7/16/20

Ձեռնարկներ և աշխատություններ (հայոց լեզու)


ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
Խոսքի մշակույթ
Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ուղղագրություն
Կետադրություն
Հայոց լեզվի պատմություն
Տառադարձություն
Բարբառագիտություն
ԶԱՆԱԶԱՆ
Ընդհանուր լեզվաբանություն

Գրաբարի ձեռնարկներն ու ընթերցարանները տես այստեղ։


ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ


Մելիք-Թանգեան Ներսէս
Աշխարհաբարի քերականութիւնը (ամբողջութեամբ), Բ. տպ., Նոր-Ջուղա, 1900

Վանցեան Գրիգոր
Պատմական քերականութիւն արեւելահայ լեզուի, Թիֆլիս, 1906. կամ այստեղ

Աբեղյան Մանուկ
Հայերէնի աշխարհաբար քերականութիւն (1906) (էլ. տեքստ)
◈ Երկեր, հտ. Զ, Հայոց լեզվի տեսություն, Աշխարհաբար, Գրաբարի քերականություն, Երևան, 1974
◈ Երկեր, հտ. Ը [զանազան], Երևան, 1985

Ղափանցյան Գրիգոր
Ընդհանուր լեզվաբանություն, հտ. 1. Ներածական-ընդհանուր մաս, հնչյունաբանություն, ձևաբանություն, բառագիտություն (իմաստաբանության հետ), Յերեվան, 1939

Հ. Աճառյանի «Հայոց պատմության» և «Լիակատար քերականության» բոլոր հատորների ցանկերը՝ մեկ էջում

Ղարիբյան Արարատ
Հայերենի անվանական հոլովման զարգացման երկու ներքին օրենքները. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1955, թ. 8, էջ 15-38

Սևակ Գուրգեն
Ժամանակակից հայոց լեզվի դասընթաց, Երևան, 2009

Աղայան Էդվարդ
Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը (կառուցվածքային վերլուծություն), Երևան, 1967

Ավագյան Վ. Գ.
Շարահյուսություն. օժանդակ ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Երևան, 1983

Հարությունյան Հ.Ա.
Կառավարումը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1983

Բադիկյան Խաչիկ
◈ Պապոյան Արտաշես, Բադիկյան Խաչիկ, Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն, Երևան, 2003
Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանության տեսության և գործնական աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010. կամ այստեղ

Ասատրյան Մանվել
Ժամանակակից հայոց լեզու. ձևաբանություն, Դ հրատ., Երևան, 2004. կամ այստեղ

Գյուրջինյան Դավիթ և Հեքեքյան Ն.
Հայոց լեզու. գործնական աշխատանքների ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար, Ե հրատ., Երևան, 2006

Ավետիսյան Յուրի
Արևելահայերենի և արևմտահայերենի զուգադրական քերականություն, Երևան, 2007. կամ այստեղ


Եզեկյան Լևոն
Հայոց լեզու [բուհական դասագիրք], Բ հրատ., Երևան, 2007. կամ այստեղ

Dum-Tragut, Jasmine
Armenian. Modern Eastern Armenian. London Oriental and African Language Library 14. Amsterdam/Philadelphia, 1984

Hagopian, Gayane
Armenian for Everyone. Western and Eastern Armenian in Parallel Lessons. 2nd ed. Los Angeles-Glendale, 2007. կամ այստեղ

Sakayan Dora
Eastern Armenian for the English-Speaking World, Yerevan 2007. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Սանթրյան Լ. Ս.
Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան, 2014

Կիրակոսյան Գ. Հ.
Գործնական վարժություններ հայոց լեզվից, Երևան, 2015ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ


Մխիթար Սեբաստացի
Դուռն քերականութեան աշխարհաբառ լեզուին Հայոց, Վէնէտիկ, 1727 [արմտ. աշխարհաբարի առաջին քերականութիւնը]

Riggs, Elias
A brief grammar of the modern Armenian language as spoken in Constantinople and Asia Minor, Smyrna, 1847. կամ այստեղ
A grammar of the modern Armenian language as spoken in Constantinople and Asia Minor, Constantinople, 1856. կամ այստեղ

Այտընեան Արսէն, Հ.
Քննական քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի, Վիեննա, 1866
Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի, Վիէննա, 1883. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Թերզեան Թովմաս
Քերականութիւն աշխարհաբար լեզուի. հրահանգ լեզուի եւ մտածութեան, Բ. տպ. կարեւոր փոփոխութեամբք, Կ. Պոլիս, 1884

Գարագաշեան Անտոն Մատաթիա, Հ.
Աշխարհաբար քերականութիւն կամ քերականութիւն արդի հայերէնի. Ուղղեալ եւ յաւելեալ, Գ. տպ., Կ. Պոլիս, 1891

Ասատուր Զապէլ (Սիպիլ)
◈ Զապէլ Տօնէլեան, Գործնական քերականութիւն արդի աշխարհաբարի, Բ. գիրք, Կ. Պոլիս, 1899. կամ այստեղ
◈ Ասատուր Հ. եւ Զ., Գործնական քերականութիւն արդի աշխարհաբարի, Կ. Պոլիս, 1902

Գազանճեան Յովհաննէս
Նոր քերականութիւն արդի հայերէն լեզուի (պատկերազարդ. Տարրական դասընթացք), Կ. Պոլիս, 1920
Նոր քերականութիւն արդի հայերէն լեզուի (պատկերազարդ. Տարրական դասընթացք), Իսթանպուլ, 1947


Feydit, Frédéric
Grammaire de la langue arménienne moderne - dialecte occidental (2e et 3e année). Venise, 1935. մաս առ մաս՝ էջ I-X - 1-20 - 21-51 - 51-65 - 66-85 - 86-105 - 105-148 - 148-181 - 182-205 (pdf)

Kogian, S. L.
Armenian Grammar (West Dialect). Vienna, 1949. մաս առ մաս՝ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (pdf)

Bardakjian Kevork and Thomson, Robert W.
A Textbook of Modern Western Armenian. Caravan Books Delmar New York, 1977. կամ այստեղ

Տասնապետեան Եդուարդ
Քերականութիւն, Անթիլիաս, 1990. մաս առ մաս՝ էջ 0-22 - 23-112 - 115-192 - 193-233 - 235-360 (pdf)

Hagopian, Gayane
Armenian for Everyone. Western and Eastern Armenian in Parallel Lessons. 2nd ed. Los Angeles-Glendale, 2007. կամ այստեղ

Ավետիսյան Յուրի
Արևելահայերենի և արևմտահայերենի զուգադրական քերականություն, Երևան, 2007. կամ այստեղ
Արևմտահայերենի քերականության գործնական աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան, 2011. կամ այստեղ

Sakayan Dora
Western Armenian for the English-Speaking World, Yerevan 2012. կամ այստեղ


Չոլաքեան Յակոբ
◈ Արեւմտահայերէն (կանոնակարգ եւ խնդիրներ), Բ. Գիրք, Երեւան, 2019. կամ այստեղ

Չոլաքեան Յակոբ, Ֆիշենկճեան Անի

Եղիայեան Արմենակ

Խոսքի մշակույթ


Պողոսյան Պ. Մ.
Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքները (խոսքի տեսություն), գիրք Ա, Երևան, 1990. գիրք Բ, Երևան, 1991

Մարության Աշոտ
Հայոց լեզվի ոճաբանություն, Երևան, 2000

Արզոյան Ռ. Ն.
Հայոց լեզու և խոսքի կուլտուրա, Երևան, 2004

Եզեկյան Լևոն
Ոճագիտության ուղեցույց, Երևան, 2007
Հայոց լեզվի ոճագիտություն (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 2007

Ջահուկյան Գևորգ, Խլղաթյան Ֆրիդրիխ
Հայոց լեզվի ոճաբանություն. ուսումնական ձեռնարկ ուսուցիչների և ավարտական դասարանների աշակերտների համար, Երևան, 2007

Աղաջանյան Զ.
Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքների գործնական աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան, 2009

Ավետիսյան Յուրի
Պաշտոնական ոճ, Երևան, 2011
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, գիրք Ա. Գրական արևելահայերենի նորմը, Երևան, 2014

Գաբրիելյան Վազգեն
Գրավոր խոսք, Գ հրատ., Երևան, 2012

Ավետիսյան Յու․ Ս․, Ներսեսյան Գ․ Մ․, Գևորգյան Շ․ Ս․, Գաբրիելյան Ս․ Վ․
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (ձեռնարկ բուհերի բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետների համար), ԵՊՀ հրատ․, Երևան, 2021   

Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ուղղագրություն


Ջահուկյան Գ., Աղայան Է., Առաքելյան Վ., Քոսյան Վ.

Հայոց լեզու, մաս I, պրակ Ա. Ներածություն, հնչյունաբանություն, բառագիտություն, դարձվածաբանություն, Երևան, 1980


Աղայան Էդվարդ
Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Երևան, 1984. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Գյուրջինյան Դավիթ
Հայերեն բառարան-տեղեկատու. միասին, անջատ կամ գծիկով գրվող բառեր, Դ հրատ., Երևան, 2003
Մեծատա՞ռ, թե՞ փոքրատառ. հայերեն բառարան-տեղեկատու, Երևան, 2003

Ավետիսյան Յու., Զաքարյան Հ.
Հայոց լեզու. հնչյունաբանություն, ուղղախոսություն, ուղղագրություն, Երևան, 2008

Զաքարյան Հովհաննես
Անձ մատնանշող «ով» և «որ» շաղկապական բառերի բաշխումը հայերենում (Գրիգոր Ղափանցյանի ծննդյան 130-ամյակին նվիրված առցանց գիտաժողով, 2017 թ.)

Մարգարյան Ալեքսանդր
Ժամանակակից հայոց լեզու. բառագիտություն, Երևան, 1993
Ժամանակակից հայոց լեզու. հնչյունաբանություն, Երևան, 1997. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Սուքիասյան Ա. Մ.
Ժամանակակից հայոց լեզու (հնչյունաբանություն, բառագիտություն, բառակազմություն), Դ հրատ., Երևան, 2004

Գյուլբուդաղյան Սիրակ
Հայերենի ուղղագրության պատմություն, Երևան, 1973
Հայերենի XVIII դարի ուղղագրության մասին, Պատմա-բանասիրական հանդես, 1973/1, էջ 84-96
Հայերենի ուղղագրությունը XX դարում (1973 թ. գրքի գլուխ Դ)

ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Նույն կանոնները՝ բառերի այբբենական դասավորությամբ


Կետադրություն


Աբրահամյան Սերգեյ
Հայերենի կետադրություն, Երևան, 1999. կամ այստեղ

Ջահուկյան Գևորգ
Հայերենի կետադրության պատմական և տեսական հիմունքները. ԼՀԳ, 1990/7, էջ 75-86

Մխիթարյան Հակոբ Մկրտչի
Հայերենի կետադրության համառոտ պատմություն, Երևան, 1972. կամ այստեղ

Զաքարյան Հովհաննես

Կետադրական բառարան. ուսումնական տեղեկատու, Երևան, Բ հրատ., 2013


Հայոց լեզվի պատմություն


Աճառյան Հրաչյա
Հայոց լեզվի պատմություն, մաս Ա, Երևան, 1940. ՑԱՆԿԸ
◈ Հայոց լեզվի պատմություն, մաս Բ, Երևան, 1951. ՑԱՆԿԸ
Հայոց լեզվի պատմություն, մաս Ա, Երևան, 2013. կամ այստեղ
◈ Հայոց լեզվի պատմություն, մաս Բ, Երևան, 2013

Ղափանցյան Գրիգոր
Հայոց լեզվի պատմություն (հին շրջան), Երևան, 1961

Բարսեղյան Հովհաննես

Հայերենի խոսքի մասերի ուսմունքը, Երևան, 1980


Ջահուկյան Գևորգ
Զրույցներ հայոց լեզվի մասին, Երևան, 1992. կամ այստեղ

Ղազարյան Սերոբ
Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, Գ հրատ., Երևան, 2006. կամ այստեղ

Մարտիրոսյան Հրաչ
◈ Հայոց լեզվի պատմություն (դասընթաց), Լեյդեն, 2014 (էլ. հրատ.). Ներածություն և նախագիտելիք 1-4. / Բուն դասանյութ (շարունակելի). / Հայոց լեզվի տեղը հնդեվրոպական լեզվաընտանիքում / Գրականության ցանկ և նշաններ ու համառոտագրություններ

Ավետիսյան Յուրի
Գրական հայերենի զարգացման երկու շրջափուլերը՝ գրաբար և աշխարհաբար, Երևան, 2016. կամ այստեղ

Գյուլբուդաղյան Սիրակ
Արևելահայերենի քերականագիտության պատմություն (օժանդակ ձեռնարկ), Երևան, 2009. կամ այստեղՏառադարձություն


Այտընեան Արսէն, Հ.
Տառադարձութեան խնդիր. «Հանդէս ամսօրեայ», 1888/5, էջ 73-77. 6, էջ 97-104, 7, էջ 117-122. 9, էջ 149-155. 10, էջ 165-168. 12, էջ 208-213 և 1889/3, էջ 37-40

Ջահուկյան Գևորգ
Օտարազգի բառերի տառադարձման սկզբունքները. ԼՀԳ 1972/3, էջ 25-34

***
Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատու, Երևան, 2006. կամ այստեղ, կամ այստեղԲարբառագիտություն


Պատկանյան Քերովբե
Изслѣдованіе о діалектах Армянскаго языка: филологическій опытъ, Санктпетербургъ, 1869. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Матерiалы для изученiя армянскихъ наречiй. Выпускъ второй: Мушскiй дiалектъ, Санктпетербургъ, 1875

Յովնանեան(ց) Ղեւոնդ, Հ.
Հետազօտութիւնք նախնեաց ռամկօրէնի վրայ, մասն Ա, Վիեննա, 1897
◈ Հետազօտութիւնք նախնեաց ռամկօրէնի վրայ, մասն Բ, Վիեննա, 1897
◈ Հետազօտութիւնք նախնեաց ռամկօրէնի վրայ, մասն Ա-Բ, Վիեննա, 1897

Մսերեանց Լեւոն
Հայերէն բարբառախօսութիւն, թարգմ. ի Ռուսերէնէ Հ. Գ. Մէնէվիշեան, Վիեննա, 1899

Կիւլէսէրեան Բաբգէն
◈ Կիւլէսէրեան Բաբգէն Վ., Ճանիկի վիճակին մէջ գտնուող Համշէնցիներու գաւառաբարբառը [ամբողջական գործը], «Բիւրակն», Կ. Պոլիս, 1899, թիւ 31-32, 35, 38-39, 41, 44, 47-48, 49 (էջ 508-513, 558-560, 603-605, 654-656, 699-700, 752-754, 779-780). 1900, թիւ 1-4, 6, 8 (էջ 14-16, 29-31, 42-43, 59-62, 82-84, 120-121)

Գազանճեան Յովհաննէս
Եւդոկիոյ հայոց գաւառաբարբառը, մասն Ա. եւ Բ., Վիեննա, 1899
Եւդոկիոյ հայոց գաւառաբարբառը (էլ. տեքստ)

Մխիթարեան Ստեփան
Սթանոզի գաւառաբարբառը, «Բիւրակն», Կ. Պոլիս, 1899, թ. 42, էջ 670-672

Շահինեան Գ.
Քերականական ուրուագիծ Մանիսայի գաւառբարբառին, «Բիւրակն», Կ. Պոլիս, 1899, թ. 33, էջ 528-531
Երկրորդ նմուշ մը Մաղնիսայի գաւառաբարբառին, «Բիւրակն», Կ. Պոլիս, 1899, 36, էջ 575-576

Նաւասարդեանց Տիգրան
Բառգիրք Արարատեան բարբառի, Թփխիս, 1903. կամ Նայիրիում

Ճանիկեան Յովսէփ
◈ Հնութիւնք Ակնայ, գլ. Թ. Գաւառաբարբառ, Թիֆլիս, 1895

Գաբրիէլեան Մ. Ս.
Ակնայ գաւառաբարբառը եւ արդի հայերէն լեզուն, Վիեննա, 1912. կամ այստեղ

Դաւիթ-Բէկ Մելիք
Արաբկիրի գաւառաբարբառը. ձայնաբանական եւ քերականական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1919


Աճառյան Հրաչյա
Ուսումնասիրութիւններ հայկական գաւառաբանութեան (հանուած Բազմավիպի ԾԶ. հատորէն), Վենետիկ, 1898. կամ այստեղ
◈ Ուսումնասիրութիւններ հայկական բարբառախօսութեան, Գ, Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառին, Վաղարշապատ, 1899. կամ այստեղ
Հայկական ծածկախօսութիւններ, «Բանասէր», Պարիս, 1899, թ. 3, էջ 246-249
Բարբառախօսութեան օգուտները եւ մատենախօսական «Եւդոկիոյ գաւառաբարբառ»-ին, «Բանասէր», Պարիս, 1901, 3/2-3, էջ 76-82
Թուրքերէնի ազդեցութիւնը հայերէնի վրայ եւ թուրքերէնէ փոխառեալ բառերը Պօլսի հայ ժողովրդական լեզուին մէջ, «Էմինեան ազգագրական ժողովածու», հտ. Գ, Թիֆլիս, 1902. կամ այստեղ
Lautlehre des Van-Dialekts. Von H. Adjarian. Հանդէս հայագիտութեան - Zeitschrift für armenische Philologie: Erster Band, Marburg (Hessen), 1903, էջեր 74-86 և 121-138
◈ Adjarian, H. Classification des dialectes arméniens. Paris, 1909.
Հայ բարբառագիտութիւն, «Էմինեան ազգագրական ժողովածու», հտ. Ը, Մոսկուա - Նոր-Նախիջեւան, 1911. կամ այստեղ
Հայերէն գաւառական բառարան, «Էմինեան ազգագրական ժողովածու», հտ. Թ, Թիֆլիս, 1913. կամ այստեղ
Քննութիւն Մարաղայի բարբառի, Երևան, 1926
◈ Քննություն Կիլիկիայի բարբառի, Երևան, 2003. կամ այստեղ
Պոլսահայ անգիր բանահյուսություն, Երևան, 2009. կամ այստեղ
Քննութիւն Նոր-Նախիջեւանի (Խրիմի) բարբառի, Երևան, 2021   

Ղարիբյան Արարատ
Հայ բարբառների դասակարգման հարցի շուրջը. ՀՍՍՌ ԳԱ ՏՀԳ, 1952, թ. 8, էջ 41-58
Հայ բարբառագիտություն. հնչյունաբանություն և ձևաբանություն, Երևան, 1953

Ջահուկյան Գևորգ

Հայ բարբառագիտությունը և հայերենի բարբառների ծագման հարցը. «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1959/2-3, էջ 282-319

Հայ բարբառների դասակարգման հարցի շուրջը. ՊԲՀ 1971/2, էջ 65-80

Գրական լեզուների և բարբառների փոխհարաբերությունը ըստ վիճակագրական տվյալների. ԼՀԳ 1971/5, էջ 45-57

Արցախահայ (Ղարաբաղի) բարբառի կազմավորման մասին. ԼՀԳ 1991/5, էջ 52-58

Ձայնեղ պայթականների և հպաշփականների բարբառային խլացման հետ կապված երկու երևույթի մասին. ԲԵՀ 1995/2, էջ 3-8


Դավթյան Կարո
◈ Դավթյան Կ.Ս., Լեռնային Ղարաբաղի բարբառային քարտեզը, Երևան, 1966

Դանիելյան Թևան
Մալաթիայի բարբառը, Երևան, 1967

Տէր-Վարդանեան Գուրգէն
Երզնկա-Կամախ գաւառաբարբառը եւ ազգագրական յուշեր, Երուսաղէմ, 1968

Մարգարյան Ալեքսանդր

Գորիսի բարբառը, Երևան, 1975


Հանեյան Անահիտ
Տիգրանակերտի բարբառը, Երևան, 1978

Ջահուկյան Գևորգ
Զրույցներ հայոց լեզվի մասին, Երևան, 1992. կամ այստեղ

Աբգարյանց Տիգրան
Նոր Ջուղայի անգիր գրականութիւն, Լոս Անջելէս, 2004

Վարդանյան Արտակ
Վայոց ձորի միջբարբառը, Երևան, 2004
Հյուսիսային Գողթնի միջբարբառը, Երևան, 2021. կամ այստեղ

Վարդանյան Սերգեյ
Կրոնափոխ համշենահայերի բարբառը, բանահյուսությունը և երգարվեստը (նյութեր և ուսումնասիրություններ), Երևան, 2009. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Չոլաքեան Յակոբ
Քեսապի բարբառը, Երևան, 2009. կամ այստեղ

Հանանյան Գաղթուհի
◈ Հանանյան Գ. Կ., Սվեդիայի բարբառի Խտրբեկի խոսվածքի անվանական թվակազմությունը, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988, էջ 61-68
◈ Гананян Гахтуи Карапетовна. Хтрбекский говор сведийского диалекта: автореферат, Ереван, 1991
Սվեդիայի բարբառի բայական համակարգի մի քանի հատկանիշներ, ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993, էջ 147-154
Բայական հետգրաբարյան գոյացություններ կիլիկյան բարբառներում ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008, էջ 196-203
Աղայանը բարբառագետ, ԲԵՀ-«Բանասիրություն», 143.2, 2014 (№ 2), էջ 50-58
Հայ բարբառների բազմահատկանիշ դասակարգումը, ԲԵՀ- «Բանասիրություն», 2016, № 1 (19), էջ 14-25

Կատվալյան Վիկտոր
Հ – Խ հնչյունների համապատասխանությունը հայերենի բարբառներում, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 2007/3, էջ 163-172
Արարատյան և Բայազետի բարբառների փոխհարաբերությունները, ՊԲՀ 2009/2-3, էջ 145-157
Բայազետի բարբառը և նրա լեզվական առնչությունները շրջակա բարբառների հետ, Երևան, 2016
Բայի սեռը Բայազետի բարբառում, «Բանբեր Մատենադարանի», 2012, թ. 19, էջ 379-387
Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր, գիրք 1, Գեղարքունիքի մարզ, Երևան, 2018. կամ այստեղ, կամ այստեղ
◈ Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր, գիրք 2, Կոտայքի մարզ, Երևան, 2020
Բայազետի բարբառի բառարան, Երևան, 2021   

Կատվալյան Վ., Խաչատրյան Հ․, Մկրտչյան Գ․
◈ Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր․ նյութեր, պրակ Ա, Գեղարքունիք, Երևան, 2021   


Օհանեան Ռուբիկ
Բառարան (բառացանկ). Սալմաստի բարբառ, Թաւրիզ, 2012

Մարտիրոսյան Հրաչ
◈ Г. Мартиросян, Армянские диалекты (характеристика отдельных диалектов). В сборнике «Языки мира: Реликтовые индоевропейские языки Передней и Центральной Азии», Москва, 2013. С. 334-385.

Սարգսյան Արմեն

Ղարաբաղի բարբառի բառարան, Երևան, 2013. կամ այստեղ

Ղարաբաղի բարբառի դարձվածաբանական բառարան, Երևան, 2017

Ղարաբաղի բարբառի բառարան, Բ հրատ., Երևան, 2019


Մկրտչյան Գարիկ

Բարբառագիտության հիմունքներ (դասախոսություններ), Երևան, 2015. կամ այստեղ

Քննություն Ապարանի տարածաշրջանի բարբառային և խոսվածքային տարբերակների (համաժամանակային ուսումնասիրություն), Երևան, 2023


Մեսրոպյան Հայկանուշ
Կրոնաեկեղեցական բառապաշարը հայերենի բարբառներում, Երևան, 2016
Երևանի բարբառի ընդհանուր բնութագիրը (էլ. տեքստ)

Միքայելյան Սոնա
Անտիոքի հայերեն բարբառախմբի արաբական փոխառությունները, Երևան, 2018

***
Հայ բարբառագիտության հիմնախնդիրներ (միջազգային գիտաժողով 8-9 հոկտեմբերի, 2014 թ.). զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2014
Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակի գիտաժողովի նյութեր (25 մայիսի 2014), ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, 2015. կամ այստեղ
◈ Հայերենի բարբառագիտական ատլաս, պրակ 4, Երևան, 2016. կամ այստեղ
Բարբառագիտական հետազոտություններ, պրակ Ա, պատ. խմբ.՝ Վ. Կատվալյան, Երևան, 2022   ԶԱՆԱԶԱՆ


Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատու, Երևան, 2006. կամ այստեղ

Հայոց լեզու և գրականություն (գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան) - 2008, 2010-2016. կամ այստեղ՝ 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Ընդհանուր լեզվաբանություն


Ղափանցյան Գրիգոր
Ընդհանուր լեզվաբանություն (ներածական մաս, ընդհանուր մաս, հնչյունաբանություն), գիրք Ա, Յերեվան, 1937
Ընդհանուր լեզվաբանություն, հտ. 1. Ներածական-ընդհանուր մաս, հնչյունաբանություն, ձևաբանություն, բառագիտություն (իմաստաբանության հետ), Յերեվան, 1939

Ջահուկյան Գևորգ
Լեզվաբանության պատմություն, հտ. Ա, Երևան, 1960
◈ Լեզվաբանության պատմություն, հտ. Բ, Երևան, 1962


Աղայան Էդվարդ
◈ Հայ լեզվաբանության պատմություն, հտ. Ա, Երևան, 1958. կամ այստեղ
◈ Հայ լեզվաբանության պատմություն, հտ. Բ, Երևան, 1962. կամ այստեղ

Ավետյան Սարգիս
Լեզուների համեմատական ուսումնասիրության հիմնական սկզբունքները (համեմատական լեզվաբանության դասախոսություններ), Երևան, 2014. կամ այստեղ