12/2/15

Գ. արք. Այվազեան. ՆԱԽԱԿՐԹԱՆՔ ՀԱՅԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒԻ. Եօթնեակ Գ


ԵՕԹՆԵԱԿ ԵՐՐՈՐԴ


ՄԱՍՆ Ա 

ԲՆԱԳԻՐ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ
1. Յորժամ առնիցես ողորմութիւն, մի՛ հարկաներ փող առաջի քո, որպէս կեղծաւորքն առնեն ի ժողովուրդս եւ ի հրապարակս, որպէս զի փառաւորեսցին ի մարդկանէ։ 1. Երբ ողորմութիւն գործես, փող մի՛ փչիր քո առաջ, ինչպէս կեղծաւորներն են անում ժողովարաններում ու հրապարակներում, որպէսզի փառաւորուեն մարդկանցից։ 
2. Ամէն ասեմ ձեզ, այն իսկ են վարձք նոցա։ 2. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, հէնց դա է նրանց վարձը։
3. Այլ դու յորժամ ողորմութիւն առնիցես, մի՛ գիտասցէ ձախ քո զինչ գործէ աջ քո։ 3. Իսկ երբ դու ողորմութիւն գործես, թող քո ձախը չիմանայ՝ ինչ է անում քո աջը։
4. Որպէս զի եղիցի ողորմութիւն քո ի ծածուկ․ եւ հայրն քո որ տեսանէ ի ծածուկ՝ հատուսցէ քեզ յայտնապէս։ 4. Որպէսզի քո ողորմութիւնը ծածուկ լինի. եւ քո հայրը, որ տեսնում է ծածուկը, կը հատուցի քեզ յայտնապէս։
 
ՄԱՍՆ Բ 

Յորժամ — երբ
- Յայնժամ — այն ժամանակ
Մի՛ հարկաներ — մի՛ խփիր
- Հարկանել — խփել, հարուածել
- Եհար — խփեց, հարուածեց
- Հա՛ր — խփի՛ր, հարուածի՛ր
Որպէս — ինչպէս
- Ո՞րպէս — ինչպէ՞ս
Կեղծաւորքն — կեղծաւորները
Ի ժողովուրդս — ժողովարաններում
- Ժողովուրդ — ժողովուած մարդիկ, նաեւ ժողովարան
Ի հրապարակս — հրապարակներում

Փառաւորեսցին — փառաւորուեն
- Փառաւորիլ — փառաւորուել
Ամէն — յիրաւի՛, ճշմարի՛տ
Մի՛ գիտասցէ — թող չիմանայ, չգիտենայ
- գիտել — գիտենալ, իմանալ
- գիտասջիր — իմացի՛ր
Գործէ — անում է, գործում է
Ի ծածուկ — գաղտնի, ծածուկ (մակբայ)
Ծածուկ — ծածուկ, թաքուն (ածական)
Հատուսցէ — կը հատուցի
- Հատուցանել — հատուցել
- Հատո՛ — հատուցի՛ր

ՄԱՍՆ Գ 


Յորժամ առնիցես ողորմութիւն Երբ ողորմութիւն գործես
Մի՛ հարկաներ փող Փող մի՛ փչիր
Առաջի քո Քո առաջ
Որպէս կեղծաւորքն առնեն Ինչպէս կեղծաւորներն են անում
Ի ժողովուրդս եւ ի հրապարակս Ժողովարաններում եւ հրապարակներում
Որպէս զի փառաւորեսցին ի մարդկանէ Որպէսզի փառաւորուեն մարդկանցից
Ամէն ասեմ ձեզ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ
Այն իսկ են վարձք նոցա Հէնց դա է նրանց վարձը
Այլ դու յորժամ ողորմութիւն առնիցես Իսկ երբ դու ողորմութիւն գործես
Մի՛ գիտասցէ ձախ քո Թող չիմանայ քո ձախը
Զինչ գործէ աջ քո Ինչ է գործում քո աջը
Որպէս զի եղիցի ողորմութիւն քո ի ծածուկ Որպէսզի քո ողորմութիւնը ծածուկ լինի
Հայրն քո որ տեսանէ ի ծածուկ Քո հայրը, որ տեսնում է ծածուկը
Հատուսցէ քեզ յայտնապէս Կը հատուցի քեզ յայտնապէս
  

ՄԱՍՆ Դ 
ԶՐՈՒՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆ 

ՀԱՐՑՈՒՄՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ
Ե՞րբ չիցէ ինձ պարտ փող հարկանել առաջի իմ։ Յորժամ ողորմութիւն առնիցես։
Զի՞նչ ոչ պարտիմ հարկանել։ Փող։
Ո՞յք իցեն որք փող հարկանեն առաջի իւրեանց։ Կեղծաւորքն։
Ո՞ւր հարկանեն զփողն։ Ի ժողովուրդս եւ ի հրապարակս։
Ընդէ՞ր փող հարկանիցեն։ Որպէս զի փառաւորեսցին ի մարդկանէ։
Ուստի՞ կամին փառաւորիլ։ Ի մարդկանէ։
Զի՞նչ իցեն վարձք այնպիսեացն։ Այն իսկ են վարձք նոցա՝ զի փառաւորին ի մարդկանէ։
Ո՞րպէս պարտ իցէ լինել ողորմութեանն։ Ի ծածուկ։
Ո՞րչափ ի ծածուկ պարտ իցէ առնել զողորմութիւն։ Այնպէս, զի ոչ գիտասցէ ձախ քո զինչ գործէ աջ քո։
Ո՞վ հատուսցէ ինձ ընդ ողորմութեանն զոր առնեմ։ Հայրն քո որ տեսանէ ի ծածուկ։
Ո՞րպէս հատուսցէ հայրն իմ երկնաւոր։ Յայտնապէս։