2/11/15

Ղևոնդ Ալիշանի գրքերը համացանցում


Այս ցուցակը, հնարավոր է, արդեն հին լինի։ Վերջին տարբերակն ԱՅՍՏԵՂ է։

(Ներքոբերյալ ցուցակը թարմացվել է 2015 թ. օգոստոսի 20-ին)

Ստորև ներկայացնում ենք հ. Ղևոնդ Ալիշանի՝ համացանցում գտնվող այն երկերը (համապատասխան հղումներով), որոնք կարելի է կարդալ կամ ներբեռնել։ Հիշեցնենք, որ Google Books-ում առկա գրքերը, թեև ունեն ներբեռնման հնարավորոթյուն, սակայն տրվող pdf-ները, ի տարբերություն առցանց դրված տարբերակների, կարող են պակասավոր լինել։ Ինչ վերաբերում է մեր Ակադեմիայի թվայնացրած այն գրքերի, որոնց pdf-ները չեն տրամադրվում, սակայն գրքերն ընթերցիչով հնարավոր է կարդալ, ապա այդ ընթերցիչը թույլ է տալիս pdf տպել։ Թե ինչպես, բացատրել ենք այստեղ։

Քաղաքական աշխարհագրութիւն նկարացոյց պատկերօք, հաւաքեաց Հ. Ղեւոնդ Մարգ. Ալիշանեան, Վենետիկ, 1853
Տեղագիր Հայոց Մեծաց, Վենետիկ, 1855. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Նուագք, Վենետիկ, 1858
Նուագք, հտ. Գ, Վենետիկ, 1867. կամ այստեղ
Յուշիկք հայրենեաց հայոց, հտ. Ա, Վենետիկ, 1869. կամ այստեղ
◈ Յուշիկք հայրենեաց հայոց, հտ. Բ, Վենետիկ, 1869. կամ այստեղ
Նշմարք հայկականք, պրակ Գ, Վենետիկ, 1870. կամ այստեղ
Շնորհալի եւ պարագայ իւր, Վենետիկ, 1873. կամ այստեղ, կամ այստեղ. կամ այստեղ
Նմանութիւն սրբոյն Ալոզիոսի Գոնզակայ, Վենետիկ, 1877
Շիրակ, Վենետիկ, 1881
Հայկական աշխարհագիտութիւն, Վենետիկ, 1881. կամ այստեղ
Այրարատ բնաշխարհ Հայաստանեայց, Վենետիկ, 1890
Սիսական. Տեղագրութիւն Սիւնեաց աշխարհի, Վենետիկ, 1893. կամ այստեղ
Հայբուսակ, Վենետիկ, 1895. կամ այստեղ
Հայ-Վենետ կամ յարընչութիւնք հայոց եւ վենետաց ի ԺԳ-Դ եւ ի ԺԵ-Զ դարս, Վենետիկ, 1896. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Արշալոյս քրիստոնէութեան Հայոց, Վենետիկ, 1901. կամ այստեղ
Հայապատում: [հտ. Ա] Պատմիչք եւ պատմութիւնք հայոց, Վենետիկ, 1901. կամ այստեղ
Հայապատում, հտ. Բ-Գ, Վենետիկ, 1901
Զարդանկարք Աւետարանի Մլքէ թագուհւոյ, Վենետիկ, 1902. կամ այստեղ
Հայաստան յառաջ քան զլինելն Հայաստան, Վենետիկ, 1904
Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք հայոց, Վենետիկ, 1910
Աբուսահլ հայ. Պատմութիւն եկեղեցեաց եւ վանորէից Եգիպտոսի, Բ տպ., Վենետիկ, 1933
Երկեր, Երևան, 1981
Արցախ, Երևան, 1993. կամ այստեղ
◈ (Translated by R. Leo M. Alishan) Armenian popular songs / Հայոց երգք ռամկականք, Venice, 1852. կամ այստեղ
◈ [Translated by R. Leo M. Alishan] Armenian popular songs / Ռամկական երգք հայոց, II Edition / Բ հրատ., Venice, 1867
◈ (P. Leonce M. Alishan) Physiographie de l'Arménie, Venise, 1870
Physiographie de l'Arménie, Venise, 1870
S. Théodore, le Salahounien: martyr arménien, Venise, 1872. կամ այստեղ
Léon le magnifique, Venise, 1888
L'Armeno-Veneto: compendio storico e documenti, Venezia, 1893
Sissouan ou l'Arméno-Cilicie: description géographique et historique, Venise, 1899. կամ այստեղ
Յուշիկք հայրենեաց հայոց, Բ տպ., Վենետիկ, 1921. կամ այստեղ, կամ էլ այստեղ (էլ. տեքստ)