5/4/15

Գրիգոր Նարեկացու երկերը համացանցում

Այս ցուցակը, հնարավոր է, արդեն հին լինի։ Վերջին տարբերակը տեսեք ԱՅՍՏԵՂ։

Ցուցակը թարմացվել է 2016 թ.  մարտի 28-ին։

Ստորև ներկայացնում ենք Գրիգոր Նարեկացու՝ համացանցում առկա գործերը։ Նշենք, որ հին հրատարակություններում նրա անունով ներկայացված «Բան վասն ուղիղ հաւատոյ» կամ «Խրատ» գործն իրականում Նարեկացուն չի պատկանում, այլ, ամենայն հավանականությամբ, Գրիգոր Սկևռացուն։

Գիրք աղօթից. (ԴՃԼԶ էջից յետոյ՝ պատմ. Ապարանից խաչին, ներբողեանք, մի քանի գանձ, լուծմունք, բժշկ. աւետարաններ), Կ. Պոլիս, 1701-1702
Գիրք աղօթից. (ՄԾԷ էջից՝ պատմ. Ապարանից խաչին, ներբողեանք, մի քանի գանձ, համառօտ վարքը, «Մատեանի» լուծմունք, Առաքել վարդապետի ներբողեանը, բժշկ. աւետարաններ), Կ. Պոլիս, 1726
Գիրք աղօթից. (ՅԽԳ էջից՝ պատմ. Ապարանից խաչին, ներբողեանք, մի քանի գանձ, համառօտ վարքը, «Մատեանի» լուծմունք, Առաքել վարդապետի ներբողեանը, բժշկ. աւետարաններ), Կ. Պոլիս, 1736. կամ այստեղ
Գիրք աղօթից. (339-րդ էջից՝ պատմ. Ապարանից խաչին, ներբողեանք, մի քանի գանձ, «Բան վասն ուղիղ հաւատոյ»՝ էջ 460-ից, համառօտ վարքը, «Մատեանի» լուծմունք, Առաքել վարդապետի ներբողեանը, բժշկ. աւետ.), Կ. Պոլիս, 1755
Գիրք աղօթից. (նոյնն է, ինչ 1755 թ. հրատ.), Կ. Պոլիս, 1763
Բանք աղօթից.... քաղեալ ընտրանաւ ի գրոց նորա.... կարգելով ըստ շաբաթու աւուրց եւ ըստ պէսպէս պիտոյից հայցուածոց. (վերջում՝ Տ. Իգնատիոս Ճուղայեցւոյ ոտանաւոր յիշատակարան), Վենէտիկ, 1763
Գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ՝ համեմատութեամբ հնագոյն եւ ընտիր ընտիր ձեռագիր օրինակաց, [հտ. Ա] (էջ 347-ից՝ բառարան խրթին բառից, ցուցակ գլխաւոր տարբերութեանց), Կ. Պոլիս, 1774
Հատոր երկրորդ՝ ներբողինաց, ճառից, չորեցունց արժանաւորաց գովեստից.... հանդերձ հետևեցելով փոքր գրքկաւ բանիւ հաւատոյ, Կ. Պոլիս, 1774
Գիրք աղօթից (նոյնն է, ինչ 1755 թ. հրատ.), Կ. Պոլիս, 1782
Գիրք աղօթից որ կոչի Նարեկ. (ըստ Կ. Պոլսի 1774 թ. հրատ. Ա հտ., առանց բառարանի), Վէնէտիկ, 1789. կամ այստեղ
Մեկնութիւն Երգոց Երգոյն Սողովմոնի, Վէնէտիկ, 1789. կամ այստեղ
Գիրք աղօթից. (վերջում՝ փոքրիկ բառարան), Կ. Պոլիս, 1789. կամ այստեղ
Գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ...., Կ. Պոլիս, 1790
Գիրք աղօթից որ կոչի Նարեկ. (ըստ Կ. Պոլսի 1774 թ. հրատ. Ա հտ., առանց բառարանի, բայց բժշկ. աւետարաններով), Վէնէտիկ, 1795
Նարեկ գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ. (վերջում՝ բառարան), Կ. Պոլիս, 1802
Աղօթամատոյց պատկերազարդեալ.... քաղեալ ընտրանաւ ի գրոց նորա. Յաւելեալ յայսմ երկրորդ տպագրութեան և զգանձս տօնից տէրունականաց, զմեղեդիս և զտաղս ի նորին սրբոյ ասացեալ, Վէնէտիկ, 1804
Նարեկ գիրք աղօթից. (վերջում՝ Աստուածածնի ներբողեան, համառօտ վարք, էջ 374՝ Մխիթար Գոշի աղօթք ի սբ Պատարագն, բժշկ. աւետ.), Կ. Պոլիս, 1806
◈ [Հատոր երկրորդ՝ ներբողինաց, ճառից, չորեցունց արժանաւորաց գովեստից.... հանդերձ հետևեցելով փոքր գրքկաւ բանիւ հաւատոյ]. (վերջում նաեւ Առաքել վրդ. ներբողեան, լուծմունք Մատեանի) Կ. Պոլիս, 1807
Գիրք աղօթից որ կոչի Նարեկ. (վերջում՝ ցուցակ աղօթից, բժշկ. աւետ.), Վէնէտիկ, 1807
Մաղթանք գիշերայինք ասացեալ Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկացւոյ / Молитва противъ нощныхъ ужасовъ, Սանկտ Պետրբուրգ, 1810 («Ընկալ քաղցրութեամբ» աղօթքը՝ գրաբար և ռուսերէն)
Նարեկ գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ.... (վերջում՝ բառարան, բժշկ. աւետ.), Կ. Պոլիս, 1812
Նարեկ գիրք աղօթից. (վերջում՝ Աստուածածնի ներբողեան, Մխիթար Գոշի աղօթք, բժշկ. աւետ.), Կ. Պոլիս, 1821
Գիրք աղօթից. (վերջում՝ համառօտ վարք, բժշկ. աւետ., ցանկ), Կ. Պոլիս, 1822
Նարեկ գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ.... (վերջում՝ համառօտ վարք, Աստուածածնի ներբողեան, Մխիթար Գոշի աղօթքը, Առաքել վրդ. ներբողեան, բժշկ. աւետ.), Կ. Պոլիս, 1826
Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1827
Երկրորդ մատեան ճառից (յորում Պատմութիւն սրբոյ խաչին Ապարանից, ներբողք...., հանդերձ գանձիւք....), Վենետիկ, 1827. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Նարեկ գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ.... (վերջում՝ նոյնը, ինչ 1826 թ. հր.-ում), Կ. Պոլիս, 1829
Նարեկ գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ.... (վերջում՝ նոյնը, ինչ 1826 թ. հր.-ում, նաեւ բառարան), Կ. Պոլիս, 1832
Գրիգորի Նարեկայ Վանից վանականի Ողբերգութիւն. (վերջում՝ ցանկ յատուկ անուանց, բժշկ. աւետ.), Վենետիկ, 1833
Նարեկ գիրք աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ.... (վերջում՝ նոյնը, ինչ 1832 թ. հր.-ում), Կ. Պոլիս, 1835
Գիրք աղօթից. (վերջում՝ համառօտ վարք, բժշկ. աւետ., ցանկ), Կ. Պոլիս, 1836
Նարեկ աղօթից.... նորապէս սրբագրեալ. (վերջում՝ նոյնը, ինչ 1832 թ. հր.-ում), Կ. Պոլիս, 1839. կամ այստեղ
Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1840. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Սրբոյն Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Ողբերգութիւն, Զմիւռնիա, 1843
Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Ողբերգութիւն. (վերջում՝ ցանկ յատուկ անուանց, բժշկ. աւետ.), Վէնէտիկ, 1844
Նարեկ գիրք աղօթից. (վերջում՝ նոյնը, ինչ 1832 թ. հր.-ում, նաև Յակոբ աբղ.-ի գրութիւնները) Կ. Պոլիս, 1844
Մատեան ողբերգութեան. (համառօտ վարք, Աստուածածնի ներբողեան, Մխիթար Գոշի աղօթք ի սբ Պատարագն (էջ 324), Առաքել վրդ. ներբող., բժշկ. աւետ., բառարան, ցանկ գլխոց) , Կ. Պոլիս, 1845
Մատեան ողբերգութեան. (համառօտ վարք, Աստուածածնի ներբողեան, Մխիթար Գոշի աղօթք ի սբ Պատարագն (էջ 353), Առաքել վրդ. ներբող., բժշկ. աւետ., բառարան, ցանկ գլխոց), Կ. Պոլիս, 1847. կամ այստեղ
Մատեան ողբերգութեան. (համառօտ վարք, Աստուածածնի ներբողեան, Մխիթար Գոշի աղօթք ի սբ Պատարագն (էջ 320), Առաքել վրդ. ներբող., բժշկ. աւետ., ցանկ գլխոց, բառարան), Կ. Պոլիս, 1850
Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Ողբերգութիւն. (վերջում՝ ցանկ յատուկ անուանց, ցանկ աղօթից, բժշկ. աւետ.), Վենետիկ, 1851
Ճառք եւ խոստովանութիւնք հաւատոյ արարեալ սրբոց հարց մերոց Գրիգորի Նարեկացւոյ եւ Վահրամայ Վարդապետի (Բ մասում Վահրամ Րաբունու ճառերն են), Երուսաղէմ, 1856 («Բան ուղիղ հաւատոյ»-ը հաւանաբար Գր. Սկեւռացու գործն է, ոչ թէ Նարեկացունը)
Մատեան ողբերգութեան. (վերջում՝ ինչպէս 1850 թ. հր.), Կ. Պոլիս, 1864
Մատեան ողբերգութեան. (վերջում՝ ինչպէս 1850 թ. հր.), Կ. Պոլիս, 1866
Մատեան Ողբերգութեան. (համառօտ վարք, Աստուածածնի ներբողեան, Մխիթար Գոշի աղօթք, Առաքել վրդ. ներբողեան, բժշկ. աւետ., բառարան), Երուսաղէմ, 1868
Մատեան ողբերգութեան, Զմիւռնիա. (վերջում՝ նոյնը, ինչ Կ. Պոլսի 1845-1850 թթ. հր.-ներում. ցանկը՝ գրքի սկզբում), 1870
◈ Սարգիսեան Բարսեղ, Ուսումնասիրութիւն Մանիքէա-Պաւլիկեան Թոնրակեցիներու աղանդին եւ Գր. Նարեկացւոյ թուղթը, Վենետիկ, 1893. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Ողբերգութիւն, Բ տպ., Երուսաղէմ, 1897
◈ Letter [to the Monastery of Kchav], in The Key of Truth, a Manual of the Paulician Church of Armenia” (pp. 125-130), Oxford Clarendon Press, 1898. կամ այստեղ (էլ. տեքստ)
Թուղթ.... յուխտն Կճաւայ («Գիրք թղթոց» ժողովածուում, էջ 498-502), Թիֆլիս, 1901
Աշխարհաբար Նարեկ. թարգմ. Միսաք Ա.Մ. Գօչունեան, Կ. Պոլիս, 1902 
Ճառ ներբողական ի սուրբ Կոյսն Մարիամ / Discorso panegirico alla beatissima Vergine Maria scritto da S. Gregorio da Naregh, Venezia, 1904 (գրաբար եւ իտալերէն)
Մատեան ողբերգութեան եւ այլ երկասիրութիւնք, Անթիլիաս, 2003
Մատյան ողբերգության, տաղեր (թարգմ.` Վազգեն Գևորգյանի), Երևան, 1979
Մեկնություն Երգ երգոցի (թարգմ.՝ Վարդան Ֆերեշեթյանի), Ս. Էջմիածին, 2007
Մատյան ողբերգության (թարգմ.` Մկրտիչ Խերանյանի), Ս. Էջմիածին, 2012. pdf, epub, mobi
Տաղեր (գրաբար և աշխարհաբար), Երևան, 2013
◈ Ավանդազրույցներ Գրիգոր Նարեկացու մասին, Գրահավաք, 2014 (epubmobi)
Մատեան ողբերգութեան (գրաբար) (էլ. տեքստ). կամ այստեղ
◈ Մատեան ողբերգութեան (գրաբար) (epub, mobi, doc)
Speaking with God from the Depths of the Heart (էլ. տեքստ, «Նարեկի» անգլ. թարգմ.՝ Թոմ Սամուէլեանի). կամ այստեղ
Книга скорбных песнопений (перевод Маргариты Дарбинян-Меликян и Лены Ханларян) (էլ. տեքստ)

ՆԱՐԵԿԼՈՒԾ
«Մատեան ողբերգութեան» աղօթագրքի մեկնութիւնները

Հ. Գաբրիէլ Աւետիքեանի մեկնութիւնը
Նարեկ աղօթից համառօտ եւ զգուշաւոր լուծմամբք նորոգ բացայայտեալ, Վէնետիկ, 1801
Նարեկ աղօթից համառօտ եւ զգուշաւոր լուծմամբք բացայայտեալ, Բ. հր., Վենետիկ, 1827. կամ այստեղ
Նարեկ աղօթից համառօտ եւ զգուշաւոր լուծմամբք բացայայտեալ, Գ. հր., Վենետիկ, 1859. կամ այստեղ

Յակոբ պտր. Նալեանի մեկնութիւնը
Գիրք մեկնութեան աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ, հտ. Ա-Բ, Կ. Պոլիս, 1745