10/12/17

Փրզ. 120 ձեռագրի (ԺԴ դար, ճառընտիր և վարք սրբոց) հղումնավոր ցանկըՃառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ)
* Ձեռագրում շատ են խառնված, դիրքափոխված թերթերը։

◈ Սեբերիանոս, Ի մեծի աւուր Ճրագալուցին Ծննդեան եւ Յայտնութեան. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 1r-3v
◈ Գրիգոր Աստուածաբան Նազիանզացի, Խաւսք ի Ծնունդն Քրիստոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 3v-8r
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Ի Մատթէոսի Աւետարանին մեկնութենէ [Յիսուսի ծննդեան հատուածը]. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 8r-10v
◈ Կիւրեղ Աղեքսանդրացի, Խաւսք ի սբ Աստուածածինն ասացեալ ի ժողովն Եփեսոսի ընդդէմ չարափառին Նեստորի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 10v-13r
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Յաւետիս Աստուածածնին եւ միշտ Կուսին Մարիամու. Ճառընտիր և վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 13r-15r
◈ Գրիգոր Սքանչելագործ, Գովեստ ի սբ Աստուածածինն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 15r-16r
◈ Եպիփան Կիպրացի, Գովեստ յամենասուրբ Աստուածածինն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 16r-19v
◈ Թէոդորոս Անկիւրացի, Խաւսք ի Ծնունդ Փրկչին զոր ընթերցան Յառաջին ժողովն Եփեսոսի. Ճառընտիր և վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 19v-22v
◈ Կիւրեղ Երուսաղեմացի, Ի Ծնունդն Քրիստոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 22v-23v
◈ Եփրեմ Ասորի, Ի Ծնունդն Քրիստոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 23v-25r
◈ Պետրոս Սիւնեցի, Գովեստ ի սբ Աստուածածինն եւ ի միշտ Կոյսն մարիամ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 25r-28r
◈ Անտիպատրոս Բոստրացի, Ի Մկրտութիւն Տեառն, Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 28r-29r
◈ Կիւրեղ Երուսաղեմացի, Ի յիշատակի սբ Մկրտչին Յովաննու Կարապետին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 29r-29v
◈ Եփրեմ Ասորի, Ի մեծի աւուր Տեառնընդառաջին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 29v-32v
◈ Եփրեմ Ասորի, Յաղագս ապաշխարութեան նինուէացւոցն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 32v-38v
◈ Գրիգոր Աստուածաբան, Ի Մելիտոս եպիսկոպոս Անտիոքու. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 38v-42r
◈ Բարսեղ Կեսարացի, Յաղագս պահոց. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 42r-47r
◈ Եղիշէ, Յաղաւթսն որ ասէ Հայր մեր որ յերկինս ես. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 47r-49v
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Ի Մեկնութենէ մարգարէին Եսայ[ե]այ. «Գոչեա ազատութեամբ եւ մի՛ խնայեր». Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 49v-49v*
◈ Առաջին շաբաթն աւրն սրբոյն Թէոդորոսի ծննդեանն եւ սննդեանն եւ վարուց նորա. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 49v*-52v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Թէոդորոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 52v-54v
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Յաղագս ապաշխարութեան. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 54v-58r
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Ի Մեկնութենէ մարգարէին Եսայեայ. «Տէր, ողորմեաց մեզ, զի ի քեզ յուսացաք». Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 58r-61r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Կիւրղի Երուսաղեմի հայրապետին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 61r, 60v, 62r, 61v, 63r, 62v, 64r, 63v
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Յաղագս անառակին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 63v, 65r, 64v, 66r, 65v, 67r, 66v, 68r
Պատմութիւն երանելոյ հաւրն Յոհաննու Ոսկէբերանի եւ մահ նորին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 67v, 69r, 68v, 70r, 69v
◈ Յիշատակ Յոհաննու Երուսաղէմի հայրապետի. Եւսեբիոս Կեսարացի, յԵկեղեցական պատմութենէն ի Չորրորդ դպրութենէն [գլուխ Ե]. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 68r, 67v
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Ի մեծատունն եւ ի Ղազարոս. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 71r
Վկայաբանութիւն սրբոց Քառասնիցն որք ի Սեբաստիա նահատակեցան. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 77v-80v
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Ի փարիսեցին եւ ի մաքսաւորն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 80v-82v
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Ի սբ Լուսաւորիչն հայաստանեաց ի մեծն Գրիգորիոս. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 82v-88v
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Ի կինն քանանացի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 88v-94r
◈ Հիպողիտոս Բոստրացի, Ի Յոհաննու Աւետարանին մեկնութենէն ի յարութիւն Ղազարու. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 94r-96r
◈ Վահան Մամիկոնեան, Ի սբ յարմաւենիսն եւ ի գալուստն Տեառն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 96r-99v, 100r
Ի Զաքարիա մեկնութենէն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 99v-101v
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Ի տասն կուսանսն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 101v-105r
◈ Վահան Մամիկոնեան, Ի մեծի աւուր չորեքշաբաթին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 105r-108v, 124r-124v
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Յաղագս թերահաւատութեանն Թովմայի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 124v-127r
◈ Իգնատիոս Սեւլեռնցի, Ի Ղուկա[յ] Աւետարանին մեկնութենէն. «Ահաւասիկ ես առաքեմ զաւետիս Հաւր իմոյ ի ձեզ». Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 127r-129v, 132r-135v
Ի մեծի աւուր փոխման սրբոյ Աստուածածնին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 135v-141v
◈ Յովհան Ոսկեբերան, Ի սուրբ Խաչն Քրիստոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 141v-144r
◈ Կիւրեղ Աղեքսանդրացի, Ի Խաչն Տեառն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 144r-147v
Յաղագս սքանչելեացն Յոհաննու առաքելոյ եւ աւետարանչի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 147v-151r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Անթիմոսի եպիսկոպոսի Նիկոմիդացւոց քաղաքին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 152r-160r
Վարք եւ քաղաքավարութիւնք սրբոյն մեծին Աթանասի Աղեքսանդրացւոց եպիսկոպոսին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 160v-169v
Վկայաբանութիւն սբ վկային Ակեփսիմա[յ] եւ Այիթալայ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 170r-174v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Աբդլմսեհի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 174v-181v
Յագաղս Անդրէի առաքելոյն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 181v-186v
◈ Աթանաս Աղեքսանդրացի, Ի հանգիստ սրբոյն Անտոնի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 186v-188v
◈ Տաճատ Վարագացի, Վկայաբանութիւն սրբոց Ատոմանց. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 188v-191r
◈ Պատմութիւն եւ խաւսք Եղադիոսի յաղագս սուրբ եւ փառաւորեալ հայրապետին Բարսղի արքեպիսկոպոսի Կեսարու Կապպադոկացւոյ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 191r-195r
Վասն սատակման Յուլիանոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 195r-197r
Վասն Անաստաս քահանայի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 197r-198r
Վասն երիտասարդին մոլորելոյ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 198r-200r
Յաղագս թէ որպէս կայսրն Վաղէս հալածեաց զամենայն ուղղափառ հաւատսն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 200r-202v
Վասն Յովսէփայ բժշկին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 202v-203v
Վասն կնոջն այրւոյ որ ջնջեցան մեղքն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 203v-204v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Բաբեղայ եւ երեք մանկանցն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 204v-212r
Գիւտ նշխարաց երանելոյն Գրիգորիսի Աղուանից կաթողիկոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 212r-213v, 215r-216r
Պատմութիւն վարուց երանելի հայրապետին Գրիգորի Աստուածաբանի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 216r-230r
Վկայաբանութիւն սուրբ եւ ճգնազգեաց վկային Քրիստոսի Գորդիոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 230r-233v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Գուրիասա[յ] եւ Սամոնա[յ]. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 233v-235v
Պատմութիւն սրբոյն Գրիգորի Սքանչելագործի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 235v-242r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Գեննարիոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 242r-244r
Վկայաբանութիւն մեծ եւ փառաւորեալ սքանչելագործ վկային Քրիստոսի Դեմետրիոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 244r-248v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Դոմնայի եւ Ինդոսի եւ երկուց բիւրուցն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 249r-261r
◈ [Յովսէպոսի Վասն Յակովբայ Եղբաւր Տեառն]. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 267v-268r
Վարք և քաղաքավարութիւն և ճգնութիւն և կատարումն սրբոյ հաւրն մերոյ Աբբա Եփրեմի Խորին Ասորւոյ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 268r-279v
Փորձութիւն նահատակութեան Եւստաթեա[յ] զաւրավարի և կնոջն և որդւոցն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 279v-285r
Վկայաբանութիւն.... Եւստռատիոսի, Եւգինոսի, Աւքսէնդիոսի, Մարդարիոսի, Ովրեստի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 285r-300r
Վարք երանելոյն Եւգինեա[յ] եւ դստեր նորա Մարիանոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 300r-301v
Գիրք Թեկղի սրբոյ կուսի և վկայի Քրիստոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 301v-307v
Վկայաբանութիւն Թէոդորիտեա[յ] քահանայի Անտիոքացւոյ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 307v-313r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Թէոպոմպեա[յ] եպիսկոպոս եւ Թէովնեա[յ] կախարդի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 313r-315v
Ի Սոկրատայ պատմութենէ վասն թագաւորութեանն Թէոդոսի Մեծի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 315v-316r
Ի յիշատակի սրբոյն Թէոդոսի թագաւորի ի Կայսերաց գրոցՃառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 316r-318r
Վկայաբանութիւն սրբոց իշխանացն Համազասպայ և Սահակայ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 318r-320v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Իգնատիոս եպիսկոպոսի Անտիոքու քաղաքի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 320v-327r
◈ Իգնատիոս Աստուածազգեաց, Առ եկեղեցիսն Հռովմայեցւոց. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 327r-328v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Խարիթա[յ] եւ որոց ընդ նմա. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 328v-334r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Կղեմայ հայրապետին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 334v-336r
Պատմութիւն երանեալ և սքանչելագործ եպիսկոպոսին Բագարատայ Տոռոմինոյ քաղաքին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 336r-340v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Կալիստրատոսի և այլոց մարտիրոսացն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 341r-349r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Կիրակոսի և մաւր նորին Յուղիտեա. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 349r-350v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Կոդրատիոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 350v-357r
Վկայաբանութիւն սրբոց Հիպերիքանց. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 357r-361v
Վկայաբանութիւն Ղուկիանոսի քահանայի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 361v-364v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Ղունկիանոսի հարիւրապետի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 364v-366v
Վկայաբանութիւն սրբոց Ղևոնդեանց. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 366v-378v
Վկայաբանութիւն Ղուկասու աւետարանչի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 378v-380r
Պատմութիւն սբ առաքելոյն եւ աւետարանչին Մաթէոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 380r-381v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Մարութայի հայրապետի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 381v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Մարկոսի աւետարանչին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 382r-386v
Պատմութիւն սբ հաւրն Մակարայ Եգիպտացւոյ և այլոցն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 386v-388v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Մինասի և Երմոգինի և Գրափոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 388v-395v
Վարք և վկայութիւն Մելէսի եպիսկոպոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 395v-396v
Վկայաբանութիւն սբ քահանայիցն Մակարա[յ] և Եւգինոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 396v-399r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Մամասա[յ] ճգնաւորի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 399r- 401r
◈ Եփրեմ Ասորի, Ներբողեան պատմագրաբար ի սբն Յովաննէս Կարապետ և Մկրտիչ Քրիստոսի և ի կաքաւումն Հերովդիադայ, թարգմանեալ տեառն Գրիգորիսի հայոց կաթողիկոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 401r- 405r
Վկայաբանութիւն սրբոյ կուսին Յուլիանեա[յ] և որոց ընդ նմա վեց հարիւր և ութ վկայիցն Աստուծոյ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 405r-414r
Պատմութիւն սրբոյն Յակովբայ Մծբնայ հայրապետին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 414r-422v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Յակովկայ թագաւորազնոյ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 422v-427v
Պատմութիւն սրբոյն Նիկողայոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 427v-431r
Վասն սքանչելեաց սրբոյն Նիկողայոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 431r-437r
Վկայաբանութիւն Պիոնի քահանայի և այլ սրբոցն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 437r-441r
Պետրոս և Պաւղոսի սրբոց առաքելոցն թէ զիարդ ի Հռոմ կատարեցան. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 441r-448r
◈ Թուխթ Դիոնէսիոսի յաղագս մահուան Պետրոսի և Պաւղոսի առ Տիմոթէոս աշակերտն Պաւղոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 448r-450r
Վարք ս[րբ]ոյն Պաւղոսի անապատականի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 450r-451v
Պատմութիւն Պաւղեա[յ] միայնակեցի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 451v-455r
Վարք սրբոյն Պաւղիկարպոսի եպիսկոպոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 455r-457v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Պանտալէօնի և Երմողեա[յ] և Երմիպպեա[յ] և Երմոկրատեա[յ]. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 458r-464r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Պետրոսի հայրապետի և Աբիսողոմա[յ] սարկաւագի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 464r- 468r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Սևերիանոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 468r- 469r
◈ Աթանաս Աղեքսանդրացի, Ներբողեան ասացեալ ի սուրբն Ստեփաննոս. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 469v-473v
◈ Պրոկղ Կոստանդնուպոլսեցի, Ներբողեան ասացեալ ի սբն Ստեփանոս Նախավկայն Քրիստոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 473v-477v
Վկայաբանութիւն սրբոյն Սարգսի զաւրավարի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 478r-482r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Վահանայ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 482v-488r, 489r
[Վկայաբանութիւն սրբոյն Վառվառեայ]. [սկիզբը չկայ]. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 493r-495v
Վկայաբանութիւն սրբոց Վարոսեանցն. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 495v-499v
◈ [Եղիշէ, Վասն Վարդանայ եւ հայոց պատերազմին, Հինգերորդ յեղանակ]. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 499v-506r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Փեբրոնիա կուսին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 506r-513r
Պատմութիւն սրբոյն Փոկասու եպիսկոպոսին. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 513r-515r
Վկայաբանութիւն սրբոյն Փոկասու եպիսկոպոսի. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 515r-519v
◈ [Եփրեմ Ասորի], Թուղթ խոստովանութեան վարուց յանցանաց. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 519v-522r
◈ [Յովհան Մանդակունի/Մայրավանեցի], Թուղթ վասն ապաշխարութեան. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 522r-524v
◈ [Յովհան Մանդակունի/Մայրավանեցի], Թուղթ վասն պահոց պնդութեան. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 524v-527v
◈ [Յովհան Մանդակունի/Մայրավանեցի], Վասն ընդունելի և անընդունելի աղաւթից. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 527v-530v
◈ [Յովհան Մանդակունի/Մայրավանեցի], Յաղագս ողորմութեան. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 530v-534r
◈ [Յովհան Մանդակունի/Մայրավանեցի], Վասն չբամբասելոյ և չդատելոյ զքահանայս. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 534r-537r
◈ [Յովհան Մանդակունի/Մայրավանեցի], Վասն երկիւղիւ և զգուշութեամբ ի սբ խորհուրդն մերձենալոյ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 537r-540r
◈ [Յովհան Մանդակունի/Մայրավանեցի], Վասն մխիթարութեան աղքատաց. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 540r-542v
◈ [Յովհան Մանդակունի/Մայրավանեցի], Թուղթ մխիթարութեան վասն վախճանելոց յաշխարհէ. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 542v-545r


10/2/17

Հարցազրույց «Գրահավաքի» հետՎերջերս լրագրող Անահիտ Մինասյանը տողերիս հեղինակին ուղարկեց հարցեր, որոնց պատասխանեցի, բայց հետո պարզվեց, որ միայն շատ փոքրիկ մաս պիտի գործածվի ռուսալեզու «Digital.Report» առցանց պարբերականի «Как идет оцифровка библиотек Армении: новая жизнь старых книг» հոդվածում։ Ուստի Անահիտի հարցերին տվածս պատասխանները կհրապարակեմ այստեղ։
1. Որտեղի՞ց առաջացավ «Գրահավաք» բլոգի/կայքի ստեղծման գաղափարը, և ո՞րն էր նրա առաջնային նպատակը:

— Կարճ պատասխան։ Գաղափարը ծնվեց անգործությունից։ Երբեմն անգործ մնալը կարող է մի շատ լավ գաղափարի ծնունդ տալ։ Միտքդ ավելի անզբաղ է, իր համար հանգիստ թափառում է, ուստի, չգիտես որտեղից հղանալով, ծնում է լավ գաղափարներ ։)

Երկար պատասխան։ «Գրահավաքը» ստեղծվել է 2014 թվականին, երբ ես մի կարճ ժամանակ համեմատաբար ազատ էի, միայն կես դրույքով էի աշխատում և շատ գործ չունեի անելու, ուստի մտմտում էի, թե հանրության համար ինչ լավ ու օգտակար բան կարելի էր անել։ Ինչպես հուշում է բլոգի անունը, «գրքեր հավաքելու» գաղափարը ծագել է հենց ի սկզբանե։ Այդ ժամանակ մտադիր էի նաև ինքս էլ որոշ էլեկտրոնային գրքեր պատրաստելու (և մի քանիսը պատրաստեցի, դրեցի կայքում), համակարգչային ծրագրեր թարգմանելու-հայացնելու, ժողովրդին որոշ համակարգչային-համացանցային գիտելիքներ փոխանցելու, հայոց լեզվին վերաբերող նյութեր տրամադրելու և այլն։ Այս բոլորը ձեռքի հետ անում եմ, իհարկե, բայց, ինչպես հասկացել եք, «Գրահավաքը» հիմնականում առցանց գրադարան է, որը համակարգված ձևով ներկայացնում է համացանցային տիրույթում սփռված հայալեզու կամ հայագիտությանն առնչվող օտարալեզու գրքեր։ Ինչպես բացատրված է կայքիս հենց հիմնական էջում, «Գրահավաքը», ի տարբերություն համացանցային այլ գրադարանների, իրական գրքեր սովորաբար չի մատուցում (սակավ բացառությամբ)։ Այն տալիս է գրքերի միայն հղումներ, ինչ պատճառով էլ ես այս տիպի գրադարանը կոչել եմ «գրահղումների գրադարան», որպեսզի հնարավոր լինի այն տարբերել այլ տիպի գրադարաններից։ Քանի որ այս տիպի գրադարանի այլուր չեմ հանդիպել (գուցե կա, բայց ես չեմ տեսել), ես նրա համար նաև անգլերեն անվանում եմ ստեղծել՝ booklinks library (ռուսերեն՝ библиотека книгоссылок)։ Գրահղումների գրադարանն այլ բան չէ, քան տեղեկույթի որոշակի տեսակի կազմակերպման ձև (տվյալ դեպքում՝ համացանցում ազատորեն հասանելի գրքերին վերաբերող տեղեկույթի)։ Ինչպես կայքիս հիմնական էջում գրված է, ցանկանում եմ, որ այսպիսի գրադարաններ մի օր ստեղծվեն բոլոր լեզուների կամ մասնագիտական ոլորտների համար։ Տարածված լեզուների համար (օրինակ՝ անգլերենի և ռուսերենի) այսպիսի գրադարաններ ստեղծելն անշուշտ շատ ավելի հսկայածավալ աշխատանք ու ահռելի միջոցներ է պահանջում, բայց այսպիսի գրադարանները, գոնե զանազան մասնագիտական ոլորտների համար, կարծում եմ, անհրաժեշտություն են, և միգուցե հետագայում դրանք ստեղծվեն տեղեկույթի կազմակերպման գործով զբաղվող խոշոր ընկերությունների կողմից, օրինակ՝ Գուգլի։

Գրահղումների գրադարանն օգնում է ներբեռնելի կամ ազատ ընթերցման ենթակա գիրք որոնողին համացանցում ավելի հեշտությամբ գտնելու ուզածը։ Ես նաև զանազան թեմատիկ գրացուցակներ եմ ստեղծում՝ որևէ տիպի գրականություն ներկայացնելու կամ որևէ թեմային առնչվող գրքերը կամ դրանց բովանդակությունը մեկտեղելու և դրանով իսկ անհրաժեշտ նյութի որոնումը դյուրացնելու համար։ Բացի գրադարանի այբբենական ցուցակներից, որոնցում գրքերը պետք է որոնել ըստ հեղինակների անունների, կան նաև պարբերականների, հայերեն ձեռագրերի, նախախորհրդային շրջանի ռուսալեզու հայագիտական գրքերի, հայկական ձայնանիշերով հրատարակված գրքերի ցուցակներ, առանձին հեղինակների որոշակի գործերի և մատենաշարների բովանդակության համար ստեղծված ցուցակներ և այլն։ Գրահղումների գրադարանի մյուս առանձնահատկությունների մասին կարող եք կարդալ կայքի հիմնական էջում։

Ցավոք, քանի որ «Գրահավաք» գրադարանի վրա աշխատում եմ միայն ես, իսկ ես էլ վաղուց այլևս անգործ չեմ, ինչպես կայքի հիմնման ժամանակ, ուստի կայքով զբաղվել կարող եմ միայն իմ հիմնական աշխատանքից ազատ ժամանակ, և «Գրահավաքը» դեռևս չափազանց թերի գրադարան է, չնայած որ առաջին հայացքից հարուստ է թվում։ Որպեսզի այն շատ ավելի հարստանա և ավելի շատ մարդկանց պիտանի դառնա, պետք են աշխատող հավելյալ ուժեր, որոնք առայժմ չկան։
2. Ի՞նչ սկզբունքով եք ուղղորդվում «Գրահավաքում» ներառված գրքերի հղումները տեղադրելիս:

— ա) Քանի որ սա հայկական գրադարան է, ապա գրքերը պիտի լինեն կա՛մ հայալեզու, կա՛մ հայկական թեմաներին առնչվող։ բ) Գրքերը պիտի լինեն ազատորեն ներբեռնելի կամ առցանց ընթերցվող։ Կան կայքեր, որոնք գիրք են վաճառում. մենք հղում չենք տալիս դեպի վաճառվող գրքեր։3. Ձեր կայքում թվով քանի՞ հեղինակի աշխատությունների հղումներ են ներկայացված, դրանցից քանի՞սն են էլեկտրոնային։

— Հեղինակներին չեմ հաշվել, ներեցեք։ Իսկ «էլեկտրոնային» ասելով՝ ի՞նչ նկատի ունեք։ Բոլոր գրքերն էլ, քանի որ էլեկտրոնային ընթերցիչ ծրագրերով ու սարքերով են ընթերցվում, «էլեկտրոնային» են, այսինքն՝ կամ թվայնացված, տեսածրված գրքեր են, կամ մուտքագրված բնագրեր։ Հիմնականում PDF, DjVu, HTML, EPUB և MOBI ձևաչափերի նիշքեր են, որոնց մի մասը կարելի է ընթերցել հենց համացանցում՝ առցանց ընթերցիչով։4. Ո՞վ է Ձեր կայքի միջին վիճակագրական օգտատերը։

— Բնականաբար, կամ հայերեն կարդալ իմացողը, որ սովորաբար հայ է, կամ հայագիտությամբ հետաքրքրվող օտարը։ Օգտատերերի մեծ մասը Հայաստանից, Ամերիկայից, Ռուսաստանից և եվրոպական որոշ երկրներից է։ Ուրիշ տվյալներ չունեմ։5. Ըստ Ձեզ՝ որո՞նք են ներկա պահին հայալեզու էլեկտրոնային (թվային ու թվայնացված) գրադարանների հիմնական խնդիրները։

— Քանի որ, ինչպես արդեն ասացի, «Գրահավաքը» տարբերվում է մյուս առցանց գրադարաններից, այսինքն՝ միայն գրահղումների գրադարան է և ո՛չ իրական գրքերի, ապա ես կարող եմ միայն այս տիպի գրադարանի խնդիրների մասին խոսել, ինչը թեթևակի արեցի վերևում։ Իսկ մնացած գրադարանները, որ հենց թվայնացված գրքեր են մատուցում, կարող են զանազան այլ խնդիրներ ունենալ, որոնց ես տեղյակ չեմ։ Կարող եմ կռահել, բայց ավելի լավ է՝ հարցին պատասխանեն մյուս առցանց գրադարանները ստեղծողներն ու աշխատեցնողները։6. Ձեր դիտարկումներով՝ հայերեն լեզվով էլեկտրոնային գրադարաններում ներկայացված գրքերի նկատմամբ արդյո՞ք պահպանվում են հեղինակային իրավունքների պահանջները՝ հաշվի առնելով, որ դրանց ներբեռնումն անվճար է։

— Լավ հարց է, բայց դարձյալ ավելի շատ վերաբերում է հենց այդ գրադարանների տերերին։ Քանի որ ես սովորաբար միայն հղումներ եմ տալիս դեպի զանազան կայքերում տեղադրված գրքեր, ես չեմ կարող իմանալ՝ արդյո՞ք կայքում գիրքը տեղադրողները դա անելու համար թույլտվություն ունեցել են, թե ոչ։ Ով ասես կարող է գիրք թվայնացնել ու տեղադրել համացանցում։ Շատ հաճախ հենց հրատարակիչները կամ հեղինակներն են իրենց հրատարակած գրքերն ազատորեն տրամադրում, օրինակ՝ ԵՊՀ հրատարակչությունը, մեր Գիտությունների ազգային ակադեմիան, ՀՃՈՒՄ-ը և այլն։ Շատ գրքեր տեղադրված են զանազան համալսարանական կայքերում, մեր Ազգային գրադարանի առցանց շտեմարաններում, և, հետևաբար, ես մտածում եմ, որ այսպիսի լուրջ հաստատությունները դա անում են թույլտվությամբ։ Երբեմն պատահում է, որ որևէ անձնական կայքում գտնում եմ դեռևս գրախանութներում վաճառվող մի գիրք, որի հրատարակիչն իր գրքերն ազատորեն չի տրամադրում, և հասկանում եմ, որ դժվար թե այդ գրքի թվային տարբերակը թույլտվությամբ հայտնված լիներ կայքում։ Նման դեպքերում գիրքը չեմ ներառում գրահղումների գրադարանի ցուցակներում։ Բայց, կրկնում եմ, ես չեմ կարող այսպիսի հարցերը ճշտել, քանի որ հեղինակային իրավունքի օրենքով պաշտպանվող գրքերը թվայնացնողն ու համացանցում տեղադրողը ես չեմ։ Երբ մենք համացանցում գիրք ենք որոնում, հաճախ դիմում ենք որոնողական ծառայությունների, օրինակ՝ Գուգլի, օգնությանը։ Եվ, ինչպես գիտեք, Գուգլը բերում է թե՛ հեղինակային իրավունքի օրենքով պաշտպանված և ապօրինի տեղադրված, թե՛ այդ օրենքին այլևս չենթարկվող կամ թույլտվությամբ տեղադրված գրքեր։ Արդյոք կարո՞ղ ենք Գուգլին մեղադրել ապօրինի տեղադրված գրքերի հղումները նույնպես ցուցադրելու համար։ Չգիտեմ, այս խնդրին բավականաչափ տեղյակ չեմ։ Բայց ենթադրում եմ՝ մեղադրել չենք կարող։

Սեդա Ստամբոլցյան (Գրահավաք)