8/8/15

19-րդ դարի Թիֆլիսի նահանգի մասին մի քանի տվյալ՝ նախախորհրդային ռուսերեն հրատարակություններից


Թիֆլիսի եկեղեցիների վիճակագրությունը 1803 թ.-ին
 
(Бакрадзе Дмитрій, Берзеновъ Николай,  Тифлисъ въ историческомъ и этнографическомъ отношенiяхъ, С.-Петербургъ, 1870, с. 97)

վրացական եկեղեցիներ -  15
հայկական եկեղեցիներ - 24
հունական եկեղեցի - 1
կաթոլիկ եկեղեցի - 1
 

 


Հայերի դերը  
19-րդ դարի Թիֆլիսի կառուցապատման մեջ
(նույն հրատարակությունից, էջ 103)Թիֆլիսի բնակչությունը 1880 թ.-ին

(Сборник свѣденій о Кавказѣ, томъ IX, Тифлисъ, 1885, с. 1) 

ռուսներ - 19 804
վրացիներ - 22 285
հայեր - 38 513
թաթարներ (այսինքն՝ ազերի թուրքեր) - 3 332
այլ ազգերի ներկայացուցիչներ - 2 521


Թիֆլիսի նահանգի շրջանային քաղաքների
բնակչությունը 1880 թ.
(վերոբերյալ հրատարակությունից, էջ 57)