2/7/15

«Բազմավէպի» հատորները համացանցում


«Բազմավէպ» հանդեսի ներքոբերյալ հատորները կարելի է կարդալ առցանց՝ Google Books-ում, կամ ներբեռնել դրանք այդ կայքից։ Ներբեռնման դեպքում, սակայն, ի նկատի ունեցեք, որ Google Books-ի տրամադրած pdf-ները հաճախ պակասավոր են լինում՝ կարող են չունենալ որոշ էջեր կամ էջերի հատվածներ, պատկերները հատորներից նույնպես սովորաբար ջնջված են լինում։ Այնպես որ հատորների ամբողջ նյութը՝ նկարներով հանդերձ, տեսնել-գործածելու համար պետք է գործածել առցանց տարբերակը։

Գիրքը ներբեռնելու համար սեղմեք էջի աջակողմյան վերին անկյունի ծաղկանման նշանով բացվող ընտրացանկի համապատասխան հրամանի վրա՝ ըստ ներքոբերյալ նկարի։
Հնարավոր է՝ ինքներդ փորձել եք փնտրել Google Books-ում «Բազմավէպի» հատորները և ամբողջական դիտման հատորներ համարյա չեք գտել կամ մի քանիսը միայն, ինչ տարբերակով էլ որ փորձել եք բառը գրել։ Google Books-ը նույն բանը, հնարավոր է, տարբեր տառադարձական համակարգերով ներկայացնի և փնտրման արդյունքները՝ շատ խառնիխուռն՝ ոչ համակարգված ձևով, այնպես որ երբեմն ստիպում է գրքեր փնտրելու համար որոշ մտավոր հնարքներ բանեցնել ։))

Ստորև ներկայացված են 1843-1873 թթ. բոլոր հատորները։

Սեղմեք ստորև տրված Ձեզ անհրաժեշտ տարեթվի հղման վրա և, եթե հանկարծ գիրքն անմիջապես չբացվի, Preview this book-ի վրա։

Հտ. Ա 1843
Հտ. Բ 1844
Հտ. Գ 1845
Հտ. Դ 1846
Հտ. Ե 1847
Հտ. Զ 1848
Հտ. Է 1849
Հտ. Ը 1850
Հտ. Թ 1851
Հտ. Ժ 1852
Հտ. ԺԱ 1853
Հտ. ԺԲ 1854
Հտ. ԺԳ 1855
Հտ. ԺԴ 1856
Հտ. ԺԵ 1857
Հտ. ԺԶ 1858
Հտ. ԺԷ 1859
Հտ. ԺԸ 1860
Հտ. ԺԹ 1861
Հտ. Ի 1862 կամ այստեղ
Հտ. ԻԱ 1863
Հտ. ԻԲ 1864
Հտ. ԻԳ 1865
Հտ. ԻԴ 1866
Հտ. ԻԵ 1867
Հտ. ԻԶ 1868 կամ այստեղ
Հտ. ԻԷ 1869
Հտ. ԻԸ 1870
Հտ. ԻԹ 1871
Հտ. Լ 1872
Հտ. ԼԱ 1873