5/8/17

«Բանբեր Երևանի համալսարանի»-ի ցանկերը՝ մեկ էջում (1989-2009)


ԿԱՐԵՎՈՐ։ Քանի որ համալսարանի կայքում փոփոխություններ են տեղի ունեցել, ստորև բերված հղումները չեն գործում։ Որպեսզի դրանք գործեն, հղումների առաջին մասը փոխարինեք http://www.old.ysu.am/-ով (այսինքն՝ ysu-ից առաջ ավելացրեք old.)։


Բանբեր Երևանի համալսարանի
1989/2

Հարոյան Հ. Ա., Մարքս-լենինյան աթեիզմի մարդասիրական բնույթը. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 3-10  

Г. И. Кубатьян, Место армянской темы в творчестве О. Мандельштама (Հայկական թեման 0. ստեղծագորության մեջ). ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 11-20

С. А. Есаян, Символы власти родо-племенной знати Армении эпохи поздней бронзы и железа(Հայաստանի բրոնզի և երկաթի դարաշրջանների տոհմա-ցեղային ավագանու խորհրդանշանները). ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 21-33

Մկրտչյան Լ. Հ., Մեծ տերությունների դիրքորոշումը Ջեյթունի 1895—1896 թթ. ապստամբության նկատմամբ. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 34-45 

Г. С. Свазян, Пример использования исторической науки в экспансивных целях(Պատմական գիտությունը էքսպանսիվ նպատակների ծառայեցնելու մի արտառոց օրինակ ). ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 46-56 

Անանյան Գ. Գ., Ն. Աղբալյանի նամակները Ավ. Իսահակյանին. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 57-64

Վարդան Մաթևոսյան (Բուենոս Այրես), Հին հայկական դրոշներ. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 65-71 

Պետրոսյան Ա. Ս., Գայլի պաշտամունքը հայ ժողովրդական հավատալիքներում. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 72-80

Մխիթարյան Ն. Գ., Դիցանվանակիր քուրմը հին Հայաստանում. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 81-86

Կիրակոսյան Լ. Վ.
Զաքարի-բերդ բնակելի համալիրների ճարտարապետությունը. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 87-96

Սանոսյան Ա. Ս., Ջավախքի «Վիշապ» քարակոթողները. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 97-102

Л. Б. Чугасзян
Творчество Тороса Рослина и византийская монументальная живопись(Թորոս Ռոսլինի արվեստը և բյուզանդական կոթողային գեղանկարչությունը). ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 103-108 

Ներսիսյան Ա. Ա., Ընդհանուր ապստամբության կազմակերպման հարցը 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի արևմտահայ ազատագրական պայքարում. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 109-119 

Մախմուրյան Ա. Հ., Երգիծանքի դրսևորման առանձնահատկությունները Եր. Օտյանի «Ընկ. Փանջունի» վեպում. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 120-126 

Հարությունյան Ն. Ս., Անտիկ մշակույթի հետ Պուշկինի ծանոթության սկիզբը. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 127-133 

Սողոմոնյան Մ. Կ., Մատթեոս Մամուրյանի հակակրոնական հայացքների ձևավորման հիմքերը. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 134-139

Քեռյան Գ. Մ.
Հայաստանի արհմիությունները Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 140-145

Բախշյան Գ. Վ.,Ջիլավյան Կ. Վ., Գիտատեխնիկական առաջընթացի արդյունքների տնտեսական գնահատումը արտադրական ֆունկցիաների միջոցով. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 146-149

Պապոյան Ժ. Վ.
Ա. Քոլինզի ազատախոհությունը իբրև Ջ. Լոկկի փիլիսոփայության աստվածաբանական սահմանափակությունների հաղթահարում. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 150-156

Е. Г. Хваткое, О будущем экологически «чистого» транспорта Еревана(Էկոլոգիապես «մաքուր» տրանսպորտի ապագայի մասին). ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 157-162

Խաչատրյան Ա. Կ.
Ընտանիքի դերը երեխայի մասնագիտական կողմնռրոշման գործում. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 163-167

Ավագյան Ա. Ռ.
Բնական ռեսուրսների և տարածքի նպատակային օգտագործման միասնականությունը. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 168-171 

Սաքապետոյան Ռ. Կ.
«Չ» սոսկածանցավոր բայերը հայերենի զարգացման արդի փուլում. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 172-179

Գասպարյան Ս. Ք.
Համեմատությունը որպես ոճական հնարք գեղարվեստական գրականության մեջ և գիտական արձակում. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 180-186 

Г. А. Тоноян, , И. М. Яглом, Симметрия как эвристический принцип человеческого мышления (Համաչափությունը որպես մարդկային մտածողության էվրիստիկական սկզբունք). ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 187-193

М. Э. Багдасарян, Научно-популярный текст как основа для развития устной речи на научные темы (Գիտահանրամատչելի տեքստը որպես գիտական թեմաներով բանավոր խոսքի զարգացման հիմք). ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 194-198 

Մարության Ա. Ա., Ս. Վ. Գյուլբուդաղյան, Ժամանակակից հայերենի շարահյուսություն. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 199-202  

Հալաջյան Ա. Ժ., ՕԷՄՄԷ հրատարակչությունն ու «Հայ ճարտարապետության վավերագրեր» մատենաշարի 16-րդ և 17-րդ հատորները. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 202-207

Օհանյան Հ. Ա., Շամիրամի անտիկ ժամանակաշրջանի բնակավայրի խեցեղենը. ԲԵՀ 2 (68), Երևան 1989 թ., էջ 208-221 
1989/3Գ. Բ. Մեղրյան, ԽՄԿԿ 27-րդ համագումարը կուսակցության սոցիալական կազմի ձևավորման և ներկուսակցական դեմոկրատիայի զարգացման մասին. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 3-15 

Т. М. Геворкян, Лермонтов и творчество Иоаннеса Иоаннисиана(К 175-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова)(Լերմոնտովը և Հովհ. Հովհաննիսյանի ստեղծագործությունը). ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 16-25

Ժ. Ա. Քալանթարյան
Արշակ Չոպանյանը սփյուռքահայ գրականության քննադատ. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 26-36

Մ. Ե. Ասատրյան, Արևելահայերենի և արևմտահայերենի ձևաբանական զուգաբանությունները. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 37-50

Э. Г. Аветян, Формы языкового контакта(Принуждение и свобода в познании)(Լեզվական շփումների աստիճանները). ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 51-62

Կարապետ Դուրգարյան, Հայերենի եբրայական փոխառությունների մասին. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 63-69

Վ. Խ. Մինասյան, Փիլիսոփայական փաստարկման դետերմինացիայի լենինյան ըմբռնման մասին. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 70-78


Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Նյութեր Հայաստանի համալսարանի պատմության. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 79-96


Ն. Կ. Թահմիզյան, Տաղաչափական տրոհության և շեշտադրության կիրառությունը հայկական միջնադարյան խազավոր ձեռագրերում. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 97-106


А. Я. Каковкин (Ленинград), Житийный цикл Лусаворича в храме Тиграна Оненца 1215 г. в Ани (Անիի 1215 թ. Տիգրան Հոնենցի եկեղեցու Լուսավորչի վարքի որմնանկարները). ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 107-113


Վ. Հ. Սաֆարյան
Միջնադարյան առակի ժողովրդական տարերքը. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 114-121


Է. Ս. Ավետիսյան, Կիրակոս Եպիսկոպոսի «Վասն թռչնոց» բանաստեղծությունը. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 122-126


Ա. Ա. Բեքարյան, Ներբողներ Բայրոնին հայ բանաստեղծներից. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 127-132


Н. М. Сантросян, Нравственно-религиозная проблематика художественной прозы Франсуа Мориака (Բարոյա-կրոնական պրոբլեմատիկան Ֆ. Մորիակի գեղարվեստական արձակում). ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 133-140


Է. Ա. Զոհրաբյան, Լևոն Կարախանի առնչությունները Հայաստանի և հայկական հարցի հետ 1918—1921 թթ.. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 141-145


Ա. Ս. Նազարյան, Կովկասյան բանակի սոցիալական և ազգային կազմը (1914—1917 թթ.). ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 146-151


Բ. Ե. Զաքարյան, Հայոց ազգակցության տերմինաբանության մեջ առկա մի երևույթի մասին. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 152-158


Լ. Բ. Մակարյան, Րաֆֆին որպես ազգային-ազատագրական շարժման գաղափարախոս. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 159-164


А. В. Захаревич, Взаимодействие Донских казаков с армянским населением Баязетского пашалыка в начале русско-турецкой войны 1828—1829 годов (Դոնի կազակների և Բայազետի փաշայության հայ բնակչության համագործակցությունը 1828—1829 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի սկզբում). ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 165-168


Զ. Ս. Չաղայան, Մտածողության վերացական և զգայական-տեսողական տարատեսակների արտահայտությունը լեզվում. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 169-176


Է. Լ. Մկրտչյան, Ֆրիդրիխ Մյուլլերի հայագիտական գործունեությունը. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 177-185


Ս. Ն. Վարդանյան
Լեզվական «երաժշտության» նշանակությունը լեզվաբանության ուսումնասիրության ոլորտում. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 186-188


А. А. Токмаджиян, О категории модальности в современном английском и армянском языках (Ժամանակակից անգլերենի և հայերենի եղանակավորման կարգի մասին). ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 189-193


В. С. Авакян, Буржуазия и госбюрократия в Йеменской арабской республике (Բուրժուազիան և պետական բյուրոկրատիան Եմենի Արաբական Հանրապետությունում). ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 194-197


Գ. Ա. Բաբայան
Հասարակական գիտությունների դասավանդման գիտաաթեիստական ուղղվածությունը բուհում. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 198-202


Մ. Տ. Խաչատրյան, Հիմնական արտադրական ֆոնդերի նորացման պրոբլեմները արտադրության ինտենսիվացման պայմաններում. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 203-206


Ս. Ա. Սեդրակյան, Աշխատավորական գերդաստանների ձևավորման գործում սոցիալականի և հոգեբանականի հարաբերակցությունը. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 207-212


Ա. Գ. Մադոյան, Հ. Բախչինյան, Սայաթ-Նովա. կյանքը և գործը. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 213-215


Է. Պ. Սարգսյան, Ս. Ն. Վարդանյան, ժամանակակից անգլերենի ձայնորդներ պարունակող բառավերջի բաղաձայնների կապակցությունները խոսքում և երգեցողության մեջ. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 215-216


Ա. Ժ. Հալաջյան, Հայ ճարտարապետության վավերագրեր, հ.հ. 18 և 19. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 216-220


Հ. Խ. Բարսեղյան, Կյանքի լուսավոր ուղի. ԲԵՀ 3 (69), Երևան 1989 թ., էջ 221-2231990/1

Հ. Հ. Սահակյան, Անկենդան և կենդանի բնության կառուցվածքում տարածության և ժամանակի համաչափության և անհամաչափության միասնությունը. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 3-13


Պ. Հ. Հակոբյան, Թումանյանի վերջին թարգմանություններից մեկը. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 14-21


Գ. Վ. Աբգարյան, «Գռուզ»-ը միջնադարյան Հայաստանում. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 22-30


Խ. Գ. Վարդանյան, Վարուժանի «հեթանոս» մտածողության բարեշրջումը. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 31-45


Т. Е. Ордуханян, Шекспировские мотивы в поэзии Бориса Пастернака (Շեքսպիրյան մոտիվները Բ. Պաստեռնակի քնարերգությունում). ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 46-55


И. Д. Стрельцова, К вопросу о стиле Пастернака-прозаика (Պաստեռնակ արձակագրի ոճի հարցի շուրջ). ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 56-69


Г. И. Кубатьян, Пастернак переводит Чаренца (Պաստեռնակը թարգմանում է Չարենցին). ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 70-76


Պ. Մ. Խաչատրյան, Մի առեղծված Ագաթանգեղոսի պատմության աոաջաբանում. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 77-83


Գ. Բ. Պետրոսյան, Լուսնաարեգակնային տոմարի հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 84-88


Ա. Ե. Խաչատրյան, Ձևաբանության առարկայի ավանդական և մակարդակային ըմբռնումները. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 89-97


А. Л. Манучарян, Свидетельские показания о событиях в Нахичеване в 1918 г. (1918 թ. Նախիջևանի իրադարձությունների վկաների ցուցմունքները). ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 98-100


Գ. Ա. Մադոյան, Շիրվանզադեի ռազմաճակատային ակնարկը. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 101-106


Ա. Գ. Շահինյան, 1970-1980-ական թվականների ՀԽՍՀ բանվոր դասակարգի սոցիալական զարգացման մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 107-113


Հ. Գ. Սարգսյան, Երևանի նահանգի բնակչությունը 50 տարում (1850—1900 թթ.). ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 114-121


Մ. Ա. Մուրադյան, Հայ-ռուսական առևտրատնտեսական հարաբերությունների պատմության արտացոլումը ռուսական խորհրդային պատմագրության մեջ. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 122-130


Ռ. Բ. Ադամյան, Բալկանյան աոաջին պատերազմի ռազմադիվանագիտական պատմությունից. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 131-139


А. Т. Караханян, Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и образование Британского союза фашистов (1929—1933 թթ. համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը և Բրիտանական ֆաշիստների միության կազմավորումը). ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 140-146


Б. А. Осипян, Некоторые проблемы и основания возведения права в закон (Իրավունքը օրենքի վերածելու որոշ պրոբլեմներ և հիմունքներ). ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 147-155


Ս. Ք. Գասպարյան, Գ. Ս. Ստեփանյան, Բազմաձայնությունը որպես պատկերավորման միջոց. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 162-166


К. А. Паханянц, Психологическое мастерство И. С. Тургенева в романе «Дворянское гнездо» (Ի. Ս. Տուրգենևի հոգեբանական վարպետությունը «Ազնվականական որջ» վեպում). ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 167-175


Դ. Հ. Համբարձումյան, Հայ միտքը Շելլիի «Ազատագրված Պրոմեթեոս»-ի մասին. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 176-181


Ս. Վ. Գյուլբուդաղյան, Կողբի խոսվածքի մի քանի առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 182-189


Լ. Կ. Եզեկյան, «Վերք Հայաստանի» վեպի շարահյուսական մի քանի առանձնահատկություններ. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 190-199


Գ. Վ. Մելիքյան, Ա. Լ. Խրոմով, «Զարգարի» լեզուն իրանցիների մոտ. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 200-207


А. X. Закарян, Вопросительное предложение в романе Э. Штриттматтера «Оле Бинкоп» (Հարցական նախադասությունները Շտրիտմատտերի «Օլե Բինկոպ» վեպում և նրանց ոճական գործաոությունները). ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 208-212


Ռ. Հ. Մարգարյան , Իմաստների դասակարգումն ու բացատրության եղանակները արդի հայերենի բացատրական բառարաններում. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 213-219


Հ. Բ. Շահբազյան, է. Գ. Վարդանյան, Հոգեբանամանկավարժական ախտորոշման մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 220-224


Ռ. Վ. Խաչատրյան, Երիտասարդության ֆիզիկական դաստիարակությունը որպես ընդհանուր դաստիարակության բաղկացուցիչ մաս. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 225-229


Ա. Ժ. Հալաջյան, Մ. Շազին, Հայաստանի թագավորությունը. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 230-231


Վարդան Մաթևոսյան (Պուենոս Այրես), Անն Ավագյան, Հայաստանը և հայերը ակադեմիական ավարտաճառերու մեջ. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 231-232


Հ. Խ. Բարսեղյան, Գևորգ Ջահուկյան (70 տարի). ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 233-237


Հ. Ս. Բայրամյան, Հայագիտության գիտահետազուոական լաբորատորիա. ԲԵՀ 1 (70), Երևան 1990 թ., էջ 237-240
1990/2

Լ. Մ. Կարապետյան, ԼՂԻՄ հիմնախնդրի լուծման սահմանադրական սկզբունքները. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 3-15


Ի. Ս. Բալյան, Սոցիալ-դասակարգային հարաբերությունների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 16-24


Հ. Ս. Թամրազյան, Էջեր հայ քննադատության պատմությունից (Ստեփան Ոսկան). ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 25-40


С. А. Гулакян, Армянский мотив в поэме Пушкина «Тазит» (Հայկական մոտիվը Պուշկինի «Տազիտ» պոեմում). ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 41-55


С. Т. Золян, Принцип композиционности и семантика языка (Լեզվի իմաստաբանությունն ու կոմպոզիցիոն սկզբունքը). ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 56-64


Ա. Գ. Ափինյան, Ստեփան Զորյանի արձակի ռիթմը. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 65-78


Դ. Գ. Կերտմենջյան, Տարոն-Վասպուրականի բնակավայրերի քաղաքաշինական առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 79-91


Գ. Ս. Գալստյան, Բնակչության բարեկեցությունը և տնտեսական աճը. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 92-98


Սեդա Պարսումյան-Տատոյան, ԺԳ դարու յուրահատուկ երևույթ հայ-արաբական մշակութային հարաբերության մեջ. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 99-114


Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Հ. Հ. Մանադյանի նորահայտ հոդվածը բուդդայականության մասին. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 115-120


Ф. А. Карапетян, Концепция отношения человека к миру и философская методология (Աշխարհի նկատմամբ մարդու վերաբերմունքի մասին կոնցեպցիան և փիլիսոփայական մեթոդաբանությունը). ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 121-125


Ա. Հ. Պոտոսյան, Մ. Գ. Մանասյան
Զանգեզուրի գյուղական բնակավայրերի սոցիալտնտեսական զարգացման մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 126-129


К. О. Навасардян, Об общих и специфических технико-технологических особенностях керамики Армении III—II тыс. до н. э. (Հայաստանի մ. թ. ա. 3-րդ–2-րդ հազ. խեցեղենի տեխնիկա-տեխնոլոգիական աոանձնահատկությունների մասին). ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 130-137


Վ. Գ. Դևրիկյան, Շնորհալին Ալիշանի գնահատությամբ. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 138-142


Յու. Ս. Ավետիսյան
Միջնադարյան հայ գրականությունը «Անահիտ» հանդեսում (Աոաջին շրջան՝ 1898—1911). ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 143-149


М. Г. Джанполадян
Костандин Ерзнкаци в русских переводах (Կոստանդին Երզնկացու ստեղծագործությունները ռուսերեն). ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 150-160


Վ. Ս. Մաղալյան, Վրաստանի խորհրդահայ մանկապատանեկան մամուլը (1921-1941 թթ.). ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 161-169


Վ. Ս. Աթաբեկյան, Հանգի դերը ֆրանսիական պոեզիայի զարգացման ընթացքում. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 170-177


Գ. Մ. Մանուկյան, Նախդիրների գործածության հաճախականությունը 9-11-րդ դարերի հայ պատմագրությունում. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 178-182


Ն. Հ. Դիլբարյան
Անվան հասկացությանը հին հնդիկների լեզվափիլիսոփայական հայացքներում. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 183-190


А. Г. Папикян, Ономасиологический анализ глаголов, обозначающих семантическое пространство эмоционального проявления человека (Մարդու զգացմունքային դրսևորումների իմաստաբանական տարածքը նշող բայերի օնոմասիոլոգիական վերլուծություն). ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 191-195


Ա. Պ. Հայրապետյան
Բառերի խոսքիմասային փոխանցումներին վերաբերող մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 196-202


Ք. Ա. Սուքիասյան
ժամանակակից հայերենի նորագույն փոխառությունները և նրանց թարգմանության ու հայերեն համազորների հարցը. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 203-210


Ա. Ժ. Հալաջյան, Սորհուլ//Հայ ճարտարապետության վավերագրեր, հատ. 20. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 211-213


Հ. Ա. Ասմարյան, Նոր նյութեր «Երիտասարդ Հայաստան» կազմակերպության մասին. ԲԵՀ 2 (71), Երևան 1990 թ., էջ 214-2191990/3

Б. А. Осипян, К воипросу о принципах правового государства (Իրավական պետության սկզբունքների շուրջ). ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 3-7


Գ. Բ. Ջահուկյան, Դերանունների բնույթը և դասակարգումը. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 8-16


Է. Ռ. Աթայան, Նշանը սուբյեկտ-օբյեկտային հարաբերությունների համակարգում. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 17-33


С. А. Есаян, , О. С. Хнкикян, Находки биайниских изделий в Ехегнадзоре (Բիայնական գտածոներ Եղեգնաձորում). ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 34-44


Т. М. Геворкян, В служении высокому искусству и общечеловеческим идеалам (А. Цатурян – переводчик «Стихотворений в прозе» Тургевнева) (Ի նվիրումն բարձր արվեստի և համամարդկային գաղափարների). ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 45-58


Վ. Գ. Մինալյան, Լեփսիուսի «Գերմանիան և Հայաստանը 1914-1918 թթ.» աշխատությունը. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 59-71


Ռ. Ս. Ամիրյան, Աշխատանքի խթանների համակարգի կատարելագործման ուղիները. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 72-77 

Յու. Ս. Ավետիսյան
«Անահիտ» հանդեսը լեզվի և ոճի մասին. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 78-81


Ա. Մ. Գլջյան, Հակոբ Պարոնյանի առաջին ստեղծագործությունները. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 82-87 

Վ. Ա. Պետրոսյան, Ֆրանս-հայկական արտալեզվական և լեզվական շփումները միջնադարում և դրանց արտահայտությունը երկու լեզուների բառապաշարում. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 88-96


Յու. Մ. Գաբրիելյան
Հնդեվրոպական բաղաձայների տեղաշարժը հայերենում և գերմանական լեզուներում. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 97-102


Գ. Վ. Հակոբյան, Բաղադրիչների վերլուծության մեթոդը իմաստափոխությունների ոլորտում. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 103-107


Ա. Ն. Հայրունի
Րաֆֆին և ժողովրդական բանահյուսությունը. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 108-113


Е. С. Мхитарян
К вопросу о соотношении предлогов и флексий в системе языка (Կապերի և վերջավորությունների հարաբերակցության հարցի շուրջ). ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 114-118


М. В. Айрумян, К вопросу о соотношении науки и искусства(Գիտության և արվեստի հարաբերության հարցի շուրջ). ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 119-128


Լ. Հ. Ալոյան, Անգլերեն լեզվի բառի կառուցվածքի փոփոխման գործոններից մեկի մասին. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 129-131


Ռ. Վ. Առաքելյան, Լեզվի շարահյուսական մոդելների մասին. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 132-135


Ք. Հ. Նավասարդյան, Հայաստանի մ. թ. ա. III-I հազարամյակի խեցեղենի թրծման ջերմաստիճանի մասին. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 136-141


Լ. Վ. Աբաջյան, Բիայնական կահույքի մի քանի տեսակների մասին. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 142-151


Ն. Գ. Մկրտչյան, Բայի ժամանակի և գործողության կերպի ըմբռնումը Ա. Ղարիբյանի և Գ. Սևակի աշխատություններում. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 152-159


Т. Г. Хазагеров, , С. Г. Николаев, Типология сочетаемости количественных числительных с существительными (Քանակական թվականների գոյականների հետ կապակցության տիպաբանությունը). ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 160-167


Ա. Լ. Մանուկյան, Ժողովրդախոսակցական լեզվի տարրերը որպես գեղարվեստական գրականության լեզվի ոճավորման միջոց. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 168-173


Փ. Գ. Մեյթիխանյան
Բառակազմական ակտիվության հանդես բերող հայերեն բաղադրիչներ. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 174-180


Ս. Գ. Հարությունյան, Բառի արժույթը և դարձվածքի արժույթը. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 181-185


Մ. Հ. Ֆալաքյան
Զ. Ա. Հացագործյան, Ա. Հ. Դարբինյան, Ն. Գ. Հովումյան, Գ. Հ. Սրվանձտյան, Ռուս-հայերեն պոլիտեխնիկական բառարան. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 186-189


Վ. Ա. Դիլոյան, , Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Լ. Ա. Խուրշուդյան, Ճշմարտությունը պատմական գիտության միակ չափանիշն է. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 189-191


Ա. Ժ. Հալաջյան, Ժ. Մ. Թիերրի, Պ. Տոնապետյան: Հայկական արվեստ, Փարիզ, 1987. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 191-194


Է. Լ. Մկրտչյան, Ն. Յ. Մառ (1864-1934). ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 195-199


Ա. Ծ. Դայան, Գյուղական բնակչության կուլտուրական սպասարկումը արդի փուլում. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 199-201


Վ. Ս. Մաղալյան, Երևանի պետական համալսարանի տարեկան գիտական նստաշրջանը. ԲԵՀ 3 (72), Երևան 1990 թ., էջ 201-203

1991/1

Լ. Հ. Մկրտչյան, Համիդյան «Զուլումի» քաղաքականության մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 3-14


Վ. Ա. Գաբրիելյան
Ստեփան Զորյան. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 15-30


Ս. Ե. Փանոսյան, Լևոն Շանթի «Հոգիները ծարավի» վեպը. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 31-49


Խ. Գ. Վարդանյան, Դ. Վարուժանի «Հարճը» վիպերգը. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 50-62


Սեդա Պարսումեան-Տատոյեան, Մաքրութեան եղբայրության Թուղթերը. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 63-78


Г. И. Кубатьян, Стихотворение и цикл(Բանաստեղծություններ և շարք). ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 79-88 

Т. Э. Хзмалян, «Фаэтонщик»–стихотворение О. Мандельштама о Нагорном Карабахе(Օ. Մանդելշտամի «Կառապանը» բանաստեղծությունը Լեռնային Ղարաբաղի մասին). ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 89-92


Э. С. Даниелян, В. Брюсов и Мандельштам (Բրյուսով և Մանդելշտամ). ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 93-99 

Ա. Ա. Զարյան, Դվին-Պարտավ ճանապարհի Շարուրի դաշտ - Սուլեմա (Սելիմի) լեռնանցք ճանապարհահատվածի պաշտպանական համակարգը. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 100-111


Ա. Ս. Շարուրյան, Գրիգոր Զոհրապի ֆրանսերեն ուսումնասիրությունը. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 112-126


Գ. Բ. Պետրոսյան, Կենդանակերպի համաստեղությունների հայերեն անվանումների ժամանակի մասին. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 127-130


Ժ. Հ. Մխիթարյան, Տիրամոր կերպարը հայ վաղ միջնադարյան հոգևոր քնարերգության մեջ. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 131-137


Գ. Լ. Հովիվյան, Խ. Դաշտենցի «Խոդեդան» և «Ռանչպարների կանչը» վեպերի ժանրային տարբերակման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 138-142


Ա. Մ. Հարությունյան, Ուոլթ Ուիթմենի պոետիկան. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 143-149


Ա. Զ. Ադիլխանյան
Դաշտենցի արձակի բառապաշարի առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 150-156


Ս. Ք. Գասպարյան, Ա. Ի. Մաթևոսյան
Տարբերութակիր փոխաբերության ոճական մի քանի յուրահատկությունների մասին. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 157-161


Ա. Հ. Աբաջյան
Անցյալ կատարյալի ծագման հարցը. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 162-167


Г. А. Папоян, Структура причасных оборотов английского языка(Անգլերենի դերբայական դարձվածների կառուցվածքը). ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 168-174


Л. Б. Матевосян
О некоторых актуальных проблемах синтаксиса и действующих в языке тендециях(Շարահյուսական արդիական որոշ պրոբլեմների և լեզվում գործող միտումների մասին). ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 175-180


Մ. Ս. Նազարյան, Փաստարկումը որպես հակափաստարկների կոմպլեմենտար համակարգ. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 181-189


Գ. Ա. Պետրոսյան, Մարմնակրթությունը ուսանող-երիտասարդության դաստիարակության համակարգում. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 190-195


Ա. Մ. Սուքիասյան, Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի իմաստաբանություն և բառակազմություն. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 196-200


Ա. Գ. Մադոյան, Է. Հ. Հակոբյան, Հայագիտությունը Ռուսաստանում, Բանասիրության հարցեր. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 201-203


А. А. Манучарян, Габриеле Енан. Забытый Холокост. Уничтожение христиан-ассирийцев в Турции(Գաբրիելե Յոնան, Մոռացված Խոլոկաուստ: Քրիստոնյա-ասորիների ոչնչացումը Թուրքիայում). ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 203-204


Ա. Ժ. Հալաջյան, Հ. Միքայել Վ. Հովհաննիսյան, Հայկական Կիլիկիո բերդերն ու բերդաքաղաքները. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 205-207


Ս. Ն. Վարդանյան, Ս. Ա. Գուլլակյան, Հայ ժողովրդական հուշապատում և նովելիստական հեքիաթների սյուժետային ցանկ. ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 208-209


Փ. Ե. Սարգսյան, Ս. Զ. Գրիգորյան, Ժամանակակից խորհրդահայ պոեմը (1960-1980-ական թվականներ). ԲԵՀ 1 (73), Երևան 1991 թ., էջ 209-2121991/2

Էդ. Մ. Ջրբաշյան, Զուգադիր վերլուծություններ. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 3-18


Ժ. Ա. Քալանթարյան
Լևոն Շանթի «Հին աստվածներ» դրաման ժամանակի քննադատության ընկալմամբ. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 19-34


Т. М. Геворкян, Нравственные и гражданские уроки эссеистики Смбата Щахазиса (Բարոյականության և քաղաքացիության դասերը Սմբատ Շահազիսի էսսեներում). ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 35-48


Э. Р. Гукасян, Виктор Ланглуа и его арменоведческие исследования (Վիկտոր Լանգլուան և նրա հայագիտական ուսումնասիրությունները). ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 49-60


Ա. Բ. Գևորգյան, Ինչպես էին նկարազարդվում ձեռագրերը. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 61-78


Օ. Ս. Խնկիկյան, Հին Հայաստանի դաշույնատեսակների տեղայնացման փորձ. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 79-91


Հ. Ա. Հարությունյան, Բայերի իմաստային դասդասման հիմունքները. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 92-101


А. Е. Петросян, Армянские этнонимы, древнеармянская модель мира и вопрос локализации древнейших армянских племен (Հայկական ցեղանունները, աշխարհի հին հայկական մոդելը և հնագույն հայկական ցեղերի տեղայնացման հարցը). ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 102-115


Գ. Ա. Մադոյան, Շիրվանզադեի նամակը Արամ Անտոնյանին. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 116-124


Հ. Ա. Ասմարյան, Իտալական ազգային ազատագրական շարժումները և նրանց դասերը. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 125-132


Մ. Գ. Մելքոնյան, Թուրքերի ռազմական ծախսերի աճը 1980-1990 թթ. և դրա սոցիալ-տնտեսական հետևանքները. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 133-146


Ե. Ա. Մաթևոսյան, Դատախազական հսկողության իրավական միջոցները բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցների կիրառական գործերով. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 147-149


Ա. Խ. Ալեքսանյան, Ատոմ Յարճանյանի (Սիամանթո) բանարվեստի մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 150-159


Մ. Գ. Զաքարյան, Մայրապաշտությունը Ավ. Իսահակյանի «Հիշատակարանում». ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 160-166


Н. К. Ханджян
Об экспресии цвета и звука у Леонида Андреева(Գույնի և հնչյունի արտահայտչականությունը Լեոնիդ Անդրեևի ստեղծագործություններում). ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 167-177


Ն. Գ. Անանյան, Գրական և բեմական կերպավորում. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 178-184


Լ. Գ. Բրուտյան, Հնարավոր աշխարհների իմաստաբանությունը և շաղկապների իմաստը. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 185-189


Գ. Մ. Ներսիսյան
Գոյականի թվակարգի ուսումնասիրության պատմությունից. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 190-196


Գ. Վ. Հակոբյան, Հայերենի տարիքային անվանումները. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 197-204


Վ. Ա. Պետրոսյան, Հայ-լատինական և հայ-գալիական լեզվական և արտալեզվական կապերը ֆրանսերենի կազմավորման նախօրեին. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 205-209


Փ. Խ. Հուրիխանյան, Գրիգոր Տաթևացու մանկավարժական հայացքները. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 210-215


Գ. Բ. Բաբայան, Մկրտիչ Խրիմյանի (Խրիմյան Հայրիկ) կրթության և դաստիարակության մասին. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 216-219


Հ. Ժ. Հարությունյան, Ն. Հ. Շահնազարյան. Հայ-իրանական և հայ-հռոմեական հարաբերությունները հայ մատենագիրների լուսաբանությամբ. ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 220-223


Վ. Ս. Մաղալյան, Էջեր Երևանի պետական համալսարանի մամուլի պատմությունից(1920-1990 թթ.). ԲԵՀ 2 (74), Երևան 1991 թ., էջ 224-2321991/3

Էդ. Մ. Ջրբաշյան, Զուգադիր վերլուծություններ. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 3-19


Ա. Գ. Մադոյան, Սիմոն Լեհացու «Ուղեգրութիւնը». ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 20-28


Ս. Ե. Փանոսյան, Լևոն Շանթի վաղ շրջանի դրամատուրգիան. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 29-48


Е. А. Алексанян, Гоголевская традиция и роман Булгакова «Мастер и Маргарита» (Գոգոլյան ավանդները և Բուլգակովի «Վարպետը և Մարգարիտան» վեպը). ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 49-57


Ա. Գ. Ափինյան, Եղիշե Չարենցը և Ստեփան Զորյանը. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 58-68


Յու. Ս. Ավետիսյան
Արշակ Չոպանյանի բանաստեղծության լեզուն. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 69-79


Հ. Մ. Մախչանյան, Համագործակցության մանկավարժության պատմահամեմատական ակունքները. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 80-97


Մ. Ե. Ասատրյան, Հայոց գրական լեզվի միասնության խնդրի մասին. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 98-105


Ռ. Ա. Աբրահամյան, Մեսրոպ Սեթի ճառը՝ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ տարելիցի առթիվ. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 106-111


Վ. Հ. Վարդանյան, Մովսես Խորենացին և ժողովրդական բանահյուսությունը. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 112-117


Е. А. Бегларян, Города и население Армении по Ж.-Б. Тавернье (Հայաստանը և հայերը ըստ Տավերնիեի). ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 118-125


Ք. Հ. Նավասարդյան, Հայաստանի վաղ բրոնզեդարյան խեցեղենի արտադրության որոշ տեխնիկատեխնոլոգիական առանձնահատկությունների մասին. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 126-131


Ս. Հ. Պողոսյան, Հարսանեկան հագուստը Շիրակ-Ջավախքում (19-րդ դ.–20-րդ դ. սկիզբ). ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 132-140


Ռ. Ս. Ղազարյան, Բառաքննություններ. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 141-145


Վ. Ս. Դարբինյան, Ավետիք Իսահակյանի ծոցատետրերի լեզվական հարստությունը. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 146-152


Վ. Վ. Գաբրիելյան, Բայի եղանակների խնդիրը հայ լեզվաբանության մեջ. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 153-161


Լ. Հ. Հայրապետյան, Վ. Դավթյանի խոսքարվեստի ժողովրդայնության մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 162-170


Ш. А. Паронян
Диагностические единицы целенаправленного общения на примере диалога-ссоры (Նպատակաուղղված հաղորդակցման երկխոսական միավորները ըստ խոսքակռիվ երկխոսության). ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 171-174


Л. А. Тер-Саркисян, О русских переводах армянских исторических романов(Հայ պատմավեպի ռուսերեն թարգմանության մասին). ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 175-181


Ա. Ս. Ղազարյան, Գիտական գիտելիքի համոզչական չափանիշները. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 182-191


Ս. Ֆ. Սարգսյան, Սինեստեզիայի դրսևորումները Մ. Զարիֆյանի ստեղծագործության մեջ. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 192-197


Հ. Ժ. Հարությունյան, Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Մովսես Խորենացու մատենագիտությունը. ԲԵՀ 3 (75), Երևան 1991 թ., էջ 198-199

1992/1

Է. Ռ. Աթայան, Աշխարհի իրականություն-լեզու և իրականություն-մտածողություն-լեզու իմացաբանական կաղապարների լեզվափիլիսոփայական արժեքը. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 5-16


Գ. Բ. Ջահուկյան, Հոգեկան երևույթների լեզվաբանական կաղապարումը. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 17-29


Մ. Ս. Սարգսյան, Հայ հնատիպ գրքի գեղարվեստական ձևավորման պատմությունից (ԺԶ դար). ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 30-39


Հակոբ Կիլիկյան (Բուլղարիա), Համառոտ ակնարկ Պուլկարիո հայ գաղութի տպագրական ու հրատարակչական գործին. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 40-49


Л. М. Мкртчян, «В послевоенные годы я много переводила...» (штрихи к портрету Ахматовой-переводчицы) («Հետպատերազմյան տարիներին ես շատ եմ թարգմանել...» (Ախմատովա-թարգմանչի դիմանկարի շուրջ)). ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 65-79


Г. И. Кубатян, Мастер и мастера (Анна Ахматова-переводчица армянских классиков) (Վարպետը և վարպետները (Աննա Ախմատովա՝ հայ դասականների թարգմանչուհին)). ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 80-89


Մ. Ա. Կատվալյան, Ուրարտու «Աշխարհի» բնօրրանի տեղորոշման շուրջ. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 90-102


Հ. Մ. Ավետիսյան, Գրաբարի հարցական-հարաբերական դերանունները և նրանց ըմբռնումը հայ քերականության մեջ. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 103-120


Խ. Գ. Վարդանյան, Լևոն Շանթի նամակները Ստ. Լիսիցյանին. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 121-147


Ռ. Ս. Ղազարյան, Նորայր Բյուզանդացու նամակներից՝ ուղղված Գյուտ քահանա Աղայանին. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 148-157


Ս. Ե. Փանոսյան, Արփիար Արփիարյանի «Գործը». ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 158-166


Գաբրիելա Ուլուհոճյան (Իտալիա), Նկատողություններ Գեորգ Պիսիդեսի «Վեցօրեայի» հայերեն թարգմանության մասին. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 167-173


Խ. Գ. Բադիկյան, Դարձվածային նորաբանություններ. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 174-181


Ջ. Ռ. Բաղիրյան (Պյատիգորսկ), Տարակառուցվածք լեզուներում բառիմաստային խմբերի տրոհման իմաստաբանական և կառուցվածքային առանձնահատկությունների հարցի վերաբերյալ. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 182-186


Ռ. Վ. Հարությունյան, «Մեծամեծքը» Մեծ Հայքի թագավորության վարչաքաղաքական բաժանման արտահայտություն. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 187-195


Վ. Պ. Խաչատրյան
Տրուբադուրների պոեզիան. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 196-200


Ս. Ս. Նազարյան, «Ջավախք» շաբաթաթերթը. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 201-204


Л. Г. Шакарян, Поэтическая теплота родного края (Հայրենի բնաշխարհի պոետական ջերմությունը (Հայկական լեռնաշխարհը տարասեռ գեղարվեստական չափումներում)). ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 205-210


Վարդան Մատթէոսեան (Պուէնոս Այրէս), Մարկ Նշանեան, Հայերէն լեզուի դարաշրջաններ և կիրառումներ. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 211-212


Т. М. Геворкян, Э. М. Джрбашян. Четыре вершины: Туманян, Исаакян, Терьян, Чаренц. Москва, Советский писатель, 1990 (Էդ. Ջրբաշյան, չորս գագաթ). ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 212-215


Հ. Զ. Պետրոսյան, Էդուարդ Աղայան. ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 216-218


А. С. Амирбекян, Доброго пути «Pro Armenia» (Բարի երթ «Pro Armenia»). ԲԵՀ 1 (76), Երևան 1992 թ., էջ 219-2211992/2

Հ. Ա. Սիմոնյան, Նորաբանությունները և նրանց ձևավորման սկզբունքները Աղեքսանդրի պատմության հայերեն թարգմանության մեջ. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 3-13


Ռ. Ս. Ղազարյան, Փոխառությունները միջին գրական հայերենում (ընդհանուր ակնարկ). ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 14-25


Մ. Ա. Սարգսյան, Հայ տպագիր գրքի գեղարվեստական ձևավորումը ԺԷ-ԺԸ դարերում. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 26-40


Г. К. Мирзоян
Историко-филологические заметки о литературном наследии Степаноса Даштеци (Ստեփանոս Դաշտեցու գրական ժառանգությունը (պատմաբանասիրական դիտողություններ)). ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 41-49


М. Г. Джанполадян
Эпос «Давид Сасунский» в русской литературе (первые публикации и отклики) («Սասունցի Դավիթ» էպոսը ռուս գրականության մեջ (առաջին հրապարակումները և արձագանքները)). ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 50-59


Բ. Խ. Մեժունց, Դիտողություններ թվակազմության գործընթացի մասին. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 60-66


Է. Լ. Մկրտչյան, Գրաբարում հոգնակի թվի կազմության առանձնահատկությունների մասին. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 67-74


Ն. Հ. Դիլբարյան
Կրոնական բովանդակության տեղանունները Հայաստանում. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 75-80


Н. А. Гончар
Уильям Сароян в отношении к литературной классике (Վիլյամ Սարոյանը և դասական գրականությունը). ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 81-95


Э. Р. Гукасян, Арменоведческая деятельность М.-Ф. Броссе (Մ. Ֆ. Բրոսեի հայագիտական գործունեությունը). ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 96-108


Արտ. Հ. Պապոյան, Ստորոգյալի ըմբռնումը հայ քերականագիտության մեջ (XX դ. 10-50-ական թթ.). ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 109-121


Ալ. Ս. Մարգարյան, Ստուգաբանական մեկնություններ. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 122-135


Կ. Պ. Հայրապետյան, Արևմտահայ 2-րդ համագումարը. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 136-146


Ա. Գ. Մադոյան, Ե. Հյուրմյուզյանը՝ Ջ. Մեծոֆանտիին. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 147-150


Ռ. Ա. Աբրահամյան, Հայերն Ագրայում. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 151-157


Գ. Կ. Կարախանյան, , Գ. Գ. Սարգսյան, , Հ. Ա. Մելքոնյան, , Պ. Պ. Հարությունյան, Հայաստանի վաղ միջնադարի նորահայտ հուշարձաններ. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 158-163


Տ. Ա. Եփոյան, Ջորջ Սանտայանայի փիլիսոփայական ուսմունքը «Սկեպտիցիզմը և կենդանական հավատը» աշխատության մեջ. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 164-170


Ա. Մ. Յուզբաշյան
Հին հայերենի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի բայաձևերի ձևագործառական փոփոխությունները նոր գրական հայերենում (XVII-XX դդ.). ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 171-181


Ս. Վ. Գյուլբուդաղյան, Հ. Ն. Ակինյանը դասական հայերենի մասին. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 182-185


Ա. Ա. Խուդավերդյան, Սեդա Պարսումեան-Տատոյեան, Յովաննէս Պլուզ Երզանկացիի «Ի Տաճկաց իմաստասիրաց»ը և իմաստասիրական արձակը իսլամական աղբիւրներուն լոյսին տակ. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 186-188


Վարդան Մատթէոսեան (Պուէնոս Այրէս), Պուէնոս Այրէսի «Արարատ» ամսագիրը. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 188-193


Գ. Բ. Պետրոսյան, Երկրի գնդաձևության գաղափարի ի հայտ գալու ժամանակի մասին. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 194-196


Հ. Ս. Բայրամյան, Թիֆլիսի հայ գրական կյանքը. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 196-201


Հ. Ա. Ասմարյան, Գ. Տեր-Մկրտչյանը Ջուզեպպե Գարիբալդիի մասին. ԲԵՀ 2 (77), Երևան 1992 թ., էջ 201-2031992/3

Գ. Գ. Անանյան, Ն. Աղբալյանը գրականության պատմաբան. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 3-9


Ա. Վ. Հովսեփյան, Դրամատիկականը իբրև գեղագիտական պրոբլեմ. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 10-19


Գ. Ե. Մխիթարյան, Վոլյունտարիզմը որպես սուբյեկտիվ իդեալիզմի տարբերակ. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 20-30


А. Г. Мадоян, О литературном наследии Ваграма Рабуни (Վահրամ Րաբունու գրական ժառանգության շուրջ). ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 31-39


Օ. Ս. Խնկիկյան, Սիսիանի միջին բրոնզեդարյան դամբանները. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 40-49


Հ. Ս. Մելքոնյան, Պարույր Սևակի լեզվագիտական հայացքները. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 50-57


Н. А. Гончар
Вокруг Цветаевских страниц в «Литературной Армении» 1960-х, с публикацией писем А. С. Эфрон (1960-ական թվականներին «Լիտերատուրնայա Արմենիա» ամսագրում տպագրված ցվետաևյան էջերի շուրջ՝ Ա. Ս. Էֆրոնի նամակների հրապարակմամբ). ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 58-74


Г. И. Кубатян, Исаакян и Цветаева: точки пересечения (Իսահակյանը և Ցվետաևան, հատման կետեր). ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 75-81


Հ. Մ. Ավետիսյան, Դարձյալ մի քանի նկատառումներ գրաբարի հարցական-հարաբերական դերանունների վերաբերյալ. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 82-102


Հ. Ղ. Միրզոյան
Հովհաննես Ջուղայեցու «Համառօտ տրամաբանութիւն» աշխատությունը. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 103-120


Խ. Գ. Վարդանյան, Լևոն Շանթի նամակները Ստ. Լիսիցյանին. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 121-135


Ք. Հ. Նավասարդյան, Երկաթի դերը որպես խեցեղենի գույնը պայմանավորող գործոն. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 136-140


Ա. Զ. Թադևոսյան, Հայոց տիեզերաբանական պատկերացումների արտահայտությունը դարբնոցային ծեսում. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 141-149


Ե. Հ. Գևորգյան, Ողջույնի շարժույթները հայոց մեջ. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 150-162


Յու. Ս. Ավետիսյան
Արևմտահայերենի և արևելահայերենի հոլովական զուգաբանությունները դերանվան համակարգում. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 163-167


Ս. Ս. Նազարյան, Հայ մանկապատանեկան մամուլի առաջնեկը. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 168-173


Գ. Մ. Քեռյան
Ազգային հարցը Ռուսաստանի քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերում (1900-1907 թթ.). ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 174-181


Ա. Ա. Խուդավերդյան, Պատմութիւն Աղեքսանդրի Մակեդոնացիոյ. Հայկական խմբագրություններ. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 182-184


Լ. Կ. Եզեկյան
Պ. Մ. Պողոսյան, Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, գիրք Ա և գիրք Բ. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 185-189


Յակոբ Կիլիկեան (Բուլղարիա), Հայերու համար նախատեսուած պուլկարերէնի քերականութեան գիրքը տպուած է Փլովտիւի մէջ. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 190-191


Ռ. Ս. Ղազարյան, Միջին հայերենի բառապաշարի աղբյուրների տեսություն. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 191-197


А. Г. Папикян, К определению синонимов на примерах из английского языка (Հոմանիշների սահմանման շուրջ՝ անգլերեն լեզվի օրինակներով). ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 198-201


Հ. Խ. Բարսեղյան, Գրիգոր Գարեգինյանի լույսի պես մաքուր, լույսի պես ջերմացնող կյանքը. ԲԵՀ 3 (78), Երևան 1992 թ., էջ 202-2031993/1

Ա. Ա. Նալչաջյան, Էթնոհոգեբանության խնդիրները ադապտացիայի տեսության դիրքերից. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 3-13


Գ. Բ. Ջահուկյան, Միջին հայերենը որպես լեզվական որակ. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 14-21


Ա. Պ. Հայրապետյան
Կրոնական իմաստով տարարժեք բառերը հայերենի բառապաշարում. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 22-28


Ե. Հ. Գևորգյան, Ցուցական շարժույթները հայոց մեջ. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 29-41


Լ. Ե. Լաճիկյան, Կլասիցիզմի հիմնական սկզբունքների արտացոլումը Խաչատուր Էրզրումցու գեղագիտության մեջ. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 42-48


Т. М. Геворкян, Сопостиветельный анализ публицистики С. Шахазиза и Ф. Достоевского (Ս. Շահազիզի և Ֆ. Դոստոևսկու հրապարակախոսության համադրական վերլուծություն). ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 49-66


Е. А. Алексанян, Вызов судьбе (По роману Ф. Верфеля «Сорок дней Муса-Дага») (Մարտահրավեր ճակատագրին). ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 67-78


Հ. Բ. Ղուշչյան, , Լ. Հ. Ղուշչյան, Տնտեսական ազատությունը և էկոնոմիկայի պետական կարգավորումը. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 79-91


Հ. Գ. Դալալյան, Փաստարկումը Պլատոնի երկերում. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 92-101


Հ. Ղ. Միրզոյան
Հովհաննես Ջուղայեցու «Քերականութիւն»-ը. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 102-125 

Պ. Հ. Հովհաննիսյան
Նիկողայոս Ադոնցի նորահայտ հոդվածը հայկական հարցի մասին. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 126-132


Է. Ա. Մակարյան, «Խաբված ժողովուրդը». ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 133-152


Վ. Գ. Մինալյան, Հայնրիխ Ֆիրբյուխեր. «Հայաստան 1915 թ.». ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 153-159 

Վ. Ս. Մաղալյան, Հայկական տպագրությունը Վրաստանում (XIX դար – XX դարի սկիզբ). ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 160-174


Անուշ Հ. Նագգաշեան (Երուսաղէմ), Ֆրիկի կեանքի եւ ստեղծագործութեան քանի մը հարցեր. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 175-180


Ն. Ա. Հակոբյան, Հայ ժողովրդական իրապատում հեքիաթը միիջնադարյան գրառումներում. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 181-187 

Ա. Ա. Ասատրյան, Գրիգորիս Գալեմքյարյանը և հայ մամուլի պատմության հարցերը. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 188-192


Խ. Գ. Բադիկյան, Պոտենցիալ, դիպվածային և հեղինակային դարձվածային միավորներ. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 193-199


Ս. Ա. Գրիգորյան
Հայերենի գունանունների ոճական արժեքը. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 200-205 

Ա. Մ. Չիլինգարյան, Հրանդը և իր «Պանդուխտի կյանքեն» ժողովածուն. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 206-213 

Վ. Ա. Դիլոյան, «Նոր տետրակ որ կոչվում է Հորդորակ» թարգմանությունը բնագրից և ծանոթագրությունները Պ. Մ. Խաչատրյանի. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 214-217 

Յակոբ Կիլիկեան (Պուլկարիա), Պուլկարիոյ հայ գաղութի պատմութեան համար Շումէն քաղաքի հայկական դպրութեան սկզբնաւորումը. ԲԵՀ 1 (79), Երևան 1993 թ., էջ 218-2201993/2

Լ. Մ. Կարապետյան, Հայաստանի առաջին հանրապետության զինված ուժերի ստեղծման պատմությունից (1918-1920 թթ.). ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 3-11


Ռ. Հ. Վանեսյան
Տոտալիտարիզմը որպես պատմական ֆենոմեն. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 12-21


Գ. Բ. Ջահուկյան, Ստուգաբանություններ. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 22-30


Э. Р. Атаян, Знак и знаковость (Նշան և նշանայնություն (բնութագիր-մտափորձ)). ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 31-42


Ա. Հ. Պետրոսյան, Վահրամ Փափազյանի «Հետադարձ հայացք» հուշագրության բառապաշարի արևմտահայերեն բառաշերտը. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 43-50


Վ. Ս. Ներսիսյան, Կ. Մելիք-Օհանջանյանի հայագիտական-իրանագիտական աշխատությունները. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 51-60


С. А. Гуллакян, О сюжетном составе армянских сказок (Հայկական հեքիաթների սյուժեական կազմի հարցի շուրջ). ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 61-67


Ա. Ս. Պետրոսյան, Ձկան և ձկնորսության հետ կապված հավատալիքներ հայերի մեջ. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 68-79


Ա. Վ. Հովսեփյան, Դրամատիկական գեղագիտական բնույթը. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 80-89


С. Г. Оганесян, О становлении понятий теории аргументации (Փաստարկաման տեսության հասկացությունների կազմավորման մասին). ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 90-95


Գ. Ա. Մադոյան, Գրիգոր Անավարզեցու շարականները Լևոն Մեծի մասին. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 96-104


Գաբրիէլա Ուլուհոջեան (Իտալիա), Բոլոնիայի հայերէն ձեռագիր թիւ 3291. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 105-114


Ս. Ե. Փանոսյան, Վազգեն Շուշանյանի ձեռագրերի հետքերով. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 115-122


Ա. Վ. Վարդանյան, , Վ. Գ. Վարդանյան, Նորայր Բյուզանդացու նամակներից Էմիլիո Տեզային. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 123-133


Հ. Հ. Թամրազյան, Անանիա Նարեկացին և Գրիգոր Նարեկացու «Մատեանը». ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 134-140


Գ. Գ. Անանյան, Ներսես Լամբրոնացին ե՞րբ է գրել «Ատենաբանութիւնը». ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 141-146


Գ. Կ. Հանանյան
Սվեդիայի բարբառի բայական համակարգի մի քանի հատկանիշներ. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 147-154


Ա. Մ. Սուքիասյան, Աշխարհաբարի բառապաշարը «Բառգիրք Հայկազեան լեզուի» աշխատության երկրորդ հատորում. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 155-163


Ն. Հ. Դիլբարյան
Մարմնամասեր նշանակող բառերից առաջացած տեղանունները Հայաստանում. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 164-167


Ռ. Ս. Ղազարյան, Արաբական և եվրոպական փոխառությունների տառադարձության առանձնահատկությունները միջին հայերենում. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 168-171


Գ. Բ. Թոսունյան, Վարդան Արևելցու «Հաւաքումն պատմութեան» երկը. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 172-175


Գ. Հ. Ղարախանյան, Դիտողություններ «Հայաստանի Հանրապետության պետական և հանրային բանկարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» ՀՀ օրենքի շուրջ. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 176-180


Օ. Լ. Պետրոսյան, «Երազ օրեր». նոր երազների ու գաղափարների շուրջ. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 181-186


Է. Զ. Բաղդասարյան, Արցախյան բանահյուսական արվեստի գնահատության փորձ. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 187-192


Ա. Գ. Սարյան, «Նշխարներ Արցախի բանահյուսության» (կազմող՝ Լ. Հարությունյան). ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 193-197


Վարդան Մատթէոսեան (Պուէնոս Այրէս), «L' Intranquille», vol. 1, Paris, 1992 (e'd Philippe Bouchereau). ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 198-200


Գ. Ա. Սուքիասյան, Մատենագիտական կարևոր ցանկ Գելցերի «Համառօտ պատմութիւն հայոց» գրքում. ԲԵՀ 2 (80), Երևան 1993 թ., էջ 201-2061993/3

Վ. Ա. Դիլոյան, Հայոց պատմության պարբերականացման մի քանի հարցերի շուրջ. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 3-9


Վ. Ե. Դալլաքյան, Պետական ապարատի զտումը Հայաստանում (1929-1931 թթ.). ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 10-18


Էդ. Մ. Ջրբաշյան, Կայուն բանաստեղծական ձևերը Վ. Տերյանի պոեզիայում. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 19-34


Մ. Գ. Զաքարյան, Մահվան խորհրդածությունները Ավ. Իսահակյանի «Հիշատակարանում». ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 35-47


Հ. Գ. Մանուչարյան, Ս. Տ. Սաղումյան, Միջնադարյան զարդաքանդաակների խորհրդանիշների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 48-58


Ф. И. Тер-Мартиросян, Памятник класическвй античности Армении (Հայաստանի հնագույն ժամանակաշրջանի հուշարձան). ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 59-72


Ռ. Ս. Ղազարյան, Հնչյունափոխական երևույթները միջին հայերենում. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 73-87


Վ. Շ. Ծառուկյան, Անկայուն երկվանկ բառերի հոգնակի ձևերի կազմությունը. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 88-99


Մ. Մ. Թելունց, Հովսեփ Էմինի «արտաքին քաղաքականության կողմնորոշման» հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 100-110


Հ. Ղ. Միրզոյան
18-րդ դարի մի անտիպ գրախոսություն. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 111-117


Վարդան Մատթէոսեան (Պուէնոս Այրէս), Աւ. Իսահակեանի երկու նամակ Կոստան Զարեանին. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 118-120


Г. А. Асмарян, Исследование Нерсеса Абеляна о движении тифлисских амкаров 1865 г. (Ներսես Աբելյանի ուսումնասիրությունը 1865 թ. Թիֆլիսի համքարական շարժման մասին). ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 121-125


Օ. Ս. Խնկիկյան, Սյունիքի մ. թ. ա. IV-I հազարամյակի թաղման ծեսի մեկնության փորձ. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 126-137


Ս. Ս. Նազարյան, «Արոր» պատմագիտական հանդեսը. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 138-142


Г. И. Кубатьян, «Армянская» проза В. Гроссмана, А. Битова и Ю. Карабчинского: сопоставительный анализ (Վ. Գրոսմանի, Ա. Բիտովի և Յու. Կարաբչինսկու «Հայկական արձակը». համադրական վերլուծություն). ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 143-151


Ս. Ք. Գասպարյան, Գ. Է. Գրիգորյան
Ծիծաղաշարժ չափազանցությունը գեղարվեստական գրականության մեջ. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 152-157


Ն. Ռ. Հակոբյան, Երկլեզվությունը և մարդու անհատականության ձևավորումը. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 158-161


Ա. Ս. Պետրոսյան, Գետային ձկնորսության ժողովրդական եղանակները Հայաստանում. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 162-172


Ս. Զ. Գրիգորյան
Գինու երգը ըստ Դանիել Վարուժանի և Վահագն Դավթյանի. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 173-182


Գ. Ա. Պետրոսյան, Սերնդի առողջությունը իբրև ազգային հարստություն. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 183-186


Գ. Ա. Կարապետյան, Ղևոնդ Ալիշան. Արցախ. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 187-188


Ա. Գ. Մադոյան, Բ. Բարսեղյան. Լեհահայության մշակութային կյանքը և գրականությունը. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 189-191


Պ. Հ. Հակոբյան, «Բազմավէպի» մեկուկես դարը. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 192-195


Լ. Ե. Լաճիկյան, «Բազմավէպ» թիվ 1-4, Վենետիկ, 1992 թ.. ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 195-199


Վ. Ս. Մաղալյան, Վրաստանի հայ գավառական մամուլի պատմությունից (1900-1920 թթ.). ԲԵՀ 3 (81), Երևան 1993 թ., էջ 199-2011994/1

Մ. Լ. Կարապետյան, Հայկական ազգային բանակային կորպուսի ստեղծման պատմությունից. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 3-12


Ռ. Ս. Ղազարյան, Միջին հայերենի բառապաշարի ուսումնասիրության պատմությունից. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 13-20


Վ. Զ. Պետրոսյան
Մխիթար Սեբաստացին որպես աշխարհաբարի, քերականության հիմնադիր. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 21-25


Ն. Հ. Դիլբարյան
Տեղանունների դիրքը լեզվի ընդհանուր բառապաշարում. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 26-33


Ս. Պ. Մուրադյան
Երվանդ Օտյանի և Միքայել Կյուրճյանի հեղինակած կատակերգությունները. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 34-50


Г. И. Кубатьян, Перевод как версия оригинала (Թարգմանությունը որպես բնագրի վարկած). ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 51-65


А. В. Геворкян, К вопросу о цвете в поэтике В. Я. Брюсова (Գույնի պոետիկայի խնդիրները Վ. Բրյուսովի քնարերգությունում). ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 66-75


Բ. Հ. Եղիազարյան, , Ա. Ն. Եգանյան, Կապիտալ ներդրումների հասկացությունը և կազմը. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 76-86


Մ. Ե. Ասատրյան, Արևելահայ և արևմտահայ գրական լեզուների համակարգերի շուրջ. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 87-100


Հ. Ս. Բայրամյան, Հոգևոր կապերի բավիղներում. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 101-110


Խ. Գ. Բատիկյան, Դարձվածային բազմիմաստություն. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 111-122


Ա. Հ. Պետրոսյան, Դարձվածքների գործածությունը Վ. Փափազյանի «Հետադարձ հայացք» երկում. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 123-128


Т. А. Епоян, Уильям Джемс и Джордж Сантаяна, Два видения философии (Ուիլյամ Ջեյմս և Ջոն Սանտայանա՝ փիլիսոփայության երկու տեսանկյուն). ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 129-135


С. Г. Оганесян, О роли научного знания в философской аргументации (Փիլիսոփայական փաստարկման մեջ գիտական գիտելիքի դերի մասին). ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 136-143


Մ. Լ. Շահգելդյան
Ովքեր են ընդունում քաղաքական որոշումներ. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 144-149


Հ. Մ. Ավետիպան, Գրաբարյան բառերը միջին հայերենում՝ միաստիճան հնչյունափոխությամբ. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 150-163


Հ. Ս. Եսայան, Տաուշ և Այգեձոր ամրոցների պեղումները և շքաղյուսների հարցը. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 164-171


Գ. Ա. Մադոյան, Գրիգոր Անավարզեցու «Ամենայն Սրբոց» կանոնը. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 172-176


Ա. Ս. Պետրոսյան, Կապալային ձկնորսությունը Արևելյան Հայաստանում (1830-1930-ական թթ.). ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 177-186


Ս. Ն. Սարինյան, Կիմ Աղաբեկյան, Արդի հայ արձակի զարգացման միտումները. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 187-190


Յակոբ Կիլիկեան (Բուղարիա), Մեր նոր ուղղագրութիւնը եւ օտար լեզուական միջավայրի ազդեցությիւնը հայերէն լեզուի ուղղախօսութեան վրայ. ԲԵՀ 1 (82), Երևան 1994 թ., էջ 191-1951994/2

Մ. Մ. Խաչատրյան, Մարդու ինքնիրացման սոցիալական պայմանների և անձնային գործոնների հարաբերակցությունը. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 3-17


Г. Г. Шакарян, Структурные уровни философского знания и их аргументативные возможности (Փիլիսոփայական գիտելիքի կառուցվածքային մակարդակները և նրանց փաստարկելու հնարավորությունները). ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 18-24


Էդ. Մ. Ջրբաշյան, Թումանյանի հանգերը. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 25-45


Հ. Ս. Թամրազյան, «Գառնիկ ախպեր» հեքիաթ-պոեմի ստեղծման պատմությունից. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 46-54


Վ. Զ. Պետրոպան
«Ռամկական» («Ռամկօրէն») լեզվի ըմբռնումը հայ լեզվաբանության պատմության մեջ. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 55-61


Ա. Ա. Խուդավերդյան, Գեղարվեստական մետաղը և գունաքարերը ուշ միջնադարյան գրականության մեջ. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 62-71


Ա. Ս. Մարգարյան, «Աշան» բառի այլ ստուգաբանության փորձ. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 72-74


Գ. Բ. Ջահուկյան, Դիտողություն մի դիտողության առթիվ. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 75-76


Լ. Կ. Եզեկյան
Թարգմանական մի քանի վրիպումներ. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 77-82


C. Э. Мандрикян, К вопросу об использовании понятий «тип» и «типология» в археологии (Հնագիտական «տիպ» և «տիպաբանություն» հասկացությունների հարցերի շուրջ). ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 83-88


Հ. Ղ. Միրզոյան
Հայ-իրանական մշակութային համագործակցության պատմության արժեքավոր սկզբնաղբյուր. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 89-97


Ա. Օ. Սահակյան, ԺԸ դարի ավանդական հայկական բժշկության հանրագիտարանը. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 98-111


Է. Ա. Մակարյան, Ֆ. Նանսեն. «Խաբված ժողովուրդ». ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 112-128


Ք. Ռ. Ավագյսւն, Հայերը գաղութային ժամանակաշրջանի Ամերիկայում (XVII դարի սկիզբ- XVIII դարի կես). ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 129-133


O. Ա. Արզումանյան, Պարսկական ազգանունների կազմության մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 134-139


Յակոբ Կիլիկեան (Բուլղարիա), Պուլկարահայ առաջին ընթերցարանի՝ «Գրասիրաց» եղբայրութեան 110-ամեայ գործունեութեան ուղին. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 140-146


Ս. Ս. Նազարյան, «Նոր դպրոց» մանկավարժական ամսագիրը (1908—1918 թթ.). ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 147-150


Բ. Խ. Մեժունց, Բաղաձայնահանգ պարզ բառերի հոգնակիի և հոգնակիակազմ հիմքերի ձևաիմաստային մի քանի դրսևորումներ. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 151-159


Ն. Վ. Ներսիսյան, Միակազմ նախադասությունները Ա. Բակունցի պատմվածքներում և դրանց ոճական արժեքը. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 160-167


Ա. Ս. Պետրոսյան, Լճային ձկնորսության ժողովրդական եղանակներն Արևելյան Հայաստանում (XIX—XX դդ.). ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 168-176


Ա. Գ. Մադոյան, Նորայր արքեպիսկոպոս Ծովական, Վանատուր. Բանասիրական յօդուածներու ժողովածոյ. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 177-178


Է. Ռ. Ղուկասյան, Վիկտոր Լանգլուայի հայագիտական աշխատությունների մատենագիտություն. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 179-186


Մ. Ս. Վահանյան, Ականավոր պատմաբանն ու մանկավարժը. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 186-189


Վ. Ս. Մաղալյան, Երևանի համալսարանի գրական սերունդը. ԲԵՀ 2 (83), Երևան 1994 թ., էջ 189-1931994/3

Հ, Օ. Հովհաննիսյան, Վիճաբանության և փաստարկման փոխհարաբերության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 3-12


Գ. Ա. Մելքումյան, Լուսավորականությունը որպես պատմա-մշակութային երևույթ. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 13-21


Ա. Վ. Գնունի
Հայաստանի կուր-արաքսյան մշակույթի ուղղանկյուն հատակագծով կացարանները և նրանց տարածման սահմանները. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 22-32


Ս. Ա. Վարդանյան, Նոր տվյալներ միջնադարյան հայկական բժշկական կենտրոնների մասին. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 33-49


Հ. Մ. Արշամյան, Կիլիկյան Հայաստանի բերդատեր իշխանները XII դարի վերջին և XIII դարի սկզբին. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 50-65


Լ. Հ. Մկրտչյան, Օսմանյան բանկի գրավման գործողությունը 1896 թվականին. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 66-75


Ս. Պ. Մուրադյան, Երվանդ Օտյանը Մեծ եղեռնի տարիներին. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 76-94


Р. А. Тер-Аракеля, Место генитива в системе индоевропейских падежей и в падежной парадигме армянского языка (Սեռական հոլովի տեղը հնդեվրոպական հոլովների համակարգում և հայերենի հոլովների հարացույցում). ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 95-98


Բ. Հ. Եղիազարյան, , Ա. Ն. Եգանյան, Ձեռնարկություններում ներդրումների ավելացման մասին. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 99-105


Հ. Մ. Ավետիսյան, Ձևաբանական փոփոխությունները միջին հայերենի գրաբարաշերտ բառերում. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 106-123


Ա. Ս. Մարգարյան, Ստուգաբանական մեկնություններ. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 124-132


Հ. Ժ. Հարությունյան, Ղուկաս Խարբերդցին և «Սահմանադրութիւն նոր Ամերիգայի» աշխատությունը. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 133-152


Մարլէն Էօրտկեան (Երուսաղէմ), Պաղեաոինի սրբավայրերուն հարցը միջազգային դիւանագիտութեան մէջ. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 153-167


Т. Е. Ордуханян, В. Брюсов и Б. Пастернак: история отношений (Վ. Բրյուսով և Բ. Պաստեռնակ. հարաբերությունների պատմություն). ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 166-170


Տ. Ռ. Կարապետեան (Երուսաղէմ), Յովհաննէս եպս. Ղալամքեար Հալէպցի. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 171-175


Ն. Ա. Մկրտչյան, Հոլովական զուգաձևությունները դասական և հետդասական գրաբարում. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 176-181


Ա. Հ. Մուշեղյան, XIII դ. բժշկարանների բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 182-186


Վ. Ն. Այվազյան, Մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ միջազգային նորմերի արտացոլումը ՀՀ ազգային օրենսդրության մեջ. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 187-196


Ս. Ա. Դիլբանդյան
Հանցագործությամբ տուժողին պատճառված բարոյական վնասի հարթման եղանակները  Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 197-200


Ա. Թ. Սիմոնյան, Գոյականի առանձնահատկությունները Կենտրոնական Իրանի հայկական խոսվածքներում. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 201-206


Վ. Ս. Մաղալյան, «Վավերագրեր հայ եկեղեցու պատմության». ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 207-211


Լ. Ե. Լաճիկյան, Հոբելյանական գիտաժողով Վենետիկում. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 212-213


Վ. Ս. Մաղալյան, Երևանի պետական համալսարանի հոբելյանը. ԲԵՀ 3 (84), Երևան 1994 թ., էջ 213-2221995/1

Գ. Ե. Մխիթարյան, Հասարակական ազատության տարրերը Արիստոտելի փիլիսոփայության մեջ. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 3-13


Ա. Ա. Մինասյան, Արիստոտելի «Կատեգորիաներ» և «Մեկնության մասին» երկերի հայ մեկնողական ավանդույթը. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 14-25


Է. Գ. Գևորգյան, Ազգային քաղաքականությունը և փոքրամասնությունները Հայաստանում 1920-ական թթ. սկզբին. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 26-35


Վ. Վ. Քոչարյան
Ազգային փոքրամասնությունների միջազգային-իրավաբանական պաշտպանության որոշ խնդիրներ. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 36-43


Է. Ա. Գրին, Դատահոգեբանական փորձաքննության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 44-53


Ք. Ռ. Ավագյան, Հարցերի տեղաբաշխումն ու ընկերային-տնտեսական կյանքն ԱՄՆ-ում (1834-1924 թթ.). ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 54-66


М. Р. Андреева, Армянские фрески О. Мандельштама (Օ. Մանդելշտամի հայկական որմնանկարները). ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 66-77


Ի. Գ. Ղարիբյան, Թանահատ-Գլաձորի վանական համալիրում հայտնաբերված մետաղի առարկաները. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 78-92


Վ. Գ. Սարգսյան, Հայկական Մուշեղ անվան ստուգաբանության մասին. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 93-101


А. В. Агасян, О понятии «искусство Спюрка» и проблема национальной идентичности в искусстве («Սփյուոքահայ արվեստ» հասկացության և արվեստում ազգային ինքնության մասին). ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 102-109


Ֆրիտյոֆ Նանսեն, «Խաբված ժողովուրդ». ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 110-127


Ա. Ա. Խուդավերդյան, Ակնեղենի երկու ցանկ. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 128-133


Յու. Ս. Ավետիսյան
Դանիել Վարուժանի լեզվագեղագիտական հայացքները. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 134-143


Ս. Ա. Աթաբեկյան, Պահի տևականության և բառի իմաստային աճի սահմանները «Միրհավ». ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 1144-157


Ա. Ա. Խաչատրյան, Անձնական վերաբերմունքի վերջածանցների գործառական արժեքը գրաբարում. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 158-163


Ռ. Հ. Խաչատրյան, Կնոջ կերպավորման եղանակները հայ ժողովրդական երգերում. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 164-172


Ա. Գ. Մանուչարյան
Բագրատունիների թագավորության հաստատման թվականի վիմագրագիտական ճշգրտում. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 173-178


Մ. Ա. Կուլախսզյան, ժամանակակից հայ վիպակի ներքին տիպաբանության մի շարք աոանձնսւհատկաթյունների մասին (1970-80-ական թթ.). ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 179-184


Ն. Վ. Ներսիսյան, Կրկնությունների ոճական արժեքը Ակսել Բակունցի պատմվածքներում. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 185-191


Յակոբ Կիլիկեան (Բուլղարիա), Փլովտիւի ազգային վարժարանի պատմութեան էջերէն. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 192-200


Լ. Ե. Լաճիկյան, «Բազմավէպ» հայագիտական-բանասիրական-գրական հանդես. բացառիկ թիվ «Բազմավէպ»ի հրատարակության 150-ամյակի առիթով. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 201-204


Վ. Ս. Մաղալյան, Հայոց ցեղասպանության պատճառներն ու պատմական դասերը. ԲԵՀ 1 (85), Երևան 1995 թ., էջ 205-2121995/2

Գ. Բ. Ջահուկյան, Ձայնեղ պայթականների և հպաշփականների բարբառային խլացման հետ կապված երկու երևույթի մասին. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 3-8 

Ռ. Ս. Ղազարյան, Արևելահայ վաղ աշխարհաբարը ըստ Ջաքարիա Ագուլեցու «Օրագրության». ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 9-29


Ս. Վ. Գյուլբուդաղյան, Ստորոգյալի աբեղյանական մեկնաբանությանը. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 30-38


Ա. Ա. Մինասյան, Արիստոտելի երկերի Հովհան Որոտնեցու մեկնություններում կիրառված մեկնողական հնարները. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 39-47


Ս. Ա. Ջաքարյան
Մատթեոս Ջուղայեցու մարդաբանական վարդապետությունը. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 48-61


Ա. Գ. Մանուչարյան
Հայոց իշխանապետների ժամանակագրությունն ըստ 13-14-րդ դդ. վիմագրերի. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 62-65


Վ. Գ. Սարգսյան, Հայկական Արցախ տեղանունը. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 66-79


Հ. Մ. Այվազյան, Ոչ մետաղների հայերեն անվանումների ծագումնաբանության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 80-92


Խ. Գ. Բադիկյան, Ժողովրդախոսակցական և բարբառային դարձվածային միավորներ. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 93-104


Բ. Խ. Մեժունց, Հնչյունական մի քանի տեղաշարժեր հայերենում. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 105-115


Ա. Ա. Ավագյան
Կոստան Ջարյանի դյուցազներգությունը. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 116-127


Կ. Դ. Գասպարյան, Վահան Տերյանը և հայ արձակը. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 128-136


Ս. Ս. Նազարյան, Գրիգորիս քահ. Երզնկյանի «Հովիվ» (1906-1909) և «Հովիտ» (1910-1917) պարբերականները. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 137-145


А. А. Маркаров
Демократия: определения и типология (ժողովրդավարություն՝ սահմանումներ և տիպաբանություն). ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 146-155


Ն. Ա. Մկրտչյան, Գրաբարի հոլովական զուգաձևությունների զարգացման ընթացքը միջին և նոր գրական հայերեններում. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 156-160


Ա. Պ. Հայրապետյան
Փոխանունություն և խոսքիմասային փոխանցում. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 161-164


Ռ. Հ. Մարգարյան
Սերո Խանզադյանի պատմավեպերի բառապաշարի առանձնահատկությունները  Փոխանունություն և խոսքիմասային փոխանցում. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 165-172


Վ. Ա. Ավագյան
Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմության» հեղինակի ինքնության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 173-177


Ա. Մ. Արզումանյան
Հողի և արյան կանչը. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 178-182


Գ. Վ. Աբգարյան, Յոզեֆ Կարստի անտիպ «Միջին հայերենի բառարանը». ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 183-186


Ե. Հ. Գևորգյան, Հայոց շարժումային լեզվի բառարանի կազմության սկզբունքները. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 187-195


Վ. Ս. Մաղալյան, Քսաներորդ դարի մեծագույն փորձությունը. ԲԵՀ 2 (86), Երևան 1995 թ., էջ 195-2021995/3

Ս. Ա. Զաքարյան
Տիեզերքի բնազանցական պատկերը և մարդու տիեզերական կարգավիճակի հարցը XIII—XV դդ. հայ իմաստասիրության մեջ. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 3-13


Ռ. Ս. Ղազարյան, Իմաստափոխությունը միջին հայերենում. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 14-19


Ա. Հ. Մուշեղյան, XIII դարի հայ բժշկարանների արաբական և պարսկական փոխառությունների շուրջ. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 20-28


Բ. Խ. Մեժունց, Հոգնակի զուգաձևերը հայերենում. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 29-39


Г. Г. Шакарян, О ценностно-гносеологической природе аргументации (Արժեքային և տրամաբանական-իմացաբանական բաղադրամասերի հարաբերակցությունը փաստարկման կաոուցվածքում). ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 40-45


Ս. Հ. Խաչատրյան, Ֆ. Նիցշեի պատմափիլիսոփայական հայացքները. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 46-55


Հ. Մ. Արշամյան, Կիլիկիայում վերակերտված հայոց թագավորության համազգային իրավասությունը. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 56-61


А. В. Геворкян, Цветовая символика «радуги» в поэзии В. Брюсова и Е. Чаренца (Ծիածանի գունային սիմվոլիկան Վ. Բրյուսովի և Ե. Չարենցի պոեզիայում). ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 62-71


Ա. Ս. Մարգարյսւն, Հին հայերենի (գրաբարի) հոլովները վաղ շրջանի (V-XV դդ.) քերականների լուսաբանությամբ. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 72-88


Л. М. Мкртчян, К полемике вокруг перевода Вл. Микушевича «Книги скорбных песнопений Григора Нарекаци (Վլադիմիր Միկուշևիչի Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» թարգմանության շուրջ). ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 89-105


Հ. Ղ. Միրզոյան
Ստեփանոս Դաշտեցու պատմամշակոլթային արժեքը. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 106-119


Ա. Խ. Վարդանյան
1917 թ. համառուսաստանյան գյուղատնտեսական և հողային հաշվառման տվյալների ուսումնասիրման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 120-132


Գ. Բ. Ջահուկյան, Մոնղոլ-թաթարական տարրը հայ ժողովրդական վեպում. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 133-134


Գ. Ա. Մադոյան, Գրիգոր Անավարզեցու կենսագրության շուրջը. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 135-144


Գ. Ա. Մելքումյան, Մարդու հիմնահարցը Շ. Շահամիրյանի «Որոգայթ փառաց»-ում. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 145-154


Ս. Ա. Վարդանյան, Միջնադարյան Հայաստանում դիահերձման և կենդանահատման ազատության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 155-157


Հ. Ս. Եսայան, Տավուշի անասնապահությունը զարգացած միջնադարում. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 158-162


Ա. Ս. Պետրոսյան, Արջի պաշտամունքը հայ ժողովրդական հավատալիքներում. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 163-170


А. М. Залинян, Судьба внешних долгов СССР (ԽՍՀՄ-ի արտաքին պարտքերի ճակատագիրը). ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 171-175


Ա. Զ. Ադիլխանյան
Խոսքի մասերի աբեղյանական դասակարգումը. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 176-181


Ռ. Ա. Աբրահամյան, Հայերը Մադրասում. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 182-188


Ք. Ռ. Ավագյան, Հայերի հոգևոր և կրթամշակութային կյանքը ԱՄՆ-ում (1888 - 1924 թթ.). ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 189-196


Ա. Յու. Սարգսյան, Շաղախի ենթաբարբառի հնչույթային համակարգը. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 197-203


Հ. Մ. Այվազյան, Անցյալի հայ բնափիլիսոփայական պատկերացումներն ու «տարր» եզրույթը. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 204-208


Վ. Ս. Մաղալյան, Երևանի համալսարան. 1918 —1920 թթ. Վավերագրերի ժողովածու. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 209-215


Վ. Ս. Մաղալյան, Հայ լեռնականների մեծ սխրանքը. ԲԵՀ 3 (87), Երևան 1995 թ., էջ 216-2201996/1

Ա. Ա. Մինասյան, Հովհան Որոտնեցու աստվածաբանական մեկնությունները և Արիստոտելի իմաստասիրական ուսմունքը. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 3-12


Ռ. Ս. Ղազարյան, Հոմանիշությունը և համանունությունը միջին հայերենում. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 13-18


Խ. Գ. Բադիկյան, Դերանվան աճառյանական ըմբռնումը. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 19-29


Ա. Մ. Չիլինգարյան, Ռեալիզմի գեղագիտությունը Մելքոն Կյուրճյանի (Հրանդ) գրաքննադատական հայացքներում. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 30-40


Հ. Գ. Ավետիսյան, Արագածի ամրաշինությանը. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 41-46


B. С. Тоганян, Позиции политических партий РФ по проблеме межгосударственных отношений на постсоветском пространстве (ՌԴ քաղաքական կուսակցությունների դիրքորոշումը հետխորհրդային տարածքում միջպետական հարաբերությունների վերաբերյալ). ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 47-55


Վ. Ն. Այվազյան
Ազգային փոքրամասնությունների իրավական վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 55-64


Ա. Հ. Մուշեղյան, Դիտողություն մի ստուգաբանության առթիվ. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 65-66


Հ. Ժ. Հարությունյան
Ծոփքը և Ծոփքի թագավորությունը ըստ Ստրաբոնի «Աշխարհագրության». ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 67-74


Է. Ա. Մակարյան, Եվրոպայի խիղճը. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 75-91


Ժան-Պիեռ Մահե (Փարիզ), Նապոլեոնը և հայերը. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 92-99


К. Г. Петросов, Книжный раритет «Опавшие лепестки», стихи Мориса Део («Թափված թերթիկներ»՝ եզակի գրքույկ. Մորիս Դեոյի բանաստեղծությունները). ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 100-105


Վարդան Մատթէոսեան (Պուէնոս Այրէս), Նիւթեր Արժանթինի հայ գաղութի պատմութեան. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 105-112


Ա. Հ. Խաչատրյան, Կարլ Յասպերսի պատմափիլիսոփայությունը. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 113-119


Ս. Ս. Մկրտչյան, Պատմական հիշողությունը և տոնածիսական համակարգը. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 120-123


Ն. Ռ. Հակոբյան, Հոգեբանական և մարդաբանական գիտելիքները որպես կրթության բովանդակության ու կառուցվածքի անբաժանելի տարրեր. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 124-128


Ա. Գ. Սարյան, Ուշ միջնադարյան հայկական չափածո ուղեգրությունները. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 129-139


Ա. Պ. Հայրապետյան
Խոսքիմասային տարաժամանակյա տարարժեքությունը որպես ոչ գծային բառաստեղծման արդյունք. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 140-150


Ա. Լ. Սարգսյան, Շարադասության գործառույթները ժամանակակից արևելահայերենում և արևմտահայերենում. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 151-158


Հ. Մ. Այվազյան, 19-րդ դարի առաջին կեսի հայերեն քիմիական բնույթի գրականությունը. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 159-170


Ա. Ս. Քամալյան
Ս. Եսենինի բանաստեղծությունների հայերեն թարգմանությունների բառապաշարի որոշ առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 171-181


Գ. Ա. Սարգսյանց, Հատուկ ծառայությունների պատմությունից. ԲԵՀ 1 (88), Երևան 1996 թ., էջ 182-1861996/2

Հր. Գ.. Շաքարյան, Փաստարկման էթիկական֊ արժեքային տեսանկյունը. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 3-15


Էդ. Մ. Ջրբաշյան, Ինչի՞ մասին էր վեճը. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 16-30


Е. А. Алексанян, Ваан Терьян и французский символизм (Վահան Տերյանը և ֆրանսիական սիմվոլիզմը). ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 31-39


Բ. Խ. Մեժունց, Բառիմաստի տեղաշարժեր հայերենում. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 40-51


Ա. Ա. Բեքարյան, Կանադահայ գաղութի կազմավորումը. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 52-65


Ա. Ա. Ավագյան
Խորհրդապաշտական արծարծումները Կ. Զարյանի ստեղծագործություններում. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 65-81


Н. А. Гончар, М. Р. Андреева, О некоторых ключевых образах цикла «Армения» О. Мандельштама (0. Մանդելշտամի «Արմենիա» շարքի որոշ առանցքային կերպարների մասին). ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 82-93


Հ. Խ. Բարսեղյան, Գրական հայերենի միավորման հարցր և նրա քննությունը Հրաչյա Աճառյանի աշխատություններում. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 94-102


Գ. Բ. Ղարիբջանյան, Աղասի Խանջյանի սխրանքն ու ողբերգությունը. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 103-112


Ա. Մ. Հայկյանց
Օտարերկրյա ներդրումների իրականացման պայմանագրային ձևը և ՀՀ օրենսդրությունը. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 113-121


Ա. Ս. Ալեքսանյան
Քաղաքացիական հասարակության ձևավորման տեսական մի քանի հիմնահարցեր. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 122-127


Ա. Ա. Խուդավերդյան, Սելյան. Մ. Մամուրյանի մասին. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 128-134


Խ. Գ. Վարդանյան, Լևոն Շանթի նամակները Ստ. Լիսիցյանին. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 135-148


Վարդան Մատթէոսեան (Պուէնոս Այրէս), Կոստան Զարյանի նամակները Համաստեղին. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 149-155


Հ. Գ. Ավետիսյան, Այգեշատի դամբանադաշտի ուսումնասիրությունը. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 156-162


Ե. Հ. Գևորգյան, Ինքնազսպման շարժույթները հայոց շարժասության մեջ. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 163-168


Լ. Գ. Բրուտյան
Բարդ ասույթների գործաբանական իմաստների վերլուծության շուրջ. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 169-176


Ա. Պ. Հայրապետյան
Միջին հայերենի տարաժամանակյա տարարժեք բառերը. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 177-181


Ա. Մ. Չիլինգարյան, Ժամանակաշրջանի անդրադարձը Մելքոն Կյուրճյանի պատմվածքներում. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 182-187


Ա. Ս. Մանուկյան, Եկեղեցին Հայաստանում 1930-ական թվերին. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 188-199


Ա. Խ. Վարդանյան, 1922 թ. գյուղատնտեսական ու հողային համապարփակ վիճակագրության նախնական քարտի լրատվական հնարավորությունները. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 200-206


Վ. Ա. Եղիազարյան, Նարեկացիական ավանդապատումը Թլկուրանցու մշակմամբ. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 207-211


Գ. Գ. Յավրյան, Առողջապահության արդի տնտեսական հիմնախնդիրների շուրջ. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 212-214


Ա. Յ. Խուդավերդյան, Ատամների արհեստական ձևախախտումներ Բենիամինի հինավուրց դամբարանադաշտում. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 215-217


Հանդիպում Հրանա Թամրազյանի հետ ՀՀ ԳԱ ակադեմիայի նախագահական նիստում՝ նրա ծննդյան 70-ամյակի առթիվ. ԲԵՀ 2 (89), Երևան 1996 թ., էջ 218-2241996/3

Ն. Ա. Սարգսյան, Սփյուռքահայերի 1946-1948 թթ. զանգվածային հայրենադարձությաննախապատրաստումը. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 3-12 

Լ. Գ. Բրուտյան
Պայմանական ասույթները թարգմանություններում. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 13-22


Ա. Ա. Ավագյան
Հավատի ու հույսի նավը. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 23-40


Ե. Հ. Գևորգյան, Վախը հայոց շարժասության մեջ. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 41-56


Л. С. Арутюнян, , Н. А. Хачатурян
Антропонимы в "Мастере и Маргарите": ассоциации и аллюзии (Անթրոպոնիմները «Վարպետն ու Մարգարիտան» վեպում՝ ասոցիացիաներ (զուգորդություններ) և այլուզաներ (ակնարկություն)). ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 57-65


Ս. Վ. Գյուլբուդաղյան, Խաժակ Գյունազարյանի խոսքարվեստի մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 66-76


Հ. Ղ. Միրզոյան
Նորայայտ փաստեր Գրիգոր Տղայի կեանքի եւ գործունեութեան մասին. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 77-88


Վ. Զ. Պետրոսյան
Ներգոյական հոլովը հին հայերենում. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 89-94


Մ. Մ. Խաչատրյան, Համաստեղի և Կ. Սիտալի նամակագրությունից. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 95-106


Ս. Զ. Գրիգորյան
Ուոլթ Ուիթմենը Պարույր Սևակի «Մարդը ափի մեջ» գրքում. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 107-116


Գ. Վ. Պետրոսյան
Աշխատանքային օրենսդրության խախտման բնութագիրը. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 117-124


Б. Г. Ерицян, , С. В. Тадевосян, , Б. З. Гаспарян, Культурные особенности материалов местонахождения каменного века Джрабер (Ջրաբերի (Հայաստան) քարի դարի հնավայրի նյութերի մշակութային առանձնահատկությունները). ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 125-131


А. В. Гнуни
Типы круглоплановых жилищ куро-аракской культуры (Կուր-արաքսյան մշակույթի կլոր հատակագծով կացարանների տիպերը). ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 132-143


Գ. Ֆ. Ավետիսյան, Հայ տպագրության սկզբնավորումը Ռուսաստանում. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 144-147


Վ. Հ. Վարդանյան, Ստեփանոս Ասողիկ Տարոնցին բանասիրության մեջ. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 148-153


Ս. Մ. Մխիթարյան
Մագիստրոսյան սկզբնաղբյուրներն Աղվանք աշխարհի և Ծար (Քելբաջար) գավառի մասին. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 154-158


Զաքարիա քհն. Սարիբեկյան (Երուսաղեմ), Շահան Պերպերյան. կյանքի և գործունեության համառոտ ակնարկ. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 159-173


Ք. Ռ. Ավագյան, Հայերի հասարակական-քաղաքական հարաբերությունները ԱՄՆ-ում (1886-1924). ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 174-185


Ա. Լ. Սարգսյան, Ապակատար և անորոշ սեռական-տրական դերբայների շարահյուսական գործառույթները արևելահայ և արևմտահայ գրական տարբերակներում. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 186-190


Ն. Բ. Պողոսյան
Հայ տեղանվանագիտության որոշ հիմնախնդիրներ. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 191-194


Հ. Մ. Այվազյան, Հ. Ս. Վահանյանի «Սկզբունք քիմիական գիտութեան» դասագիրքը. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 195-200


Խ. Գ. Վարդանյան, Ա. Մատոյեան. Խորհուրդ մեծ և սքանչելի. Ներածութիւն հայ մատենագրութեան, Երուսաղեմ, 1995, 172 էջ. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 201-204


Սեւան Տէյիրմէնճեան (Կ. Պոլիս), Պոլսոյ ազգային կեդրոնական վարժարանի անցեալը եւ ներկան (հիմնադրութեան 110-ամեակին առթիվ). ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 205-209


Վ. Ս. Մաղալյան, «Հայ արվեստը և ճարտարապետությունը» (Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Սիրարփի Տեր-Ներսեսյանի ծննդյան 100-ամյակին). ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 210-213


Մ. Ս. Վահանյան, Մեծ հայրենադարձության կես դարը. ԲԵՀ 3 (90), Երևան 1996 թ., էջ 214-2161997/1

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 1967-1996. ԲԵՀ 1 (91), Երևան 1997 թ., էջ 1-2051997/2

Ս. Ա. Զաքարյան
Գրիգոր Տաթևացու ուսմունքը իշխանության և կառավարման մասին. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 3-14


Ալ. Ս. Ս արգսյան, Մանուկ Աբեղյանի հոլովական տեսության հարուցած բանավեճերի պատմությունից. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 15-27


Г. И. Кубатьян, После интермедиа (Эволюция взглядов Чаренца и Мандельштам) (Ինտերմեդիայից հետո (Չարենցի հայացքների էվոլյուցիան և Մանդելշտամը)). ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 28-43


Р. С. Казарян, Шедевр армянской классической лексикографии (Հայ դասական բառարանագրության գլուխգործոցր). ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 44-52


Կ. Ռ. Նահապետյան
Ամերիկայի հայկական համագումարի «կառավարական ծրագիրը» (1972-1982 թթ.). ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 53-65


Ա. U. Ղազարյան
Գիտական ճշմարտության մի ըմբռնման մասին. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 66-76


Ս. Ա. Գալստյան, Ժամանակակից հայերենի վերջածանցների համաժամանակյա դասակարգման մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 77-82


Э. Р. Гукасян, Статья В. Ланглуа «Турецкие армяне и резня в Тавре» (Վ. Լանգլուայի «Թուրքիայի հայերը և ջարդը Տավրոսում» հոդվածը). ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 83-102


Գ. Վ. Աբգարյան, Հայերը Շիլտբերգերի ուղեգրությունում. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 103-112


Г. К. Мирзоян
Вопрос о взаимоотношении души и тела в армянской философии XVII в. (Հոգու և մարմնի փոխհարաբերության հարցը XVII դ. հայ փիլիսոփայության մեջ). ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 113-117


Հ. Գ. Ավետիսյան, Արամուսի ամրաշինական համալիրները. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 118-124


Գ. Ե. Մխիթարյան, Մաքիավելու հասարակագիտական հայացքները. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 125-130


Ա. Ա. Սիմոնյան, Լ. Շանթի «Հին աստվածները» արևմտաեվրոպական հոգեբանական դրամայի զուգահեռներում. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 131-135


Ն. Ռ. Հակոբյան, Անձի ազգաբնորոշ սոցիալականացման առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 136-139


Ա. Ս. Ալեքսանյան
Քաղաքացիական հասարակության և պետության փոխհարաբերության հարցի շռւրջ. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 140-147


Ա. Ռ. Ավագյան, Տնտեսականից դեպի հումանիստականը մարդ-բնության փոխհարաբերությունում  . ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 148-150


Հ. Մ. Այվազյան, Հ. Օ. Գուրգենյանի «Սկզբունք բնալուծութեան» աշխատության տեղը քիմիական անվանակարգության պատմության մեջ. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 151-155


է. Պ. Սարգսյսյան, ժամանակի կարգը որպես ստորոգման դրսևորման միջոց (անգլերենի և հայերենի նյութի հիման վրա). ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 156-162


Ֆ. Ա. Ստեփանյան, Օտարաբան բայական կառույցները արդի հայերենում. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 163-168


Ա. Մ. Գլջյան, Ժամանակի հերոսուհու պատկերումը Հակոբ Պարոնյանի արձակ երկերում («Թատրոն» 1874-1877 թթ.). ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 169-173


Մ. Գ. Զաքարյան, Սիրո երգիչն ու փիլիսոփան. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 174-178


Ա. Ֆ. Ասատրյան, , Գ. Ս. Գոյունյան, Միջնորդների դերն ու ֆունկցիաներն արտաքին տնտեսակսւն գործունեության մեջ. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 179-183


Գ. Ե. Կիրակոսյան, Լանկ-Թամուրի արշավանքների և թուրքմենների իշխանության հետևանքները հայ ժողովրդի համար. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 184-189


Գ. Ա. Պետրոսյան, Ուսանողների ֆիզիկական պատրաստականության, առողջության և ուսման առաջադիմության հարցեր. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 190-194


Ա. Ա. Հարությունյան, Մ. Լալայան, Ցեղակրոն և Տարոնական շարժումները սփյուռքում 20-րդ դարի 30-ական թվականներին  . ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 195-197


Վ. Ս. Մաղալյան, Հայ մամուլի և գրատպության նվիրյալը. ԲԵՀ 2(92), Երևան 1997 թ., էջ 198-2041997/3

Ս. Ա. Զաքարյան
Կամքի ազատության հարցը XIII-XV դդ. հայ փիլիսոփայության մեջ. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 3-15


Ալ. Ս. Մարգարյան, Հոլովները ժամանակակից հայերենում. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 16-31


Էդ. Մ. Ջրբաշյան, Ա. Ս. Պուշկինը Ալեքսանդր Ծատուրյանի թարգմանությամբ և գնահատմամբ. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 32-41


Յու. Ս. Ավետիսյան
Արշակ Չոբանյան. կյանքի և ստեղծագործության ուրվագիծ (ծննդյան 125-ամյակը). ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 42-56


Լ. Գ. Բրուտյան
Պարզ նախադասությունները որպես ներակայման հարաբերակիցներ. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 57-60


Էդ. Ս. Մկրտչյան, Նախադասության կառուցվածքի առանձնահատկություններ գրաբարում. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 61-71


Ս. Ա. Գալստյան, «Խառը» («նախածանցավերջածանցավոր» և «բարդածանց») բաղադրությունները հայերենում. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 72-76


Ա. Ա. Մարության, Ոճագիտական մի քանի հասկացությունների մասին. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 77-88


Հ. Ղ. Միրզոյան
Ստեփանոս Դաշտեցու առաջին «Զրույց-բանավեճը». ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 89-100


Н. А. Гончар-Ханджян
Армянские классики в кругу интересов русского литературоведения (Письма П. Н. Беркова Т. С. Ахумяну) (Հայ դասականները ռուս գրականագիտության հետաքրքրությունների շրջանակում (Պ. Ն. Բերկովի նամակները Տ. Ս. Հախումյանին)). ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 101-111


Վ. Հ. Ղազարյան, Խորանների մեկնությունների արվեստագիտական նշանակությունը և նրանց վերաբերյալ գրականության տեսություն. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 112-128


Կ. Ա. Դոյմաջյան-Գրիգորյան, Հին և միջին ֆրանսերեն բառափոխառությունների հնչյունագրային յուրացումը կիլիկյան միջին հայերենում. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 129-137


Ս. Վ. Ղուկասյան, Արևմտահայերենի այո-ոչ հարցման հնչերանգի վերլուծության փորձեր. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 138-144


Գ. Ա. Մադոյան, Վահագնի առասպելի շուրջ. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 145-147


Ստեփան Ահյան (Փարիզ), Կույր հոր և իր տառապյալ որդիների առասպելական թեման և Քյորօղլին. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 148-153


Ն. Գ. Անտոնյան, Ավ. Իսահակյանի բանաստեղծական խոսքի պատկերավորման, արտահայտչականության մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 154-164


А. В. Авакян, Из истории художественных объединений в Армении (1920-ական թվականներին Հայաստանի գեղարվեստական միավորումների պատմությունից). ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 165-170


А. А. Максудян, Доходы и потребление городского населения Армении: 1993-1996 (Հայաստանի քաղաքային բնակչության եկամուտները և սպառումը՝ 1993-1996). ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 171-176


Մ. Մ. Թելունց, Մխիթար Գոշի իրավաքաղաքական ըմբռնումների շուրջ. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 177-185


Ա. Ֆ. Ասատրյան, , Գ. Ս. Գոյունյան, ՀՀ բանկային համակարգի արդի հիմնահարցերն ու դրանց լուծման անհրաժեշտությունը. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 186-188


Խ. Վ. Կազազյան, ՀՀ բանկային համակարգի և արտաքին առևտրի որոշ հիմնախնդիրներ 1993-1997 թթ. միջև ընկած ժամանակահատվածում. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 189-192


Վ. Ս. Մաղալյան, Թուրքալեզու հայ աշուղներ (Օսմանյան կայսրութիւն. XVI-XX դարեր), կազմող՝ Խ. Պ. Ամիրեան. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 193-199 

Վ. Ս. Մաղալյան, Հոբելյանական «Չարենցյան ընթերցումներ». ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 200-205 

Ա. Գ. Սարյան, Հայկական ուղեգրությունների մատենագիտություն. ԲԵՀ 3 (93), Երևան 1997 թ., էջ 206-213 1998/1

Կ. Ռ. Նահապետյան
Ամերկայի հայկական համագումարի «Հասարակական ծրագիրը» (1972-1982). ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 3-18 

Ա. Հ. Սիմոնյան
1920 թ. մայիսյան ապստամբությունը և նրա արձագանքները Զանգեզուրում. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 19-26 

Գ. Ա. Ղարիբյան, Հ. Ա. Մարզպանյան, Բնակչության եկամուտների և կենսամակարդակի փոփոխությունների միտումները Հայաստանում (1980 - 90 թթ.). ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 27-41 

И. Д. Стрельцова
Россия глазами поэтов Серебрянного века (опыт системного лингвистического анализа) (Ռուսաստանը Արծաթե դարի բանաստեղծների աչքերով (համակարգային լեզվաբանական քննության փորձ)). ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 56-69 

Ա. Հ. Պետրոսյան, Նորաբանությունները Վ. Փափազյանի «Հետադարձ հայացք» հուշագրության բառապաշարում. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 70-77 

Ժ. Դ. Խաչատրյան, Հերոդոտոսի՝ Հայաստանի վերաբերող մի վկայության մասին. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 78-83 

С. А. Есаян, Графическое искусство Урарту по материалам села Хараканц (Западная Армения) (Ուրարտուի գրաֆիկական արվեստը ըստ Խարականց (Գիիմլի) գյուղի նյութերի (Արևմտյան Հայաստան)). ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 84-95 

Վարդան Մատթէոսեան (Բուէնոս Այրես, Արգենտինա), Կոստան Զարեան և Լօրընս Տըռել Գորֆուի մեջ (1935-1937). ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 96-110 

Ա. Հ. Բախչինյան, Արտաշես Աբեղյանի նամակներն Արշակ Չոբանյանին. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 111-120 

Ա. Ա. Մաքսուդյան, Հայաստանում աղքատության կրճատման խնդրի լուծման ուղիների շուրջ. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 121-125 

Լ. Շ. Հովհաննիսյան, Հագուստների անվանումները գրաբարում. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 126-134 

Ե. Հ. Գևորգյան, Զարմանքի արտահայտումը հայոց շարժասության մեջ (բանասիրական ուսումնասիրություն). ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 135-151 

Մ. Պ. Մկրտումյան, Արտակարգ պայմաններում հոգեկարգավորման առանձնահատկությունները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով). ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 152-156 

Ս. Ա. Վարդանյան, Միքայել Միանսարյանցի մտորումները հայ երգարվեստի խնդիրների վերաբերյալ. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 157-160 

Ф. И. Тер-Мартиросов, Характер и этапы развития искусства Армении (VI в. до н. э. - IV в. н. э.) (Հայկական պետության մշակույթի բնույթը և փուլերը (մ. թ. ա. VI - մ. թ. IV դդ. )). ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 161-171 

Լ. Հ. Հովհաննիսյան, Թուրք-գերմանական համագործակցությունը Հայկական հարցում 1913-1916 թթ.. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 172-180 

Վ. Ռ. Գրիգորյան, Դարասկզբի հայ դրամատուրգիան և Լևոն Շանթի մուտքը. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 181-190 

Վ. Վ. Գաբրիելյան, Սեռամետության դրսևորումները անգլերենում. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 191-197 

Ռ. Խ. Քոչարյան, Փիլիսոփայությունը և իսկության խնդիրը. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 198-209 

Վ. Ս. Մաղալյան, Լևոն Մելիքսեթ-Բեկ, Հայերեն-վրացերեն բառարան. ԲԵՀ 1 (94), Երևան 1998 թ., էջ 210-214 1998/2

Ս. Ա. Զաքարյան
Իմացության տեսության հարցերը XIII-XV դարերի հայ փիլիսոփայության մեջ. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 3-15 

Ա. Հ. Սիմոնյան
Զանգեզուրի վրա կախված ռազմական ներխուժման սպառնալիքը Ադրբեջանում խորհրդային իշխանության հաստատման առաջին երկու ամիսներին. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 16-32 

Ս. Հ. Խաչատրյան
Վիլհելմ Դիլթայի պատմափիլիսոփայությունը որպես ճգնաժամային գիտակցությունը հաղթահարելու փորձ. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 33-42 

Ա. Ա. Բեքարյան, Կանադահայ գաղութի զարգացումը. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 43-53 

Ե. Հ. Գևորգյան, Ամոթի և անհարմարության շարժույթները հայոց շարժասության մեջ (բանասիրական ուսումնասիրություն). ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 54-64 

И. Д. Стрельцова
Теоритеческие взгляды А. А. Потебни на некоторые проблемы языка, языкового знака, значения (Ա. Ա. Պոտեբնյայի տեսական հայացքները լեզվի, լեզվական նշանի, նշանակության որոշ հիմնահարցերի վերաբերյալ). ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 65-70 

Դ. Ս. Գյուրջինյան, Արդի հայերենի վերջածանցակերպները. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 71-79 

Մ. Մ. Կարապետյան, , Է. Խ. Թեջիրյան, Էջեր XVII դարի վերջի Նոր Ջուղայի պատմությունից. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 80-96 

Գ. Հ. Կարապետյան, Ջավախքը 183-1930 թվականներին (բնակչություն և բնակավայրեր). ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 97-112 

Գ. Գ. Անանյան, Մովսես Խորենացու ավանդներով. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 113-117 

Ա. Ս. Մանուկյան
Հայաստանի զինվորականները ստալինյան բռնության տարիներին. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 118-128 

Դ. Հ. Միրզոյան, Արտադրության անդրազգայնացումը և Հայաստանի Հանրապետությունը. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 129-135 

Մ. Ս. Մելքումյան, Ձեռնարկատիրության ըմբռնման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 136-142 

Վ. Ս. Մաղալյան, Ախալցխայի «Շարժում» թերթը (1917-1918 թթ.). ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 143-156 

Էդ. Ս. Մկրտչյան, Ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնությունը գրաբարում (V դար). ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 157-166 

Դ. Ա. Դոյմաջյան-Գրիգորյան, Ֆրանսերենից ռուսերենի միջոցով կատարված բառափոխառությունները գրական արևելահայերենում. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 167-177 

Ս. Ռ. Կամսարական, Լոկալ կոնֆլիկտների «անլուծելիության» աշխարհաքաղաքական հիմքերը. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 178-189 

А. А. Маркаров
О некоторых политических последствиях президентской, парламентской и полупрезидентской демократий (Նախագահական, խորհրդարանական և կիսանախագահական ժողովրդավարությունների որոշ հետևանքների մասին). ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 190-196 

Մ. Պ. Մկրտումյան, Ետվնասվածքային վիճակների հոգեբանական բնութագրերը (1988-1994 թթ. ՀՀ ազգաբնակչության օրինակով). ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 197-204 

Ա. Վ. Բարխուդարյան, Փոքր բիզնեսը՝ որպես Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքային բարեփոխումների գործոն. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 205-210 

А. Г. Бахчинян, Ewa Balicka-Witakowska, La crucifié dans l'art éthiopien, recherches sur la survie de l'iconographiechrétienne de l'antiquité tardive, Warszawa-Wiesbaden, 1997 (Bibliotheca nubicaet aethiopica), 188 p.. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 211-212 

Վ. Ս. Մաղալյան, Գիտական նստաշրջան (նվիրված մեծանուն հայագետ, ակադ. Էդ. Աղայանի ծննդյան 85-ամյակին). ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 213-216 

Ա. Գ. Տեր-Զաքարյան, , Ս. Մ. Քացախյան, , Ռ. Մ. Հարությունյան, Պոլսահայերի տոհմածառերի ուսումնասիրություն. ԲԵՀ 2 (95), Երևան 1998 թ., էջ 216-221 1998/3

Կ. Ռ. Նահապետյան
Ամերիկայի հայկական համագումարի գիտակրթական և մշակութային գործունեությունը (1972-1982 թթ.). ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 3-13 

Ալ. Ս. Մարգարյան, Հոլովների լուսաբանությունը գրաբարի ինքնատիպ քերականություններում. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 14-30 

Յու. Ս. Ավետիսյան
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից. Պետրոս Դուրյան. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 31-45 

Լ. Շ. Հովհաննիսյան, Ուտելիք և ըմպելիք իմաստային խմբի բառերը գրաբարում. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 46-51 

Խ. Գ. Բադիկյան, Դարձվածային միավորները զանգվածային լրատվության միջոցներում. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 52-60 

Ժ. Դ. Խաչատրյան, Ուրարտա-հայկական պաշտամունքային առնչություններ. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 61-76 

Ա. Ա. Մարության, Նոր բառեր և նորաբանություններ. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 77-85 

Н. А. Гончар-Ханджян
Уильям Сароян в автохарактеристиках (Վիլյամ Սարոյանը ինքնաբնութագրմամբ). ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 86-92 

Հ. Ա. Ասմարյան, Իտալական ազատագրական շարժման հերոսների նամակները հայ ժողովրդին  . ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 93-97 

Ա. Գ. Հնձացյան, Իսպանիան հայ մատենագրության մեջ. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 98-104 

Ն. Բ. Պողոսյան
Հայերենի հոգնակիակազմ տեղանունները. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 105-113 

Լ. Վ. Հովհաննիսյան
Գևորգ Բարխուդարյանը` Շեքսպիրի թարգմանիչ. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 114-119 

Գ. Ա. Ղարիբյան, Գ. Ա. Գևորգյան, Ներդրումային ուղենիշի դերը ներդրումային գործունեության արդյունավետության գնահատման ընթացքում. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 120-125 

Է. Է. Մանուկյան, Փողի, տոկոսադրույքի և գների փոխհարաբերությունները ՀՀ տնտեսության մեջ. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 126-133 

Գ. Ա. Մելքումյան, Մովսես Բաղրամյանի մարդաբանական և պատմա-փիլիսոփայական հայացքները. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 134-144 

Ռ. Հ. Համբարձումյան, Հայոց բանակի գաղափարը «Որոգայթ փառացում» («Որոգայթ փառացի» 225-ամյակի առթիվ). ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 145-149 

Մ. Մ. Թելունց, «Իրավական պետություն» սկզբունքը և հայ իրավաքաղաքական միտքը XVIII դարի II կեսին. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 150-154 

Էդ. Ս. Մկրտչյան, Հետադաս որոշչի գործածությունը գրաբարում. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 155-166 

Լ. Լ. Խաչատրյան, Ղևոնդ Վարդապետի «Պատմութիւն» երկի բառային նորակազմությունները (բառաբարդման կաղապարներ). ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 167-170 

Р. В. Шубин, О некоторых характеристиках пространственных отношений в «Уроках Армении» Андрея Битова (Տարածական հարաբերությունների մի քանի բնութագրիչ կողմերը Անդրեյ Բիտովի «Հայաստանի դասերում»). ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 171-181 

Հ. Մ. Այվազյան, Հայերեն մետաղանունների ծագումնաբանության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 182-192 

Մ. Հ. Փոլադյան, Հայերենի հոմանիշների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 193-195 

Ե. Լ. Հարությունյան, Չափածո տապանագրերը որպես սգո երգերի վիմագիր տարատեսակ. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 196-202 

Վ. Ա. Դիլոյան, Նորայր Սարուխանյան, Հայկական հարցը մինչխորհրդային հայ հասարակական-քաղաքական մտքի և պատմագրության մեջ. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 203-207 

Վ. Ս. Ներսիսյան, Անմնացորդ նվիրում. ԲԵՀ 3 (96), Երևան 1998 թ., էջ 208-209 
1999/1

Ս. Ա. Սարգսյան, Ազատության հիմնախնդիրը XIX դարի հայ փիլիսոփայական-հասարակական մտքի մեջ. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 3-8 

Ա. Ս. Ղազարյան, Հարաբերական և բացարձակ ճշմարտություն. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 9-14 

Լ. Մ. Խաչատրյան, Գունանուն բաղադրիչով համեմատություն-դարձվածային միավորներն արդի հայերենում. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 15-21 

Ն. Հ. Դիլբարյան
Տեղանվանահիմքերը որպես արտալեզվական և լեզվական գործոնների հանրագումար. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 22-25 

Ա. Գ. Բախշյան (Փարիզ), Կերպ և կերպիմաստներ. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 26-29 

Ե. Հ. Գևորգյան, Արհամարհանքը հայոց շարժասական հոմանիշության մեջ. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 30-36 

Н. К. Гончар-Ханджян
Ритмомелодика поэтического текста и "песня без слов" Верлена в переводах русских поэтов (Բանաստեղծական տեքստի ռիթմամեղեդայնությունը և Վեռլենի «անբառ երգը» ռուս բանաստեղծներիթարգմանություններում). ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 37-44 

Т. М. Геворкян, Портрет Андрея Белого в очерке М. Цветаевой "Пленный дух" (Անդրեյ Բելիի դիմանկարը Մ. Ցվետաևայի «Գերյալ ոգի» հուշապատումում). ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 45-60 

Հ. Գ. Մանուչարյան
Հայ քաղաքագիտական մտքի պատմության պարբերացման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 61-69 

С. С. Арзуманян, О развитии техники искусства (Արվեստի տեխնիկայի զարգացման մասին). ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 70-80 

Պ. Հ. Հովհաննիսյան
Հակոբ Մանանդյանի աշխատությունների օտարալեզու թարգմանությունների պատմությունից. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 81-85 

Ս. Ս. Վարդանյան, Միքայել Միանսարյանցի հարցարանի մշակութաբանության արժեքը. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 86-87 

Հ. Հ. Թամրազյան, Խոսրով Անձևացու գրական ժառանգության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 88-93 

Ա. Խ. Վարդանյան, Հայաստանի գյուղացիության տնտեսական հզորությունը բնութագրող ցուցանիշների համահարաբերակցական կապերի վերլուծություն (1922 թ.). ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 94-105 

Շ. Մ. Մինասյան, Հաղորդակցական դարձվածները Ղարաբաղի բարբառում. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 106-112 

Հ. Ս. Ալվրցյան, Վարդի և սոխակի խորհրդանիշները հայ միջնադարյան տաղերգության մեջ. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 113-125 

Ռ. Ա. Միրումյան, «Ազգ-պետություն» հարաբերակցությունը Ստեփանոս Նազարյանի պատմափիլիսոփայության մեջ. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 126-132 

Հ. Գ. Զատիկյան, Կարինի նահանգի Կամախ գավառը. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 133-141 

Հ. Ժ. Հովհաննիսյան, Ի. Ի. Շոպենի աշխատությունների գնահատման հարցի շուրջը. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 142-148 

Ա. Ն. Հայրունի
Դր. Յոհաննես Լեփսիուսի «Գերմանական առաքելությունն Արևելքում» կազմակերպությունը և Հայաստանը. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 149-156 

Ա. Ս. Մանուկյան, Հայաստանի բանվոր-ծառայողները և գյուղացիությունը ստալինյան բռնությունների զոհ. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 157-163 

Դ. Ն. Սարգսյան, Ուրարտուի բնակավայրերի տիպերը և նրանց բնակչության սոցիալական կազմը. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 164-169 

Ա. Հ. Մուշեղյան, Ստուգաբանական դիտարկումներ. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 170-171 

Ս. Վ. Ղուկասյան, Հնչերանգի որոշ ըմբռնումներ ժամանակակից լեզվաբանության մեջ. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 172-179 

Հ. Ս. Եսայան, Իջևան-Տավուշի գունազարդ, դրվագած և դաջազարդ խեցեղենի մասին. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 180-185 

Վ. Ս. Մաղալյան, Ժամանակակիցները Դերենիկ Դեմիրճյանի մասին, կազմեց և առաջաբանը գրեց՝ Գ. Մադոյան, Երևան 1997. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 186-191 

Ա. Վ. Գրիգորյան, Տուրիզմի ու հանգստի ինդուստրիայի զարգացման հեռանկարները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում. ԲԵՀ 1 (97), Երևան 1999 թ., էջ 192-194 1999/2

Ա. Ս. Ալեքսանյան
Ցիվիլիարխիայի դարաշրջանը. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 3-9 

Լ. Շ. Մարգարյան, , Մ. Վ. Մկրտչյան, Արդարության գաղափաարը և դրա իրացումը տնտեսական կյանքում. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 10-18 

Զաքարիա քհն. Սարիբեկյան, Ժամանակի պերպերյանական ըմբռնման գործնական նշանակությունը. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 19-26 

Լ. Հ. Շաքարյան, О политике вне политики (или об иных нравственных параметрах политики) (Քաղաքականության մասին քաղաքականությունից դուրս (կամ քաղաքականության բարոյական այլ չափումների մասին)). ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 27-35 

Վ. Մ. Վարդանյան, Պապ թագավորի եկեղեցական քաղաքականության շուրջ. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 36-43 

Մ. Պ. Մկրտումյան, 1987-1998 թթ. ՀՀ ազգաբնակչության սոցիալ-հոգեբանական փոփոխությունների բնորոշ փուլերն ու առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 44-52 

Վ. Մ. Թանգամյան, «Մթնշաղի անուրջների» գեղագիտական-գաղափարական համակարգը և իդեալը. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 53-62 

Մ. Ռ. Անդրեևա, Пушкинские мотивы в стихотворной "Армении" О. Мандельштама (Պուշկինյան մոտիվները Օ. Մանդելշտամի «Հայաստան» բանաստեղծական շարքում). ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 63-70 

Ն. Կ. Գոնչար-Խանջյան
"Зимний вечер" Пушкина и Туманяна ("Музыка" оригинала и перевода) (Պուշկինի և Թումանյանի «Ձմեռվա իրիկունը» (բնագրի և թարգմանության«երաժշտությունը»)). ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 71-79 

Կ. Մ. Մխիթարյան, Пушкин в восприятии Марины Цветаевой (Ա. Ս. Պուշկինը Մարինա Ցվետաևայի ընկալմամբ). ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 80-85 

Ա. Ս. Աբրահամյան
Հնչյունը որպես լեզվական միավոր. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 86-98 

Ի. Գ. Ղարիբյան, Հայաստանում հայտնաբերված կավե ծխամորճների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 99-107 

Գ. Ս. Ղազինյան
Конституционные принципы судопроизводства и их воплпщение в новом УПК Республики Армения (Դատավարության սահմանադրական սկզբունքները և դրանց դրսևորումը ՀՀ նոր քրեական դատավարության օրենսգրքում). ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 108-125 

Ք. Ռ. Ավագյան, Թուրքիո հայոց պատրիարքարանի դիվանի մի քանի փաստաթղթեր ԱՄՆ-ի հայ գաղութի վերաբերյալ. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 126-138 

Ն. Գ. Սարգսյան, Քր. Կարա-Մուրզայի «Ջան Գյուլում» ֆեերիան. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 139-149 

Վարդան Մատթէոսեան (Պուէնոս Այրես), Էջեր Կոստան Զարեանի նամականիէն. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 150-157 

Է. Ս. Մկրտչյան, Հատկացուցչի և հատկացյալի համաձայնությունը գրաբարում. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 158-168 

Գ. Կ. Խաչատրյան, Գրաբարի հարադրավոր պատճառական բայերը և նրանց արժույթը. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 169-180 

Հ. Հ. Թամրազյան, Սաղմոսների մեկնությունները Նարեկյան դպրոցի գրական ավանդույթում. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 181-190 

Գ. Ս. Գևորգյան, Հայաստանի տնտեսության իրական հատված ներդրումների մուտքիապահովման հնարավոր ուղիները. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 191-193 

Վ. Հ. Սարգսյան, Բնապատկերների տիպաբանական զարգացումը Աբովյանի և Ռաֆֆու երկերի սյուժեներում. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 194-198 

Կ. Ռ. Պապոյան, Աշխարհականացման միտումները XII դարի հայ մշակույթում. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 199-205 

Հ. Կ. Գաբրիելյան, Թ. Հակոբյան, Ստ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Բարսեղյան, Հայաստանի և հարակից շրջաններիտեղանունների բառարան. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 206-208 

Ա. Հ. Սարգսյան, , Ս. Ա. Սարգսյան, Ս. Ա. Զաքարյան, Մարդու հիմնահարցը 13-15-րդ դարերի հայ փիլիսոփայության մեջ. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 209-211 

Մ. Ա. Վարդանյան, Հայագիտությունը «Էջմիածին» ամսագրի էջերում (նվիրվում է ամսագրի հրատարակության 55-ամյակին). ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 212-221 

Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Լենդրուշ Արշակի Խուրշուդյան. ԲԵՀ 2 (98), Երևան 1999 թ., էջ 222-224 1999/3

Էդ. Մ. Ջրբաշյան, Բանաստեղծական եռագրություն. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 3-6 

Հ. Ա. Մարզպանյան, , Ա. Մ. Կիրակոսյան, Հայաստանի Հանրապետությունում հարկային քաղաքականության բարեփոխումների սոցիալական ուղղվածության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 7-16 

Ա. Հ. Սիմոնյան
1921 թ. փետրվարյան ապստամբության հաղթանակի ու պարտության արձագանքները Զանգեզուրում. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 17-28 

Ս. Ս. Նազարյան, Երևանի առաջին պարբերականը՝ «Պսակ» շաբաթաթերթը (լույսընծայման 120-ամյակի առթիվ). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 29-35 

Ե. Գ. Գևորգյան, Լռեցման հայոց շարժույթները. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 36-41 

Հ. Ղ. Միրզոյան
Монтескье об армянах (Մոնտեսքյոն հայերի մասին). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 42-47 

Ա. Ա. Մարության, Գիտական ոճը և նրա լեզվական հատկանիշները. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 48-55 

Ս. Ա. Վարդանյան, Միքայել Միանսարյանցի դերը հայ բանագիտության սկզբնավորման գործում. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 56-61 

Լ. Շ. Հովհաննիսյան, Թռչունների իմաստային խումբը գրաբարում (իմաստագործառական և բառակազմական քննություն). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 62-67 

Դ. Ս. Գյուրջինյան, «Փոքր և անբարետես կացարան» նշանակող բառերը հայերենում (իմաստային-բառակազմական քննություն). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 68-73 

Ի. Դ. Ստրելցովա
Вильгельм фон Гумбольдт о языке, языковом значении, слове (Վիլհելմ ֆոն Հումբոլդտը լեզվի, լեզվական նշանակության, բառի մասին). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 2000 թ., էջ 74-79 

Մ. Ա. Տոնյան
Эгоцентрический компонент семантики обобщенных местоимений английского языка (Անգլերենի ընդհանրական դերանունների եսակենտրոն իմաստային բաղադրիչը). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 80-87 

Շ. Հ. Պարոնյան
Փոխներգործական իրողության գործառույթները կապակցված խոսքում («No» անբայ արտահայտության օրինակով). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 88-93 

Ա. Խ. Վարդանյան, Հայաստանի գյուղացիության ներքին կառուցվածքն ըստ տնտեսական հզորության (1922 թ.). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 94-105 

Գ. Ս. Սեդրակյան, Հայաստանը աշխատանքի միջազգային բաժանման ներկա համակարգում. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 106-114 

Ս. Ե. Մարկոսյան, Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները (ՕՈՒՆ) ՀՀ տնտեսությունում. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 115-126 

Հ. Ջ. Ղահրամանյան, Գնաճի կառավարման և դրսևորման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 127-133 

Ա. Վ. Բարխուդարյան, Փոքր և միջին ձեռնարկությունների աջակցման պետական քաղաքականության տնտեսական հիմնավորումը. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 134-140 

Մ. Հ. Ադիլխանյան, ՀՀ բանկային մենեջմենթի հիմնահարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 141-145 

Ա. Հ. Շահբազյան, Ներգոյական հոլովը հայերենում. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 146-152 

Տ. Գ. Մանուկյան, Ներկա գործաբանական իմաստները պայմանական ասույթներում. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 153-158 

Ա. Ս. Հովհաննիսյան, Present Perfect - Past Indefinite ժամանակաձևերի փոխհարաբերության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 159-161 

Ն. Գ. Անտոնյան, Ավ. Իսահակյանի բանաստեղծական խոսքի ձևաբանական առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 162-171 

Ա. Ս. Քամալյան
Եսենինի չափածոյի պատկերավորման միջոցների թարգմանությունը. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 172-184 

Գ. Մ. Թադևոսյան
Հայ ընտանիքի անցյալը, ներկան և ապագան (սոցիոլոգիականվերլուծություն). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 185-189 

Ն. Ն. Գոմարտելի (Թբիլիսի), Անգլիայի հասարակական-քաղաքական մտքի պատմությունից (Ռոբերտ Կրոուլի). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 190-193 

Մ. Ի. Սուրմավա (Թբիլիսի), Ռիչարդ դը Բերին՝ հանրահայտ գրասերը XIV դարի Անգլիայում. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 194-196 

Ա. Գ. Մադոյան, Գալուստ Տեր-Մկրտչյան, Հայագիտական ուսումնասիրություններ, գիրք Բ: Աշխատասիրությամբ Պ. Հ. Հակոբյանի. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 197-198 

Վ. Ա. Խաչատրյան Հ. Գ. Զաքարյան, Աստրախանի Աղաբաբյան հայոց ուսումնասիրությունը (1809-1918 թթ.). ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 199-200 

Վ. Ս. Մաղալյան, Երևանի պետական համալսարանի հոբելյանը. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 201-216 

Ա. Կ. Եղիազարյան, Էդվարդ Ջրբաշյանի հիշատակին. ԲԵՀ 3 (99), Երևան 1999 թ., էջ 217-218 2000/1

Հ. Հ. Ֆելեքյան, . «Բանբերի» 100-րդ թողարկումը. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 3-4 

Է. Ա. Զոհրաբյան, Իրադրությունն Անդրկովկասում և հակահայկական շարժումները Սուրմալուի և Երևանի գավառներում (1917 թ. հոկտ.-1918 թ. փետրվար). ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 5-27 

Գ. Բ. Ջահուկյան, Հայերենի «Աստ» արմատը. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 28-29 

Գ. Կ. Խաչատրյան, Գրաբարի ներգործական սեռի հարադրավոր բայերի խնդրառական արժույթը. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 30-36 

Լ. Կ. Եզեկյան
Հնչյունն (հնչույթ) իբրև ոճույթ. հնչյունների ոճական արժեքը. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 37-46 

Ռ. Կ. Սաքապետոյան
Հոդակապը արդի հայերենում. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 47-51 

Ա. Լ. Սարգսյան, Ժխտման շարահյուսական արտահայտությունը ժամանակակից հայերենում. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 52-55 

Հ. Մ. Խաչիկյան
Պատժի նպատակների հիմնախնդիրները քրեական իրավունքում. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 56-63 

Հ. Գ. Ղարախանյան, Ծայրահեղ անհրաժեշտությունը որպես արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանք. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 64-72 

Հ. Ղ. Միրզոյան
Արդյո՞ք ամբողջական աշխատություն է «Պատճառ սահմանաց գրոցն»-ը (տպագրվում է հեղինակի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 73-91 

Ալ. Ս. Մարգարյան, Բայի եղանակների արժեքավոր ուսումնասիրություն. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 92-103 

Ս. Ս. Պետրոսյան
Դավիթ Անհաղթ. փիլիսոփայությունը որպես հոգու խնամք. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 104-109 

Տ. Է. Մալումյան, Հայոց ցեղասպանության թեման ամերիկյան գրականության մեջ. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 110-114 

Ս. Ա. Եսայան, Урартская скульптура (Ուրարտուի քանդակագործությունը). ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 115-122 

Պ. Լ. Ղազարյան (ք. Յակուտսկ), Из истории ссылки армян в Якутию в начале XX в. (XX դարասկզբին հայերին Յակուտիա աքսորելու պատմությունից). ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 123-128 

Ռ. Վ. Շուբին, Культурные символы в "Уроках Армении" А. Битова (Մշակութային խորհրդանիշները Ա. Բիտովի «Հայաստանի դասերում»). ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 129-139 

Մ. Մ. Թելունց, Պետության մոդելը ըստ «Որոգայթ Փառաց»-ի. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 140-148 

Զ. Ս. Թոքմաջյան
Ինստիտուցիոնալ ժողովրդավարացման գործընթացները Հայաստանում. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 149-151 

Գ. Կ. Կարապետյան, Конституционное право-теоритеческая и нормативная основа конституционного правосудия (Սահմանադրական իրավունք. տեսական և նորմատիվային առանձնահատկություններ). ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 152-158 

Ա. Գ. Մինասյան, ՀՀ արժեթղթերի շուկայի զարգացման հիմնահարցերի շուրջ. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 159-167 

Լ. Ն. Գալստյան, Արդի արևմտահայերենի բայական մի քանի զուգաձևություններ. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 168-178 

Ջ. Ա. Բառնասյան, «Այժմ» հասկացության բառանվանումները հայերենի խոսվածքներում. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 179-183 

Դ. Ս. Ամիրյան, Փոքր բիզնեսին առնչվող հոգեբանական խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 184-189 

Ս. Խ. Գալոյան, Քվանտային ռեալությունը և կոպենհագենյան մեկնաբանությանդժվարությունները. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 190-195 

Գ. Ա. Մելքումյան, Հայաստանի սահմանադրություն (նախագիծ). «Որոգայթ փառաց», 1773 թ.: Գրաբարից ռուսերեն թարգմանեց Ա. Բ. Խաչատուրյանը, Մոսկվա, 1998 թ.. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 196-198 

Լ. Զ. Անանյան, , Ա. Հ. Արշակյան, Կիրակոսյան Գ. Ե., Ղուշչյան Հ. Բ., Տիգրանյան Ի. Տ., Տնտեսագիտական բացատրական բառարան. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 199 

Վ. Ս. Մաղալյան, Յու. Ս. Ավետիսյան, «Անահիտ» հանդեսը. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 200-203 

Լ. Ս. Հովսեփյան
Գևորգ Ջահուկյան. ԲԵՀ 1 (100), Երևան 2000 թ., էջ 204-206 2000/2

Է. Ա. Զոհրաբյան, Ազգամիջյան կռիվները Շարուր-Նախիջևանում (1918 թ. փետրվար-ապրիլ). ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 3-21 

Ա. Ա. Ավագյան
Ազգային վարքագծի պատկերման հորձանուտում. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 22-28 

Մ. Գ. Ջանփոլադյան
Եղիշե Չարենցը Պուշկինի թարգմանիչ. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 29-41 

Ա. Ա. Տեր-Մինասյան, Հովհաննես Շիրազի հայրենասիրական քնարի աշխարհայացքային շերտերը. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 42-55 

Լ. Շ. Հովհաննիսյան, «Կենցաղային իրեր» իմաստային խմբի բառերը գրաբարում. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 77-83 

Շ. Ա. Ստեփանյան, Հոգնակի թվի կազմությունը և հոլովման համակարգը «Շտեմարանի» աշխարհաբար հատվածներում. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 84-92 

Ա. Ս. Ղազարյան
Գիտական տեսության պրակտիկ հիմնավորվածությունը որպես գիտելիքի ճշմարտության չափանիշ. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 93-99 

Ի. Գ. Ղարիբյան, Լոռի քաղաք-ամրոցի միջնադարյան բաղնիքները. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 100-110 

Ե. Հ. Գևորգյան, Բարեկամության զգացման արտահայտումը հայոց շարժասության մեջ (բանասիրական ուսումնասիրություն). ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 111-121 

Ռ. Գ. Սաղաթելյան
Բարբառային բառերի գործածությունը հայերենի զարգացման տարբեր փուլերում. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 122-130 

Հ. Ն. Շափաղաթյան
Քաղաքական սոցիալականացումը որպես անհատի քաղաքական մասնակցության հիմք. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 131-140 

Գ. Ս. Հարությունյան
Հայոց կաթողիկոսության տեղագրական կազմակերպման խնդիրները ԺԳ դարի երկրորդ կեսին. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 141-148 

Ս. Հ. Ղազարյան, Հայ-թուրքական հարաբերությունները և հայկական հարցը 1918 թ. հունիս-հոկտեմբեր ամիսներին. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 149-159 

Ջ. Ա. Բառնասյան, «Առավոտ» հասկացության արտահայտությունները հայերենի բարբառներում (իմաստագործառական-ծագումնաբանական քննություն). ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 160-166 

Ս. Ս. Քոշաթաշյան, Ժողովրդախոսակցական բառաշերտերը Հր. Մաթևոսյանի «Ծառերը» ժողովածուում. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 167-173 

Գ. Լ. Գրիգորյան, Ժխտումը բայական համակարգում. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 174-180 

Ա. Վ. Գալստյան, Երկխոսության կառուցվածքը. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 181-187 

Հ. Ա. Ղուկասյան, , Գ. Ղ. Ղուկասյան, Գերմաներենի անցյալի անորոշի (Infinitiv II) դրսևորումները բաղարկություններում. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 188-192 

Ա. Հ. Հակոբյան, Վարդան Մախոխյանի ստեղծագործական գործունեության առաջին փուլը (1894-1904). ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 193-200 

Ա. Ս. Աթանեսյան
Հայ մինչհեղափոխական քննադատությունը Մ. Ե. Սալտիկով-Շչեդրինի մասին. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 201-208 

Լ. Ա. Ավետիսյան, Գեղագիտական հայացքների դրսևորումները Չրաքյանի նամակներում. ԲԵՀ 2 (101), Երևան 2000 թ., էջ 209-218 

Հ. Վ. Բելթաձե-Խինիկաձե (ք. Բաթում), Լոնդոնի մերսերների միության պատմությունից. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 219-222 

Վ. Ե. Հովսեփյան
Սեփականաշնորհման մեխանիզմի կատարելագործման մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 223-225 

Լ. Հ. Մնացականյան
Ռ. Էլոյան, Երվադ Օտյանի քաղաքական երգիծանքը, Երևան, 1999. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 226-229 

Մ. Մ. Հերունի-Սարգսյան, Սիամանթոյի «Ես երգելով կուզեմ մեռնիլ» բանաստեղծությունը ռուսերեն. ԲԵՀ 2 (102), Երևան 2000 թ., էջ 230-233 2000/3

Է. Ա. Հարությունյան
Տրանսֆորմացիոն գործընթացների ազգային գործունեական առանձնահատկությունները (իրադրային վերլուծություն). ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 3-15 

Հ. Բ. Ղուշչյան, ՀՀ տնտեսական անվտանգության հիմնահարցերը. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 16-26 

Ս. Ա. Զաքարյան
Եզնիկ Կողբացու երկը իբրև զրվանականության ուսումնասիրության աղբյուր. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 27-33 

Ս. Ա. Պետրոսյան
Մահվան և կյանքի իմաստի հիմնախնդիրը Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության մեջ. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 34-44 

Կ. Բ. Աղաբեկյան
Հակոբ Օշականի «Ծակ Պտուկը» վեպը. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 45-61 

Հր. Գ. Շաքարյան, , Լ. Հր. Շաքարյան, Нравственно-методологические аспекты политического диалога (Քաղաքական երկխոսության բարոյամեթոդաբանական տեսանկյունները). ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 62-69 

Ս. Ա. Գալստյան, Բառակազմական (ձևակազմական) հիմքի հասկացության ըմբռնման շուրջ. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 70-74 

Ալ. Ա. Մանուչարյան, Ոճական տարբերություններ նախնադարյան կերպարվեստում. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 75-83 

Ն. Պ. Վարդանյան
Ֆրեդերիկ Միստրալի և Արշակ Չոպանյանի նամակները. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 84-88 

Թ. Ռ. Վարդանյան, Թաթարական ազգայնամոլության դրսևորումներն Անդրկովկասում 20-րդ դարի առաջին տասնամյակում. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 89-97 

Գ. Կ. Խաչատրյան, Գրաբարի զուգաբայական հարադրությունների արժութային դասակարգումը. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 98-1004 

Դ. Ս. Գյուրջինյան, Հայերենի բառակազմորեն «ամուլ» բուսանունների մասին (ըստ գրաբարի և միջին հայերենի նյութի). ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 105-109 

Օ. Ս. Վարդազարյան
Մեկնողական ընթերցանությունները և Փիլոն Ալեքսանդրացու երկերի հայերեն մեկնությունները. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 110-118 

Զ. Ա. Երվանդյան, Հ նախահավելականի արտահայտությունը Ղարաբաղի բարբառում. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 119-124 

Գ. Լ. Գրիգորյան, Ժխտման արտահայտությունը բառային համակարգում. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 125-132 

Ալ. Ա. Մակարյան
Բեկորներ Հակոբ Պարոնյանի կյանքից. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 133-142 

Ս. Գ. Սրապիոնյան
Ցեղային ոգու նկարագրի որոնումները Խ. Դաշտենցի «Ռանչպարների կանչը» վիպասքում. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 143-148 

Տ. Է. Մալումյան, Հայոց ցեղասպանության հետևանքների արտացոլումը ամերիկյան գրականության մեջ. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 149-155 

Ե. Ժ. Մնացականյան, Հոգևորականների կերպավորման սկզբունքները հինգերորդ դարի պատմագրության մեջ. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 156-165 

Գ. Բ. Մեղրյան, «Քաղաքացիական հասարակություն» հասկացության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 166-170 

Հ. Ա. Դեմոյան, Թուրքիան, կենտրոնասիական հանրապետությունները և համաթուրքական առաջին գագաթաժողովը (1991-1993 թթ.). ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 171-177 

Վ. Ռ. Ագլյան
Россия и грузино-абхазское противостояние (1992-1994 гг.) (к хронологии вооруженного конфликта) (Ռուսաստանը և վրաց-աբխազական դիմակայությունը 1992-1994 թթ. (զինված հակամարտության ժամանակագրության շուրջ)). ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 178-191 

Յու. Ս. Ավետիսյան
Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերեն-արևելահայերեն ուղղախոսական-բացատրական բառարան. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 192-196 

Ա. Ռ. Մխիթարյան, Նշխարքներ Իջևանի շրջանի բանավոր ավանդություններից. ԲԵՀ 3 (102), Երևան 2000 թ., էջ 197-199 2001/1

Հ. Ա. Գևորգյան, Դիտողություններ պատմության փիլիսոփայության առարկայի մասին. Կանտից մինչև նորականտականություն. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 3-25 

Հր. Գ. Շաքարյան, Անձնայինը և վերանձնայինըստեղծագործականում. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 26-35 

Գ. Տ. Խրլոպեան (Փասադենա), Հայաստանը տարածաշրջանի ջահակիր. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 36-46 

Վ. Ս. Ներսիսյան, Արվեստի և գրականության տեսության հարցերը V-X դդ. հայ մատենագիտության մեջ. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 47-59 

Հ. Ա. Հարոյան, Հավատ-բանականություն փոխհարաբերության նարեկյան ըմբռնումը. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 60-71 

Ա. Գ. Մադոյան, Հայաստանն ու հայկականը օտար ուղեգիրների ընկալմամբ (ԺԳ-ԺԷ դդ.). ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 72-83 

Ն. Կ. Գոնչար-Խանջյան
Напевный стих и возможностиперевода (О русских переводах из лирики В. Терьяна) (Երգեցիկ բանաստեղծությունը և թարգմանության հնարավորությունները (Վ. Տերյանից կատարած ռուսերեն թարգմանությունների մասին)). ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 84-95 

Տ. Մ. Գևորգյան, Портрет Осипа Мандельштама в стихах Марины Цветаевой (Օսիպ Մանդելշտամի դիմանկարը Մարինա Ցվետաևայի բանաստեղծություններում). ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 96-104 

Զաքարիա քհն. Սարիբեկյան, Շահան Պերպերյանի գեղագիտական հայացքները. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 105-110 

Ա. Ս. Ղազարյան
Գիտական ճշմարության ներկառուցվածքային չափանիշների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 111-119 

Բ. Խ. Մեժունց, Լեզվական հնագույն երևույթների ուսումնասիրմանուղղվածությունը. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 120-128 

Հր. Ղ. Միրզոյան
Հայ բառարանագրության չգնահատված հուշարձան. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 129-142 

Ալ. Ա. Մանուչարյան, Սպորտային թեման ժայռապատկերներում. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 143-149 

Շ. Ա. Ստեփանյան, Դերանվանական համակարգը «Շտեմարան» ամսագրում. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 150-157 

Ս. Հ. Հովհաննիսյան, Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների մեկնաբանության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 158-166 

Հ. Վ. Հովհաննիսյան
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ներուժը Հայաստանի Հանրապետությունում. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 167-171 

Մ. Ռ. Եղիազարյան
Անցումային շրջանում ՀՀ բնակչության կառուցվածքի և զբաղվածության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 172-180 

Է. Ա. Ավետյան, Ուղենշային պայուսակի դերը ներդրումային գործունեության արդյունավետության գնահատման գործընթացում. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 181-186 

Ա. Ս. Բաղդասարյան
Առկայացման գործընթացը և դրա համալիր մոդելավորման փորձ. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 187-193 

Ն. Վ. Ներսիսյան
Շարահյուսական դարձույթների ոճական արժեքը Ա. Բակունցի պատմվածքներում. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 194-202 

Ն. Խ. Մարգարյան, Տիեզերական սիրո երգիչները՝ Հայնրիխ Հայնե և Ավետիք Իսահակյան. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 203-206 

Թ. Լ. Հայրապետյան
Կոնստանդին Մելիք-Շահնազարյանի (Տմբլաչի Խաչան) սոցիալ-քաղաքական սատիրան. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 207-212 

Հ. Մ. Ավետիսյան, Ռ. Ս. Ղազարյան, Գրաբարի բառարան, հ. հ. Ա, Բ, Երևան, 2000. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 213-216 

Ա. Ռ. Ավագյան
Ընդերքի ռեսուրսների քարտեզագրման և շրջանացման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (103), Երևան 2001 թ., էջ 217-219 

2001/2

Է. Ա. Զոհրաբյան, Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականությունը Շարուր-Նախիջևանի հարցում 1919 թ. առաջին ամիսներին. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 3-22 

Գ. Ա. Սողոմոնյան
Հասարակական հարաբերությունների անհատականացման և տիպականացման առանձնահատկությունները անցումային հասարակությունում. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 23-33 

Հ. Ա. Մարզպանյան, , Գ. Ս. Գոյունյան, Անցումային շրջանում սոցիալ-տնտեսական զարգացման պետական կառավարման անհրաժեշտության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 34-41 

Ս. Ա. Զաքարյան
Միջնադարյան փիլիսոփայության մեջ ընդհանուրի և անհատի առաջնության հարցի մեկնաբանման շուրջ. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 42-51 

Գ. Մ. Քեռյան
Բազմակուսակցության հաստատումը Հայաստանի Հանրապետությունում 1990-2000 թթ. (պատմա-քաղաքագիտական ակնարկ). ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 52-62 

Յու. Ս. Ավետիսյան
Պետրոս Դուրյանը և արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի գեղարվեստականացումը (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 63-78 

Կ. Մ. Մխիթարյան
Человек в поздней лирике Н. Заболоцкого (Մարդը Ն. Զաբոլոցկու ուշ շրջանի քերթվածքներում). ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 79-90 

Ռ. Խ. Մաթևոսյան, Проблемы глобализации и экономическая интеграция в Латинской Америке (Գլոբալիզացիայի հիմնախնդիրները և տնտեսական ինտեգրացումը Լատինական Ամերիկայում). ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 91-96 

Ս. Ա. Գալստյան, Միջանկյալ հիմքերը ժամանակակից հայերենի բառաձևային հարացույցներում. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 97-101 

Վարդան Մատթեոսեան (Նիւ Ճըրզի, ԱՄՆ), Հայկական հնագոյն դրամներ եւ նորագոյն «մեկնաբանություններ». ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 102-106 

Հ. Լ. Զաքարյան, Անվան խորհրդանշանային, հայտանշանային և մեկուսացնող գործառույթների շուրջ. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 107-112 

Ջ. Ա. Բառնասյան, Վաղը, վաղը չէ մյուս օրը ժամանականիշների արտահայտությունները հայերենի բարբառներում (իմաստագործառական-ծագումնաբանական քննություն). ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 113-117 

Լ. Ս. Արզումանյան, Պարույր Սևակի «Լուսին» պոեմը. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 118-122 

Ս. Վ. Գասպարյան, Յուսուֆ Իդրիսի «Ճանապարհորդություն» պատմվածքը. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 123-127 

Գ. Վ. Բաղդասարյան, Գնագոյացման պետական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 128-138 

Մ. Ռ. Եղիազարյան
Քողարկված գործազրկությունը որպես անցումային տնտեսության երևույթ. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 139-146 

Ա. Ն. Բաբայան, Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 147-154 

Ս. Մ. Քառյան, Երկիշխանության հիմնահարցը հայ պատմագրության մեջ (1917 թ. փետրվար-հոկտեմբեր). ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 155-160 

Ա. Բ. Շահնազարյան, Հայ-վրացական հարաբերությունները 1990-ական թվականների սկզբներին. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 161-165 

Ա. Գ. Ճուղուրյան, Նորամուծությունների իրականացման սկզբունքային առանձնահատկությունները ՀՀ-ում. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 166-170 

Մ. Մ. Հալաջյան, Բարբառային բառերը և նրանց ոճական արժեքը Հ. Մաթևոսյանի արձակում. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 171-177 

Ա. Ե. Պետրոսյան, Նիկոլ Աղբալյանը հայերեն շեշտադրության մասին. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 178-182 

Ն. Կ. Հարությունյան
Հալեպի Քարեն Եփփե ճեմարանը. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 183-190 

Լ. Բ. Սեյրանյան, Վ. Թեքեյանի ավանդները և սփյուռքահայ բանաստեղծությունը. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 191-199 

Ի. Մ. Մագիդովա (Մոսկվա), С. К. Гаспарян, Фигура сравнения в функциональном освещении, Изд-во Ереванского университета, Ереван, 2000 (Ս. Կ. Գասպարյան, Համեմատության գործառական-հաղորդակցական քննություն, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Եր., 2000). ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 200-203 

Հ. Ս. Բայրամյան
Հայագիտությունը Թբիլիսիի պետական համալսարանում. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 204-207 

Ժ. Ա. Քալանթարյան
Հրանտ Թամրազյան. ԲԵՀ 2 (104), Երևան 2001 թ., էջ 208-211 2001/3

Հր. Գ. Շաքարյան, Ստեղծագործությունը քաղաքական գիտակցությունում. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 3-15 

Ս. Ա. Սարգսյան, Քաղաքացու ձևավորման հիմնահարցը XIX դարի հայ փիլիսոփայական և հասարակական մտքի մեջ. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 16-24 

Ս. Ս. Պետրոսյան
Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայական մարդաբանական ուղղվածությունը. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 25-36 

Լ. Ա. Աբրահամյան, О философских проблемах знаковой теории языка (Լեզվի նշանային տեսության փիլիսոփայական հիմնահարցի մասին). ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 37-45 

Խ. Գ. Վարդանյան, Հայ եկեղեցու քաղաքական դերի իմաստավորումը «Օշին Պայլ» դրամայում. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 46-53 

Յու. Մ. Գաբրիելյան
Հայերը, խեթերը և գերմանները. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 54-59 

Խ. Ս. Մնացականյան, Հայերենի կետադրության հիմնահարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 60-65 

Ռ. Վ. Ղազանչյան, О содержании письма Г. В. Чичерина и постановлении политбюро ЦК РКП(б) от 14 октября 1920 г. (Գ. Վ. Չիչերինի նամակի բովանդակությունը և ՌԿ(բ)Կ կենտրոնական կոմիտեի քաղբյուրոյի 1920 թ. հոկտեմբերի 14-ի որոշման մասին). ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 66-69 

Ա. Գ. Ասատրյան, Տ. Չուխաջյանի «Լեբլեբիջի Հոր-Հոր աղա» օպերայի պոլսական և լոնդոնյան կլավիրները. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 70-74 

Դ. Ա. Վիրաբյան, Հորդանանի մասնակցությունը 1967 թ. արաբա-իսրայելյան պատերազմին. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 75-83 

Մ. Ն. Մադանյան
Հնաբանություները որպես ոճական միջոց Ստ. Զորյանի պատմավեպերում. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 84-90 

Ա. Հ. Բախչինյան, Նինա Բերբերովան և հայ իրականությունը (ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 91-98 

Կ. Ռ. Մատինյան, Ժամանակակից մարդը Թոմաս Բերնհարդի դրամաներում. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 99-110 

Գ. Ա. Թարխանյան, Հայ-թաթարական ընդհարումները Զանգեզուրում 1905-1906 թթ.. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 111-116 

Ա. Ս. Խաչատրյան, Հայասիրական դրսևորումները Ֆրանսիայում Սասունի ապստամբության ընթացքում. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 117-123 

Յու. Վ. Ղուլյան, Դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը Հայաստանի և Ադրբեջանի հանրապետությունների միջև. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 124-129 

Աշխ. Լ. Յուզբաշյան, Հին հայերենի հրամայական եղանակի ըմբռնումը V-XVIII դդ. հայ քերականների երկերում. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 130-138 

Վ. Ս. Մելքոնյան, Բառային անհատական նորաբանությունների դասակարգման փորձ. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 139-148 

Մ. Ա. Եփրեմյան
Բարդ ածականների խնդրառության մի քանի առանձնահատկություններ. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 149-152 

Մ. Լ. Սարուխանյան, Տեսիլն իբրև գեղարվեստական պատկերավորման միջոց Մուշեղ Գալշոյանի «Ձորի Միրոն» վիպակում. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 153-157 

Մ. Ա. Դանիելյան, Հատուկ կարիքներով երեխաների սոցիալ-հոգեբանական ինտեգրման հարցի պատմությունից. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 158-168 

Ս. Ֆ. Հարությունյան
Սեռային պատկանելիության գիտակցման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 169-175 

Հ. Գ. Զատիկյան, Կարինի նահանգի Խնուսի գավառակը 19-րդ դարի երկրորդ կեսին. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 176-183 

Ե. Ն. Ավալիանի (Թբիլիսի), Պետությունների քաղաքական և էթնոմշակութային սահմանների նույնականացման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 184-189 

Ն. Գ. Ջավախիշվիլի (Թբիլիսի), Անդրկովկասի միասնական ֆինանսական համակարգի վերացման պատճառները (1924 թ.). ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 190-192 

Վ. Ա. Բայբուրդյան
Հ. Ղ. Միրզոյան, Հովհաննես Մրքուզ Ջուղայեցի, Երևան, 2001, 271 էջ. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 193-197 

Լ. Մ. Խաչատրյան, Ռ. Ս. Ղազարյան, Միջին գրական հայերենի բառապաշարը, Երևան, 2001, 228 էջ. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 198-201 

Բ. Գ. Մելյան, Քամալ-Գունաշ-Նորաշեն. ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 202-204 

Յու. Հ. Հովականյան, Ազգասիրության ըմբռնումը ըստ Ղևոնդ Ալիշանի (մահվան 100-ամյակի առթիվ). ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 205-211 

Վ. Ս. Մաղալյան, Հայ ականավոր լեզվաբանը (գիտաժողով՝ նվիրված Հր. Աճառյանի ծննդյան 125-ամյակին). ԲԵՀ 3 (105), Երևան 2001 թ., էջ 212-215 2002/1

Գ. Ա. Սողոմոնյան
Սոցիոմշակութային ադապտացիայի առանձնահատկություններն անցումային հասարակությունում. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 3-13 

Վ. Ա. Բայբուրդյան
«Իսլամական գործոնը» արդի միջազգային հարաբերություններում. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 14-24 

Գ. Հ. Պետրոսյան
Հայաստանի Առաջին Հանրապետության և Ուկրաինայի դիվանագիտական հարաբերությունների պատմությունից. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 25-35 

Ս. Ա. Եսայան, Ոսկորի փորագրությունը Ուրարտուում. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 36-45 

Հ. Մ. Խաչիկյան
Проблема лишения свободы в средневековой Армении (V-XIV вв.) (Ազատազրկման հիմնախնդիրը միջնադարյան Հայաստանում (V-XIV դդ.)). ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 46-60 

Մ. Գ. Ջանփոլադյան
Русские критические публикации о "Давиде Сасунском" в период 1000-летного юбилея эпоса (Ռուսերեն քննադատական հրապարակումները «Սասունցի Դավիթ» էպոսի 1000-ամյակի տոնակատարության ընթացքում). ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 61-72 

Մ. Ա. Գալստյան, Միջազգային պահուստների մակարդակի որոշման հիմնախնդիրը Հայաստանում. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 73-82 

Յու. Ս. Ավետիսյան
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից (Սիպիլ). ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 83-92 

Հ. Ղ. Միրզոյան
Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասերը «Լուծմունք «Սահմանաց գրոց» երկի հեղինակ. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 93-106 

Ս. Ա. Գալստյան, Բուն (իսկական) բարդ և ածանցավոր բառերի կազմության քայլերի բանաձևման փորձ. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 107-109 

Հ. Ա. Բազեյան, Գիտակցական երկատման ըմբռնման հարցի շուրջ (արվեստի հոգեբանության օրինակով). ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 110-114 

Ա. Ս. Ալեքսանյան
К вопросу о взаимоотношении цивилиархии и глобализации (Ցիվիլիարխիայի և գլոբալիզացիայի փոխհարաբերության հարցի շուրջ). ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 115-125 

Լ. Գ. Թելյան
Հարցական բնույթի բարդ համադասական նախադասություններ. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 126-132 

Հ. Լ. Զաքարյան, Օտարաբանությունների արտամղման միտումը հայերենում. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 133-140 

Շ. Ա. Թորոսյան
Հայ-վրացական հարաբերությունների պատմությունից (ախալքալաքցիների գաղթը 1918 թվականին). ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 141-147 

Գ. Ա. Ղարիբյան, Գ. Կ. Պետրոսյան
Ձեռնարկության կառավարման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 148-152 

Ա. Ն. Այվազյան, Սահմանադրության ծագման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 153-162 

Հ. Ա. Դեմոյան, Առևտրատնտեսական հարաբերությունների հաստատումը Թուրքիայի և նախկին ԽՍՀՄ թուրքալեզու հանրապետությունների միջև. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 163-172 

Ա. Հ. Բայադյան, Տնտեսավարող սուբյեկտների ընթացիկ ակտիվները և դրանց շրջանառելիության ու օգտագործման արդյունավետությունը. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 173-177 

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան
Լիզինգի ըմբռնման շուրջ. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 178-181 

Ց. Ա. Մալխասյան, Հայաստանի և Ֆրանսիայի հանրապետությունների պետական համակարգերի ընդհանրությունները. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 182-187 

Ն. Ռ. Հակոբյան, Անձի ազգային նույնացման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 188-193 

Ա. Ռ. Գագինյան, Յոզեֆ Կարստը լեզուների հեռավոր ցեղակցության մասին. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 194-198 

Ա. Ա. Սարհատյան, Կապերի դերն ու ոճական արժեքը Պ. Զեյթունցյանի արձակում. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 199-206 

Ա. Ա. Մուրադյան
Արդի հայերենի վերջածանցների գործածականության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 207-210 

Ա. Ա. Մակարյան
Գրական դիմանկարը «Բյուզանիոնի» էջերում. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 211-214 

Գ. Ա. Մադոյան, Գեւորգ Բարդակչյան, 1500-1920 թթ. Հայ նոր գրականության ուղեցույց. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 215-217 

Շ. Ա. Ստեփանյան, Խ. Գ. Բադիկյան, Ուսումնական դարձվածաբանական բառարան. ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 218-220 

Ա. Ս. Աբրահամյան
Էդուարդ Աթայան (1932-2002). ԲԵՀ 1 (106), Երևան 2002 թ., էջ 221-224 2002/2

Հ. Ա. Գևորգյան, Եկեղեցին որպես հասարակական հաստատություն և ազգային կյանքը. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 3-18 

Ս. Ա. Զաքարյան
Մարդու և բնության փոխհարաբերության հարցը Հովհաննես Սարկավագի «Բուն իմաստութեան» քերթվածում. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 19-26 

Հ. Ա. Մարզպանյան, Մարդկային զարգացումը՝ սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի ներկա փուլի հրամայական. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 27-36 

Դ. Հ. Միրզոյան, Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների տեսական հիմնախնդիրները. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 37-44 

Գ. Ս. Գալստյան
Աղքատության արմատները և հաղթահարման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 45-51 

Հ. Գ. Ավետիսյան
Արագածի և Արամուսի պաշտամունքային կառույցներն ու քարակոթողները. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 52-56 

Յու. Ս. Ավետիսյան
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից. Մկրտիչ Պեշիկթաշլյան. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 57-67 

Տ. Մ. Գևորգյան, Марина Цветаева о Валерии Брюсове (Մարինա Ցվետաևան Վալերի Բրյուսովի մասին). ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 68-81 

Ա. Է. Հովակիմյան, Հ. Սահյանի պատկերավորման արվեստի մի առանձնահատկություն. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 82-86 

Գ. Ս. Գրիգորյան, Անիի եկեղեցիների ու վանքերի հողային տիրույթները X-XIII դդ.. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 87-96 

Ս. Մ. Քառյան, 1918 թ. հայ-վրացական պատերազմը պատմագրության մեջ. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 97-106 

Ա. Գ. Մադոյան, Տիգրան Հախումյանը գրական լեզվի զարգացման խնդիրների մասին. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 107-112 

Կ. Բ. Աղաբեկյան
Հ. Օշականի «Հարիւր մեկ տարուան» եռապատումը. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 113-125 

Գ. Կ. Խաչատրյան, Գրաբարի անվանական միակազմ նախադասությունները. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 126-133 

Գ. Մ. Ներսիսյան
Հայերենի բայական բաղադրյալ ստորոգյալի արդի ըմբռնումը. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 134-139 

Գ. Մ. Քեռյան
Ըստ սոցիալական կողմնորոշվածության քաղաքական կուսակցությունների դասակարգման փորձ. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 140-145 

Է. Գ. Մինասյան
Ագրարային բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-2002 թթ.. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 146-157 

Վ. Է. Սահակյան, Համայնական հասարակության սոցիոլոգիական ըմբռնման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 158-163 

Հ. Վ. Հովհաննիսյան
ՀՀ տնտեսության զարգացման հնարավոր մոդելի հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 164-170 

Է. Է. Մանուկյան, Բանկային համակարգի կարգավորման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 171-173 

Ս. Ֆ. Սարգսյան
Հոգեբանական տրանսֆորմացիան ստեղծագործական գործընթացում. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 174-177 

Շ. Ռ. Ղուկասյան, 10-րդ դարի պատմագրական երկերի հնչյունական համակարգի առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 178-183 

Ն. Ի. Մելքոնյան
Ֆրանսերենի դարձվածաբանության զարգացման վերլուծական միտումները. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 184-189 

Ա. Ժ. Մովսիսյան
Ա. Ս. Պուշկինի «Կովկաս» բանաստեղծությունը Ալ. Ծատուրյանի թարգմանությամբ. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 190-194 

Ա. Ե. Պետրոսյան, Ն. Աղբալյանի գրականագիտական հայացքները (1906-1909). ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 195-205 

Կ. Գ. Գրիգորյան, Արփիար Արփիարյանի հասարակական և քաղաքական գործունեությունը XIX դարի 90-ական թվականներին. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 206-210 

Ա. Ա. Տեր-Մինասյան
«Անլռելի զանգակատուն» պոեմի գաղափարաբանական բարձրակետը. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 211-217 

Ի. Ա. Կարապետյան, , Ն. Գ. Ենգիբարյան, Քրմի կնիքով թաղումԱրգիշտիխինիլիից. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 218-225 

Վ. Ս. Մաղալյան, Գէորգ Մադոյեան, Գրիգոր Անավարզեցին շարականագիր. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 226-228 

Հ. Վ. Հակոբյան, Գեղամ Պետրոսյան, Հայաստանի Հանրապետության և Ուկրաինայի դիվանագիտական հարաբերությունների պատմությունից (1918-1920 թթ.). ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 229-231 

Վալտերի Շվիմեր (Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար), Հայաստանի անցյալից դեպի եվրոպական ապագա. ԲԵՀ 2 (107), Երևան 2002 թ., էջ 232-237 


2002/3

Մ. Մ. Խաչատրյան, Սոցիալական կյանքի դինամիզմը և մարդկային զարգացման նոր միտումները. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 3-15 

Ս. Վ. Վարդանյան, Մեկնաբանության մեթոդի տրամաբանական հիմնավորումը. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 16-21 

Գ. Ա. Մելքումյան, Հնդկահայ լուսավորիչները ազգային նկարագրի մասին. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 22-31 

Ռ. Կ. Սաքապետոյան
Հայերենի երկու ճյուղերի ուղղագրական-հնչյունափոխական տարբերակները. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 32-45 

Շ. Ա. Ստեփանյան, Մ. Աբեղյանի դերը հայերենի շարահյուսական տերմինների ստեղծման գործում. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 46-55 

Ն. Բ. Պողոսյան
Ուշ գրաբարի ուղղագրական-բառակազմական մի առանձնահատկություն. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 56-61 

Ն. Կ. Ղազարյան, Ինքնակենսագրական նորահայտ փաստեր Գրիգոր Նարեկացու մասին. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 62-66 

Հ. Ղ. Միրզոյան
Նարեկի ծածկագրությունների վերլուծության փորձ. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 67-84 

Ա. Լ. Սարգսյան, Հոլովների թեորեմը. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 85-88 

Կ. Ա. Բիշարյան, Անձի անձեռնմխելիության և պաշտպանության իրավունքի քրեադատավարական երաշխիքները. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 89-96 

Վ. Զ. Պետրոսյան
Ձևույթաբանական վերլուծության հարցերը (հոդակապը որպես ձևույթ). ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 97-106 

Վ. Ռ. Գրիգորյան, 20-րդ դարասկզբի հայ դրամատուրգիայի հարցեր. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 107-112 

Ա. Ս. Ղազարյան, Գիտական գիտելիքի աճի և ճշմարտության Կ. Պոպերի ուսմունքը. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 113-119 

Ա. Վ. Սահակյան, Հույզերի հոգելեզվական գոյաբանությունը. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 120-126 

Գ. Գ. Վարդանյան, Ժամանակակից հայերենի անվանական վերլուծական կրկնավոր բաղադրությունները. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 127-134 

Ն. Հ. Դիլբարյան
Տեղանք և բնակավայրեր նշանակող բառերը հայերենի տեղանուններում. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 135-139 

Վ. Ա. Լեկիաշվիլի, Формальные критерии классифакации фразеологических единиц (Դարձվածային միավորների դասակարգման ձևական չափանիշները). ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 140-141 

Ռ. Խ. Եղիազարյան, Из истории армянской колонии в Англии (Անգլիայի հայ գաղութի պատմությունից). ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 142-147 

Հ. Ռ. Խաչատրյան, Քահանա և տերտերակին հասկացությունների բառանվանումները հայերենի բարբառներում. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 148-153 

Ռ. Գ. Սաղաթելյան
Գեղամավանի խոսվածքը և նրա դիրքը «ում» և «կը» ճյուղերի բարբառների միջև. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 154-158 

Գ. Բ. Թոսունյան, Նոր հայկազյան բառարանը Նորայր Բյուզանդացու սրբագրմամբ. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 159-164 

Մ. Կ. Խաչատրյան, Ավ. Իսահակյանի առաջին շրջանի չապածոյի լեզվի հոլովման առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 165-170 

Լ. Վ. Ավետիսյան
Արհեստ-արհեստավորանիշ անվանումները Մանվել Քաջունու բառգրքում. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 171-175 

Ս. Հ. Ղազարյան, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությունը հայկական հարցում 1919-1920 թթ.. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 176-188 

Ա. Ս. Սուվարյան, Ռ. Ս. Ղազարյան, Էջեր հայ բառարանագրության պատմությունից. ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 189-191 

Վ. Ս. Մաղալյան, Ուսումնական և գիտական գրականության հեղինակավոր հրատարակչությունը (հոբեկյանական հանդիսավոր նիստ՝ նվիրված Երևանի համալսարանի հրատարակչության 80-ամյակին). ԲԵՀ 3 (108), Երևան 2002 թ., էջ 192-198 2003/1

Հ. Ա. Գևորգյան, Պատմության մեկնաբանությունները XIX դ. վերջի - XX դ. սկզբի պատմագրության մեջ. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 3-22 

Ս. Ա. Զաքարյան
Նարեկացու սխրանքը. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 23-36 

Գ. Ա. Ղարիբյան , Կ. Ռ. Ավետիսյան
Մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորումը և զարգացումը. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 37-42 

Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա. Ա. Խառատյան
Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդարության հիմնախնդիրները. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 43-52 

Ռ. Կ. Սաքապետոյան
Միևնույն բառաձևերի արտահայտած տարբեր իմաստները արևելահայերենում և արևմտահայերենում. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 53-62 

Ա. Հ. Զաքարյան, Русские литературные деятели об армянском вопросе и о геноциде армян (10-е годы XX века) (Ռուս գրական գործիչները Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության մասին (XX դարի 10-ական թվականներ))  . ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 63-73 

Մ. Ի. Զասլավսկայա, О некоторых проблемах достоверности первичной социологической информации (Սոցիոլոգիական սկզբնական տեղեկատվության հավաստիության որոշ հիմնախնդիրների մասին). ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 74-83 

Ն. Ա. Ափիյան, Պետական հարկադրանքի հասկացությունը և նրա առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 84-90 

Հ. Ղ. Միրզոյան
Նարեկացու առեղծվածը. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 91-112 

Ս. Ռ. Ավետյան
Հնդեվրոպական լեզուներում ձայնավորների հերթագայության հին և նոր շերտերի քննության փորձ. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 113-122 

Ն. Ա. Գոնչար
Страницы эпистолярного наследия Г. А. Джаншиева (Էջեր Գ. Ա. Ջանշիևի նամակագրական ժառանգությունից). ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 123-131 

Դ. Ս. Մանուկյան, , Ա. Գ. Թամանյան, Ալ. Թամանյանի կյանքի թավրիզյան շրջանը. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 132-138 

Դ. Հ. Միրզոյան, Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները անցումային տնտեսության պայմաններում. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 139-144 

Ս. Մ. Մխիթարյան
«Գետարգել սուրբ նշանի պատմություն» պարականոնը. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 145-150 

Ա. Է. Հովակիմյան, Կրկնությունների գործառական նշանակությունը Հ. Սահյանի տաղաչափական համակարգում. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 151-159 

Լ. Վ. Ավետիսյան
Արհեստագործական անվանումները միջին հայերենում. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 160-170 

Ն. Հ. Դիլբարյան
Անձնանուններից կազմված տեղանունների իմաստաբանական դաշտը. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 171-177 

Ա. Ս. Կարապետյան, Պարագաների կրկնությունը ժամանակակից հայերենում. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 178-187 

Ա. Ս. Խաչատրյան, «Pro Armenia»-ի գործունեությունը (1900-1908 թթ.). ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 188-192 

Ն. Ի. Մելքոնյան
Դարձվածքների ծագման և զարգացման առանձնահատկությունների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 193-198 

Լ. Վ. Թումանյան, Գրապայքարի արձագանքը Ստ. Նազարյանցի «Նամականի»- ում. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 199-202 

Լ. Յու. Արամյան, Սահմանամերձ գոտու զինծառայության սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 203-206 

Ա. Խ. Բրուտյան
Կրթական հիմնախնդիրների արտացոլումը «Վարժարան» ամսագրում. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 207-212 

Ա. Վ. Կարապետյան
Հունաստանի հայ համայնքի դերը հայ-հունական հարաբերություններում. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 213-217 

Գ. Ս. Գրիգորյան, Հրաչ Մ. Բարթիկյան, Հայ-բյուզանդական հետազոտություններ. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 218-221 

Լ. Ս. Հովսեփյան
Յու. Ս. Ավետիսյան, Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 222-224 

Վ. Գ. Ղույումչյան, Հայ պատանիների ազգագիտակցության դրսևորումների առանձնահատկությունները ցեղասպանության հարցում. ԲԵՀ 1 (109), Երևան 2003 թ., էջ 225-227 


2003/2


Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա. Ա. Խառատյան
Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 3-10 

Մ. Ռ. Եղիազարյան, Լ. Հ. Խաչատրյան
Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը որպես զբաղվածության հիմնահարցի լուծման կարևորագույն ուղղություն Հայաստանի Հանրապետությունում. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 11-17 

Ս. Վ. Վարդանյան, Գիտական բացատրության և մեկնաբանության մեթոդների փոխհարաբերությունների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 18-27 

Ն. Կ. Գոնչար-Խանջյան
К вопросу о "музыке" лирического стиха и ее отражение в пережоде (по текстам из лирики В. Терьяна) (Քնարական բանաստեղծության «երաժշտության» և թարգմանության մեջ դրա արտացոլման հարցի շուրջ (ըստ Վ. Տերյանի քնարական տեքստերի)). ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 28-36 

Ա. Է. Հովակիմյան, Բանաստեղծական տան կառուցման սահյանական սկզբունքները. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 37-49 

Ռ. Ս. Ղազարյան, , Մոհամմադ Մալեք-Մոհամմադի (Իրան), Բայի անդեմ և դիմավոր ձևերի գործածությունը Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» երկում. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 50-62 

Հ. Մ. Ավետիսյան, Գրաբարի որոշչի շարադասության և համաձայնության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 63-72 

Հ. Ղ. Միրզոյան
Նարեկի կառուցվածքի շուրջ. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 73-90 

Ռ. Կ. Սաքապետոյան
Արևմտահայերենի արտացոլումը նորագույն բացատրական բառարաններում. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 91-97 

Լ. Մ. Խաչատրյան, Ում «հոլովակերտը» գրաբարում. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 98-103 

Ա. Հ. Բախչինյան, Նյութեր Նորայր Բյուզանդացու արխիվի վերաբերյալ. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 104-109 

Շ. Ա. Ստեփանյան, Մ. Աբեղյանի դերը ձևաբանական տերմինների ստեղծման գործում. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 110-118 

Ս. Ռ. Ավետյան
Հին հայերենի իւն/եան հերթագայության ծագումնաբանական քննության նոր փորձ. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 119-124 

Մ. Ռ. Շոլինյան, Հանճար՝ ուղի, ճանապարհ. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 125-129 

Բ. Ժ. Գիշյան
Կամավոր մահ. ճապոնացիների ազգային ինքնության քննություն. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 130-137 

Ս. Լ. Մանուկյան
Գրիգոր Նարեկացու խորհրդավոր լռությունը. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 138-148 

Ն. Ա. Ղազարյան, Չարենց և Նիցշե. աշխարհընկալման որոշընդհանրություններ. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 149-155 

Ն. Հ. Թիրաբյան
Եղիշե Չարենցի «Մահվան տեսիլ»-ների խոսքարվեստը. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 156-160 

Ս. Ա. Մանուկյան, Հարութ Կոստանդյանի կենսափիլիսոփայության մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 161-165 

Վ. Ա. Արսենյան
Ուոլթ Ուիթմենի էպիկականությունը. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 166-172 

Ս. Ֆ. Սարգսյան
Գրողի անձնային փորձի հոգեբանական փոխակերպումը գրական ստեղծագործության մեջ. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 173-178 

Ն. Խ. Վարդանյան
Կանանց հարցը Լևոն Շանթի առաջին շրջանի երկերում. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 179-184 

Մ. Պ. Մկրտումյան, ՀՀ սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հետվնասվածքային դրսևորումների հոգեբանական առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 185-191 

Վ. Ա. Դիլոյան, Աշոտ Հայրունի, Յոհաննես Լեփսիուսի առաքելությունը. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 192-197 

Գ. Մ. Թադևոսյան
Վաղ մանկության զարգացման հեռանկարները հայ ընտանիքի փոխակերպումների ներկա փուլում. ԲԵՀ 2 (110), Երևան 2003 թ., էջ 198-203 


2003/3


Ա. Ա. Սարգսյան
Ցեղակրոնության գնահատման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 3-14 

Ն. Ժ. Մկրտչյան
Ազգային ինքնության հիմնահարցը սոցիոմշակութային փոխակերպումների համատեքստում. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 15-22 

Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա. Գ. Խուրշուդյան, Ձեռնարկության այլընտրանքային առաքելությունների կարևորության վրա ռազմավարական իրողությունների և տնտեսագիտական մտքի զարգացման ազդեցությունը. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 23-29 

Ա. Վ. Ավագյան, Կատարողական վարույթի սուբյեկտների դասակարգման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 30-34 

Մ. Ռ. Շոլինյան, Ֆ. Նիցշեի «գերմարդու» մեկնաբանության փորձ. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 35-46 

Ն. Ա. Գոնչար
О музыкальной стройности тютчевского стихотворения (Տյուտչևյան բանաստեղծության երաժշտական գեղակազմության մասին). ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 47-58 

Տ. Մ. Գևորգյան, Ф. И. Тютчев в системе эстетических взглядов Марины Цветаевой (Ֆ. Ի. Տյուտչևը Մարինա Ցվետաևայի գեղագիտական հայացքների համակարգում). ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 59-75 

Ա. Ա. Խուդավերդյան, Մելքիսեդեկ արքեպիսկոպոս Մուրադյանցը հայ եկեղեցու և խղճի ազատության մասին. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 76-82 

Հ. Ղ. Միրզոյան
Գրիգոր Նարեկացի և Գրիգոր Տղա. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 83-94 

Ս. Ռ. Ավետյան
Համաբանության դերը հնդեվրոպական ձայնդարձի համակարգում. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 95-98 

Ա. Ս. Ազիզյան, Հատվածներ Հեթում պատմիչի «Արևելքի երկրների պատմության ծաղկաքաղ»- ից. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 99-106 

Դ. Ս. Մանուկյան , , Ա. Գ. Թամանյան , Քաղաք-այգու տեսությունը և Երևանի հատակագիծը. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 107-116 

Ռ. Ս. Ղազարյան, , Մալեք-Մոհամմադի Մոհամմադ (Իրան), Գոյականական անդամի լրացումները Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» երկում. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 117-122  

Ն. Հ. Դիլբարյան
Աշխարհաբարի տարրերը Զաքարիա Սարկավագի «Պատմագրության» մեջ. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 123-132 

Տ. Վ. Սաֆարյան , Իմաստային կրկնասեռությունը արդի հայերենում. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 133-138 

Ս. Ա. Եսայան , , Ք. Հ. Նավասարդյան, Технико-технологические особенности керамики айгеванского многослойного поселения (Այգևանի բազմաշերտ բնակավայրի խեցեղենի տեխնիկա-տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները). ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 139-146 

Ա. Ս. Բաղդասարյան
Категория детерминации в термах универсальной лингвистической модели (на материале французского языка) (Առկայացման կարգը համընդհանուր լեզվաբանական կաղապարի եզրերով (ֆրանսերենի լեզվանյութի հիման վրա)). ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 147-153 

Ս. Ս. Քոշատաշյան
Համեմատությունը Հրանտ Մաթևոսյանի «Ծառերը» ժողովածուում. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 154-157 

Ա. Ս. Սուվարյան, Ժամանակակից հայերենի և գերմաներենի սեռական հոլովների կազմության զուգադրական քննություն. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 158-163 

Շ. Ս. Գևորգյան
Ժամանակի քերականական կարգի ըմբռնումը վրաց լեզվաբանության մեջ. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 164-168 

Լ. Պ. Ալեքսանյան, Զգայական ու տրամաբանական իմացության փոխկապվածությունը ուսուցման գործընթացում. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 169-173  

Ա. Յու. Այունց
Կոնֆլիկտները և քաղաքակրթությունների բախումը «նոր աշխարհում». ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 174-178 

Է. Ռ. Ղուկասյան, Вопросы истории Армении в оценке Левайна Де Флориваля (Հայոց պատմության հարցերը Լևայան դը Ֆլորիվալի գնահատմամբ). ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 179-185

Հ. Ռ. Սիմոնյան, Աշոտ Մելքոնյան, Ջավախքը XIX դ. և XX դ. առաջին քառորդին. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 186-188

Հ. Մ. Աբրահամյան, Ա. Հ. Կարապետյան, Է. Գ. Մինասյան, Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում (1990-2003 թթ.). ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 189-190

Ռ. Կ. Սաքապետոյան
Լ. Կ. Եզեկյան, Ոճագիտություն. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 191-192

Ս. Վ. Հարությունյան, Շիրակի Դպրեվանք-Մարմաշեն հոգևոր կենտրոնը. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 193-195

Վ. Ս. Մաղալյան, Հայագիտական միջազգային առաջին համաժողովը. ԲԵՀ 3 (111), Երևան 2003 թ., էջ 196-2032004/1


Ի. Ս. Բալյան, Քաղաքական կայունության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 3-6

Գ. Բ. Դանիելյան
Վարչական արդարադատության հասկացության բնորոշման նախադրյալները. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 7-20

Ս. Հ. Մելիքյան, Սարուխանի գծապատկերման ոճի առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 21-27

Ծ. Ռ. Արևյան, Մայքլ Առլեն Կրտսեր. վերադարձ դեպի արմատները. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 28-38

Լ. Ս. Մելիքսեթյան, Уильям Сароян в американских публикациях 1981-2004 гг. (Վիլյամ Սարոյանը 1981-2004 թթ. ամերիկյան հրապարակումներում). ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 39-53

Ն. Ա. Ապիյան, Правовое регулирование: проблемы и суждения (Իրավական կարգավորում. հիմնահարցեր և դատողություններ). ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 54-59

Ս. Զ. Գևորգյան, Հայ ազատական միտքը և լուսավորական դեմոկրատական խնդիրները XIX դարի 70-80-ական թթ.. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 60-66

Հ. Ղ. Միրզոյան
Գրիգոր Նարեկացու գրական ժառանգության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 67-84

Ռ. Գ. Ավետիսյան, Արևելահայ աշխարհաբարի նորմավորման գործընթացը XIX դարում. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 85-91

Ա. Հ. Բեքմեզյան, Միֆի ընկալման առանձնահատկությունները XX դարում. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 92-101

Լ. Գ. Գաբրիելյան, Հովհ. Թումանյանի «Քաջ Նազարը» հեքիաթի աղբյուրները և աղերսները. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 102-111

Ժ. Հ. Մխիթարյան, Ազգային ինքնաճանաչողությունը Հովհ. Թումանյանի հրապարակախոսությունում. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 112-121

Է. Ա. Գրին, Մեղքի, ապաշավման և կատարսիսի հիմնահարցերի շուրջ. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 122-129

Ժ. Ա. Աղասյան, Նորաբանությունները կրթության տերմինահամակարգում. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 130-136

Լ. Լ. Ուլուբաբյան
Հայ-ռուսական հարաբերությունները 1990 թ. իշխանափոխությունից հետո. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 137-142

Վ. Գ. Ավագյան
Օնտոլոգիզմը և գնոսեոլոգիզմը ճշմարտության դասական մեկնաբանություններում. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 143-153

Մ. Ն. Սարգսյան, Իոհան Գոտֆրիդ Հերդերը հայերի մասին. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 154-159

Ա. Մ. Արզումանյան
Բառ-պատկերի հոգեբանական շերտը Բակունցի պատմվածքներում. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 160-167

Ն. Վ. Մնացականյան
Ֆ. Ս. Ֆիցջերալդի «Դրախտից այն կողմ» վեպը որպես ստեղծագործական ուղու սկիզբ. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 168-173

Զ. Խ. Աղաջանյան
«Եղանակավորվող դիմավոր բայ + անորոշ դերբայ» կապակցությունը. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 173-177

Լ. Ն. Գալստյան, Արևմտահայերենի պատճառական բայերի կազմությունը. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 178-186

Ա. Հ. Շախբազյան, Փոխաբերաբար չափ ու քանակ արտահայտող բառերն արդի հայերենում. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 187-190

Ռ. Ս. Ղազարյան, , Մոհամմադ Մալեք-Մոհամմադի (Իրան), Ենթակայի և ստորոգյալի արտահայտությունները Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» երկում. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 190-194

Ա. Վ. Պողոսյան, Принципы либерализма «нового курса» Франклина Рузвельта (Ֆրանկլին Ռուզվելտի «նոր կուրսի» լիբերալիզմի սկզբունքները). ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 195-199

Ս. Ա. Գալստյան, Ա. Մ. Սուքիասյան, Հայոց լեզվի հոմանիշների բացատրական բառարան. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 200-201

Ա. Գ. Քալաշյան
Նիկողայոս Ադոնց. Պատկերների խնդիրը. աշխատասիրությամբ Պ. Հ. Հովհաննիսյանի. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 201-204

Յու. Լ. Հովսեփյան, Է . Ա. Զոհրաբյան, Նախիջևանյան հիմնահարցը և Հայաստանի «դաշնակիցները» (1918 թ. դեկտեմբեր-1920 թ. ապրիլ). ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 204-207
Ա. Վ. Նահապետյան, Սոցիալական կապիտալի գնահատության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (112), Երևան 2004 թ., էջ 208-211
2004/2


Գ. Ա. Սողոմոնյան
Սոցիոմշակութային լեգիտիմացման հիմնախնդիրները. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 3-13

Գ. Ս. Խուդինյան, ՀՅԴ և Արմենական կուսակցությունների միավորման փորձերը Վասպուրականում (1891-1895 թթ.). ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 14-18

Ա. Հ. Սիմոնյան
1919 թ. նոյեմբերյան կռիվները Գորիսի շրջանում. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 19-32

Գ. Ա. Մադոյան, Նետակալ բառի մեկնաբանության փորձ Հայկի առասպելի լույսի ներքո. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 33-41

Մ. Ռ. Շոլինյան, Եռմիասնության գաղափարի արդի ընկալման մեկնաբանության փորձ. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 42-51

Ա. Ա. Մկրտչյան, Банкротство доктрины булверизма (Բուլվերիզմի դոկտրինայի սնանկացումը). ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 52-58

Ա. Դ. Գոմցյան, К вопросу об определении понятия свободной экономической зоны (СЭЗ) (Ազատ տնտեսական գոտի (ԱՏԳ) հասկացության բնորոշման հարցի շուրջ). ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 59-65

Ս. Հ. Ամիրյան, Մի «պատմական» փաստաթղթի մասին. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 66-76

Վ. Զ. Պետրոսյան
Շարույթաբանական ըմբռնման հարցեր (Ի. Ա. Բոդուեն դե Կուրտենե, Ֆ. դե Սոսյուր). ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 77-83

Հ. Կ. Գյամջյան, Ստեփան Մալխասյանցի նամակը Վահրամ եպիսկոպոս Մանկունուն. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 84-86

Ա. Գ. Ասատրյան, Տ. Չուխաճյանի «Զվարթ» (Քյոսե Քեհյա) կոմիկական օպերան. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 87-98

Բ. Ժ. Գիշյան
Մահվան արևելյան և արևմտյան արժեքային կողմնորոշումների համեմատության փորձ. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 99-108

Վ. Մ. Բաբաջանյան, Հայաստանի առաջին խորհրդարանական ընտրությունները միջկուսակցական հարաբերությունների ոլորտում. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 109-116

Վ. Վ. Ավագյան
Արշակ Չոպանյանը Վահան Տերյանի մասին. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 117-121

Ա. Վ. Գնունի
Հայկական լեռնաշխարհի ֆալիկ հուշարձանների տիպերն ու ծիսական գործառույթները. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 122-130

Ա. Ռ. Սարգսյան, Սալլուստիոս. Հռոմեական Հանրապետության ճգնաժամը և հասարակական «բժշկման» խնդիրը. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 131-136

Ֆ. Հ. Առաքելյան
Խաչատուր Էրզրումցին (Առաքելյան) պատերազմի և խաղաղության մասին. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 137-142

Հ. Մ. Թադևոսյան, Բառակազմությունը «Գիրք վաստակոց» երկում. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 143-149

Լ. Վ. Թումանյան, Ստ. Նազարյանցը գրական աշխարհաբարի մասին. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 150-156

Մ. Գ. Ալիխանյան
К вопросу о классификации имиджа (Իմիջի դասակարգման հարցի շուրջ). ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 157-164

Ա. Ս. Սուվարյան, Ածականի հոլովական համակարգը հայերենում և գերմաներենում. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 165-170

Ն. Ս. Անտոնյան, Երեք խորհրդանշան Ինտրայի «Ներաշխարհ» պոեմում. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 171-176

Վ. Ֆ. Ցոլակյան, Հայ-իտալական առևտրատնտեսական հարաբերությունների պատմությունից (1919-1920 թթ.). ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 177-183

Ս. Պ. Ամիրջանյան, Երջանիկ Գևորգյան, Հայոց շարժումային լեզվի բառարան (շարժութարան). ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 184-185

Գ. Հ. Պետրոսյան
Վ. Հ. Մելիքյանի գրախոսականը. «Հայաստանի Հանրապետության առնչությունները Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր)». ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 186-189

Ա. Յու. Սարգսյան, , Շ. Մ. Մինասյան, Ղարաբաղի բարբառի գունանունները. ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 190-194

Լ. Ս. Սահակյան
Իգդիր-Այգեդիր (հայկական մի տեղանվան պատմալեզվաբանական ստուգաբանություն). ԲԵՀ 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 195-197

2004/3


Յու. Ի. Մկրտումյան, Հայաստանի Հանրապետության բնակչության ազգային կազմն ըստ 2001 թ. մարդահամարի (ազգագրական, ժողովրդագրական, միջազգային-իրավական տեսանկյունները). ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 3-13

Ա. Հ. Սիմոնյան
Զանգեզուրը 1917 թ. քաղաքական զարգացումներում. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 14-21

Գ. Հ. Պետրոսյան
Կարսի խնդիրը եվ նրա շուրջ ծավալված պայքարը (1918 թ. դեկտեմբեր - 1919 թ. ապրիլ). ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 22-35

Ս. Ա. Հայրապետյան, Դասական գրաբարի բնության խնդիր բայական լրացումների շարադասության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 36-43

Վ. Զ. Պետրոսյան
Լեզվական եվ խոսքային մակարդակներ. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 44-56

Ն. Կ. Գոնչար-Խանջյան
Стихотворение Пушкина “Бесы” и его армянские переводы (К вопросу о “музыке” стиха) (Պուշկինի «Չարքերը» բանաստեղծությունը և նրա հայերեն թարգմանությունները (չափածոյի «երաժշտայնության» հարցի շուրջ)). ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 57-70

Հ. Ղ. Միրզոյան
Աղոթագի՞րք, թե՞ «մատեան ողբերգութեան». ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 71-82

Ս. Բ. Ղազարյան, Հնդեվրոպական ձայնդարձի ծագման հիմնահարցը. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 83-89

Վ. Ա. Ալեքսանյան, Սյունիքի եպիսկոպոսական աթոռի տեղը հայ եկեղեցու նվիրապետության մեջ IV դարում. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 90-97

Լ. Գ. Բրուտյան
Դավիթ Անհաղթի լեզվաբանական հայացքների շուրջ. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 98-103

Ս. Ա. Եսայան, К вопросу о классификации урартских канделябров (Ուրարտական աշտանակների դասակարգման հարցի շուրջ). ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 104-110

Ա. Ա. Խուդավերդյան, Կաթողիկոսական ընտրությունների պատմությունից. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 111-118

Լ. Վ. Ավետիսյան
Հ. Դաղբաշյանի դերը արհեստագործական տերմինների մշակման գործում. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 119-127

Մ. Ն. Մադանյան
Հարադրությունները և դարձվածային միավորները որպես պատմականության ոճական միջոցներ (ըստ Ստ. Զորյանի պատմավեպերի). ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 128-134

Դ. Ա. Համբարյան, Եվրաատլանտյան համագործակցության արդի միտումների շուրջ. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 135-143

Ռ. Լ. Ազիզբեկյան, «Վերակառուցման» քաղաքականության դրսևորումները Հայաստանում (1985-1990 թթ.). ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 144-152

Ա. Հ. Աբաջյան
Գրաբարի հոլովները Ֆրանչիսկոս Ռիվոլայի և Կղեմես Գալանոսի ըմբռնմամբ. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 153-161

Ա. Հ. Շախբազյան, Հավաքականության կարգը և նրա արտահայտման միջոցները արդի հայերենում. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 162-168

Ն. Խ. Վարդանյան
Առասպելական տարրերի դրսևորումները հայոց իրապատում հեքիաթներում. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 169-178

Ա. Ֆ. Մոսիկյան, Կորպորատիվ գործարքներում մտավոր սեփականության գնահատման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 179-187

Մ. Պ. Մկրտումյան, Բացասական հոգեվիճակների փոխակերպման առանձնահատկությունները անձի սոցիալ-հոգեբանական վարքագծում. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 188-193

Ա. L. Հովսեփյան, «Հաճախապատում ճառք» ժողովածուի ԻԳ ճառը. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 194-197

Գ. Ն. Վարդանյան, Արդի հայերենի խոսակցական լեզվի մի քանի առանձնահատկություններ. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 198-203

Հ. Հ. Հակոբյան, Կանայք Հայաստանի քաղաքական կյանքում. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 204-211

Լ. Ա. Բաբալյան, Б. Г. Соловьев, 1941 год (Трагедия. Ошибки. Подвиг) (Բ. Գ. Սոլովյով, 1941 թվական (ողբերգություն. սխալներ. սխրանք)). ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 212-213

Ա. Ս. Պետրոսյան
Ձկան և ձկնորսության հետ կապված բառեր, բառակապակցություններ ու դարձվածքներ. ԲԵՀ 3 (114), Երևան 2004 թ., էջ 214-225

2005/1


Էդ. Ա. Հարությունյան
Հայկական շարունակականություն. գործառնության հուսալիության հիմնահարցը. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 3-13

Ն. Ժ. Մկրտչյան
Փոխակերպվող հասարակություններում տնտեսական կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային շարժառիթների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 14-25

Մ. Մ. Խաչատրյան, Մարդու էության և գոյության հարաբերակցության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 26-38

Ա. Հ. Սիմոնյան
Արցախն ու Զանգեզուրը նվաճելու անգլո-ադրբեջանական գործողությունները 1919 թ. գարնանը. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 39-48

Տ. Մ. Գևորգյան, Новые штрихи к цветаевскому портрету Вл. Маяковского (Վլ. Մայակովսկու ցվետաևյան դիմանկարի նոր գծեր). ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 49-54

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան, Նորաբանության ըմբռնումը արդի հայերենում. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 55-66

Ա. Ս. Կարապետյան, Արդի համադրական կրկնավոր բարդությունների գնահատման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 67-76

Ա. Հ. Աբաջյան
Հայերենի հոլովներին վերաբերող բանավեճի պատմությունից. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 77-84

Հ. Ղ. Միրզոյան
Նարեկացու բառաշխարհը. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 85-114

Ն. Բ. Պողոսյան
Հարություն արք. Եդեսացու «Տաղաչափեալ Նարեկը». ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 115-118

Տ. Վ. Սաֆարյան, Կրկնասեռության քերականական դրսևորումները արդի հայերենում. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 119-126

Դ. Վ. Պետրոսյան
Մի էջ հայ բանապայքարի պատմությունից (Ռ. Դրամբյան - Հ. Թումանյան). ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 127-135

Ռ. Ա. Տեր-Գրիգորյան
Հովհաննես Պալյան. բանաստեղծը և թարգմանիչը. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 136-144

Ռ. Ա. Նահապետյան
Խուսափման սովորույթի դրսևորումները աղձնիքահայերի ընտանեկան կենցաղում. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 145-154

Ա. Մ. Սաֆարյան, Անցյալ դերբայով կազմված վերլուծական ժամանակները և նրանց պատմական զարգացումը հայերենում. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 155-166

Ա. Զ. Հասանյան, Գրաքննադատության տեղի և դերի հարցը Տերյանի նամակներում. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 167-174

Հ. Գ. Ղաջոյան, Կյանքի և մահվան արժևորման իսահակյանական ըմբռնումը. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 175-180

Վ. Հ. Վիրաբյան, Հայաստանի առաջին Հանրապետության անվտանգության համակարգը և հետախուզական ծառայության կազմակերպումը (1918-1920 թթ.). ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 181-186

Ա. Ա. Քալաշյան, Հայաստանի առաջին Հանրապետության խորհուրդը և նրա առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 187-195

Զ. Ա. Հակոբյան
Տրապիզոնի Ավետարանի մի քանի մանրանկարների մեկնաբանման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 196-200

Ս. Ա. Զաքարյան
Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասեր, Լուծմունք «Սահմանաց գրոց». ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 201-203

Ռ. Վ. Հարությունյան, «Կոտայք» տեղանվան ծագման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 204-206

Հ. Մ. Քոչարյան
Մեդինայի համաձայնագիրը. ԲԵՀ 1 (115), Երևան 2005 թ., էջ 207-211
2005/2


Գ. Ս. Աղաջանյան, Արտագաղթի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները Հայաստանի Հանրապետությունում. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 3-13

Ա. Հ. Սիմոնյան
Անդրանիկի ղեկավարությամբ Սիսիանում մղված կռիվներն ընդդեմ թուրքերի և ադրբեջանցիների (1918 թ. օգոստոս-սեպտեմբեր). ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 27-36

Գ. Մ. Շահվերդյան
Геноцид в свете психологии самосознания (Ցեղասպանությունը ինքնագիտակցության հոգեբանության խնդրի տեսանկյունից). ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 37-47

Հ. Մ. Ավետիսյան, Որոշչի շարադասությունն ու համաձայնությունը V-XVII դդ. գրաբարում (վիճակագրական-համեմատական քննություն). ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 48-60

Ն. Խ. Վարդանյան
Իրապատում հեքիաթ և իրականություն. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 61-73

Լ. Ա. Բեքարյան, Հակամարտություն հասկացության ձևավորման և զարգացման մի քանի հարցեր. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 74-80

Հ. Ղ. Միրզոյան
Նարեկացու հավատո հանգանակը. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 81-92

Յու. Ս. Ավետիսյան
Արտասանական տեղաշարժեր ժամանակակից հայերենի ուղղախոսության մեջ. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 93-104

Դ. Է. Գևորգյան
«Ես»-կոնցեպցիայի խաթարումների և նևրոտիկ խանգարումների փոխազդեցության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 105-119

Ս. Ս. Պետրոսյան
Կրթության համակարգում փիլիսոփայության դերի անհաղթյան ըմբռնումը. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 120-132

Հ. Խ. Հարությունյան, Դերբայական ձևերի կիրառությունը Ստեփանոս Օրբելյանի Պատմությունում. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 133-138

Ռ. Գ. Ավետիսյան, Ղազարոս Աղայանը և արևելահայ աշխարհաբարը XIX դարի 70-80-ական թթ.. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 139-146

Հ. Կ. Գյամջյան, Ստ. Մալխասյանցի թարգմանական գործունեության շուրջ. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 147-154

Ռ. Բ. Արիստակեսյան, Պարույր Սևակի քննադատական հայացքների մեթոդաբանական հիմքերը. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 155-162

Ս. Ս. Քոշատաշյան
Դարձվածքներն ու նրանց ոճական կիրառությունները Հրանտ Մաթևոսյանի արձակում. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 163-168

Վ. Ե. Հովսեփյան
Գիտատեխնիկական առաջադիմության դերը ազգային տնտեսության վերակառուցման ու զարգացման ռազմավարության մշակման գործում. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 169-173

Տ. Ա. Ճորոխյան, Ազգայնականություն և ժողովրդավարություն. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 174-179

Ա. Գ. Մադոյան, Դորա Սաքայան, Զմյուռնիա 1922. Բժիշկ Կարապետ Խաչերյանի Օրագիրը. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 180-184

Խ. Գ. Բադիկյան, Ալեքսանդր Մարգարյան, Աշոտ Հայրապետյան, Օտար բառերի բացատրական բառարան. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 185-187

Ա. Լ. Սարգսյան
Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևելահայերենի և արևմտահայերենի բառապաշարային առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 188-189

Վ. Ս. Մաղալյան, Աշխարհը ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը (Միջազգային համաժողով՝ նվիրված Հայոց մեծ եղեռնի 90-րդ տարելիցին). ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 190-202

Ռ. Վ. Պախանյանց, Брюсоведение в Армении вчера и сегодня (Բրյուսովագիտությունը Հայաստանում երեկ և այսօր). ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 203-207

Վալտեր Դիլոյան. ԲԵՀ 2 (116), Երևան 2005 թ., էջ 208-209

2005/3


Է. Ա. Զոհրաբյան, Նախիջևանյան հիմնահարցը Մոսկվայի`1920 թ. հայ-ռուսական բանակցություններում. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 3-16

Ա. Հ. Սիմոնյան
Գարեգին Նժդեհի` Գողթանի արշավանքը. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 17-30

Վ. Ռ. Վանեսյան, Պետական կառավարման համակարգում քաղաքական ՓՌ-ի դերի ըմբռնման շուրջ. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 31-41

Ռ. Ա. Նահապետյան
Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան սովորույթներին ու ծեսերին առնչվող հավատալիքները. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 42-53

Ի. Դ. Ստրելցովա
Типологическая характеристика армянского и русского языков и теория детерминанты (Հայերենի և ռուսերենի տիպաբանական բնութագիրը և հատկորոշիչի տեսությունը). ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 54-62

Հ. Ղ. Միրզոյան
Նարեկացու «Ի սուրբն Յակոբ» ներբողի գրության ժամանակի հարցը. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 63-80

Ս. Ռ. Ավետյան
Հնդեվրոպական ռնգային միջածանցավոր ներկայիչ հիմքերի դրսևորումը գրաբարում. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 81-83

Յու. Մ. Գաբրիելյան
Հնդեվրոպական լեզուներում հոլովական ձևերի զարգացման խնդիրը. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 84-90

Լ. Հ. Մնացականյան
Պողոս Մակինցյանը քննադատ. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 91-102

Մ. Գ. Ջանփոլադյան
Критические отклики о Григоре Нарекаци на русском языке (60-90-е годы XX века) (Գրիգոր Նարեկացու մասին քննադատական արձագանքները ռուսերեն (XX դարի 60-90-ական թթ.)). ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 103-113

Մ. Հ. Ֆելեքյան
Կենդանիների անվանումների բացատրությունը հայերենի բառարաններում. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 114-125

Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Զայիմցյան
Անցումային գործընթացները Հայաստանում. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 126-134

Հ. Ս. Զաքյան, Գրաբարի խոսքիմասային տարարժեք բառերի զարգացման պատմական ընթացքը. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 135-142

Լ. Ն. Գալստյան, Կրավորականի արտահայտությունը գրաբարում և արևմտահայերենում. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 143-149

Լ. Գ. Սահակյան, Աշխարհագրական դետերմինիզմի տարրերը Առաքել Դավրիժեցու Պատմության մեջ. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 150-155

Ա. Խ. Բրուտյան
Կանանց կրթության հիմնախնդիրը XIX դարի արևելահայ մանկավարժական մամուլում. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 156-161

Գ. Մ. Թադևոսյան, Ա. Ս. Շախսուվարյան, Սոցիալական կապիտալի դերը ժամանակակից հայ հասարակության գենդերային մոբիլության գործընթացում. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 162-169

Հ. Ն. Գալստյան
Կրթական համակարգը` որպես ինտելեկտուալ կապիտալի վերարտադրության առանցքային գործոն. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 170-174

Է. Հ. Մարզպանյան
Բանկի կապիտալ. էությունը և գործառույթները. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 175-180

Ա. Ու. Դրբոյան, Գրական քրդերենի կազմավորման և զարգացման ընթացքը Խորհրդային Հայաստանում. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 181-185

Տ. Ա. Սարգսյան, Национально-освободительное движение армян Нагорного Карабаха и Россия (Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ազգային-ազատագրական շարժումը և Ռուսաստանը). ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 186-190

Լ. Ս. Գալստյան, Բայի անդեմ ձևերի յուրահատկությունները Սասունի բարբառում. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 191-196

Լ. Գ. Գաբրիելյան, Թումանյանական պատումի յուրահատկությունները հեքիաթներում. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 197-203

Ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյան. ԲԵՀ 3 (117), Երևան 2005 թ., էջ 204-205

2006/1


Է. Ա. Զոհրաբյան, Հայաստանի Հանրապետության ադրբեջանաբնակ ապստամբ շրջանների հնազանդեցումը 1920 թ. հունիս-հուլիսին. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 3-22

Ա. Հ. Սիմոնյան
Զանգեզուրի տնտեսական և քաղաքական դրությունը 1920 թ. սկզբին. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 23-30

Գ. Հ. Պետրոսյան
Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը Անդրկոնֆեդերացիայի ստեղծման հարցում (1919 թ. օգոստոս - 1920 թ. ապրիլ). ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 31-43

Վ. Ռ. Վանեսյան, ՓՌ-ի դերը հաղորդակցման շղթայում. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 44-51

Ռ. Ա. Նահապետյան
Աղձնիքահայերի նշանադրության սովորույթների ու ծեսերի շուրջ. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 52-62

Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա. Ռ. Մարտիրոսյան
Մոդելային մտածողության ներմուծումը քաղաքատնտեսության մեջ մակրոտնտեսական պարզ վերարտադրության տեսության էվոլյուցիայի համատեքստում. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 63-71

Գ. Մ. Շահվերդյան
К вопросу об автоматическом мышлении (“Аргументы от морали” на службе у безнравственности) (Ավտոմատիկ մտածողության հարցի շուրջ («Բարոյական փաստարկները» ի նպաստ անբարոյականության)). ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 72-83

Գ. Մ. Մանուկյան, «Նարեկացու բառաշխարհը» հրապարակման քննական վերլուծություն. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 84-94

Ս. Ա. Աղաջանյան, Խորհրդանիշ պատկերները Գուրգեն Մահարու արձակում. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 95-100

Հ. Ա. Թորամանյան (ԱՄՆ), Об интерпретации идеологии армяно-апостольской церкви в композиции монастырского комплекса (Հայ առաքելական եկեղեցու գաղափարախոսության մեկնաբանումը վանքային համալիրների ճարտարապետության մեջ). ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 101-108

Հ. Ղ. Միրզոյան
Նարեկացու լեզվական ազդեցությունը հետագա դարերի հայ մատենագրության վրա. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 109-132

Հ. Գ. Զաքարյան, Գևորգ քահանա Մկրտումյանցի նամակները. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 133-147

Ռ. Ա. Տեր-Գրիգորյան
Լևոն Շանթը ռուս պոեզիայի թարգմանիչ. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 148-159

Ա. Հ. Քալոյան, Կնոջ ազատագրության րաֆֆիական ըմբռնումները. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 160-168

Ժ. Հ. Մխիթարյան, Կրթության հիմնախնդիրները Հովհաննես Թումանյանի հրապարկախոսության մեջ. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 169-178

Դ. Ֆ. Թինոյան
Կիլիկիայի հայոց թագավորության ներքին և արտաքին իրավիճակը 1320-1323 թթ.. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 179-185

Ա. Ռ. Վարտիկյան, ՀՀ միգրացիոն շարժերի պատմական արմատները. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 186-194

Մեհդի Աբբասալի Աբեդի (Իրանի ԻՀ), , Վ. Է. Սահակյան, Սպառողականությունը և զարգացող երկրները (սոցիոլոգիական վերլուծության փորձ). ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 195-198

Զ. Ա. Երվանդյան, Միջին հայերենի և արևելյան լեզուների առնչակցության շուրջ. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 199-205

Ա. Ռ. Քարամյան, Արևմտյան Հայաստանի բարենորոգումների Թիֆլիսի Ազգային Բյուրոյի ծրագիրը. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 206-211

Ս. Ա. Զաքարյան
Համլետ Ա. Գևորգյան, Փիլիսոփայություն. Պատմություն. Մշակույթ. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 216-221

Հարություն Ֆելեքյան. ԲԵՀ 1 (118), Երևան 2006 թ., էջ 222-223

2006/2


Գ. Մ. Քեռյան
Հայաստանի Հանրապետության կուսակցությունները և արտաքին քաղաքականությունը. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 3-11

Ս. Ն. Օհանյան, Երվանդ Ֆրանգյանը փիլիսոփայության էության և նշանակության մասին. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 12-20

Մ. Ռ. Շոլինյան, «Հավերժական վերադարձը» Վահան Տերյանի պոեզիայում. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 21-39

Դ. Վ. Պետրոսյան
Գրական դատի մի դրվագ արևելահայ մամուլի էջերում. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 40-47

Թ. Ս. Շահվերդյան, Նախադասութան վերաիմաստավորման առանձնահատկությունները դասական գրաբարում. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 48-58

Ռ. Ս. Ղազարյան, О лексике среднеармянского языка (Միջին հայերենի բառապաշարի շուրջ). ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 59-67

Գ. Մ. Մանուկյան, Նախդրագործածությունը Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» գրքում. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 68-80

Ռ. Վ. Հարությունյան, Մարզպանական Հայաստանի վարչական կառուցվածքի հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 81-86

Վ. Զ. Պետրոսյան
Հին Հայկազյան բառարանը և բառարանագրության տեսության հարցերը. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 87-97

Ե. Հ. Գևորգյան, , Ս. Պ. Գևորգյան, Փոխատեղական հոմանունություն. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 98-107

Ա. Ա. Մակինյան, Ածանցների դերը բառիմաստի փոխաբերացման գործում. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 108-113

Հ. Գ. Խորիկյան, Աքեմենյան Պարսկաստանի XIX սատրապության էթնիկական կազմի վերաբերյալ. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 114-126

Ա. Գ. Ղևոնդյան, «Ազգային շահ» հասկացության ռեալիստական մեկնաբանության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 127-136

Յու. Վ. Ղուլյան, Ադրբեջանի դիվանագիտական ներկայացուցիչ Խան-Թեքինսկու հակահայկական գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում (1919 թ. մարտ-օգոստոս). ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 137-145

Ժ. Ս. Մանուկյան
Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը և ԱՊՀ ինտեգրացիոն գործընթացները 1991-2001 թթ.. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 146-151

Ա. Կ. Ղազարյան, Հայերենի մխիթարյան լեզվաշինության գործընթացի գաղափարական և մեթոդական հիմքերն ու գործառնությունը. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 152-163

Վ. Գ. Մանասյան, ՀՀ ագրարային հատվածում շերամապահության վերականգնման և ներճյուղային մասնագիտացման խորացման անհրաժեշտության մասին. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 164-174

Ա. Մ. Սաֆարյան, Ապառնի դերբայով կազմվող վերլուծական ժամանակների զարգացումը հայերենում. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 175-182

Ա. Ա. Գալոյան, Հետաքննական լրագրության բնույթի հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 183-187

Ա. Լ. Սարգսյան
Լ. Կ. Եզեկյան, Հայոց լեզու. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 188-191

Է. Ռ. Ղուկասյան, Ֆրեդերիկ Մակլեր (1869 - 1938), կենսամատենագիտություն. ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 192-209

Խ. Ե. Սամվելյան, Ավետիս Ահարոնյանի կյանքի և գործունեության տարեգրությունից (1866-1990 թթ.). ԲԵՀ 2 (119), Երևան 2006 թ., էջ 210-221

2006/3


Է. Ա. Զոհրաբյան, Շարուր-Նախիջևանի հարցը հայ-ռուսական դիվանագիտական հարաբերություններում 1920 թ. հուլիս- օգոստոսին. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 3-30

Ն. Ժ. Մկրտչյան
Կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային շարժառիթների հաղթահարման հնարավորությունները փոխակերպվող հասարակություններում. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 31-41

Ա. Գ. Քալաշյան, IV դարի 20-30-ական թվականների հականիկեական ընդդիմության հոգևոր-աստվածաբանական հիմքերը. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 42-51

Ռ. Ա. Նահապետյան
Ամուսնահարսանեկան սովորույթները սասունցիների արդի կենցաղում. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 52-60

Գ. Մ. Մանուկյան, Աննախդիր քերականական կիրառություններ Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկում. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 61-68

Մ. Գ. Ջանփոլադյան
Эпос «Давид Сасунский» в русских научных изданиях и публикациях (50-60-e гг. XX в.) («Սասունցի Դավիթ» էպոսը ռուսալեզու գիտական հրատարակություններում և հրապարակումներում (XX դ., 50-60 թթ)). ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 69-78

Ս. Ք. Գասպարյան
Ձևի և բովանդակության միասնականությունը բանասիրական մոտեցմամբ. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 79-83

Հ. Ա. Մարզպանյան, Հումանիզմը մարդկային էության սոցիալական արտահայտություն. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 84-92

Ա. Գ. Մադոյան, Գրիգոր Չուբարյանի անտիպ հոդվածը համալսարանի պատմության վերաբերյալ. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 93-106

Հ. Ժ. Հարությունյան, Արտաշես I-ը և Մեծ Հայքի թագավորության հիմնումը. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 107-118

Ս. Ռ. Ավետյան
Հնդեվրոպական կոկորդայինների ենթադրյալ դրսևորումները հայերենում հ-ի տեսքով. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 119-123

Ա. Ս. Գյուրջյան, Սկզբունքագիտության ձևավորման ու կայացման հիմքերը և նպատակահարմարությունը. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 124-130

Ս. Ա. Աղաջանյան, Պարադոքսալի դրսևորումները Գուրգեն Մահարու արձակում. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 131-141

Թ. Հ. Մինասյան, Գրիգոր Սկևռացու` Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված ճառը. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 142-147

Ա. Ա. Կարապետյան
Ամիրդովլաթ Ամասիացու բժշկագիտական ժառանգության շուրջ. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 148-155

Մ. Ն. Մադանյան, Հերոսների խոսքի տիպականացումը պատմականություն ստեղծող լեզվաոճական միջոցներով (ըստ Ստ. Զորյանի պատմավեպերի). ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 156-163

Ն. Հ. Գասպարյան
Արտոնագրային մասնագրի լեզվի որոշ առանձնահատկություններ. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 164-171

Մ. Հ. Յաղուբյան
Լռությունը որպես զեղչման հաղորդակցական ռազմավարության դրսևորում. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 172-177

Ե. Է. Գազազյան, Հիփոթեքային վարկերի արժեթղթավորման և երկրորդային շուկաների ստեղծման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 178-186

Տ. Ա. Հովհաննիսյան, Մշակութային երկխոսության նշանակությունն արդի դարաշրջանում. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 187-194

Ա. Վ. Խաչատուրյան, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բունդեսթագում Հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևի քննախոսություն. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 195-204

Ռ. Ս. Ղազարյան, Ն. Ա. Մկրտչյան, Անատոլիայի նորահայտ հայ բարբառները և բանահյուսությունը. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 205-209

Ն. Կ. Խանջյան
Г. Кубатьян. Ворованный воздух. Статьи и заметки (Գ. Կուբատյան, Գողացված օդ: Հոդվածներ ու նոթեր). ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 210-212

Հ. Մ. Աբրահամյան, Մ. Մուրադյան, Է. Մինասյան, Ռուսաց դիվանագիտությունը միջազգային հարաբերությունների համակարգում (XVIII-XIX դարեր). ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 213-214

Ա. Վ. Գնունի
Կերենի «քրմական» դամբարանի պեղումները. ԲԵՀ 3 (120), Երևան 2006 թ., էջ 215-218

2007/1


ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 1967-2006. ԲԵՀ 1 (121), Երևան 2007 թ., էջ 1-246

2007/2


Է. Ա. Զոհրաբյան, Շարուր-Նախիջևանը թուրք-հայկական պատերազմի շրջանում (1920 թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր). ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 3-29

Լ. Կ. Եզեկյան
Լեզու-նորմա-համակարգ. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 30-35

Ս. Ա. Աբրահամյան
Աշխարհի լեզվական պատկերը պատմամշակութային համատեքստում. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 36-41

Ա. Լ. Սարգսյան, Հատկացուցչի և հատկացյալի համաձայնության դրսևորումն արևմտահայերենում. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 42-49

И. Д. Стрельцова, Внутренняя и внешняя деривация как системообразующие факторы в языке (на материале глаголов зрительного восприятия) (Ներքին և արտաքին դերիվացիաները որպես համակարգակազմիչ գործոններ լեզվում (տեսողական ընկալման բայերի հիման վրա)). ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 50-66

Գ. Ս. Հարությունյան, Ներքաղաքական իրավիճակը Կիլիկյան Հայաստանում ԺԴ դարի 30-40-ական թվականներին և Սսի ժողովը. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 67-76

Է. Գ. Դանիելյան, Թուրքիայի դերակատարությունը Հայկական հարցի միջազգայնացման գործընթացում (1876-1878 թթ.). ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 77-84

Հ. Գ. Զաքարյան, Գևորգ Մկրտումյանի նամակները «Մշակի» խմբագիր Համբարձում Առաքելյանին. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 85-91

Լ. Բ. Մաթևոսյան, Կարծրատիպ նախադասություններ. հոգելեզվաբանական հիմնավորում. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 92-96

Գ. Վ. Հակոբյան, Սիլվա Կապուտիկյանի ուղեգրությունների ժանրային որոշ առանձնահատկություններ. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 97-104

А. К. Шагинян, Первые восстания в Армении и Арменийи против власти арабского халифата (новые хронологические уточнения) (Առաջին ապստամբությունները Հայաստանում և Արմինիայում արաբական խալիֆաթի իշխանության դեմ (ժամանակագրական նոր ճշտումներ)). ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 105-114

Ռ. Ա. Նահապետյան
Աղձնիքահայերի անասնապահական ընկերակցությունների կազմակերպման որոշ ձևեր ու սովորույթներ. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 115-124

Ա. Ռ. Գագինյան, Հին հայերենի անցյալ դերբայի զարգացման շուրջ. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 125-132

Ա. Ա. Հակոբյան, Հայկական մարզի կազմակերպման և գնահատման խնդիրը հայ պատմագրության մեջ. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 133-139

Կ. Պ. Պողոսյան, Հոմանիշների գործածությունը Փավստոս Բուզանդի «Պատմութիւն Հայոց» երկում. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 140-147

Ն. Ն. Մկրտչյան, Ֆրանցիսկոս Ռիվոլայի հայերեն-լատիներեն բառարանը. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 148-155

Լ. Ֆ. Սարգսյան, Արդի հայերենի իմաստային նորաբանությունները. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 156-163

Լ. Ս. Վարդանյան
Տարարմատության խնդիրը տիպաբանական լեզվաբանության մեջ. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 164-168

Ս. Պ. Գևորգյան, Նույնիմաստությունը փոխատեղական հոմանուններում. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 169-172

Л. А. Тер-Саркисян
К проблеме отображения в переводе стиля автора произведения (Թարգմանության մեջ ստեղծագործության հեղինակի ոճի արտացոլման խնդրի շուրջ). ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 173-181

Ա. Ս. Ալեքսանյան, Մանկավարժական հաղորդակցման և շփման փոխհարաբերության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 182-189

Գ. Ռ. Հայրապետյան
Հայաստանի տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման հեռանկարները. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 190-193

Մ. Մ. Աբրահամյան, Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումը Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ (1991-2004 թթ.). ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 194-199

Դ. Ս. Գյուրջինյան, Հ. Ղ. Միրզոյան, Գրիգոր Նարեկացու բառաստեղծական արվեստը. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 200-202
Յու. Ս. Ավետիսյան
Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերենի դասագիրք. ԲԵՀ 2 (122), Երևան 2007 թ., էջ 203-206
2007/3


Վ. Զ. Պետրոսյան
Հնչական նվազագույն միավորը որպես լեզվաբանական նշան. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 3-16

Գ. Մ. Մանուկյան , Բայի լրացումները նախդրային կառույցներով. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 17-25

Ա. Է. Ջրբաշյան
Չափածոյի ստրոֆիկական դասակարգման խնդրի շուրջ. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 26-33

Շ. Բ. Դավթյան, Հայրենների վերածնունդը. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 34-42

Ա. Ե. Մկրտիչյան
К вопросу о социологической значимости теории хаоса (Քաոսի տեսության սոցիոլոգիական նշանակալիության հարցի շուրջ). ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 43-56

О методологии анализа социологического знания (Սոցիոլոգիական գիտելիքի վերլուծության մեթոդաբանության հարցի շուրջ). ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 57-65

Ս. Ռ. Ավետյան, Համաբանության դերը հին հայերենի բուն և արգելական հրամայականների հետագա զարգացման մեջ. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 66-74

Լ. Գ. Գևորգյան, Սմբատ Շահազիզի անձնական քնարերգությունը. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 75-85

Ռ. Ս. Ղազարյան, , Հ. Մ. Ավետիսյան, Նորահայտ բառեր Մովսես Կաղանկատվացու «Պատմութիւն Աղուանից աշխարհին» երկում. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 86-91

Բ. Ժ. Գիշյան, Նորագույն տեխնոլոգիաները և ինքնասպանությունը Ճապոնիայում. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 92-99

Ե. Հ. Գևորգյան, Տարիմաստ փոխատեղական հոմանուններ. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 100-103

Գ. Կ. Հանանյան
Գրաբարի խոնարհման մի անկանոնության մասին. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 104-107

Ն. Բ. Պողոսյան
Բառակրկնությունների ոճական հնարանքը գրաբարում. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 108-117

Բ. Ս. Խոջումյան, К вопросу о национальных особенностях соматических фразеологизмов (Սոմատիկ դարձվածքների ազգային յուրահատկությունների հարցի շուրջ). ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 118-122

Ա. Ս. Ղազարյան , Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատության մեթոդաբանական առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 123-136

Ս. Մ. Մխիթարյան , Սուրբ անտառների ու այգիների հիմնումը որպես նվիրագործական գործառույթ. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 137-142

Վ. Վ. Ավագյան
Սիամանթոն Արշակ Չոպանյանի գնահատմամբ. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 143-153

Մ. Ռ. Շոլինյան, Ինքնարարումն իբրև ուղի, ճանապարհ Ինտրայի «Ներաշխարհում». ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 154-172

Գ. Վ. Հակոբյան, Սիլվա Կապուտիկյանի հրապարակախոսությունը ետխորհրդային շրջանում. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 173-178

Ա. Ս. Քամալյան
Խոսուն անունների թարգմանությունը. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 179-185

Վ. Գ. Մանասյան, ՀՀ-ում մեղվաբուծության գոտիական մասնագիտացումը որպես ենթաճյուղի տնտեսական արդյունավետության բարձրացման գործոն. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 186-195

Թ. Շ. Թորոսյան, , Գ. Ռ. Հայրապետյան, ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերը Եվրամիության հետ. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 196-202

Ռ. Ա. Հայրապետյան, Երևան քաղաքի կառավարման հիմնախնդիրները սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 203-208

Ժ. Ա. Անդրեասյան, Սիներգետիկական մոտեցման հնարավորությունները սոցիոլոգիայում. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 209-215

Ռ. Մ. Մարտիրոսյան , Եվրոպական սոցիալական խարտիան և հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության ռազմավարությունը ՀՀ-ում. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 216-222

Ա. Ա. Խուդավերդյան, Մի անձնանվան պատմություն. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 223-225

Ս. Գ. Վարդանյան, Լ. Ս. Սահակյան, Բարձր Հայքի Բաբերդ, Սպեր, Դերջան գավառների տեղանուններն ու ժողովրդագրությունը XVI դարի օսմանյան աշխարհագիր մատյաններում. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 226-230

Հ. Ռ. Հովհաննիսյան, , Ն. Գ. Խաչատրյան, Միջազգային գիտաժողով` նվիրված հոգեբանության դասավանդման ժամանակակակից հիմնախնդիրներին. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 231-232

Ն. Կ. Խանջյան, Юбилейная конференция на факультете русской филологии (Հոբելյանական գիտաժողով ռուս բանասիրության ֆակուլտետում). ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 233-235

Ա. Է. Հովակիմյան, . «Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսի 40-ամյակը. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 236
Գ. Գ. Անանյան. ԲԵՀ 3 (123), Երևան 2007 թ., էջ 237
2008/1


Է. Ա. Զոհրաբյան, Նախիջևանյան հիմնահարցը Ալեքսանդրապոլի թուրք-հայկական կոնֆերանսում. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 3-25

Մ. Ա. Մուրադյան, Հայ-ռուսական քաղաքական և միջպետական առնչությունների մեկնությունը Ավ. Ահարոնյանի օրագրում. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 26-50

Ռ. Ա. Նահապետյան
Մանկածնությանն առնչվող արարողությունները Աղձնիքում. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 51-60

Ա. Ս. Գյուրջյան, Կառավարման դերն ու ընդհանրական գործառույթները. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 61-69

Н. А. Хачатурян
Национальная специфика оригинала и художественная коммуникация при переводе (Բնագրի ազգային յուրահատկությունը և գեղարվեստական հաղորդակցությունը թարգմանության մեջ). ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 70-83

Г. М. Шавердян
Об одной особенности современного мышления (Ժամանակակից մտածողության մի առանձնահատկության մասին). ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 84-97

Ս. Ա. Գալստյան
Անորոշ դերբայը բառակազմական անփոփոխ հիմք. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 98-104

И. Г. Гарибян, , Т. В. Варданесова, К вопросу о датировке хачкаров Меградзора (Մեղրաձորի խաչքարերի թվագրման հարցի շուրջ). ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 105-117

Ն. Հ. Դիլբարյան
Տեղանունների կրճատման, տարբերակային ձևերի առաջացման լեզվական և արտալեզվական հիմքերը. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 118-125

Գ. Ա. Մելքումյան, Կնոջ ազատության և հասարակական դերի հարցերը «Որոգայթ փառաց»-ում. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 126-134

Ռ. Կ. Միրզախանյան, Հայրենիք-սփյուռք մշակութային կապերը 1956-1966 թվականներին. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 135-146

Ե. Մ. Վարդանյան, Քաղաքական մասնակցության գենդերային հիմնախնդիրները. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 147-156

Ա. Ս. Եղիազարյան
Արաբների կողմից Հայաստանի նվաճման թվականի շուրջ. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 157-164

Հ. Ֆ. Մադոյան, Ներսես Շնորհալին հանելուկագիր. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 165-170

Ն. Լ. Պետրոսյան, Հովհաննավանքի պատկերաքանդակների մի քանի առանձնահատկությունների մասին. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 171-175

Հ. Հ. Աղախանյան, Հայ վաճառականության դերը ժողովուրդների շփման ու փոխհարստացման գործընթացում. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 176-185

Հ. Կ. Սուքիասյան, Հայ-ադրբեջանական տարածքային խնդիրների լուսաբանումը Ռուբեն Տեր-Մինասյանի աշխատություններում. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 186-195

Գ. Կ. Հանանյան
Բայական հետգրաբարյան գոյացություններ կիլիկյան բարբառներում. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 196-203
Է. Ռ. Ղուկասյան, Օգյուստ Կարիեր (1838-1902). Մատենագիտություն. ԲԵՀ 1 (124), Երևան 2008 թ., էջ 204-213


2008/2


Է. Ա. Զոհրաբյան, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հակահայկական գործունեությունը Շարուր-Նախիջևանում Մոսկվայի կոնֆերանսի նախօրեին (1920թ. դեկտեմբեր-1921թ. փետրվար). ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 3-37

Մ. Ռ. Շոլինյան , Արժեքների վերագնահատման և առաջնորդի խնդիրը Վրթանես Փափազյանի սիմվոլիկ-այլաբանական արձակում. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 38-50

Գ. Ի. Կուբատյան, Арсений Тарковский - переводчик Амо Сагияна (Արսենի Տարկովսկին` Համո Սահյանի թարգմանիչ). ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 51-64

Ա. Ե. Մկրտիչյան
К вопросу о факторах социального порядка (Սոցիալական կարգի գործոնների հարցի շուրջ). ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 65-81

Շ. Հ. Պարոնյան, Լ. Ա. Բեքարյան, Հակընդդեմ երկխոսության հնչերանգային բնութագիրը բանավոր և գրավոր խոսքում. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 82-91

Ա. Հ. Մուշեղյան, Դիտողություններ Խորենացու պատմության անունների և արտահայտությունների առիթով. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 92-102

Վ. Զ. Պետրոսյան
Տեսիլները Չարենցի անավարտ մատյանում (բովանդակային վերլուծության փորձ). ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 103-120

Ս. Ն. Օհանյան, Պիտիրիմ Սորոկինը Երվանդ Ֆրանգյանի մասին. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 121-127

Ս. Վ. Ղուկասյան, Մատթէոսի Ավետարանի հարցական նախադասությունների առանձնահատկությունների շուրջ. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 128-140

Ռ. Վ. Հարությունյան, Հայ եկեղեցու թեմական բաժանումը Մարզպանական Հայաստանում. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 141-148

Ս. Ա. Ազատյան, Արդի հայերենի բառասկզբի հնչյունական զուգորդումների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 149-156

Գ. Ա. Գևորգյան
Some և any դերանունների օգտագործումը պայմանական նախադասություններում. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 157-161

Ն. Գ. Հովսեփյան, Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդայնացումը, դրա պատմական պայմաններն ու հետևանքները. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 162-167

Ա. Ս. Ալեքսանյան, Անձի հաղորդակցական ակտիվության զարգացման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 168-175

Վ. Գ. Մանասյան, Կոոպերացիայի դերը ՀՀ-ում աշխատանքի հասարակական բաժանման կատարելագործման և գյուղատնտեսական արտադրության մասնագիտացման գործընթացում. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 176-185

Ա. Գ. Քալաշյան
Նիկողայոս Ադոնց, Երկեր հինգ հատորով, հ. Ա, Պատմագիտական ուսումնասիրություններ (հրատարակության պատրաստեց Պ. Հ. Հովհաննիսյանը), հ. Բ, Պատմա-բանասիրական ուսումնասիրություններ (հրատարակության պատրաստեց Պ. Հ. Հովհաննիսյանը), հ. Գ, Հայերենագիտական ուսումնասիրություններ (հրատարակության պատրաստեց Պ. Հ. Հովհաննիսյանը). ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 186-192

Ռ. Ս. Ղազարյան, Ն. Ա. Մկրտչյան, Հայերենից փոխառություններ թուրքերենի բարբառներում. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 193-196
Շ. Բ. Դավթյան, Համո Սահյանի «Ախր ես ինչպե՞ս վեր կենամ գնամ» ստեղծագործության ժանրի որոշման փորձ. ԲԵՀ 2 (125), Երևան 2008 թ., էջ 197-199
2008/3


Հ. Ա. Մարզպանյան, Աշխատանքի զարգացման գործընթացի հումանիստական բովանդակությունը. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 3-18

Հ. Լ. Սարգսյան , Ռ. Խ. Հարությունյան, , Հ. Գ. Զայիմցյան, Ապահովագրական գործունեության պետական կարգավորման տնտեսամեթոդական հարցերի շուրջ. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 19-30

Ռ. Ս. Ղազարյան, О словообразовании среднеармянского языка (Միջին հայերենի բառակազմության շուրջ). ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 31-39

Լ. Ս. Մելիքսեթյան, Драматургия Уильяма Сарояна и американская критика (к 100-летию Уильяма Сарояна) (Վիլյամ Սարոյանի թատերգությունը և ամերիկյան քննադատությունը (նվիրվում է Վիլյամ Սարոյանի ծննդյան 100-ամյակին)). ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 40-66

Հ. Հ. Աղախանյան, Հայ վաճառականության տպագրական գործունեության վերագնահատության փորձ (հայ տպագրության 500-ամյակին ընդառաջ). ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 67-76

Հ. Ղ. Միրզոյան
Գրիգոր Նարեկացին և հայ առակագրությունը. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 77-89

Ս. Ա. Զաքարյան
Միջնադարյան հայ փիլիսոփայության մեջ ունիվերսալիաների հիմնահարցի մեկնաբանման վերագնահատման փորձ. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 90-102

Վ. Զ. Պետրոսյան
Գերհնչյունը որպես գերհնչույթի խոսքային համարժեք. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 103-113

Ռ. Ա. Նահապետյան
Հետծննդյան քառասունքին առնչվող սովորույթներն ու ծեսերը Աղձնիքում. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 114-123

Ս. Վ. Վարդանյան
Որոշ նկատառումներ «ինտերպրետացիա» տերմինի կիրառության վերաբերյալ. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 124-130

Մ. Ս. Հովհաննիսյան, Բոլշևիկներ-Դաշնակցություն բանակցությունները Թիֆլիսում (1917թ. դեկտեմբեր - 1918թ. հունվար). ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 131-138

Ն. Ս. Շչյոկին (Մինսկ), Восток и Запад в свете генезиса христианской цивилизации (Արևելքն ու Արևմուտքը քրիստոնեական քաղաքակրթության ծագման լույսի ներքո). ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 139-147

Ա. Կ. Շահինյան (Սանկտ-Պետերբուրգ), Количественный и территориальный состав нахарарств Армении при арабах (Հայաստանի նախարարությունների քանակական ու տարածքային կազմը արաբների օրոք). ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 148-155

Գ. Վ. Նիկողոսյան, Հայերենի կովկասյան փոխառությունների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 156-163

Դ. Ռ. Հայրապետյան
Հայ հոգեբանական ժառանգության մոռացված էջերից մեկը (նվիրվում է ԵՊՀ hիմնադրման 90-ամյակին). ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ164-171

Լ. Գ. Սիմոնյան, Մի էջ պոլսահայ երգիծաթերթերի բանավեճի պատմությունից. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 172-177

Վ. Գ. Պետրոսյան
Օրենսդրության և ժուռնալիստական էթիկայի փոխհարաբերության հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 178-182

Գ. Ռ. Բարսեղյան
Մարզական գովազդի լեզվաոճական առանձնահատկությունները անգլալեզու ամսագրերում. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 183-190

Ս. Ս. Երիցյան, , Ա. Գ. Ճուղուրյան, Ուսանողների ակադեմիական ազատությունների հիմնահարցերը բուհական համակարգում. ԲԵՀ 3 (126), Երևան 2008 թ., էջ 191-196

2009/1


Ա. Հակոբյան
Պաշտոնական ոճի շարահյուսական որոշ առանձնահատկությունների շուրջ. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 149-153

Գ. Ս. Ղազինյան
ՀՀ դատաիրավական բարեփոխումները եվրոպական չափանիշների լույսի ներքո. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 3-11

Զ. Վ. Ավետիսյան
Ե դարի պատմագրության մեթոդի դրսեվորման առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 12-27

Ս. Ա. Զաքարյան
Հայկական թեմատիկան Վլադիմիր Սոլովյովի ստեղծագործություններում. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 12-27

Ն. Կ. Գոնչար-Խանջյան
К проблематике психоанализа и эволюции героя в романе Германа Гессе «Степной волк» (Հերման Հեսսեի «Տափաստանի գայլը» վեպում հոգեվերլուծականի և հերոսի էվոլյուցիայի շուրջ). ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 28-38

Մ. Գ. Ջանփոլադյան
Русская критика о фольклоризме Туманяна (60-е гг. XX в.) (Ռուս քննադատությունը Թումանյանի ֆոլկլորիզմի մասին (XX դ. 60-ական թթ.). ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 50-62

Ա. Հովակիմյան, Համո Սահյան - Հովհաննես Թումանյան. գրական առնչություններ. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 63-73

Ա. Ս. Եղիազարյան
Տարոնի Բագրատունիների իշխանությունը IX դարում եվ X դարի սկզբին. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 74-85

Ռ. Հարությունյան, Նախարարությունները մարզպանական Հայաստանում. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 86-92

Ա. Խուդավերդյան, , Գ. Մադոյան, Մանկավարժ Արամ Տոնյանի հուշերը Վրթանես Փափազյանի մասին. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 93-119

Գ. Հ. Պետրոսյան
Հայաստանի Հանրապետության առնչությունները Խորհրդային Ռուսաստանի հետ (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր). ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 120-125

Ի. Դ. Ստրելցովա
Глаголы зрительного восприятия в армянском языке (сопоставительный анализ) (Տեսողական ընկալման բայերը հայերենում (զուգադրական վերլուծություն)). ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 126-139

Շ. Հ. Պարոնյան
Զրուցավարման թերությունները որպես ճանաչողական-գործաբանական գործընթացի անարդյունավետության արդյունք. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 140-148

Ա. Է. Հակոբյան
Պաշտոնական ոճի շարահյուսական որոշ առանձնահատկությունների շուրջ. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 149-153

Ա. Վ. Ալեքսանյան, Գրականությունը որպես ինքնաճանաչողության բարձրագույն հնարավորություն (Ռոբերտ Մուզիլի գեղագիտության հետքերով). ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 154-165

Գ. Գ. Մկրտչյան, Նորամուտ բառերը Սեբեոսի «Պատմութեան» մեջ. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 166-171

Ա. Ա. Մակինյան, Փոխաբերությունը արևելահայերենում եվ արևմտահայերենում. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 172-178

Ա. Ս. Սուվարյան, Հայերենի և գերմաներենի բառակազմական եղանակների զուգադրական քննության փորձ. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 179-186

Ա. Խ. Բրուտյան
Դպրոցի և կրթության հարցերը XIX դարի հայ մանկավարժական մամուլի էջերում. ԲԵՀ Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2009, էջ 101 - 108, թիվ 1, էջ 187 - 192

Ա. Ֆ. Հարությունյան, Եվրամիության անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականության կազմավորման, զարգացման ընթացքը. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 193-208
Լ. Վ. Ավետիսյան
Կարևոր միջոցառում ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում. ԲԵՀ 1 (127), Երևան 2009 թ., էջ 209-212
2009/2


Ա. Ֆ. Հարությունյան, Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցությունը եվրոպական հարևանության քաղաքականության շրջանակներում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 3-13

Ա. Ս. Ղազարյան, Պատմական վարկածի առանձնահատկությունները. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 14-22

Էդ. Ս. Մկրտչյան, Ենթակայի եվ ստորոգյալի շարադասությունը գրաբարում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 23-36

Հ. Ղ. Միրզոյան
Պատմաբանասիրական դիտողություններ Նարեկացուն վերագրված ճառի մասին. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 37-48

Ն. Ա. Գոնչար
О сказках Ов. Туманяна в контексте проблем перевода (Թումանյանի հեքիաթների շուրջ թարգմանության խնդիրների համատեքստում). ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 49-64

Շ. Հ. Պարոնյան
Հաղորդակցական կաղապարի լեզվագործաբանական ճանաչողական նկարագիրը անգլերենում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 65-74

Ի. Ս. Մովսիսյան, Տերմինի սահմանման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 75-83

Ն. Բ. Պողոսյան, Ք. Մ. Այվազյան, Նորահայտ բառեր Եվտիքոսի «Յաղագս զանազանութեան» երկի բնագրում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 84-89

Ն. Հ. Դիլբարյան
Գունանունները Հայաստանի տեղանուններում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 90-100

Օ. Շ. Պողոսյան
Գրականագիտության լեզուն որպես գիտական ոճի ուրույն դրսևորում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 101-107

Հ. Հ. Աղախանյան, Հայ վաճառականության դերը առօրեական մտածողության զարգացման գործում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 108-121

Ռ. Ա. Նահապետյան
Նորածնի խնամքին առնչվող սովորույթները աղձնիքահայերի ընտանիքում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 122-130

Ե. Է. Թադևոսյան, Լուսավորականության քննադատությունը պոստմոդեռնիզմի փիլիսոփայական հայեցակարգում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 131-140

Գ. Ռ. Հայրապետյան
Եվրոպական հարևանության քաղաքականության ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության զարգացման վրա. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 141-149

Հ. Հ. Ավետիսյան, Արժութային ճգնաժամերի կանխատեսումը ՀՀ-ում. ազդանշանային մոտեցման արդյունքները. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 150-158

Վ. Գ. Մանասյան, ՀՀ խոշոր եվ փոքր տնտեսությունների զուգակցումը գյուղատնտեսական արտադրության մասնագիտացման խորացման պայմաններում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 159-169

Ամիրնիմա Նեգահդարի, Էլեկտրոնային առեվտրում սպառողների բավարարվածության չափման կառուցվածքային մի մոդել. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 170-180

Հ. Վ. Գալստյան, Հիփոթեքային վարկավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 181-186

Գ. Գ. Մկրտչյան, Գոյականի քերականական կարգերի առանձնահատկությունները Ապարանի խոսվածքներում. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 187-196

Լ. Հ. Հովհաննիսյան, Գոյականական բառակապակցության դասակարգման հարցի շուրջ. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 197-203

Վ. Ս. Մաղալյան, Երևանի պետական համալսարանի հոբելյանները. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 204-223

Ա. Է. Հովակիմյան, , Ա. Վ. Չալոյան , «Սոցիոլոգիան խաչմերուկներում». ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 224-226
Էդիկ Արտեմի Զոհրաբյան. ԲԵՀ 2 (128), Երևան 2009 թ., էջ 227-229
2009/3


Ս. Ա. Դիլբանդյան
«Դատավարական ձև» հասկացության ըմբռնումը քրեական դատավարությունում. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 3-12

Հ. Կ. Դավթյան, Նկատառումներ արաբների հայաստանյան արշավանքների մի քանի դրվագների վերաբերյալ. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 13-24

Շ. Հ. Պարոնյան
Դիսկուրսը` որպես գիտելիքի կոդավորման համակարգ. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 25-34

Ն. Ն. Պոկրովսկայա (Սանկտ Պետերբուրգ), Регулятивные механизмы в условиях плюрализма социально-экономических моделей (Կարգավորիչ մեխանիզմները սոցիալ-տնտեսական մոդելների բազմազանության պայմաններում). ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 35-47

Վ. Պ. Բրանսկի (Սանկտ Պետերբուրգ), , Կ. Մ. Օհանյան (Սանկտ Պետերբուրգ), Глобализация и синергетическая философия истории (Գլոբալիզացիան և պատմության սիներգետիկ փիլիսոփայությունը). ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 48-57

Ա. Ս. Ալեքսանյան
К вопросу о роли институтов гражданского общества в процессе демократизации Черноморского региона (Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների դերը Սևծովյան տարածաշրջանի ժողովրդավարացման գործընթացում). ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 58-67

Կ. Լ. Մկրտչյան, , Մ. Ա. Մկրտչյան, Поэма А. Пушкина «Цыганы»: попытка психоаналитической интерпретации (Ա. Պուշկինի «Գնչուներ» պոեմը. հոգեվերլուծական մեկնաբանության փորձ). ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 68-81

Հ. Ս. Ալվրցյան, Հայ հին և քրիստոնեական շրջանի բանաստեղծության գաղափարական և աշխարհայացքային հիմքերը. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 82-95

Վ. Զ. Պետրոսյան
Ձևահնչույթի և ձևահնչույթաբանության լեզվաբանական կարգավիճակը. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 96-105

Ս. Ռ. Ավետյան
Տիպաբանական առանձնահատկությունների դերը լեզվի պատմական զարգացման ընդհանուր միտումների դրսևորման հարցում. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 106-112

Հ. Ղ. Միրզոյան
Ստեփանոս Դաշտեցու անտիպ «Զրույց - բանավեճերը». ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 113-138

Ա. Ռ. Տիգրանյան, Ռեստիտուցիա՝ իրավունքի՞, թե՞ փաստացի տիրապետության պաշտպանություն. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 139-152

Ա. Ս. Եղիազարյան
Համշենի իշխանությունը հայ Բագրատունիների տերության համակարգում. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 153-158

Ա. Ա. Աբրահամյան, «Երկբերան բրիչ» հասկացության բառային զուգաբանությունները հայերենի բարբառներում. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 159-171

Ն. Հ. Թիրաբյան
Հովհաննես Շիրազի «Աստծո գլուխգործոցը» պոեմի պատկերային համակարգը. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 172-177

Բ. Ժ. Գիշյան
Համաշխարհայնացումը և մշակութային ավանդապահության դրսևորումները արդի Ճապոնիայում (1995-2005). ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 178-189

Դավիթ Կոլբայա (Վարշավա), Էջեր լեհահայերի պատմությունից. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 190-195

Իվոնա Կալիշևսկա (Վարշավա), Լեհաստանում հայերի ադապտացիայի ռազմավարությունները. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 196-202

Ա. Ա. Աբրահամյան, Հեռուստատեսային ակնարկի գեղարվեստաարտահայտչական առանձնահատկությունների հարցի շուրջ. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 203-209

Ն. Ռ. Ստեփանյան, ՆԷՊ-ը և կոոպերացիայի զարգացումը Հայաստանում. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 210-215

Կ. Ա. Գալոյան, Մտավոր սեփականության օբյեկտների շուկայնացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 216-219
Սերգեյ Աշոտի Գալստյան. ԲԵՀ 3 (129), Երևան 2009 թ., էջ 220-221