածքային մի մոդել. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 170-180

Հ. Վ. Գալստյան, Հիփոթեքային վարկավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 181-186

Գ. Գ. Մկրտչյան, Գոյականի քերականական կարգերի առանձնահատկությունները Ապարանի խոսվածքներում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 187-196

Լ. Հ. Հովհաննիսյան, Գոյականական բառակապակցության դասակարգման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 197-203

Վ. Ս. Մաղալյան, Երևանի պետական համալսարանի հոբելյանները. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 204-223

Ա. Է. Հովակիմյան, , Ա. Վ. Չալոյան , «Սոցիոլոգիան խաչմերուկներում». ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 224-226
Էդիկ Արտեմի Զոհրաբյան. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 227-229
2009/3


Ս. Ա. Դիլբանդյան
«Դատավարական ձև» հասկացության ըմբռնումը քրեական դատավարությունում. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 3-12

Հ. Կ. Դավթյան, Նկատառումներ արաբների հայաստանյան արշավանքների մի քանի դրվագների վերաբերյալ. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 13-24

Շ. Հ. Պարոնյան
Դիսկուրսը` որպես գիտելիքի կոդավորման համակարգ. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 25-34

Ն. Ն. Պոկրովսկայա (Սանկտ Պետերբուրգ), Регулятивные механизмы в условиях плюрализма социально-экономических моделей (Կարգավորիչ մեխանիզմները սոցիալ-տնտեսական մոդելների բազմազանության պայմաններում). ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 35-47

Վ. Պ. Բրանսկի (Սանկտ Պետերբուրգ), , Կ. Մ. Օհանյան (Սանկտ Պետերբուրգ), Глобализация и синергетическая философия истории (Գլոբալիզացիան և պատմության սիներգետիկ փիլիսոփայությունը). ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 48-57

Ա. Ս. Ալեքսանյան
К вопросу о роли институтов гражданского общества в процессе демократизации Черноморского региона (Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների դերը Սևծովյան տարածաշրջանի ժողովրդավարացման գործընթացում). ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 58-67

Կ. Լ. Մկրտչյան, , Մ. Ա. Մկրտչյան, Поэма А. Пушкина «Цыганы»: попытка психоаналитической интерпретации (Ա. Պուշկինի «Գնչուներ» պոեմը. հոգեվերլուծական մեկնաբանության փորձ). ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 68-81

Հ. Ս. Ալվրցյան, Հայ հին և քրիստոնեական շրջանի բանաստեղծության գաղափարական և աշխարհայացքային հիմքերը. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 82-95

Վ. Զ. Պետրոսյան
Ձևահնչույթի և ձևահնչույթաբանության լեզվաբանական կարգավիճակը. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 96-105

Ս. Ռ. Ավետյան
Տիպաբանական առանձնահատկությունների դերը լեզվի պատմական զարգացման ընդհանուր միտումների դրսևորման հարցում. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 106-112

Հ. Ղ. Միրզոյան
Ստեփանոս Դաշտեցու անտիպ «Զրույց - բանավեճերը». ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 113-138

Ա. Ռ. Տիգրանյան, Ռեստիտուցիա՝ իրավունքի՞, թե՞ փաստացի տիրապետության պաշտպանություն. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 139-152

Ա. Ս. Եղիազարյան
Համշենի իշխանությունը հայ Բագրատունիների տերության համակարգում. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 153-158

Ա. Ա. Աբրահամյան, «Երկբերան բրիչ» հասկացության բառային զուգաբանությունները հայերենի բարբառներում. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 159-171

Ն. Հ. Թիրաբյան
Հովհաննես Շիրազի «Աստծո գլուխգործոցը» պոեմի պատկերային համակարգը. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 172-177

Բ. Ժ. Գիշյան
Համաշխարհայնացումը և մշակութային ավանդապահության դրսևորումները արդի Ճապոնիայում (1995-2005). ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 178-189

Դավիթ Կոլբայա (Վարշավա), Էջեր լեհահայերի պատմությունից. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 190-195

Իվոնա Կալիշևսկա (Վարշավա), Լեհաստանում հայերի ադապտացիայի ռազմավարությունները. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 196-202

Ա. Ա. Աբրահամյան, Հեռուստատեսային ակնարկի գեղարվեստաարտահայտչական առանձնահատկությունների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 203-209

Ն. Ռ. Ստեփանյան, ՆԷՊ-ը և կոոպերացիայի զարգացումը Հայաստանում. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 210-215

Կ. Ա. Գալոյան, Մտավոր սեփականության օբյեկտների շուկայնացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 216-219
Սերգեյ Աշոտի Գալստյան. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 220-221