2/26/15

Առաքել Սարուխանի գործերը համացանցում

Այս ցուցակը, հնարավոր է, արդեն հին լինի։ Համենայն դեպս, ստուգեք նաև ԱՅՍՏԵՂ։

Սարուխան Առաքել
Հոլլանդան եւ հայերը ԺԶ.-ԺԹ. դարերում, Վիեննա, 1926
Յարգանք հայ նահատակին. յիշողութիւններ յաւիտենական քաղաքից, Վիեննա, 1930
Աղեքսանդր Մանթաշեանց մեծ վաճառականն եւ բարեգործը. յիշողութիւններ իր մահուան 20-ամեակի առթիւ, Վիեննա, 1931
Ֆիրդուսի եւ Մովսէս Խորենացին, Վիեննա, 1936
Բելգիա եւ հայերը, Վիեննա, 1937
Վրաստան եւ հայերը. պատմական եւ մշակութային յարաբերութիւնները անցեալում, Վիեննա, 1939

2/24/15

Հ. Հակովբոս Տաշյանի աշխատությունները համացանցում

Ստորև կգտնեք մխիթարյան մեկ այլ անվանի հայագետ միաբանի՝ հայր Հակովբոս Տաշյանի աշխատությունների թվայնացված տարբերակների հղումները։

Այս ցուցակը, հնարավոր է, արդեն հին լինի։ Վերջին տարբերակն ԱՅՍՏԵՂ է։

Հ. Յակովբոս Տաշեան
Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց կայսերական մատենադարանին ի Վիեննա, Վիեննա, 1891
Ագաթանգեղոս առ Գէորգայ ասորի եպիսկոպոսին եւ ուսումնասիրութիւն Ագաթանգեղեայ գրոց, Վիեննա, 1891. կամ այստեղ
Ուսումնասիրութիւնք Ստոյն-Կալիսթենեայ վարուց Աղեքսանդրի, Վիեննա, 1892
Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վիեննա, Վիեննա, 1895
◈ Մատենագրական մանր ուսումնասիրութիւնք, հտ. Ա (Նեմեսիոս, Պրոկղ, Խոսրովիկ, Եպիփան եւ Սեկունդոս), Վիեննա, 1895. կամ այստեղ
Վարդապետութիւն առաքելոց անվաւերական կանոնաց մատեանը. թուղթ Յակոբայ առ Կոդրատոս եւ կանոնք Թադդէի (քննութիւն եւ բնագիրք), Վիեննա, 1896
◈ Գաթրճեան Յովսէփ, Սրբազան պատարագամատոյցք հայոց, Վիեննա, 1897 (յաւելուածների հեղինակ՝ Տաշեան Յ.)
Ակնարկ մը հայ հնագրութեան վրայ. ուսումնասիրութիւն հայոց գրչութեան արուեստին, Վիեննա, 1898. կամ այստեղ
Ժողովածոյք առակաց Վարդանայ. նիւթեր պատմութեան հայոց միջինդարեան մատենագրութեան ըստ հայագէտ Ն. Մառի, Վիեննա, 1900
◈ Մատենագրական մանր ուսումնասիրութիւնք, հտ. Բ (Խիկար, Ագապետոս ևն), Վիեննա, 1901. կամ այստեղ
Պոնտական ուսումնասիրութիւնք, Վիեննա, 1919
◈ Արշակունի դրամներ, մասն Ա, Վիեննա, 1919
◈ Արշակունի դրամներ, մասն Բ, Վիեննա, 1960
Հայ ազգի տարագրութիւնը գերմանական վաւերագիրներու համեմատ, մասն Ա, Վիեննա, 1921
Հայ բնակչութիւնը Սեւ ծովէն մինչեւ Կարին. պատմական-ազգագրական հարեւանցի ակնարկ մը, Վիեննա, 1921. կամ այստեղ
Բառախօսական դիտողութիւններ հայերէն գիտական լեզուի մասին, Վիեննա, 1926
Հաթեր եւ ուրարտեանք. մատենագիտական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1934
Հին Հայաստանի արեւմտեան սահմանը. Փոքր-Հայք եւ Կողոփենէ (Սեբաստիա), Վիեննա, 1948

2/22/15

Մխիթարյան հայրեր Ներսես Ակինյանի և Համազասպ Ոսկյանի հայագիտական աշխատությունները

Ստորև ներկայացնում ենք Վիեննայի մխիթարյան ամենահայտնի գիտնական-վարդապետներից երկուսի՝  հ. Ներսես Ակինյանի և հ. Համազասպ Ոսկյանի՝ համացանցում առկա աշխատությունների ցանկը՝ համապատասխան հղումներով։ Գործերը տեղադրված են «Հայ գիրքի» շտեմարաններում և ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանի մատենաշարային հրատարակությունների հանգույցի «Ազգային մատենադարան» բաժնում։ Հիշեցնենք, որ գրքերը ներբեռնելու համար պիտի սեղմեք ընթերցիչի վերին աջ անկյունի i տառի վրա։ Իսկ այն գրքերը, որոնք ներկայացված են մեկ այլ ընթերցիչով, որը ներբեռնման հնարավորություն չի տալիս, անհրաժեշտության դեպքում կարելի է որպես pdf տպել։ Թե ինչպես, բացատրել ենք այստեղ։


Այս ցուցակները, հնարավոր է, արդեն հին լինեն։ Վերջին տարբերակները տեսեք ԱՅՍՏԵՂ և ԱՅՍՏԵՂ։


Ակինեան Ներսէս, Հ.

Տիմոթէոս Կուզ հայ մատենագրութեան մէջ (հանդերձ յաւելուածով՝ Տիմոթէոս Ա. Աղեքսանդրացի), Վիեննա, 1909
Զաքարիա եպիսկոպոս Գնունեաց եւ իւր տաղերը, Վիեննա, 1910
Կիւրիոն կաթողիկոս վրաց. պատմութիւն հայ-վրական յարաբերութեանց եօթներորդ դարու մէջ, Վիեննա, 1910

Յովնաթան Նաղաշ եւ Նաղաշ Յովնաթանեանք եւ իրենց բանաստեղծական եւ նկարչական աշխատութիւնք, Վիեննա, 1911
Նիւթեր հայ վկայաբանութեան ուսումնասիրութեան համար, Վիեննա, 1914
Հինգ պանդուխտ տաղասացներ, Վիեննա, 1921
Թուղթ Մակարայ Բ․ Երուսաղէմի Հայրապետի առ Վրթանէս եպիսկոպոսապետ Սիւնեաց յաղագս կարգաց Եկեղեցւոյ (բնագիր եւ քննութիւն), Վիեննա, 1930
Դասական հայերէնը եւ Վիեննական Մխիթարեան դպրոցը, Վիեննա, 1932
Եղիշէ վարդապետ եւ իւր պատմութիւնն հայոց պատերազմի, հտ. Ա, Վիեննա, 1932
◈ Եղիշէ վարդապետ եւ իւր պատմութիւնն հայոց պատերազմի, հտ. Բ, Վիեննա, 1936
◈ Եղիշէ վարդապետ եւ իւր պատմութիւնն հայոց պատերազմի, հտ. Գ, Վիեննա, 1960
Երեմիա Չէլէպի Քէօմիւրճեան. կեանքն եւ գրական գործունէութիւնը, Վիեննա, 1933
Մովսէս Գ. Տաթեւացի Հայոց կաթողիկոսն եւ իր ժամանակը, Վիեննա, 1936
Սիմէոն դպրի Լեհացւոյ Ուղեգրութիւն. տարեգրութիւն եւ յիշատակարանք, Վիեննա, 1936
Գէորգ Մըսրլեան, Ականաւոր հայեր Եգիպտոսի մէջ (նախաբանը՝ Ն. Ակինեանի), Գահիրէ, 1947
Տեսիլ Ս․ Սահակայ. մատենագրական-պատմական քննութիւն, Վիեննա, 1948
Ս. Մաշտոց Վարդապետ. կեանքն ու գործունէութիւնը հանդերձ կենսագրութեամբ Ս. Սահակայ, Վիեննա, 1949
Քրիստոնէութեան մուտքը Հայաստան եւ Վրաստան, Վիեննա, 1949
Քննութիւն Ս. Սահակի վերագրուած կանոններու եւ հայոց եկեղեցական տարին Է. դարու սկիզբը, Վիեննա, 1950
Կարմիրն Վարդան եւ Աւարայրի ճակատամարտը ըստ Ղազար Փարպեցւոյ, Վիեննա, 1951
Սիմէոն Պղնձահանեցի եւ իր թարգմանութիւնները վրացերէնէ, Վիեննա, 1951
Ներսէս Լամբրոնացի արքեպիսկոպոս Տարսոնի. կեանքն եւ գրական վաստակները հանդերձ ազգաբանութեամբ Պահլաւունեաց եւ Լամբրոնի Հեթմեանց, Վիեննա, 1956
Գրիգորիս Ա. կաթողիկոս Աղթամարի. կեանքն եւ քերթուածները, Վիեննա, 1958
Դաւիթ Հարքացի Անյաղթ փիլիսոփայ. կեանքն եւ գործերը, Վիեննա, 1959
Եւկլիդեայ գիրք յաղագս տարերաց երկրաչափութեան (բնագիր եւ քննութիւն), Վիեննա, 1960
Տաղասացներ եւ տաղեր, Վիեննա, 1968
Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Ա, Վիեննա, 1922
◈ Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Բ, Վիեննա, 1924
◈ Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Գ, Վիեննա, 1930
◈ Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Դ, Վիեննա, 1938
◈ Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Ե, Վիեննա, 1953
◈ Մատենագրական հետազօտութիւններ (քննութիւն եւ բնագիր), հտ. Զ, Վիեննա, 1964

Ոսկեան Համազասպ, Հ.

Յովհաննէս Վանական և իւր դպրոցը, Վիեննա, 1922
Մատենագրական քննութիւններ, Վիեննա, 1926
Եղիա Աստուածատուրեան Մուշեղեան և իր գրական արտադրութիւնները, Վիեննա, 1927
Վասպուրական-Վանի վանքերը, մաս Ա, Վիեննա, 1940
◈ Վասպուրական-Վանի վանքերը, մաս Բ, Վիեննա, 1942
◈ Վասպուրական-Վանի վանքերը, մաս Գ, Վիեննա, 1947
Սարդիկէի ժողովքի հայերէն կանոնները։ Բնագիր և ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1945
◈ Սեբաստիայի վանքերը, մաս Ա (Սեբաստիա քաղաքի վանքերը), Վիեննա, 1946
Բարձր Հայքի վանքերը, Վիեննա, 1951
Գնունեաց և Ռշտունեաց նախարարութիւնները, Վիեննա, 1952
Տարօն-Տուրուբերանի վանքերը, Վիեննա, 1953
Արցախի վանքերը, Վիեննա, 1953
Ուսումնասիրութիւններ հայ նախարարութիւններու մասին, հտ. Ա (Խոռխոռունիք, Դիմաքսեանք, Ակէացիք, Անձեւացիք և Ամատունիք), Վիեննա, 1955
Կիլիկիայի վանքերը, Վիեննա, 1957
Գուգարքի վանքերը, Վիեննա, 1960
Սեբաստիայի, Խարբերդի, Տիարպէքիր և Տրապիզոնի նահանգներու վանքերը, Վիեննա, 1962
Չորս հայ տաղասացներ և անոնց տաղերը (Յովհաննէս Կարնեցի, Գրիգոր Օշականցի, Մովսէս Կարնեցի, Մարտիրոս Ղրիմեցի), Վիեննա, 1966
Ա. Ստեփանոս Վ. Ռօշքա. Բ. Մատթէոս Ջուղայեցի, Վիեննա, 1968

2/20/15

Ավետիք Իսահակյանի երկերի հատորները
ՀՀ ԳԱԱ գրադարանի կայքի «Հիմնադիր ակադեմիկոսների» բաժնում ավելացել է նոր անուն։ Արդեն տեղադրված են Ավետիք Իսահակյանի երկերի առաջինից վեցերորդ հատորները, որոնք ներբեռնելի են։ Ստորև դրել ենք բոլոր հատորների հղումները, որ միանգամից ներբեռնելի գրքերը տեսնեք։ Հիշեցնենք, որ pdf-ը ներբեռնելու համար պետք է սեղմեք ընթերցիչի վերին աջ անկյունի i տառի վրա։Իսահակյան Ավետիք

Երկերի ժողովածու, հտ. 1, Երևան, 1973
Երկերի ժողովածու, հտ. 2, Երևան, 1974
Երկերի ժողովածու, հտ. 3, Երևան, 1975
Երկերի ժողովածու, հտ. 4, Երևան, 1975
Երկերի ժողովածու, հտ. 5, Երևան, 1977
Երկերի ժողովածու, հտ. 6, Երևան, 1979

«ՀայԳիրք»-ի գրացուցակում կա երևանյան 1987 թ. «Երկեր»-ի թվայնացված և ներբեռնելի տարբերակը ևս։
Երկեր, Երևան, 1987

Իսահակյանի՝ համացանցում առկա երկերի ավելի մեծ ցուցակը տես ԱՅՍՏԵՂ։

2/11/15

Ղևոնդ Ալիշանի գրքերը համացանցում


Այս ցուցակը, հնարավոր է, արդեն հին լինի։ Վերջին տարբերակն ԱՅՍՏԵՂ է։

(Ներքոբերյալ ցուցակը թարմացվել է 2015 թ. օգոստոսի 20-ին)

Ստորև ներկայացնում ենք հ. Ղևոնդ Ալիշանի՝ համացանցում գտնվող այն երկերը (համապատասխան հղումներով), որոնք կարելի է կարդալ կամ ներբեռնել։ Հիշեցնենք, որ Google Books-ում առկա գրքերը, թեև ունեն ներբեռնման հնարավորոթյուն, սակայն տրվող pdf-ները, ի տարբերություն առցանց դրված տարբերակների, կարող են պակասավոր լինել։ Ինչ վերաբերում է մեր Ակադեմիայի թվայնացրած այն գրքերի, որոնց pdf-ները չեն տրամադրվում, սակայն գրքերն ընթերցիչով հնարավոր է կարդալ, ապա այդ ընթերցիչը թույլ է տալիս pdf տպել։ Թե ինչպես, բացատրել ենք այստեղ։

Քաղաքական աշխարհագրութիւն նկարացոյց պատկերօք, հաւաքեաց Հ. Ղեւոնդ Մարգ. Ալիշանեան, Վենետիկ, 1853
Տեղագիր Հայոց Մեծաց, Վենետիկ, 1855. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Նուագք, Վենետիկ, 1858
Նուագք, հտ. Գ, Վենետիկ, 1867. կամ այստեղ
Յուշիկք հայրենեաց հայոց, հտ. Ա, Վենետիկ, 1869. կամ այստեղ
◈ Յուշիկք հայրենեաց հայոց, հտ. Բ, Վենետիկ, 1869. կամ այստեղ
Նշմարք հայկականք, պրակ Գ, Վենետիկ, 1870. կամ այստեղ
Շնորհալի եւ պարագայ իւր, Վենետիկ, 1873. կամ այստեղ, կամ այստեղ. կամ այստեղ
Նմանութիւն սրբոյն Ալոզիոսի Գոնզակայ, Վենետիկ, 1877
Շիրակ, Վենետիկ, 1881
Հայկական աշխարհագիտութիւն, Վենետիկ, 1881. կամ այստեղ
Այրարատ բնաշխարհ Հայաստանեայց, Վենետիկ, 1890
Սիսական. Տեղագրութիւն Սիւնեաց աշխարհի, Վենետիկ, 1893. կամ այստեղ
Հայբուսակ, Վենետիկ, 1895. կամ այստեղ
Հայ-Վենետ կամ յարընչութիւնք հայոց եւ վենետաց ի ԺԳ-Դ եւ ի ԺԵ-Զ դարս, Վենետիկ, 1896. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Արշալոյս քրիստոնէութեան Հայոց, Վենետիկ, 1901. կամ այստեղ
Հայապատում: [հտ. Ա] Պատմիչք եւ պատմութիւնք հայոց, Վենետիկ, 1901. կամ այստեղ
Հայապատում, հտ. Բ-Գ, Վենետիկ, 1901
Զարդանկարք Աւետարանի Մլքէ թագուհւոյ, Վենետիկ, 1902. կամ այստեղ
Հայաստան յառաջ քան զլինելն Հայաստան, Վենետիկ, 1904
Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք հայոց, Վենետիկ, 1910
Աբուսահլ հայ. Պատմութիւն եկեղեցեաց եւ վանորէից Եգիպտոսի, Բ տպ., Վենետիկ, 1933
Երկեր, Երևան, 1981
Արցախ, Երևան, 1993. կամ այստեղ
◈ (Translated by R. Leo M. Alishan) Armenian popular songs / Հայոց երգք ռամկականք, Venice, 1852. կամ այստեղ
◈ [Translated by R. Leo M. Alishan] Armenian popular songs / Ռամկական երգք հայոց, II Edition / Բ հրատ., Venice, 1867
◈ (P. Leonce M. Alishan) Physiographie de l'Arménie, Venise, 1870
Physiographie de l'Arménie, Venise, 1870
S. Théodore, le Salahounien: martyr arménien, Venise, 1872. կամ այստեղ
Léon le magnifique, Venise, 1888
L'Armeno-Veneto: compendio storico e documenti, Venezia, 1893
Sissouan ou l'Arméno-Cilicie: description géographique et historique, Venise, 1899. կամ այստեղ
Յուշիկք հայրենեաց հայոց, Բ տպ., Վենետիկ, 1921. կամ այստեղ, կամ էլ այստեղ (էլ. տեքստ)

2/7/15

«Բազմավէպի» հատորները համացանցում


«Բազմավէպ» հանդեսի ներքոբերյալ հատորները կարելի է կարդալ առցանց՝ Google Books-ում, կամ ներբեռնել դրանք այդ կայքից։ Ներբեռնման դեպքում, սակայն, ի նկատի ունեցեք, որ Google Books-ի տրամադրած pdf-ները հաճախ պակասավոր են լինում՝ կարող են չունենալ որոշ էջեր կամ էջերի հատվածներ, պատկերները հատորներից նույնպես սովորաբար ջնջված են լինում։ Այնպես որ հատորների ամբողջ նյութը՝ նկարներով հանդերձ, տեսնել-գործածելու համար պետք է գործածել առցանց տարբերակը։

Գիրքը ներբեռնելու համար սեղմեք էջի աջակողմյան վերին անկյունի ծաղկանման նշանով բացվող ընտրացանկի համապատասխան հրամանի վրա՝ ըստ ներքոբերյալ նկարի։
Հնարավոր է՝ ինքներդ փորձել եք փնտրել Google Books-ում «Բազմավէպի» հատորները և ամբողջական դիտման հատորներ համարյա չեք գտել կամ մի քանիսը միայն, ինչ տարբերակով էլ որ փորձել եք բառը գրել։ Google Books-ը նույն բանը, հնարավոր է, տարբեր տառադարձական համակարգերով ներկայացնի և փնտրման արդյունքները՝ շատ խառնիխուռն՝ ոչ համակարգված ձևով, այնպես որ երբեմն ստիպում է գրքեր փնտրելու համար որոշ մտավոր հնարքներ բանեցնել ։))

Ստորև ներկայացված են 1843-1873 թթ. բոլոր հատորները։

Սեղմեք ստորև տրված Ձեզ անհրաժեշտ տարեթվի հղման վրա և, եթե հանկարծ գիրքն անմիջապես չբացվի, Preview this book-ի վրա։

Հտ. Ա 1843
Հտ. Բ 1844
Հտ. Գ 1845
Հտ. Դ 1846
Հտ. Ե 1847
Հտ. Զ 1848
Հտ. Է 1849
Հտ. Ը 1850
Հտ. Թ 1851
Հտ. Ժ 1852
Հտ. ԺԱ 1853
Հտ. ԺԲ 1854
Հտ. ԺԳ 1855
Հտ. ԺԴ 1856
Հտ. ԺԵ 1857
Հտ. ԺԶ 1858
Հտ. ԺԷ 1859
Հտ. ԺԸ 1860
Հտ. ԺԹ 1861
Հտ. Ի 1862 կամ այստեղ
Հտ. ԻԱ 1863
Հտ. ԻԲ 1864
Հտ. ԻԳ 1865
Հտ. ԻԴ 1866
Հտ. ԻԵ 1867
Հտ. ԻԶ 1868 կամ այստեղ
Հտ. ԻԷ 1869
Հտ. ԻԸ 1870
Հտ. ԻԹ 1871
Հտ. Լ 1872
Հտ. ԼԱ 1873

2/6/15

Նոր բաժին ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանի «Շտեմարաններում»

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանի «Շտեմարաններում» նոր բաժին է ստեղծվել՝ «Մատենագիտական ցանկեր», որը ներկայացնում է հայ տպագիր գրքերի և պարբերականների մատենագիտական ժողովածուների թվայնացված և ներբեռնելի տարբերակները։