5/2/15

Հ. Ղուկաս Ինճիճեան եւ Հ. Ստեփանոս Գիւվեր Ագոնց

Այստեղ ներկայացնում ենք Վենետիկի մխիթարյան երկու աշխարհագրագետ հայրերի՝ համացանցում առկա գործերի հղումները։
(Ցուցակը թարմացվել է 2015 թ. նոյ. 18-ին)։

Այս ցուցակները, հնարավոր է, արդեն հին լինեն։ Նոր տարբերակները տեսեք ԱՅՍՏԵՂ և ԱՅՍՏԵՂ։


Ինճիճեան Ղուկաս, Հ.
Տեսութիւն համառօտ հին եւ նոր աշխարհագրութեան, Վէնէտիկ, 1791. կամ այստեղ
Ամարանոց Բիւզանդեան, Վէնէտիկ, 1794. կամ այստեղ
Պատմութիւն կենդանեաց. ի չորս կարգս բաժանեալ. ի ցամաքային, ի ջրային. յերկակենցաղ. և յօդային. Կարգ առաջին. կենդանիք ցամաքայինք, Վէնետիկ, 1801
Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Մասն առաջին. Ասիա, հտ. Ա, Վենետիկ, 1806. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ (այս շարքի միւս հատորները տես Ագոնց Ստեփանոսի անուան տակ)
Description du Bosphore, par le docteur Ingigian, Paris, 1813. կամ այստեղ
Կարգ չորքոտանեաց, տետրակ Ե. Փիղ, Վէնէտիկ, 1814
Եղանակ Բիւզանդեան Բազմավէպ, Վէնէտիկ, 1816
Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց, Մեծ Հայք, Վէնէտիկ, 1822. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Դարապատում, որ է Աշխարհամար կամ Ընդհանուր պատմութիւն՝ քաղաքական, եկեղեցական, ուսումնական եւ արուեստական, դար ութուտասներորդ, 1750-1757, Վէնէտիկ, 1824. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, 1757-1768, Վէնէտիկ, 1825. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, 1768-1780, Վէնէտիկ, 1826. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, 1780-1789, Վէնէտիկ, 1826. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, 1789-1795, Վէնէտիկ, 1828. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, 1795-1800, Վէնէտիկ, 1828
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, Վերջին հատոր, մաս Ա, Վէնէտիկ, 1827. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Դարապատում.... դար ութուտասներորդ, Վերջին հատոր, մաս Բ, Վէնէտիկ, 1828. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Villeggiature de'Bizantini sul Bosforo tracio, Opera del P. Luca Ingigi, Venezia, 1831. կամ այստեղ
Վարք սրբոց. ծաղկաքաղ հաւաքեալ, Վէնէտիկ, 1832
Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի, հտ. Ա, Վէնէտիկ, 1835. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի, հտ. Բ, Վէնէտիկ, 1835. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի, հտ. Գ, Վէնէտիկ, 1835. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Աղօթագիրք նոր աշխարհաբառ, Վէնէտիկ, 1838. կամ այստեղ
Աղօթագիրք նոր աշխարհաբառ, Վէնէտիկ, 1849
წმიდანების ცხოვრება, ვენეცია, 1859 (վրացերէն վարք սրբոց)
Վարք սրբոց ծաղկաքաղ հաւաքեալ, Դ տպ., Վենետիկ, 1861


Ագոնց Ստեփանոս (Գիւվէր), Հ.
Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց, հտ. Ա, Վենետիկ, 1819
Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց, հտ. Բ, Վենետիկ, 1819
Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց, հտ. Գ, Վենետիկ, 1819
Տեսութիւն պատմութեանց Աստուածաշունչ սուրբ գրոց, հտ. Դ, Վենետիկ, 1819
Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ Սբ Գրոց, հտ. Ա, Վենետիկ, 1824
Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ Սբ Գրոց, հտ. Բ, Վենետիկ, 1824
Տեսութիւն Նոր Կտակարանաց Աստուածաշունչ Սբ Գրոց, հտ. Գ, Վենետիկ, 1824
Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի՝ Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկոյ և Ամերիկոյ: Մասն առաջին. Ասիա, հտ. Դ, Վենետիկ, 1805. կամ այստեղ. կամ այստեղ (Ա մասի Ա հատորը տես Ինճիճեան Ղուկասի անուան տակ)
…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Ա, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ. կամ այստեղ
…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Բ, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ. կամ այստեղ
…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Գ, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ
…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Դ, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ. կամ այստեղ
…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Ե, Վենետիկ, 1804. կամ այստեղ. կամ այստեղ
…Մասն երկրորդ. Եւրոպիա, հտ. Զ, Վենետիկ, 1804. կամ այստեղ. կամ այստեղ
…Մասն երրորդ. Ափրիկէ, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ
…Մասն չորրորդ. Ամերիկա, Վենետիկ, 1802. կամ այստեղ
Պատմութիւն կենաց և վարուց տեառն Մխիթարայ Սեբաստացւոյ Րաբունապետի և Աբբայի, Վենետիկ, 1810. կամ այստեղ
Հասարակախօսութիւն աշխարհագրութեան, Վենետիկ, 1817. կամ այստեղ