2/24/15

Հ. Հակովբոս Տաշյանի աշխատությունները համացանցում

Ստորև կգտնեք մխիթարյան մեկ այլ անվանի հայագետ միաբանի՝ հայր Հակովբոս Տաշյանի աշխատությունների թվայնացված տարբերակների հղումները։

Այս ցուցակը, հնարավոր է, արդեն հին լինի։ Վերջին տարբերակն ԱՅՍՏԵՂ է։

Հ. Յակովբոս Տաշեան
Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց կայսերական մատենադարանին ի Վիեննա, Վիեննա, 1891
Ագաթանգեղոս առ Գէորգայ ասորի եպիսկոպոսին եւ ուսումնասիրութիւն Ագաթանգեղեայ գրոց, Վիեննա, 1891. կամ այստեղ
Ուսումնասիրութիւնք Ստոյն-Կալիսթենեայ վարուց Աղեքսանդրի, Վիեննա, 1892
Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վիեննա, Վիեննա, 1895
◈ Մատենագրական մանր ուսումնասիրութիւնք, հտ. Ա (Նեմեսիոս, Պրոկղ, Խոսրովիկ, Եպիփան եւ Սեկունդոս), Վիեննա, 1895. կամ այստեղ
Վարդապետութիւն առաքելոց անվաւերական կանոնաց մատեանը. թուղթ Յակոբայ առ Կոդրատոս եւ կանոնք Թադդէի (քննութիւն եւ բնագիրք), Վիեննա, 1896
◈ Գաթրճեան Յովսէփ, Սրբազան պատարագամատոյցք հայոց, Վիեննա, 1897 (յաւելուածների հեղինակ՝ Տաշեան Յ.)
Ակնարկ մը հայ հնագրութեան վրայ. ուսումնասիրութիւն հայոց գրչութեան արուեստին, Վիեննա, 1898. կամ այստեղ
Ժողովածոյք առակաց Վարդանայ. նիւթեր պատմութեան հայոց միջինդարեան մատենագրութեան ըստ հայագէտ Ն. Մառի, Վիեննա, 1900
◈ Մատենագրական մանր ուսումնասիրութիւնք, հտ. Բ (Խիկար, Ագապետոս ևն), Վիեննա, 1901. կամ այստեղ
Պոնտական ուսումնասիրութիւնք, Վիեննա, 1919
◈ Արշակունի դրամներ, մասն Ա, Վիեննա, 1919
◈ Արշակունի դրամներ, մասն Բ, Վիեննա, 1960
Հայ ազգի տարագրութիւնը գերմանական վաւերագիրներու համեմատ, մասն Ա, Վիեննա, 1921
Հայ բնակչութիւնը Սեւ ծովէն մինչեւ Կարին. պատմական-ազգագրական հարեւանցի ակնարկ մը, Վիեննա, 1921. կամ այստեղ
Բառախօսական դիտողութիւններ հայերէն գիտական լեզուի մասին, Վիեննա, 1926
Հաթեր եւ ուրարտեանք. մատենագիտական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1934
Հին Հայաստանի արեւմտեան սահմանը. Փոքր-Հայք եւ Կողոփենէ (Սեբաստիա), Վիեննա, 1948