5/21/15

Մանուկ Աբեղյանի երկերը համացանցում

Այս ցուցակը, հնարավոր է, արդեն հին լինի։ Վերջին տարբերակն ԱՅՍՏԵՂ է։


Գէորգ Դ. մեծագործ կաթողիկոս ամենայն հայոց (համառօտ կենսագրութիւն), Վաղարշապատ, 1899
Մեր ուղղագրութեան մասին, «Արարատ», Էջմիածին, 1913, թ.11, էջ 1047-1071, 1120-1141. նոյն նիւթի վերաբերեալ խօսքը՝ ուղղուած կաթողիկոսին (անդ, թ. 8-9, էջ 864-867)
Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ, Վաղարշապատ, 1899. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Manuk Abeghian, Der Armenische Volksglaube, Leipzig, 1899. սրա անգլ. թարգմանութիւնը տես այստեղ
Ուղղագրության ռեֆորմը, Յերեվան, 1925
Ռուս-հայերեն ռազմական բառարան / Русско-Армянский военный словарь, Յերեվան / Ереван, 1927
Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք Ա (սկզբից մինչև X դար), Երևան, 1944

◈ Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք Բ (XI-XIX դարի 30-ական թ.թ.), Երևան, 1946
История древнеармянской литературы, том I, пер. К. Мелик-Оганджаняна, Ереван, 1948
Երկեր, հտ. Ա, Հայ վիպական բանահյուսություն, Երևան, 1966
◈ Երկեր, հտ. Բ, Հայ քնարական բանահյուսություն, Երևան, 1967
◈ Երկեր, հտ. Գ, Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք Ա, Երևան, 1968
Հայոց հին գրականութեան պատմութիւն, հտ. Ա (սկզբից մինչև Ժ դար), Գ. տպ., Պէյրութ, 1968
◈ Հայոց հին գրականութեան պատմութիւն, հտ. Բ (ԺԱ-ԺԹ դարեր), Բ. տպ., Պէյրութ, 1959
◈ Երկեր, հտ. Դ, Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք Բ, Երևան, 1970
◈ Երկեր, հտ. Ե, Հայոց լեզվի տաղաչափություն, Երևան, 1971
◈ Երկեր, հտ. Զ, Հայոց լեզվի տեսություն, Աշխարհաբար, Գրաբարի քերականություն, Երևան, 1974
◈ Երկեր, հտ. Է, Ազգագրական և գրական-բանասիրական հետազոտություններ, Երևան, 1975
◈ Երկեր, հտ. Ը (զանազան), Երևան, 1985
История древнеармянской литературы, пер. К. Мелик-Оганджаняна и М. Дарбинян, Ереван, 1975. կամ այստեղ

Գևորգ Դ. Մեծագործ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, Գ. հրատ., Սբ Էջմիածին, 2014
Հայերէնի աշխարհաբար քերականութիւն (1906) (էլ. տեքստ)
Ս. Գրիգոր Նարեկացի (1916) (էլ. տեքստ)