5/27/15

Խրիմյան Հայրիկի գործերը համացանցում

Այս ցուցակը, հնարավոր է, արդեն հին լինի։ Վերջին տարբերակն ԱՅՍՏԵՂ է։

Ցուցակը թարմացվել է 2016 թ. մարտի 5-ին։

Խրիմեան Մկրտիչ (Հայրիկ)
Մարգարիտ արքայութեան երկնից, Կ. Պօլիս, 1866
Մարգարիտ արքայութեան երկնից, Կ. Պօլիս, 1876
Դրախտի ընտանիք, Կոստանդնուպօլիս, 1876
Հայգոյժ. աշխարանք Հայոց աշխարհին, Կ. Պօլիս, 1877
Սիրաք եւ Սամուէլ. բարի հօր կրթական դասեր, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1887. կամ այստեղ
Հրաւիրակ երկրին աւետեաց, Բ. տպ., Երուսաղէմ, 1892
Սիրաք եւ Սամուէլ. բարի հօր կրթական դասեր, Թիֆլիս, 1893. կամ այստեղ
Թագաւորաց ժողով («Գեղափնջիկ», Թիֆլիս, 1907, թ. 3-4. Մարտ-ապրիլ, էջ 26-30). կամ այստեղ
Հայգոյժ. աշխարանք Հայոց աշխարհին, Կ. Պոլիս, 1908. կամ այստեղ
Երկեր, Երևան, 1992
Պապիկ և թոռնիկ (փոխադրված է արևելահայերենի), Սբ Էջմիածին, 2009
Սիրաք և Սամվել (փոխադրված է արևելահայերենի), Սբ Էջմիածին, 2009
Մի քանի չափածո գործի անգլերեն թարգմ. (էլ. տեքստ)
Նրա մասին
Դր. Ե. Ֆրանգեան, Հայ միտքը, Բ. գիրք, Խրիմեան Հայրիկ, Գահիրէ, 1925

5/21/15

Մանուկ Աբեղյանի երկերը համացանցում

Այս ցուցակը, հնարավոր է, արդեն հին լինի։ Վերջին տարբերակն ԱՅՍՏԵՂ է։


Գէորգ Դ. մեծագործ կաթողիկոս ամենայն հայոց (համառօտ կենսագրութիւն), Վաղարշապատ, 1899
Մեր ուղղագրութեան մասին, «Արարատ», Էջմիածին, 1913, թ.11, էջ 1047-1071, 1120-1141. նոյն նիւթի վերաբերեալ խօսքը՝ ուղղուած կաթողիկոսին (անդ, թ. 8-9, էջ 864-867)
Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ, Վաղարշապատ, 1899. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Manuk Abeghian, Der Armenische Volksglaube, Leipzig, 1899. սրա անգլ. թարգմանութիւնը տես այստեղ
Ուղղագրության ռեֆորմը, Յերեվան, 1925
Ռուս-հայերեն ռազմական բառարան / Русско-Армянский военный словарь, Յերեվան / Ереван, 1927
Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք Ա (սկզբից մինչև X դար), Երևան, 1944

5/13/15

ՀԱԳ-ի առցանց նոր հավաքածուներից երկուսը՝ քարտեզներ և հմայիլներ

Հայաստանի ազգային գրադարանը ստեղծել է առցանց նոր հավաքածուներ, որոնցից ուզում ենք առանձնացնել երկուսը (բոլորի հղումներն ավելացված են նաև մեր կայքի «Հայալեզու էլեկտրոնային գրադարաններ համացանցում» ցուցակում)։

Առաջինը քարտեզների հավաքածուն է, երկրորդը՝ հմայիլների։ Ներկայացված նյութերը ներբեռնելի pdf-ներ են։

Քարտեզների բաժնի ընտրացանկը թույլ է տալիս քարտեզներն ընտրել ըստ վերնագրի, հեղինակի, տարեթվի, հրատարակչի, տպագրության վայրի և գտնվելու վայրի։

Տարեթվի բաժինն ընտրելու դեպքում կտեսնենք, որ քարտեզները 1850-1956 թթ.-ի հրատարակություններ են, կան նաև անթվական քարտեզներ։

Ահա՛ մեկը նշված հավաքածուում գտնվող քարտեզներից։ Բաբկեն Հարությունյանի կազմած քառամաս քարտեզն է։

1. Հայկական կոտորածները 1894-96 և 1915-16 թթ.
2. Վան քաղաքի հերոսական ինքնապաշտպանությունը (7.04.1915-6.05.1915)
3. Հայ ժողովրդի տեղաբաշխումը, 1914 թ.
4. Տարոնի և Սասունի ինքնապաշտպանությունը

 Աղբյուրը


ՀՄԱՅԻԼՆԵՐ

5/4/15

Գրիգոր Նարեկացու երկերը համացանցում

Այս ցուցակը, հնարավոր է, արդեն հին լինի։ Վերջին տարբերակը տեսեք ԱՅՍՏԵՂ։

Ցուցակը թարմացվել է 2016 թ.  մարտի 28-ին։

Ստորև ներկայացնում ենք Գրիգոր Նարեկացու՝ համացանցում առկա գործերը։ Նշենք, որ հին հրատարակություններում նրա անունով ներկայացված «Բան վասն ուղիղ հաւատոյ» կամ «Խրատ» գործն իրականում Նարեկացուն չի պատկանում, այլ, ամենայն հավանականությամբ, Գրիգոր Սկևռացուն։

Գիրք աղօթից. (ԴՃԼԶ էջից յետոյ՝ պատմ. Ապարանից խաչին, ներբողեանք, մի քանի գանձ, լուծմունք, բժշկ. աւետարաններ), Կ. Պոլիս, 1701-1702
Գիրք աղօթից. (ՄԾԷ էջից՝ պատմ. Ապարանից խաչին, ներբողեանք, մի քանի գանձ, համառօտ վարքը, «Մատեանի» լուծմունք, Առաքել վարդապետի ներբողեանը, բժշկ. աւետարաններ), Կ. Պոլիս, 1726
Գիրք աղօթից. (ՅԽԳ էջից՝ պատմ. Ապարանից խաչին, ներբողեանք, մի քանի գանձ, համառօտ վարքը, «Մատեանի» լուծմունք, Առաքել վարդապետի ներբողեանը, բժշկ. աւետարաններ), Կ. Պոլիս, 1736. կամ այստեղ
Գիրք աղօթից. (339-րդ էջից՝ պատմ. Ապարանից խաչին, ներբողեանք, մի քանի գանձ, «Բան վասն ուղիղ հաւատոյ»՝ էջ 460-ից, համառօտ վարքը, «Մատեանի» լուծմունք, Առաքել վարդապետի ներբողեանը, բժշկ. աւետ.), Կ. Պոլիս, 1755
Գիրք աղօթից. (նոյնն է, ինչ 1755 թ. հրատ.), Կ. Պոլիս, 1763
Բանք աղօթից.... քաղեալ ընտրանաւ ի գրոց նորա.... կարգելով ըստ շաբաթու աւուրց եւ ըստ պէսպէս պիտոյից հայցուածոց. (վերջում՝ Տ. Իգնատիոս Ճուղայեցւոյ ոտանաւոր յիշատակարան), Վենէտիկ, 1763
Գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ՝ համեմատութեամբ հնագոյն եւ ընտիր ընտիր ձեռագիր օրինակաց, [հտ. Ա] (էջ 347-ից՝ բառարան խրթին բառից, ցուցակ գլխաւոր տարբերութեանց), Կ. Պոլիս, 1774
Հատոր երկրորդ՝ ներբողինաց, ճառից, չորեցունց արժանաւորաց գովեստից.... հանդերձ հետևեցելով փոքր գրքկաւ բանիւ հաւատոյ, Կ. Պոլիս, 1774
Գիրք աղօթից (նոյնն է, ինչ 1755 թ. հրատ.), Կ. Պոլիս, 1782
Գիրք աղօթից որ կոչի Նարեկ. (ըստ Կ. Պոլսի 1774 թ. հրատ. Ա հտ., առանց բառարանի), Վէնէտիկ, 1789. կամ այստեղ
Մեկնութիւն Երգոց Երգոյն Սողովմոնի, Վէնէտիկ, 1789. կամ այստեղ
Գիրք աղօթից. (վերջում՝ փոքրիկ բառարան), Կ. Պոլիս, 1789. կամ այստեղ
Գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ...., Կ. Պոլիս, 1790
Գիրք աղօթից որ կոչի Նարեկ. (ըստ Կ. Պոլսի 1774 թ. հրատ. Ա հտ., առանց բառարանի, բայց բժշկ. աւետարաններով), Վէնէտիկ, 1795
Նարեկ գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ. (վերջում՝ բառարան), Կ. Պոլիս, 1802
Աղօթամատոյց պատկերազարդեալ.... քաղեալ ընտրանաւ ի գրոց նորա. Յաւելեալ յայսմ երկրորդ տպագրութեան և զգանձս տօնից տէրունականաց, զմեղեդիս և զտաղս ի նորին սրբոյ ասացեալ, Վէնէտիկ, 1804
Նարեկ գիրք աղօթից. (վերջում՝ Աստուածածնի ներբողեան, համառօտ վարք, էջ 374՝ Մխիթար Գոշի աղօթք ի սբ Պատարագն, բժշկ. աւետ.), Կ. Պոլիս, 1806
◈ [Հատոր երկրորդ՝ ներբողինաց, ճառից, չորեցունց արժանաւորաց գովեստից.... հանդերձ հետևեցելով փոքր գրքկաւ բանիւ հաւատոյ]. (վերջում նաեւ Առաքել վրդ. ներբողեան, լուծմունք Մատեանի) Կ. Պոլիս, 1807
Գիրք աղօթից որ կոչի Նարեկ. (վերջում՝ ցուցակ աղօթից, բժշկ. աւետ.), Վէնէտիկ, 1807
Մաղթանք գիշերայինք ասացեալ Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկացւոյ / Молитва противъ нощныхъ ужасовъ, Սանկտ Պետրբուրգ, 1810 («Ընկալ քաղցրութեամբ» աղօթքը՝ գրաբար և ռուսերէն)
Նարեկ գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ.... (վերջում՝ բառարան, բժշկ. աւետ.), Կ. Պոլիս, 1812
Նարեկ գիրք աղօթից. (վերջում՝ Աստուածածնի ներբողեան, Մխիթար Գոշի աղօթք, բժշկ. աւետ.), Կ. Պոլիս, 1821
Գիրք աղօթից. (վերջում՝ համառօտ վարք, բժշկ. աւետ., ցանկ), Կ. Պոլիս, 1822
Նարեկ գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ.... (վերջում՝ համառօտ վարք, Աստուածածնի ներբողեան, Մխիթար Գոշի աղօթքը, Առաքել վրդ. ներբողեան, բժշկ. աւետ.), Կ. Պոլիս, 1826
Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1827
Երկրորդ մատեան ճառից (յորում Պատմութիւն սրբոյ խաչին Ապարանից, ներբողք...., հանդերձ գանձիւք....), Վենետիկ, 1827. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Նարեկ գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ.... (վերջում՝ նոյնը, ինչ 1826 թ. հր.-ում), Կ. Պոլիս, 1829
Նարեկ գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ.... (վերջում՝ նոյնը, ինչ 1826 թ. հր.-ում, նաեւ բառարան), Կ. Պոլիս, 1832
Գրիգորի Նարեկայ Վանից վանականի Ողբերգութիւն. (վերջում՝ ցանկ յատուկ անուանց, բժշկ. աւետ.), Վենետիկ, 1833
Նարեկ գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ.... (վերջում՝ նոյնը, ինչ 1832 թ. հր.-ում), Կ. Պոլիս, 1835
Գիրք աղօթից. (վերջում՝ համառօտ վարք, բժշկ. աւետ., ցանկ), Կ. Պոլիս, 1836
Նարեկ աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ. (վերջում՝ նոյնը, ինչ 1832 թ. հր.-ում), Կ. Պոլիս, 1839. կամ այստեղ
Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1840. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Սրբոյն Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Ողբերգութիւն, Զմիւռնիա, 1843
Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Ողբերգութիւն. (վերջում՝ ցանկ յատուկ անուանց, բժշկ. աւետ.), Վէնէտիկ, 1844
Նարեկ գիրք աղօթից. (վերջում՝ նոյնը, ինչ 1832 թ. հր.-ում, նաև Յակոբ աբղ.-ի գրութիւնները) Կ. Պոլիս, 1844
Մատեան ողբերգութեան. (համառօտ վարք, Աստուածածնի ներբողեան, Մխիթար Գոշի աղօթք ի սբ Պատարագն (էջ 324), Առաքել վրդ. ներբող., բժշկ. աւետ., բառարան, ցանկ գլխոց) , Կ. Պոլիս, 1845
Մատեան ողբերգութեան. (համառօտ վարք, Աստուածածնի ներբողեան, Մխիթար Գոշի աղօթք ի սբ Պատարագն (էջ 353), Առաքել վրդ. ներբող., բժշկ. աւետ., բառարան, ցանկ գլխոց), Կ. Պոլիս, 1847. կամ այստեղ
Մատեան ողբերգութեան. (համառօտ վարք, Աստուածածնի ներբողեան, Մխիթար Գոշի աղօթք ի սբ Պատարագն (էջ 320), Առաքել վրդ. ներբող., բժշկ. աւետ., ցանկ գլխոց, բառարան), Կ. Պոլիս, 1850
Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Ողբերգութիւն. (վերջում՝ ցանկ յատուկ անուանց, ցանկ աղօթից, բժշկ. աւետ.), Վենետիկ, 1851
Ճառք եւ խոստովանութիւնք հաւատոյ արարեալ սրբոց հարց մերոց Գրիգորի Նարեկացւոյ եւ Վահրամայ Վարդապետի (Բ մասում Վահրամ Րաբունու ճառերն են), Երուսաղէմ, 1856 («Բան ուղիղ հաւատոյ»-ը հաւանաբար Գր. Սկեւռացու գործն է, ոչ թէ Նարեկացունը)
Մատեան ողբերգութեան. (վերջում՝ ինչպէս 1850 թ. հր.), Կ. Պոլիս, 1864
Մատեան ողբերգութեան. (վերջում՝ ինչպէս 1850 թ. հր.), Կ. Պոլիս, 1866
Մատեան Ողբերգութեան. (համառօտ վարք, Աստուածածնի ներբողեան, Մխիթար Գոշի աղօթք, Առաքել վրդ. ներբողեան, բժշկ. աւետ., բառարան), Երուսաղէմ, 1868
Մատեան ողբերգութեան, Զմիւռնիա. (վերջում՝ նոյնը, ինչ Կ. Պոլսի 1845-1850 թթ. հր.-ներում. ցանկը՝ գրքի սկզբում), 1870
◈ Սարգիսեան Բարսեղ, Ուսումնասիրութիւն Մանիքէա-Պաւլիկեան Թոնրակեցիներու աղանդին եւ Գր. Նարեկացւոյ թուղթը, Վենետիկ, 1893. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Ողբերգութիւն, Բ տպ., Երուսաղէմ, 1897
◈ Letter [to the Monastery of Kchav], in The Key of Truth, a Manual of the Paulician Church of Armenia” (pp. 125-130), Oxford Clarendon Press, 1898. կամ այստեղ (էլ. տեքստ)
Թուղթ.... յուխտն Կճաւայ («Գիրք թղթոց» ժողովածուում, էջ 498-502), Թիֆլիս, 1901
Աշխարհաբար Նարեկ. թարգմ. Միսաք Ա.Մ. Գօչունեան, Կ. Պոլիս, 1902 
Ճառ ներբողական ի սուրբ Կոյսն Մարիամ / Discorso panegirico alla beatissima Vergine Maria scritto da S. Gregorio da Naregh, Venezia, 1904 (գրաբար եւ իտալերէն)
Մատեան ողբերգութեան եւ այլ երկասիրութիւնք, Անթիլիաս, 2003
Մատյան ողբերգության, տաղեր (թարգմ.` Վազգեն Գևորգյանի), Երևան, 1979
Մեկնություն Երգ երգոցի (թարգմ.՝ Վարդան Ֆերեշեթյանի), Ս. Էջմիածին, 2007
Մատյան ողբերգության (թարգմ.` Մկրտիչ Խերանյանի), Ս. Էջմիածին, 2012. pdf, epub, mobi
Տաղեր (գրաբար և աշխարհաբար), Երևան, 2013
◈ Ավանդազրույցներ Գրիգոր Նարեկացու մասին, Գրահավաք, 2014 (epubmobi)
Մատեան ողբերգութեան (գրաբար) (էլ. տեքստ). կամ այստեղ
◈ Մատեան ողբերգութեան (գրաբար) (epub, mobi, doc)
Speaking with God from the Depths of the Heart (էլ. տեքստ, «Նարեկի» անգլ. թարգմ.՝ Թոմ Սամուէլեանի). կամ այստեղ
Книга скорбных песнопений (перевод Маргариты Дарбинян-Меликян и Лены Ханларян) (էլ. տեքստ)

ՆԱՐԵԿԼՈՒԾ
«Մատեան ողբերգութեան» աղօթագրքի մեկնութիւնները

Հ. Գաբրիէլ Աւետիքեանի մեկնութիւնը
Նարեկ աղօթից համառօտ եւ զգուշաւոր լուծմամբք նորոգ բացայայտեալ, Վէնետիկ, 1801
Նարեկ աղօթից համառօտ եւ զգուշաւոր լուծմամբք բացայայտեալ, Բ. հր., Վենետիկ, 1827. կամ այստեղ
Նարեկ աղօթից համառօտ եւ զգուշաւոր լուծմամբք բացայայտեալ, Գ. հր., Վենետիկ, 1859. կամ այստեղ

Յակոբ պտր. Նալեանի մեկնութիւնը
Գիրք մեկնութեան աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ, հտ. Ա-Բ, Կ. Պոլիս, 1745

5/2/15

Հ. Ղուկաս Ինճիճեան եւ Հ. Ստեփանոս Գիւվեր Ագոնց

Այստեղ ներկայացնում ենք Վենետիկի մխիթարյան երկու աշխարհագրագետ հայրերի՝ համացանցում առկա գործերի հղումները։
(Ցուցակը թարմացվել է 2015 թ. նոյ. 18-ին)։

Այս ցուցակները, հնարավոր է, արդեն հին լինեն։ Նոր տարբերակները տեսեք ԱՅՍՏԵՂ և ԱՅՍՏԵՂ։


Ինճիճեան Ղուկաս, Հ.
Տեսութիւն համառօտ հին եւ նոր աշխարհագրութեան, Վէնէտիկ, 1791. կամ այստեղ
Ամարանոց Բիւզանդեան, Վէնէտիկ, 1794. կամ այստեղ
Պատմութիւն կենդանեաց. ի չորս կարգս բաժանեալ. ի ցամաքային, ի ջրային. յերկակենցաղ. և յօդային. Կարգ առաջին. կենդանիք ցամաքայինք, Վէնետիկ, 1801
Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Մասն առաջին. Ասիա, հտ. Ա, Վենետիկ, 1806. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ (այս շարքի միւս հատորները տես Ագոնց Ստեփանոսի անուան տակ)
Description du Bosphore, par le docteur Ingigian, Paris, 1813. կամ այստեղ
Կարգ չորքոտանեաց, տետրակ Ե. Փիղ, Վէնէտիկ, 1814
Եղանակ Բիւզանդեան Բազմավէպ, Վէնէտիկ, 1816
Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց, Մեծ Հայք, Վէնէտիկ, 1822. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Դարապատում, որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր պատմութիւն՝ քաղաքական, եկեղեցական, ուսումնական եւ արուեստական, դար ութուտասներորդ, 1750-1757, Վէնէտիկ, 1824. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, 1757-1768, Վէնէտիկ, 1825. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, 1768-1780, Վէնէտիկ, 1826. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, 1780-1789, Վէնէտիկ, 1826. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, 1789-1795, Վէնէտիկ, 1828. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, 1795-1800, Վէնէտիկ, 1828
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, Վերջին հատոր, մաս Ա, Վէնէտիկ, 1827. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, Վերջին հատոր, մաս Բ, Վէնէտիկ, 1828. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Villeggiature de'Bizantini sul Bosforo tracio, Opera del P. Luca Ingigi, Venezia, 1831. կամ այստեղ
Վարք սրբոց. ծաղկաքաղ հաւաքեալ, Վէնէտիկ, 1832
Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի, հտ. Ա, Վէնէտիկ, 1835. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի, հտ. Բ, Վէնէտիկ, 1835. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի, հտ. Գ, Վէնէտիկ, 1835. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Աղօթագիրք նոր աշխարհաբառ, Վէնէտիկ, 1838. կամ այստեղ
Աղօթագիրք նոր աշխարհաբառ, Վէնէտիկ, 1849
წმიდანების ცხოვრება, ვენეცია, 1859 (վրացերէն վարք սրբոց)
Վարք սրբոց ծաղկաքաղ հաւաքեալ, Դ տպ., Վենետիկ, 1861


Ագոնց Ստեփանոս (Գիւվէր), Հ.
Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց, հտ. Ա, Վենետիկ, 1819
Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց, հտ. Բ, Վենետիկ, 1819
Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց, հտ. Գ, Վենետիկ, 1819
Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց, հտ. Դ, Վենետիկ, 1819
Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ Սբ Գրոց, հտ. Ա, Վենետիկ, 1824
Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ Սբ Գրոց, հտ. Բ, Վենետիկ, 1824
Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ Սբ Գրոց, հտ. Գ, Վենետիկ, 1824
Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Մասն առաջին. Ասիա, հտ. Դ, Վենետիկ, 1805. կամ այստեղ. կամ այստեղ (Ա մասի Ա հատորը տես Ինճիճեան Ղուկասի անուան տակ)
…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Ա, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ. կամ այստեղ
…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Բ, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ. կամ այստեղ
…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Գ, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ
…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Դ, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ. կամ այստեղ
…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Ե, Վենետիկ, 1804. կամ այստեղ. կամ այստեղ
…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Զ, Վենետիկ, 1804. կամ այստեղ. կամ այստեղ
…Մասն երրորդ. Ափրիկէ, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ
…Մասն չորրորդ. Ամերիկա, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ
Պատմութիւն կենաց և վարուց տեառն Մխիթարայ Սեբաստացւոյ Րաբունապետի և Աբբայի, Վենետիկ, 1810. կամ այստեղ
Հասարակախօսութիւն աշխարհագրութեան, Վենետիկ, 1817. կամ այստեղ