12/4/15

«Ազգագրական հանդէսի» հատորների բոլոր ցանկերը՝ մի էջում

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ


Առաջին տարի, Ա. գիրք (1896)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ


Լալայեան, Ե. Հրատարակչից.
Ա. գիրք (1896), էջ 5-6 
Լալայեան, Ե. Համառօտ տեսութիւն Հայ ազգագրութեան.
Ա. գիրք (1896), էջ 7-26


Բաբայեան, Լեւոն Մաննիացոց տէրութիւնը.
Ա. գիրք (1896), էջ 27-36


Բաբայեան, Լ. Խոջալլուի գերեզմանները.
Ա. գիրք (1896), էջ 37-40


Կրպէ, Խծկօնք.
Ա. գիրք (1896), էջ 41-49


Վիրխով, Ռ. Կովկասի տեղը քաղաքակրթութեան պատմութեան մէջ.
Ա. գիրք (1896), էջ 50-116ՋԱՒԱԽՔ.


Լալայեան, Ե. Ջաւախք. Պատմական համառօտ տեսութիւն.
Ա. գիրք (1896), էջ 117-124


Լալայեան, Ե. բ)Ջաւախքի տեղագրութիւնը.
Ա. գիրք (1896), էջ 125-152


Լալայեան, Ե. գ)Հնութիւններ.
Ա. գիրք (1896), էջ 153-172


Լալայեան, Ե. դ)Բնակիչներ.
Ա. գիրք (1896), էջ 173-185


Լալայեան, Ե. ե)Վիճակագրական տեղեկութիւններ.
Ա. գիրք (1896), էջ 186-192


Լալայեան, Ե. զ)Ազգաբնակութեան շարժումն.
Ա. գիրք (1896), էջ 193-199


Լալայեան, Ե. է)Տնտեսական դրութիւն.
Ա. գիրք (1896), էջ 200-217


Լալայեան, Ե. ը)Ժողովրդի լուսաւորութիւնը.
Ա. գիրք (1896), էջ 218-223


Լալայեան, Ե. թ)Հայ գիւղացիների բնակարանները.
Ա. գիրք (1896), էջ 224-226


Լալայեան, Ե. ժ)Զգեստ և զարդ.
Ա. գիրք (1896), էջ 227-231


Լալայեան, Ե. ժա)Ընտանեկան բարք. ա)Ամուսնութիւն և հարսանեաց սովորոյթներ.
Ա. գիրք (1896), էջ 232-264


Լալայեան, Ե. ժա)Ընտանեկան բարք. բ)Տղաբերք և կնունք.
Ա. գիրք (1896), էջ 265-275


Լալայեան, Ե. ժա) Ընտանեկան բարք. գ) Մանկանց դաստիարակութիւն.
Ա. գիրք (1896), էջ 275-277


Լալայեան, Ե. ժա) Ընտանեկան բարք. դ) Ընտանեկան կեանք.
Ա. գիրք (1896), էջ 277-288


Լալայեան, Ե. ժա) Ընտանեկան բարք. ե) Գերդաստանի անդամների իրաւաբանական յարաբերութիւնը.
Ա. գիրք (1896), էջ 289-296


Լալայեան, Ե. ժա)Ընտանեկան բարք. զ)Հիւանդութիւն և բժշկութիւն.
Ա. գիրք (1896), էջ 296-300


Լալայեան, Ե. ժա)Ընտանեկան բարք. է)Ժողովրդական դեղեր.
Ա. գիրք, (1896), էջ 300-308


Լալայեան, Ե. ժա)Ընտանեկան բարք. ը)Մահ, թաղումն և մեռելոց.
Ա. գիրք, (1896), էջ 308-316


Լալայեան, Ե. ժա)Ընտանեկան բարք. թ)Հոգու և հանդերձեալ կեանքի մասին.
Ա. գիրք (1896), էջ 317-319


Լալայեան, Ե. ժբ)Հաւատք. ա)Աստուածութիւն, սրբեր և կրօնական գրուածներ.
Ա. գիրք (1896), էջ 320-323


Լալայեան, Ե. ժբ)Հաւատք. բ)Հրեշտակներ և ոգիներ, բարի և չար.
Ա. գիրք (1896), էջ 324-347


Լալայեան, Ե. ժբ)Հաւատք. գ)Աշխարհածնութիւն, հաւատալիք՝ տարրերի, ֆիզիքական երեւոյթների և բնութեան թագաւորութիւնների մասին.
Ա. գիրք (1896), էջ 347-351


Լալայեան, Ե. ժբ)Հաւատք. դ)Կերպարանափոխութիւն, կախարդներ և կախարդութիւն.
Ա. գիրք (1896), էջ 352-358


Լալայեան, Ե. ժբ)Հաւատք. ե)Սնոտիապաշարմունք.
Ա. գիրք (1896), էջ 358-363


Լալայեան, Ե. ժբ)Հաւատք. զ)Բաղդի և ճակատագրի մասին.Երազ, տեսիլք և թովչութիւն.
Ա. գիրք (1896), էջ 363-371


Լալայեան, Ե. ժբ) Հաւատք. է)Պասերը, ուխտ, ուխտագնացութիւն.
Ա. գիրք (1896), էջ 371-378


Խմբագրական, Այլ և այլք.
Ա. գիրք (1896), էջ 379


Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
Ա. գիրք (1896), էջ 380


Կարա-Մուրզա, Քրիստափոր Ժողովրդական եղանակներ.
Ա. գիրք (1896), էջ 381-384


ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Պետրի, Է. Մարդաբանութեան պատմական զարգացումը.
Ա. գիրք (1896), էջ 3-52


Լետուրնօ, Շարլ Ամուսնութեան զարգացումն.
Ա. գիրք (1896), էջ 53-120


Օհանեան, Քր. Կրակը.
Ա. գիրք (1896), էջ 121-126


Լալայեան, Ե. Ծրագիր ամուսնութեան և հարսանիքի սովորոյթների մասին նիւթեր հաւաքելու.
Ա. գիրք (1896), էջ 127-130


Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
Ա. գիրք (1896), էջ 131


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
Ա. գիրք (1896), էջ 132-136
Երկրորդ տարի, Բ. գիրք (1897)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ


Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
Բ. գիրք (1897), էջ 3-4


ՎԱՐԱՆԴԱ

Լ., Ե. Վարանդա. 1) Մի երկու խօսք Վարանդայի պատմական անցեալի մասին.
Բ. գիրք (1897), էջ 5-8


Լ., Ե. 2) Վարանդայի տեղագրութիւնը.
Բ. գիրք (1897), էջ 9-53


Աթաբէգեան, Լ. 3) Ստատիստիքական տեղեկութիւններ (Շուշու ամբողջ գաւառի մասին).
Բ. գիրք (1897), էջ 54-76


Տէր-Ղազարեան, Ղ. 4) Տնտեսական դրութիւն.
Բ. գիրք (1897), էջ 77-101


Լ., Ե. 5) Լուսաւորութիւն.
Բ. գիրք (1897), էջ 102-112Լ., Ե. 6) Ընտանեկան բարք. ա) Ամուսնութիւն և հարսանեաց սովորութիւններ.
Բ. գիրք (1897), էջ 113-144Վ., Յ. 6) Ընտանեկան բարք. բ) Տղաբերք և կնունք.
Բ. գիրք (1897), էջ 144-150


Բ., Ա. 6) Ընտանեկան բարք. գ) Ընտանեկան կեանք.
Բ. գիրք (1897), էջ 151-172


Տէր Յովհաննիսեան, Յ. 6) Ընտանեկան բարք. դ) Հիւանդութիւն և բժշկութիւն.
Բ. գիրք (1897), էջ 173-178


Լալայեան, Ե. 6) Ընտանեկան բարք. ե) Մահ, թաղումն և մեռելոց.
Բ. գիրք (1897), էջ 178-184


Լալայեան, Ե. 6) Ընտանեկան բարք. զ) Հոգու և հանդերձեալ կեանքի մասին.
Բ. գիրք (1897), էջ 185-186


Լալայեան, Ե. 7) Հաւատք. ա) Լեռների պաշտամունք.
Բ. գիրք (1897), էջ 187


Լալայեան, Ե. 7) Հաւատք. բ) Քարի պաշտամունք.
Բ. գիրք (1897), էջ 188-193


Լալայեան, Ե. 7) Հաւատք. գ) Կրակի պաշտամունք.
Բ. գիրք (1897), էջ 194-196


Լալայեան, Ե. 7) Հաւատք. դ) Ջրի պաշտամունք.
Բ. գիրք (1897), էջ 196-198


Լալայեան, Ե. 7) Հաւատք. ե) Ծառերի պաշտամունք.
Բ. գիրք (1897), էջ 198-204


Լալայեան, Ե. 7) Հաւատք. զ) Կենդանիների պաշտամունք.
Բ. գիրք (1897), էջ 204-216


Լալայեան, Ե. 7) Հաւատք. է) Լուսաւորների պաշտամունք.
Բ. գիրք (1897), էջ 216-221


Լալայեան, Ե. 7) Հաւատք. ը) Քաջքեր կամ սատանաներ.
Բ. գիրք (1897), էջ 221-230


Լալայեան, Ե. 7) Հաւատք. թ) Կախարդութիւն.
Բ. գիրք (1897), էջ 231-240


Լալայեան, Ե. 7) Հաւատք. ժ) Սնոտիապաշտութիւններ.
Բ. գիրք (1897), էջ 240-244


ՋԱՒԱԽՔ

Լ., Ե. Ջաւախք. ա) Նշանաւոր տօներ.
Բ. գիրք (1897), էջ 245-278


Լ., Ե. բ) Հայ գրչագրներ.
Բ. գիրք (1897), էջ 279-294


Մեսրոպ վարդապետ Նախապաշարմունքներ Եղիշէ պատմագրի կանոններում.
Բ. գիրք (1897), էջ 295-299


Լեման, Կ. Ֆ. «Խալդեր» անունը.
Բ. գիրք (1897), էջ 300-306


ԿՈՒՐԳԱՆՆԵՐ

Լ., Ե. Ղարաբուլաղ գիւղի կուրգանները.
Բ. գիրք (1897), էջ 307-308


Համամչեան, Ե. Բանանց գիւղի կուրգանները.
Բ. գիրք (1897), էջ 308-315


Խմբագրական, Խ. Աբովեան որպէս ազգագրագէտ.
Բ. գիրք (1897), էջ 316-320


Ահարոնեան, Ա. Սուրմալուի ժողովրդական երգեր.
Բ. գիրք (1897), էջ 321-347


Լ., Ե. Կենդանական վէպ.
Բ. գիրք (1897), էջ 348-361


ԳՐԱԽՕՍՈԻԹԻՒՆ

Մեսրոպ վարդապետ Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց, Սեպաձեւ արձանագրութիւններ.
Բ. գիրք (1897), էջ 362-377


Խմբագրական, Այլ և այլք.
Բ. գիրք (1897), էջ 378-383


Խմբագրական, Ազգագրական հանդիսի Ա. գրքի բովանդակութիւնը.
Բ. գիրք (1897), էջ 383-384


ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Կանէստրինի, Գ. Մարդաբանութիւն.
Բ. գիրք (1897), էջ 3-118


Լալայեան, Երուանդ Գրախօսութիւն. Ազգագրական և մարդաբանական գրքեր.
Բ. գիրք (1897), էջ 119-130


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
Բ. գիրք (1897), էջ 131-134

Երրորդ տարի, Գ. գիրք


(1898 - № 1)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 1-2


ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ

Ս. Թառայեանցի

Թառայեանց, Ս. Հայ ժողովրդի արհեստագործութիւնը. Նախաբան.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 3-4


Թառայեանց, Ս. Ներածութիւն.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 5-8


Թառայեանց, Ս. Գիւղական ընտանիքի արհեստագործութիւնը.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 9-36


Թառայեանց, Ս. Վարպետի արհեստագործութիւնը.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 36-67


Թառայեանց, Ս. Գումարատէրը.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 67-71


ՀԱՅ ԲՈՇԱՆԵՐ

(Ազգագրական ուսումնասիրութիւն)

Փափազեան, Վ. Հայ բոշաներ.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 72-90


ՋԱՒԱԽՔ

Լալայեան, Ե. and Ազնաուրեան, Յ. Ջաւախք. Բանաւոր գրականութիւն.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 91-104


ՍԻՍԻԱՆ

Նիւթեր ապագայ ուսումնասիրութեան համար

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Սիսիան. Յառաջաբան.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 105-106


Լալայեան, Ե. Պատմական տեսութիւն.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 107-126


Լալայեան, Ե. Տաթեւ. Բնագրութիւն.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 127-132


Լալայեան, Ե. Քաղաքական մասն.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 133-156


Լալայեան, Ե. Լորաձոր. Բնագրութիւն.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 157-159


Լալայեան, Ե. Նշանաւոր գիւղեր.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 160-168


Լալայեան, Ե. Բնագրութիւն.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 169-173


Լալայեան, Ե. Նշանաւոր տեղեր և գիւղեր.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 174-185


Լալայեան, Ե. Նշանաւոր վանքեր.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 186-193


Լալայեան, Ե. Բնակիչներ.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 194-198


Լալայեան, Ե. Բնակարան.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 199-202


Լալայեան, Ե. Զգեստ և զարդ.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 203-207


Լալայեան, Ե. Ընտանեկան բարք. Ամուսնութիւն և հարսանեաց սովորութիւններ.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 208-227


Լալայեան, Ե. Տղաբերք և կնունք.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 228-232


Լալայեան, Ե. Ընտանեկան կեանք.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 233-238


Լալայեան, Ե. Հիւանդութիւն և բժշկութիւն.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 239-242


Լալայեան, Ե. Մահ, թաղումն և մեռելոց.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 243-248


Լալայեան, Ե. Նշանաւոր տօներ.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 249-260


Լալայեան, Ե. Ժողովրդական երգեր.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 261-270


Լալայեան, Ե. Աւանդութիւններ Աղէքսանդր Մեծի մասին.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 271-272


ՍԱՆԱՀԻՆ

Իս. Յարութիւնեանի

Յարութիւնեան, Իս. Սանահին. Սանահնի դիրքը և կլիման.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 273-274


Յարութիւնեան, Իս. Սանահին գիւղը.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 274-275


Յարութիւնեան, Իս. Պատմական տեղեկութիւններ.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 275-276


Յարութիւնեան, Իս. Սանահնի վանքը.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 276-278


Յարութիւնեան, Իս. Վանքի մասերը.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 278-308


Յարութիւնեան, Իս. Աղբիւրները.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 308-309


Յարութիւնեան, Իս. Սանահնի կամուրջը.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 309-310


Յարութիւնեան, Իս. Վանքի սրբութիւնները.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 310-312


Յարութիւնեան, Իս. Վանքի ձեռագիրները.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 312-315


ԿԱՅԱՆ ԲԵՐԴ ԵՒ ԿԱՅԵՆՈՅ ՁՈՐ

Երզնկեանց, Գ. Կայան բերդ և Կայենոյ ձոր.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 316-328


ԼՕՌՈՒԱՅ ՀԱՐՍԱՆԻՔ

Երզնկեանց, Գ. Լօռուայ հարսանիք.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 329-337


ՎԱՐԱՆԴԱ

Լալայեան, Ե. Վարանդա. Նշանաւոր տօներ.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 338-349


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

Փափազեան, Վ. Հայկական երաժշտութեան մասին. Գործիքներ.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 350-358


ՀԱՅ ԳԵՂՋՈՒԿԻ ԱԼ’ԲՈՄԸ

Մալխասեան, Յ. Հայ գեղջուկի ալ'բոմը. Մի քանի խօսք Ջաւախքի դաշտային պարապմունքների մասին.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 359-370


Մալխասեան, Յ. Դաշտային գործիքներ.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 371-392


ԳՐԱԽՈՍՈՒԹԻՒՆ

Լիսիցեանց, Ս. Նկարագրութիւն հոգևորական վարուց Յովասափու որդւոյ թագաւորին Հնդկաց, գրեալ Յոհաննու Կրաւնաւորի։ Աշխատասիրեց Մեսրոպ վ. Տեր-Մովսէսեան։ Վաղարշապատ, 1898.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 393-397


Խմբագրական, Ստացուած գրքեր.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 398


Խմբագրական, Ազգագրական հանդիսի Ա. Գրքի բովանդակութիւնը. Բ. Գրքի բովանդակութիւնը.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 399-400


ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

ՆՈՐԱԳՈՅՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԳԵՐԴԱՍՏԱՆԻ, ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա. Պոզոդայի

Վորմս, Ռընէ Յառաջաբան.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 3-7


Պոզոդա, Ա. Ներածութիւն.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 8-12


Պոզոդա, Ա. Հասարակութեան ծագման հետազօտութեան այժմեան տեսակէտը.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 13-25


Պոզոդա, Ա. Հայրիշխանութեան տեսութիւնը յատկապէս ըստ Սիւմնէր-Մէնի.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 25-31


Պոզոդա, Ա. Հայրիշխանութեան դէմ տեսութիւնները, նրանց ընդհանուր բնաւորութիւնը.-Բախոֆէնի, Մակ-Լէննանի և Մորգանի տեսութիւնները.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 31-40


Պոզոդա, Ա. Ժիրօ-Տէօյլօնի տեսութիւնը.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 40-46


Պոզոդա, Ա. Լէբբոկի տեսութիւնը.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 47-50


ՕԳԻՒՍՏ ԿՕՆՏ

Մի քանի տեղեկութիւններ նրա կեանքի ու գրուածքների մասին։

Նրա ծննդեան հարիւրամեակի առիթով

I. Կենսագրութիւն

Թառայեանց, Ս. Աշակերտական տարիներ.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 51-56


Թառայեանց, Ս. Ապրուստի միջոցների սղութիւնը.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 56-58


Թառայեանց, Ս. Ամուսնութիւն և իսկական սէր.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 58-61


Թառայեանց, Ս. Կօնտը գործնական կեանքի մէջ.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 61-66


ՍՕՑԻՕԼՕԳԻԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Ղարաջեանց, Գէորգ Սօցիօլօգիական միջազգային ինստիտուտ.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 67-70


Խմբագրական, Նորութիւններ օտարազգի գրականութիւնից.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 71-72


Զելինսկի, Ստ. Ծրագիր տղաբերքի և նորածին մանկան ֆիզիքական դաստիարակութեան մասին նիւթեր հաւաքելու.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 73-79


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
Գ. գիրք (1898), № 1, էջ 80
Երրորդ տարի, Դ. գիրք


(1898 - № 2)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 3-4


ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ

Լալայեան, Ե. Զանգեզուր. Պատմական համառօտ տեսութիւն.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 7-16


Լալայեան, Ե. Պատմական աւանդութիւններ.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 16-18


Լալայեան, Ե. Տեղագրութիւն. Բնագրութիւն.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 19-25


Լալայեան, Ե. Քաղաքական մասն.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 26-50


Լալայեան, Ե. Բնակիչներ.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 51-58


Լալայեան, Ե. Բնակարան.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 59-60


Լալայեան, Ե.Զգեստ և զարդ.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 61-65


Լալայեան, Ե. Ընտանեկան բարք. Ամուսնութիւն և հարսանեաց սովորութիւններ.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 66-84


Լալայեան, Ե. Տղաբերք և կնունք.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 85-91


Լալայեան, Ե. Ընտանեկան կեանք.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 91-96


Լալայեան, Ե. Ժողովրդական դեղեր.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 96-100


Լալայեան, Ե. Մահ, թաղումն և մեռելոց.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 100-105


Լալայեան, Ե. Նշանաւոր տօներ.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 106-112


Լալայեան, Ե. Ժողովրդական երգեր.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 113-116


ՀԱՄՇէՆՑԻ ՀԱՅԵՐ

Մուրադեանց, Յ. Համշէնցի հայեր. Համշէնցի հայերի կեանքից ու աշխարհից.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 117-119


Մուրադեանց, Յ. Տեղագրութիւն.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 119-121


Մուրադեանց, Յ. Վիճակագրութիւն.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 121-123


Մուրադեանց, Յ. Համշէնցի հայերի կազմուածքը, բնաւորութիւնը, զգեստն ու բնակարանը.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 123-128


Մուրադեանց, Յ. Պարապմունքն ու տնտեսական վիճակը.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 128-133


Մուրադեանց, Յ. Սովորութիւններ.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 134-143


ՔԻՒՐԴԵՐԸ ԻՐԱՆՑ ՏԱՆԸ

Առաքելեան, Հ. Քիւրդերը իրանց տանը.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 144-158


ԾԱԾԿԱԼԵԶՈՒՆԵՐ

Լ., Ե. Ծածկալեզուներ.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 159-160


Իսահակեան, Մ. Շիրակի ժողովրդական երգեր.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 161-176


Զելինսկի, Ս. Բոյսերի գործածութիւնը Երևանի նահանգում. Ընդհանուր տեղեկութիւն.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 177-179


Զելինսկի, Ս. Վայրենի բոյսերի գործածութիւնը.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 179-186


Զելինսկի, Ս. Ընտանի բոյսերի գործածութիւնը.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 186-202


ՀԱՅ-ԲՈՇԱՆԵՐ

Փափազեան, Վ. Հայ-բոշաներ. Ծագումն.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 203-218


Փափազեան, Վ. Մարդաբանական տեղեկութիւններ.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 219-221


Փափազեան, Վ. Բնակարան.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 222-225


Փափազեան, Վ. Կենցաղ և զբաղմունք.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 226-231


Փափազեան, Վ. Լեզու.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 232-237


Փափազեան, Վ. Սովորութիւններ.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 238-248


Փափազեան, Վ. Բանաւոր գրականութիւն.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 249-252


Փափազեան, Վ. Իրաւաբանական սովորութիւններ.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 253-260


Փափազեան, Վ. Հայ-բոշաների լեզուի բառարան.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 261-275


Քալանթար, Ա. Կաթնային արդիւնքներ.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 276-292


ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Լիսիցեանց, Ստ. Г. А. Эзовъ. Сношенiя Петра Великаго съ Армянскимъ народомъ. XVI+CXLV+518, 4. СПБ. 1893 г.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 293-313


Խմբագրական, Ստացուած գրքեր.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 314


Խմբագրական, Ազգագրական հանդիսի Ա. գրքի բովանդակութիւնը. Բ. գրքի բովանդակութիւնը. Գ. գրքի բովանդակութիւնը.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 315-318


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 319-320


ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Պօզոդա, Ա. Հասարակութեան ծագման խնդիրը.-«Նախնական» հասարակութիւններ (Շտարկէ)։ Կենդանիների և մարդկանց հասարակութիւններ.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 3-11


Պօզոդա, Ա. Թէ ի՛նչպէս պէտք է դրուած լինի հասարակութեան ծագման խնդիրը։ Հայրիշխանութեան մասին վիճաբանութիւն.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 11-20


Պօզոդա, Ա. «Նախնական» գերդաստանը և հասարակութիւնը։-Շտարկէի տեսութիւնը.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 21-26


ՕԳԻՒՍՏ ԿՕՆՏ

Թառայեան, Ս. Դրական փիլիսոփայութիւնը.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 27-37


Թառայեան, Ս. Կօնտի սօցիօլօգեան.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 38-44


Թառայեան, Ս. Ստատիկա.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 44-49


Թառայեան, Ս. Հասարակական դինամիկա կամ յառաջընթացութեան տեսութիւնը.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 50-58


Րատցէլ, Ֆ. Տարերք ազգագրութեան.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 59-96


Զելինսկի, Ս. Ծրագիր հիւանդութեան և բժշկութեան մասին նիւթեր հաւաքելու համար.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 93-106


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
Դ. գիրք (1898), № 2, էջ 107-108
Չորրորդ տարի, Ե. գիրք


(1899 - № 1)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 3-4


Խմբագրական, Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 5-6


ԲՈՒԼԱՆԸԽ ԿԱՄ ՀԱՐՔ ԳԱՒԱՌ

Բենսէի

Բենսէ, Բուլանըխ կամ Հարք գաւառ. Պատմական տեսութիւն.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 7-11


Բենսէ, Տեղագրութիւն.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 11-33


Բենսէ, Ազգաբնակութիւն.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 34-39


Բենսէ, Կառավարութիւն.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 39-42


Բենսէ, Բնակարան.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 43-45


Բենսէ, Զգեստ և զարդ.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 45-49


Բենսէ, Պարապմունք.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 50-75


Բենսէ, Ուտեստ.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 75-89


Բենսէ, Ընտանեկան բարք. Ամուսնութիւն և հարսանիք.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 90-123


Բենսէ, Ծնունդ.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 123-134


Բենսէ, Մանկանց դաստիարակութիւնը.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 134-145


Բենսէ, Ընտանեկան կեանք.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 145-155


Բենսէ, Հիւանդութիւնք և գիւղական ճարերը.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 155-171


Բենսէ, Մահ ու թաղում.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 172-181


Բենսէ, Հոգի և հանդերձեալ կեանք.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 182-184


ԱԼԱՇԿԵՐՏԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

Նժդեհեանց, Գրիգոր Ալաշկերտի բանաւոր գրականութիւն.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 185-199


ՇԻՐԱԿԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԵՐԳԵՐ

Հաւաքեց Մ. Իսահակեան

Իսահակեան, Մ. Շիրակի ժողովրդական երգեր.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 200-212


ԳԱՆՁԱԿԻ ԳԱՒԱՌ

Նիւթեր ապագայ ուսումնասիրութեան համար

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Գանձակի գաւառ. Պատմական համառօտ տեսութիւն.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 213-218


Լալայեան, Ե. Հայ մելիքութիւններ.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 218-249


Լալայեան, Ե. Մելիքների հասարակական և իրաւաբանական սովորութիւնները.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 249-269


Լալայեան, Ե. Տեղագրութիւն. Բնագրութիւն.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 270-296


Լալայեան, Ե. Քաղաքական մասն. Գանձակ.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 297-306


Լալայեան, Ե. Հայոց նշանաւոր գիւղեր.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 307-335


Լալայեան, Ե. Նշանաւոր վանքեր.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 336-348


Լալայեան, Ե. Նշանաւոր բերդեր.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 349-353


Լալայեան, Ե. Գերմանական գաղութներ.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 354-355


Լալայեան, Ե. Դուխաբորների գիւղեր.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 356-357


Լալայեան, Ե. Մալականների գիւղեր.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 358-359


Լալայեան, Ե. Թուրքերի գիւղեր.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 360


ՀԱՄՇէՆՑԻ ՀԱՅԵՐ

ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ՆԻՒԹԵՐ Յ. Մուրադեանցի

Մուրադեանց, Յ. Համշէնցի հայեր. Տղաբերք և կնունք.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 361-368


Մուրադեանց, Յ. Ընտանեկան կեանքը.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 369-381


Մուրադեանց, Յ. Հասարակական կեանքը.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 382-388


Մուրադեանց, Յ. Ժողովրդական բժշկութիւնը.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 389-400


Մուրադեանց, Յ. Մահ, թաղումն ու մեռելոց.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 401-404


Մուրադեանց, Յ. Հոգու և հանդերձեալ կեանքի մասին.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 404-406


ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Լ., Ե. Գրախօսութիւն. Պերճ Պռօշեան. Նրա քառասնամեայ յօբելեանի առիթով.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 407-408


ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

ՆՈՐԱԳՈՅՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԳԵՐԴԱՍՏԱՆԻ, ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա. Պօզոդայի

Պօզոդա, Ա. Արենակցութիւն.—Տեղակցութեան վրայ հիմնուած հասարակական կեանք.—Պետութեան ծագումը.—Սկզբնական պետութեան բնաւորութիւնը.—Հերբերդ Սպենսէրի կարծիքը.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 3-12


Պօզոդա, Ա. Ընտանեկան և քաղաքական հասարակութիւններ.—Միջնորդներ.—Ֆիւսդել դը Կուլանժ.—Իհերինգ.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 12-20


Պօզոդա, Ա. Եզրակացութիւն.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 20-24


ՏԱՐԵՐՔ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԵԱՆ

պրօֆ. Ռատցելի

Ռատցէլ, Ֆ. Տարերք ազգագրութեան. Լեզու.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 25-40


Խմբագրական, Ստացուած գրքեր.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 41


Խմբագրական, Ազգագրական հանդիսի Ա. գրքի բովանդակութիւնը. Բ. գրքի բովանդակութիւնը. Գ. գրքի բովանդակութիւնը. Դ. գրքի բովանդակութիւնը.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 42-46


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
Ե. գիրք (1899), № 1, էջ 46-50
Հինգերորդ տարի, Զ. գիրք (1900)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
Զ. գիրք, (1900), էջ 5-6


ԲՈՒԼԱՆԸԽ ԿԱՄ ՀԱՐՔ ԳԱՒԱՌ

Բենսէ, Բուլանըխ կամ Հարք գաւառ. Հաւատք. Բարի և չար հրեշտակներ.
Զ. գիրք, (1900), էջ 7-14


Բենսէ, Կերպարանափոխութիւն. Կախարդութիւն.
Զ. գիրք, (1900), էջ 14-18


Բենսէ, Աստուածութիւն և սրբեր.
Զ. գիրք, (1900), էջ 18-31


Բենսէ, Երկնային լուսաւորները.
Զ. գիրք, (1900), էջ 31-35


Բենսէ, Լեռներու մասին եղած աւանդութիւններն ու զրոյցները.
Զ. գիրք, (1900), էջ 36-38


Բենսէ, Նախապաշարմունք.
Զ. գիրք, (1900), էջ 38-55


Բենսէ, Նշանաւոր տօներ.
Զ. գիրք, (1900), էջ 56-68


Բենսէ, Ժողովրդական երգեր.
Զ. գիրք, (1900), էջ 69-73


Բենսէ, Առածներ.
Զ. գիրք, (1900), էջ 74-104


Բենսէ, Առակներ.
Զ. գիրք, (1900), էջ 105-108


ՀԱՄՇԷՆՑԻ ՀԱՅԵՐ

Մուրադեանց, Յ. Համշէնցի հայեր. Աշխարհայեցողութիւն. Բնութեան պաշտամունք.
Զ. գիրք, (1900), էջ 109-111


Մուրադեանց, Յ. Երկնքի լուսատուներ և բնութեան երեւոյթներ.
Զ. գիրք, (1900), էջ 111-115


Մուրադեանց, Յ. Բնութեան տարրերը.
Զ. գիրք, (1900), էջ 115-117


Մուրադեանց, Յ. Բոյսեր.
Զ. գիրք, (1900), էջ 118-120


Մուրադեանց, Յ. Կենդանիներ.
Զ. գիրք, (1900), էջ 120-129


Մուրադեանց, Յ. Եղանակի գուշակութիւններ.
Զ. գիրք, (1900), էջ 129-131


Մուրադեանց, Յ. Աշխարհք և ազգեր.
Զ. գիրք, (1900), էջ 131-133


Մուրադեանց, Յ. Սրբեր.
Զ. գիրք, (1900), էջ 133-137


Մուրադեանց, Յ. Չար ոգիներ.—Սատանայ.
Զ. գիրք, (1900), էջ 137-142


Մուրադեանց, Յ. Կախարդութիւն.
Զ. գիրք, (1900), էջ 142-145


Մուրադեանց, Յ. Սնոտիապաշտութիւններ.
Զ. գիրք, (1900), էջ 145-153


Մուրադեանց, Յ. Տօներ.
Զ. գիրք, (1900), էջ 153-158


ԹԼՈՒԱՏ-ԴԱՒԻԹ

Աբեղեան, Ա. Թլուատ-Դաւիթ.
Զ. գիրք, (1900), էջ 159-192


ՀԱՅ ԳԵՂՋՈՒԿԻ ԱԼ՛ԲՈՄԸ

Մալխասեան, Յովհաննէս Հայ գեղջուկի ալ՛բոմը. Ամանեղէններ և կարասի.
Զ. գիրք, (1900), էջ 193-230


ԳԱՆՁԱԿԻ ԳԱՒԱՌ

Լալայեան, Ե. Գանձակի գաւառ. Ազգաբնակութիւն.
Զ. գիրք, (1900), էջ 231


Լալայեան, Ե. Գերմանացիներ.
Զ. գիրք, (1900), էջ 232-235


Լալայեան, Ե. Հայեր.
Զ. գիրք, (1900), էջ 235-236


Լալայեան, Ե. Բնակարան.
Զ. գիրք, (1900), էջ 236-237


Լալայեան, Ե. Զգեստ և զարդ.
Զ. գիրք, (1900), էջ 237-242


Լալայեան, Ե. Ընտանեկան բարք. Ամուսնութիւն և հարսանիքի սովորութիւններ.
Զ. գիրք, (1900), էջ 242-269


Լալայեան, Ե. Տղաբերք և կնունք.
Զ. գիրք, (1900), էջ 270-285


Լալայեան, Ե. Ընտանեկան կեանք.
Զ. գիրք, (1900), էջ 286-299


Լալայեան, Ե. Բաղանիս.
Զ. գիրք, (1900), էջ 300-301


Լալայեան, Ե.Կերակուր և խմիչք.
Զ. գիրք, (1900), էջ 301-312


Լալայեան, Ե. Հիւանդութիւն և առողջութիւն.
Զ. գիրք, (1900), էջ 312-316


Լալայեան, Ե. Ժողովրդական դեղեր.
Զ. գիրք, (1900), էջ 316-320


Լալայեան, Ե. Մահ, թաղումն և մեռելոց.
Զ. գիրք, (1900), էջ 321-328


Լալայեան, Ե. Հաւատք. Լեռների պաշտամունք. Քարի պաշտամունք.
Զ. գիրք, (1900), էջ 329-331


Լալայեան, Ե. Ջրի պաշտամունք.
Զ. գիրք, (1900), էջ 331-332


Լալայեան, Ե. Կրակի պաշտամունք.
Զ. գիրք, (1900), էջ 333-334


Լալայեան, Ե. Ծառերի պաշտամունք.
Զ. գիրք, (1900), էջ 334-338


Լալայեան, Ե. Կենդանիների պաշտամունք.
Զ. գիրք, (1900), էջ 338-343


Լալայեան, Ե. Տարրերի և ֆիզիքական երեւոյթների պաշտամունք.
Զ. գիրք, (1900), էջ 344-348


Լալայեան, Ե. Ոգիների պաշտամունք.
Զ. գիրք, (1900), էջ 348-354


Լալայեան, Ե. Սրբեր.
Զ. գիրք, (1900), էջ 354-357


Լալայեան, Ե. Կախարդութիւն.
Զ. գիրք, (1900), էջ 357-360


Լալայեան, Ե. Նախապաշարմունք.
Զ. գիրք, (1900), էջ 361-363


Լալայեան, Ե. Նշանաւոր տօներ.
Զ. գիրք, (1900), էջ 363-371


Լալայեան, Ե. Բանաւոր գրականութիւն.
Զ. գիրք, (1900), էջ 372-382


ԲԱՍԵՆ

Չարուղ, Արամ Բասեն. Ժողովրդական երգեր.
Զ. գիրք, (1900), էջ 383-390


Խմբագրական, Ստացուած գրքեր.
Զ. գիրք, (1900), էջ 391


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
Զ. գիրք, (1900), էջ 392


ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Ռատցէլ, Ֆ. Տարերք ազգագրութեան. Կրօն.
Զ. գիրք, (1900), էջ 3-40


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
Զ. գիրք, (1900), էջ 41-42
Վեցերորդ տարի, VII և VIII գրքեր (1901)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 3-4


ՆՈՐ-ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԸ ԵՒ ՆՈՐ-ՆԱԽԻՋԵՒԱՆՑԻՔ

Շահազիզ, Եր. Նոր-Նախիջևանը և Նոր-Նախիջևանցիք. Պատմական տեսութիւն.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 5-46


Շահազիզ, Եր. Նոր-Նախիջևանի եկեղեցիները.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 46-75


Շահազիզ, Եր. Ծէսեր և սովորութիւններ.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 76-102


ԹԼՈՒԱՏ ԴԱՒԻԹ

Աբեղեան, Ա.Թլուատ Դաւիթ.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 103-112


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Քաջբերունի, Հայկական սովորութիւններ. Երկու խօսք.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 113-114


Քաջբերունի, Տօներ.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 114-146


Քաջբերունի, Ընտանեկան կեանք և սովորութիւններ.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 146-204


ՌՈՍՏԱՄ ԶԱԼ Ժողովրդական վէպ (Մոկաց բարբառով)

Յովսէփեան, Գարեգին Ռոստամ Զալ. Ժողովրդական վէպ.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 205-254


ԳԱՆՁԱԿԻ ԳԱՒԱՌ

Լալայեան, Ե. Գանձակի գաւառ. Մալականներ.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 255-270


ԲՈՐՉԱԼՈՒԻ ԳԱՒԱՌ

Լալայեան, Ե. Բորչալուի գաւառ. Յառաջաբան. Տեղագրութիւն.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 271-302


Լալայեան, Ե. Պատմական համառօտ տեսութիւն.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 303-312


Լալայեան, Ե. Կիւրիկեան թագաւորութիւն.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 312-318


Լալայեան, Ե. Սպասալարների տոհմ.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 319-329


Լալայեան, Ե. Քաղաքական մասն.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 330


Լալայեան, Ե. Հայաբնակ գիւղեր.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 331-367


Լալայեան, Ե. Այլազգիների գիւղեր.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 368-372


Լալայեան, Ե. Նշանաւոր վանքեր. Ա. Հայոց.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 373-427


Լալայեան, Ե. Նշանաւոր վանքեր. Բ. Վրաց վանքեր.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 427-436


ԱԼԱՇԿԵՐՏ

Նժդեհեան, Գ.Ալաշկերտ. Բանաւոր գրականութիւն. Ա. Երգեր.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 437-455


Նժդեհեան, Գ. Բ. Առածներ.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 456-505


Խմբագրական, Հ. Ղևոնդ Ալիշան.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 506


Նաւասարդեան, Բ. Աղէքսանդր Երիցեան.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 507-512


Կարա-Մուրզա, Յ. Տնայնագործների ժողովը.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 513-517


Մալխասեանց, Ստ. Մատենախօսութիւն. Անդրանիկ. «Տէրսիմ».
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 518-524


Դիրր, Ա. Ծրագիր սեպհականութեան նշանների (Տամղայի) մասին նիւթեր հաւաքելու.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 525


Խմբագրական, Այլ և այլք. Ստացուած գրքեր.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 526-527


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
VII ևVIII գրքեր (1901), էջ 528
Եօթներորդ տարի, IX գիրք (1902)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
IX գիրք (1902), էջ 3-4


ՆՈՐ-ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԸ ԵՒ ՆՈՐ-ՆԱԽԻՋԵՒԱՆՑԻՔ

Շահազիզ, Եր. Նոր-Նախիջևանը և Նոր-Նախիջևանցիք. Ծէսեր ու սովորութիւններ.
IX գիրք (1902), էջ 5-44


Շահազիզ, Եր. Սնոտիապաշտութիւններ, հաւատալիքներ և նախապաշարմունքներ.
IX գիրք (1902), էջ 45-57


Շահազիզ, Եր. Նոր-Նախիջևանցւոց արդի կացութիւնը և առտնին կեանքը.
IX գիրք (1902), էջ 58-82


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Քաջբերունի, Հայկական սովորութիւններ. Երեխայոց ասելիքներ.
IX գիրք (1902), էջ 83-96


Քաջբերունի, Երեխանց խաղեր.
IX գիրք (1902), էջ 96-105


Քաջբերունի, Հանելուկներ.
IX գիրք (1902), էջ 105-110


Քաջբերունի, Արագախօսութիւն.
IX գիրք (1902), էջ 110-111


Քաջբերունի, Աղօթքներ..
IX գիրք (1902), էջ 111-116


ՍԱՍՆԱՅ ԾՌԵՐ (Արարատեան բարբառով)

Աբեղեան, Արտաշէս Սասնայ ծռեր. Երկու խօսք. Սանասար և Բաղդասար.
IX գիրք (1902), էջ 117-119


Աբեղեան, Արտաշէս Աբլաղ և Իշխան.
IX գիրք (1902), էջ 119-123


Աբեղեան, Արտաշէս Դառնիկ-Որբիկ.
IX գիրք (1902), էջ 123-134


Աբեղեան, Արտաշէս Դաւիթ.
IX գիրք (1902), էջ 134-143


ԱՐԱ ԳԵՂԵՑԻԿ

Լալայեան, Ե. Արա Գեղեցիկ.
IX գիրք (1902), էջ 144-159


ՀԱՒԱՔԱԾՈՅ ՊՕԼՍԱՀԱՅ ՌԱՄԿԱԿԱՆ ԱՆԳԻՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ

Աճառեան, Հրաչեայ Հաւաքածոյ Պօլսահայ ռամկական անգիր գրականութեան. Յառաջաբան.
IX գիրք (1902), էջ 160-161


Աճառեան, Հրաչեայ and Աճառեան, Արմենուհի Աւանդական աղօթքներ.
IX գիրք (1902), էջ 162-163


Աճառեան, Հրաչեայ and Աճառեան, Արմենուհի Ժողովրդական երգեր և օրօր.
IX գիրք (1902), էջ 163-168


Աճառեան, Հրաչեայ and Աճառեան, Արմենուհի Մանկական խաղեր.
IX գիրք (1902), էջ 168-172


Աճառեան, Հրաչեայ and Աճառեան, Արմենուհի Զուարճալիք.
IX գիրք (1902), էջ 173-175


Աճառեան, Հրաչեայ and Աճառեան, Արմենուհի Շուտ ասելուկներ. Յանգաւոր խօսքեր.
IX գիրք (1902), էջ 176-177


Աճառեան, Հրաչեայ and Աճառեան, Արմենուհի Զուարճալի հեգարան. Հանելուկներ.
IX գիրք (1902), էջ 177-179


Աճառեան, Հրաչեայ and Աճառեան, Արմենուհի Առածներ և առակաւոր ասացուածներ.
IX գիրք (1902), էջ 180-192


Աճառեան, Հրաչեայ and Աճառեան, Արմենուհի Երդումներ.
IX գիրք (1902), էջ 192


Աճառեան, Հրաչեայ and Աճառեան, Արմենուհի Օրհնէնքներ և բարեմաղթութիւններ.
IX գիրք (1902), էջ 193-194


Աճառեան, Հրաչեայ and Աճառեան, Արմենուհի Անէծքներ և յանդիմանութիւններ.
IX գիրք (1902), էջ 194-196


ԲՈՐՉԱԼՈՒԻ ԳԱՒԱՌ

Լալայեան, Ե. Բորչալուի գաւառ. Ազգաբնակութիւն.
IX գիրք (1902), էջ 197-205


Լալայեան, Ե. Բնակարան..
IX գիրք (1902), էջ 206-208


Լալայեան, Ե. Զգեստ և զարդ.
IX գիրք (1902), էջ 209-211


Լալայեան, Ե. Ամուսնութիւն և հարսանիքի սովորութիւններ.
IX գիրք (1902), էջ 212-245


Լալայեան, Ե. Տղաբերք և կնունք.
IX գիրք (1902), էջ 246-262


ՊԱՌԱՒԱՇՈՒՆՉ

Նժդեհեան, Գ. Պառաւաշունչ. Երկինքն ու երկիրը.
IX գիրք (1902), էջ 263-265


Նժդեհեան, Գ. Հրեշտակներ.
IX գիրք (1902), էջ 265-266


Նժդեհեան, Գ. Սատանաներ.
IX գիրք (1902), էջ 267-268


Նժդեհեան, Գ.Արեգակ, լուսին և աստղեր.
IX գիրք (1902), էջ 268-271


Շերենց, Գ. Գարեգին եպիսկ. Սրուանձտեանց (Նորա մահուան տասնամեակի առիթով).
IX գիրք (1902), էջ 272-281


Մալխասեան, Ստ. Արսէն արքեպիսկոպոս Այտնեան.
IX գիրք (1902), էջ 282-284


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
IX գիրք (1902), էջ 285-286
Ութերորդ տարի, X գիրք (1903)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
X գիրք (1903), էջ 3-4


ԳՈՇԱՅ ՎԱՆՔ ԿԱՄ ՆՈՐ ԳԵՏԻԿ

Յարութիւնեան, Իսահակ Գոշայ վանք կամ Նոր Գետիկ. Պատմական.
X գիրք (1903), էջ 5-17


Յարութիւնեան, Իսահակ Նկարագրական.
X գիրք (1903), էջ 17-18


Յարութիւնեան, Իսահակ Գաւիթ.
X գիրք (1903), էջ 18-21


Յարութիւնեան, Իսահակ Սբ. Աստուածածնայ եկեղեցին.
X գիրք (1903), էջ 21-29


Յարութիւնեան, Իսահակ Սուրբ Գրիգոր.
X գիրք (1903), էջ 29-32


Յարութիւնեան, Իսահակ Փոքր մատուռներ և խաչքարեր.
X գիրք (1903), էջ 33


Յարութիւնեան, Իսահակ Գրատուն և զանգակատուն.
X գիրք (1903), էջ 34-36


Յարութիւնեան, Իսահակ Սուրբ Գէորգ.
X գիրք (1903), էջ 36-37


Յարութիւնեան, Իսահակ Գոշ Մխիթարի դամբարանը.
X գիրք (1903), էջ 37-38


ԱՇՈՒՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ-ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵԱՑՔ

Լեւոնեան, Գ. Աշուղների մասին պատմական-քննական հայեացք. Ծրագիրը. Ներածութիւն.
X գիրք (1903), էջ 39-42


Լեւոնեան, Գ. Աշուղը պատմական շրջաններում. Ա. Օտար ազգերի մէջ.
X գիրք (1903), էջ 43-56


Լեւոնեան, Գ. Բ. Հայոց մէջ.
X գիրք (1903), էջ 56-75


Լեւոնեան, Գ. Աշուղների նշանակութիւնը. Ա. Աշուղն արտիստ. Որպէս բանաստեղծ.
X գիրք (1903), էջ 76-83


Լեւոնեան, Գ. Որպէս երաժիշտ.
X գիրք (1903), էջ 83-87


Լեւոնեան, Գ. Որպէս երգիչ.
X գիրք (1903), էջ 87-89


Լեւոնեան, Գ. Որպէս դերասան.
X գիրք (1903), էջ 89-93


Աստուածատուրեան, Գէորգ Սայաթ-Նովայի անյայտ երգերից.
X գիրք (1903), էջ 94-112


ԲՈՐՉԱԼՈՒԻ ԳԱՒԱՌ

Լալայեան, Ե. Բորչալուի գաւառ. Ընտանեկան կեանք. Սերունդ և տոհմ.
X գիրք (1903), էջ 113-119


Լալայեան, Ե. Նահապետական գերդաստան.
X գիրք (1903), էջ 119-129


Լալայեան, Ե. Ընտանիք.
X գիրք (1903), էջ 130-137


Լալայեան, Ե. Մաքրասիրութիւն.
X գիրք (1903), էջ 137-140


Լալայեան, Ե. Կերակուր և խմիչք. Բուսեղէններ.
X գիրք (1903), էջ 141-147


Լալայեան, Ե. Ձուեղէն.
X գիրք (1903), էջ 147-148


Լալայեան, Ե. Կաթնեղէն.
X գիրք (1903), էջ 148


Լալայեան, Ե. Մսեղէն.
X գիրք (1903), էջ 149-150


Լալայեան, Ե. Ձկնեղէն.
X գիրք (1903), էջ 150-151


Լալայեան, Ե. Ժողովրդի առողջապահիկ դրութիւնը.
X գիրք (1903), էջ 151-156


Լալայեան, Ե. Ժողովրդական դեղեր.
X գիրք (1903), էջ 156-167


Լալայեան, Ե. Մահ, թաղումն և մեռելոց.
X գիրք (1903), էջ 167-180


Լալայեան, Ե. Հաւատք. Լեռների և քարերի պաշտամունք.
X գիրք (1903), էջ 181


Լալայեան, Ե. Ջրի պաշտամունք.
X գիրք (1903), էջ 182-183


Լալայեան, Ե. Կրակի պաշտամունք.
X գիրք (1903), էջ 183-184


Լալայեան, Ե. Ծառերի պաշտամունք.
X գիրք (1903), էջ 185-189


Լալայեան, Ե. Կենդանիների պաշտամունք.
X գիրք (1903), էջ 189-197


Լալայեան, Ե. Տարրերի և ֆիզիքական երևոյթների պաշտամունք.
X գիրք (1903), էջ 197-203


Լալայեան, Ե. Ոգիների պաշտամունք. Բարի ոգիներ.
X գիրք (1903), էջ 203-205


Լալայեան, Ե. Չար ոգիներ.
X գիրք (1903), էջ 205-210


Լալայեան, Ե. Ցաւեր.
X գիրք (1903), էջ 211-215


Լալայեան, Ե. Սրբեր.
X գիրք (1903), էջ 215-217


Լալայեան, Ե. Օհան Օձնեցի.
X գիրք (1903), էջ 217-222


Լալայեան, Ե. Աւելորդ պասեր և տօներ.
X գիրք (1903), էջ 222-225


Լալայեան, Ե. Ուխտագնացութիւն.
X գիրք (1903), էջ 225-229


Լալայեան, Ե. Կախարդութիւն.
X գիրք (1903), էջ 229-246


Լալայեան, Ե. Սնոտիապաշտութիւններ.
X գիրք (1903), էջ 246-249


Լալայեան, Ե. Նշանաւոր տօներ.
X գիրք (1903), էջ 249-268


Սամուէլեան, Խ. Արեան վրէժ և փրկանք (Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից).
X գիրք (1903), էջ 269-303


Լ., Ե. Աղէքսանդր Մակեդանոս (Աղէքսանդր Մեծ).
X գիրք (1903), էջ 304-309


Լ., Ե. Դաւիթ Անյաղթ.
X գիրք (1903), էջ 310-313


Կարա-Մուրզա, Յ. Кустарная промышленность на Кавказъ. Вып. II. Ковровый промыселъ у Курдовъ Эриванской губернiи.- Кустарная промышленность на Кавказъ. Выпуск I. Ковровый промыселъ въ Кубинскомъ уезде. Бак. Губ.
X գիրք (1903), էջ 314-320


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
X գիրք (1903), էջ 321-322
Իններորդ տարի, XI գիրք (1904)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
XI գիրք (1904), էջ 3-4


ՀԻՆ ՀԱՅՈՑ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ ԵՒ ՆՐԱ ՀԵՏԱԶՕՏՈՒԹԵԱՆ ՄԵԹՕԴԸ

Խ. Սամուէլեանի

Սամուէլեան, Խ. Հին հայոց իրաւունքը և նրա հետազօտութեան մեթօդը.
XI գիրք (1904), էջ 5-32


ԲՈՐՉԱԼՈՒԻ ԳԱՒԱՌ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Բորչալուի գաւառ. Բանաւոր գրականութիւն. Աղօթքներ.
XI գիրք (1904), էջ 33-37


Լալայեան, Ե. Մանկական երգեր.
XI գիրք (1904), էջ 37-46


Լալայեան, Ե. Սիրոյ երգեր.
XI գիրք (1904), էջ 46-49


Լալայեան, Ե. Վիճակի երգեր.
XI գիրք (1904), էջ 49-62


Լալայեան, Ե. Ընտանեկան երգեր.
XI գիրք (1904), էջ 62-66


Լալայեան, Ե. Պանդխտութեան երգեր.
XI գիրք (1904), էջ 66-69


Լալայեան, Ե. Երկրագործի երգեր.
XI գիրք (1904), էջ 69-75


Լալայեան, Ե. Երգիծական երգեր..
XI գիրք (1904), էջ 76-78


Լալայեան, Ե. Աշուղական երգեր.
XI գիրք (1904), էջ 78-95


Լալայեան, Ե. Հանելուկներ.
XI գիրք (1904), էջ 95-108


Լալայեան, Ե. Աշուղական կապանքներ.
XI գիրք (1904), էջ 108-111


Լալայեան, Ե. Առածներ.
XI գիրք (1904), էջ 112-117


Լալայեան, Ե. Երդումներ.
XI գիրք (1904), էջ 117-119


Լալայեան, Ե. Օրհնանք.
XI գիրք (1904), էջ 119-121


Լալայեան, Ե. Անէծք.
XI գիրք (1904), էջ 121-126


Լալայեան, Ե. Հեքիաթ.
XI գիրք (1904), էջ 126-128


ՀԱՅ ԱՇՈՒՂՆԵՐ

Գ. Լեւոնեանի

Լեւոնեան, Գ. Հայ աշուղներ. Բ. Աշուղը գրող.
XI գիրք (1904), էջ 129-147


Լեւոնեան, Գ. Գ. Աշուղը հասարակական գործիչ.
XI գիրք (1904), էջ 147-160


Լեւոնեան, Գ. Աշուղական արուեստը. Ա. Տեսութիւն աշուղական բանահիւսութեան.
XI գիրք (1904), էջ 160-196


ՄԱՄՕ ԵՒ ԶԻՆէ

Քրդական ժողովրդական վէպ

(Ալաշկերտի վարիանտ)

Գրի առաւ եւ թարգմանեց Գ. Ք. Նժդեհեան

Նժդեհեան, Գ. Մամօ և Զինէ (Քրդական ժողովրդական վէպ).
XI գիրք (1904), էջ 197-240


ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻ ԳԱՒԱՌ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նախիջևանի գաւառ. Ա. մասն. Գողթն կամ Օրդուբադի ոստիկանական շրջան.
XI գիրք (1904), էջ 241-244


Լալայեան, Ե. Օրդուբադի կամ Վերին-Ագուլիսի ոստիկանական շրջան և կամ Գողթն. Տեղագրութիւն. Բնագրութիւն.
XI գիրք (1904), էջ 245-252


Լալայեան, Ե. Պատմական համառօտ տեսութիւն. Ա. Քաղաքական զարգացումն.
XI գիրք (1904), էջ 253-269


Լալայեան, Ե. Բ. Կրօնական զարգացումն.
XI գիրք (1904), էջ 269-270


Լալայեան, Ե. Գ. Մտաւոր և հասարակական զարգացում.
XI գիրք (1904), էջ 270-290


Լալայեան, Ե. Քաղաքական մասն. Օրդուբադի ձոր.
XI գիրք (1904), էջ 291-299


Լալայեան, Ե. Ագուլիս կամ Ոսկէ ձոր.
XI գիրք (1904), էջ 299-314


Լալայեան, Ե. Վանանդաձոր.
XI գիրք (1904), էջ 314-318


Լալայեան, Ե. Ցղնայի կամ Զանանաբի ձոր.
XI գիրք (1904), էջ 318-322


Լալայեան, Ե. Բստաձոր-Գիլանաձոր.
XI գիրք (1904), էջ 322-334


Կարա-Մուրզա, Յ. Сегаль I. Л. Сборникъ свъдънiй о Елисаветпольской губернiи.
XI գիրք (1904), էջ 335-336
Իններորդ տարի, XII Գիրք (1904)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
XII գիրք (1904), էջ 3-4


ՌՈՍՏԱՄ ԶԱԼ

ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՎէՊ

(Մոկաց բարբառով)

Գրի առաւ Գարեգին վարդ. Յովսէփեան

Յովսէփեան, Գարեգին Ռոստամ Զալ. Ժողովրդական վէպ (Մոկաց բարբառով).
XII գիրք (1904), էջ 5-39


ԱՌԵՒԱՆԳՄԱՄԲ ԵՒ ԳՆՄԱՄԲ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ

(Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից)

Խ. Սամուէլեանի

Սամուէլեան, Խ. Առևանգմամբ և գնմամբ ամուսնութիւն.
XII գիրք (1904), էջ 40-83


ՀԱՅ ԱՇՈՒՂՆԵՐ

ՊԱՏՄԱԿԱՆ—ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵԱՑՔ

Գ. Լեւոնեանի

Լեւոնեան, Գ. Հայ աշուղներ. Պատմական—քննական հայեացք. Բ. Աշուղական մրցումը.
XII գիրք (1904), էջ 84-92


Լեւոնեան, Գ. Գ. Աշուղական գաղտնի լեզուն.
XII գիրք (1904), էջ 92-94


ԱԼԱՇԿԵՐՏ. ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

ԱՆՅԱՆԳ ԱՌԱԾՆԵՐ

Գ. Ք. Նժդեհեանի

Նժդեհեան, Գ. Ք. Ալաշկերտ. Բանաւոր գրականութիւն. Անյանգ առածներ.
XII գիրք (1904), էջ 95-103


ՓՇՐԱՆՔՆԵՐ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԻՒՆԻՑ

Հաւաքեց Ա. Իսահակեան

Իսահակեան, Ա. Փշրանքներ ժողովրդական բանահիւսութիւնից.
XII գիրք (1904), էջ 104-108


ՕՐԴՈՒԲԱԴԻ ԿԱՄ ՎԵՐԻՆ ԱԳՈՒԼԻՍԻ ՈՍՏԻԿԱՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԵՒ ԿԱՄ ԳՈՂԹՆ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Օրդուբադի կամ Վերին Ագուլիսի ոստիկանական շրջան և կամ Գողթն. Ազգագրական տեղեկութիւններ. Բնակարան.
XII գիրք (1904), էջ 109-111


Լալայեան, Ե. Զգեստ և զարդ.
XII գիրք (1904), էջ 111-117


Լալայեան, Ե. Ընտանեկան բարք. Ամուսնութիւն և հարսանիքի սովորութիւններ.
XII գիրք (1904), էջ 117-135


Լալայեան, Ե. Տղաբերք և կնունք.
XII գիրք (1904), էջ 135-142


Լալայեան, Ե. Ընտանեկան կեանք.
XII գիրք (1904), էջ 142-143


Լալայեան, Ե. Թաղումն և մեռելոց.
XII գիրք (1904), էջ 143-150


Լալայեան, Ե. Նշանաւոր տօներ.
XII գիրք (1904), էջ 150-154


Լալայեան, Ե. Ձեռագիրներ.
XII գիրք (1904), էջ 155-174


ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ԳԱՒԱՌ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Զանգեզուրի գաւառ. Կապան կամ Ղափան. Պատմական համառօտ տեսութիւն.
XII գիրք (1904), էջ 175-202


ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԸ

Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից)

Խ. Սամուէլեանի

Սամուէլեան, Խ. Հայ ընտանեկան պաշտամունքը (Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից).
XII գիրք (1904), էջ 203-234


ՇԱՐՈՒՐ-ԴԱՐԱԼԱԳԵԱԶԻ ԳԱՒԱՌ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Շարուր-Դարալագեազի գաւառ. Երկու խօսք.
XII գիրք (1904), էջ 235-236


Լալայեան, Ե. Ներածութիւն.
XII գիրք (1904), էջ 237-238


Լալայեան, Ե. Վայոց ձոր կամ Դարալագեազ. Տեղագրութիւն. Բնագրութիւն.
XII գիրք (1904), էջ 239-246


Լալայեան, Ե. Պատմական տեսութիւն.
XII գիրք (1904), էջ 246-251


Լալայեան, Ե. Քաղաքական մասն.
XII գիրք (1904), էջ 251-252


Լալայեան, Ե. Արփաչայի հովիտ.
XII գիրք (1904), էջ 252-262


Լալայեան, Ե. Հիւսիսային Վայոց-ձոր.
XII գիրք (1904), էջ 263-283


Լալայեան, Ե. Հարաւային Վայոց-ձոր.
XII գիրք (1904), էջ 283-293


ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

«ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ»

Իրաւաբան, Գրախօսութիւն. «Հայոց եկեղեցական իրաւունքը»—Ա. գիրք։ Ներածութիւն եւ աղբիւրներ։ Աշխ. Ն. վ. Մելիք-Թանգեանի. Շուշի. 1903.
XII գիրք (1904), էջ 294-301


ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԶԵԱՆԻ ՅԻՍՆԱՄԵԱԿԸ

Յարութիւնեան, Իսահակ Կարապետ Եզեանի յիսնամեակը.
XII գիրք (1904), էջ 301-303


ԱԲԳԱՐ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ

Յարութիւնեան, Իսահակ Աբգար Յովհաննիսեան.
XII գիրք (1904), էջ 304-305


ՍՏԵՓԱՆ ԶԵԼԻՆՍԿԻ

Երուանդունի, Ստեփան Զելինսկի.
XII գիրք (1904), էջ 306


ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Ազգագրական հրատարակչական ընկերութիւն.
XII գիրք (1904), էջ 307-308


ԾՐԱԳԻՐ ՏՆԱՅՆԱԳՈՐԾՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ ՆԻՒԹԵՐ ՀԱՒԱՔԵԼՈՒ

Կազմեց Յ. Կարա-Մուրզա

Կարա-Մուրզա, Յ. Ծրագիր տնայնագործութեան վերաբերեալ նիւթեր հաւաքելու.
XII գիրք (1904), էջ 1-32


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
XII գիրք (1904), էջ 33-34
Տասներորդ տարի, XIII գիրք (1906 - № 1)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
XIII գիրք (1906), № 1, էջ 3-4


ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՎէՊԸ

Մ. Աբեղեանի

Աբեղեան, Մ. Հայ ժողովրդական վէպը.
XIII գիրք (1906), № 1, էջ 5-36


ՍԱՍՄԱՅ ԾՌԵՐ

(Նոր-Բայազէտի բարբառով)

Գրի առաւ Ե. Լալայեան

Լալայեան, Ե. Սասմայ Ծռեր (Նոր-Բայազէտի բարբառով).
XIII գիրք (1906), № 1, էջ 37-82


ԱԼԱՇԿԵՐՏ. ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

Գ. Ք. Նժդեհեանի

Նժդեհեան, Գ. Ք. Ալաշկերտ. Բանաւոր գրականութիւն.
XIII գիրք (1906), № 1, էջ 83-86


ՀԱՅ ԱՇՈՒՂՆԵՐ

ԱՊԱՏՄԱԿԱՆ—ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵԱՑՔ

ԱՇՈՒՂԱԿԱՆ ԱՐՈՒԵՍՏԸ

Գ. Լեւոնեանի

Լեւոնեան, Գ. Հայ աշուղներ. Աշուղական արուեստը. Աշուղական եղանակներն ու երաժշտական գործիքները.
XIII գիրք (1906), № 1, էջ 87-111


ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԸ

Խ. Սամուէլեանի

Սամուէլեան, Խ. Հայ ընտանեկան պաշտամունքը.
XIII գիրք (1906), № 1, էջ 112-130


ՊՌՈՅԳ ԵՒ ՏՈՒԱՅՐ

Կ. Կոստանեանի

Կոստանեան, Կ. Պռոյգ և տուայր.
XIII գիրք (1906), № 1, էջ 131-138


ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վայոց ձոր. Ազգագրութիւն.
XIII գիրք (1906), № 1, էջ 139-166


ՆՈՐ-ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌ ԿԱՄ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

ԲՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր-Բայազէտի գաւառ կամ Գեղարքունիք. Բնագրութիւն.
XIII գիրք (1906), № 1, էջ 167-198


ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻ ՈՍՏԻԿԱՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԿԱՄ ՆԱԽՃԱՒԱՆ

(Նուէր Լազարեան ազգալոյս տոհմի յիշատակին)

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նախիջևանի ոստիկանական շրջան կամ Նախճաւան.
XIII գիրք (1906), № 1, էջ 199-226


ՄԱԿԱՐ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐԵԱՆՑ

Յարութիւնեան, Ի. Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարեանց.
XIII գիրք (1906), № 1, էջ 227-228


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
XIII գիրք (1906), № 1, էջ 229
Տասներորդ տարի, XIV գիրք (1906 - № 2)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
XIV գիրք (1906) № 2, էջ 3-4


ՆՈՐ-ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌ ԿԱՄ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր-Բայազէտի գաւառ կամ Գեղարքունիք. Պատմական տեսութիւն.
XIV գիրք (1906) № 2, էջ 5-37


ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՎէՊԸ

Մ. Աբեղեանի

Աբեղեան, Մ. Հայ ժողովրդական վէպը.
XIV գիրք (1906) № 2, էջ 38-68


ՌՈՒՍՏԱՄ ԶԱԼ

(Նոր-Բայազէտի բարբառով)

Գրի առաւ Ե. Լալայեան

Լալայեան, Ե. Ռուստամ Զալ (Նոր-Բայազէտի բարբառով).
XIV գիրք (1906) № 2, էջ 69-85


ԽՈՍՐՈՎ ԹԱԳԱՒՈՐ

Լալայեան, Ե. Խոսրով թագաւոր.
XIV գիրք (1906) № 2, էջ 86-99


ԴԱՂ-ՄՈՒՐԱԴ-ՇԱՀ

Լալայեան, Ե. Դաղ-Մուրադ-Շահ.
XIV գիրք (1906) № 2, էջ 100-104


ԴԱՒԻԹ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԱԼԱՒԿԱՅ ՈՐԴԻ

Կ. Կոստանեանի

Կոստանեան, Կ. Դաւիթ վարդապետ Ալաւկայ որդի.
XIV գիրք (1906) № 2, էջ 105-132


ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վայոց ձոր. Ազգագրութիւն.
XIV գիրք (1906) № 2, էջ 133-155


ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԸ

Խ. Սամուէլեանի

Սամուէլեան, Խ. Հայ ընտանեկան պաշտամունքը.
XIV գիրք (1906) № 2, էջ 156-174


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Բագրատ Խալաթեան

Խալաթեան, Բագրատ Մատենախօսութիւն. Հայ ազգագրութիւնը.
XIV գիրք (1906) № 2, էջ 175-182


ՅՈՎՍԷՓ ԿԱՐԱ-ՄՈՒՐԶԱ

Երուանդունի

Երուանդունի, Յովսէփ Կարա-Մուրզա.
XIV գիրք (1906) № 2, էջ 183


Խմբագրական, Ստացուած գրքեր.
XIV գիրք (1906) № 2, էջ 184


Խմբագրական, Հայոց Ազգագրական Ընկերութիւնը և նրա Կանոնադրութիւնը.
XIV գիրք (1906) № 2, էջ 185-195


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
XIV գիրք (1906) № 2, էջ 196-204
Տասներորդ տարի, XV գիրք (1907 Թ. Յունուար)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
XV գիրք (1907), Յունուար, էջ 3-4


ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՎէՊ

Մ. Աբեղեանի

Աբեղեան, Մ. Հայ ժողովրդական վէպ.
XV գիրք (1907), Յունուար, էջ 5-52


ՀԱՄՄՈՒՐԱԲԻԻ ՕՐէՆՍԳԻՐՔԸ

Լ. Բաբայեանի

Բաբայեան, Լ. Համմուրաբիի օրէնսգիրքը.
XV գիրք (1907), Յունուար, էջ 53-61


ԴԱՒԻԹ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԱԼԱՒԿԱՅ ՈՐԴԻ

Կ. Կոստանեանցի

Կոստանեանց, Կ. Դաւիթ վարդապետ Ալաւկայ որդի.
XV գիրք (1907), Յունուար, էջ 62-67


ՀԱՅՈՑ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ

Խ. Սամուէլեանի

Սամուէլեան, Խ. Հայոց ժառանգական իրաւունքը (Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից).
XV գիրք (1907), Յունուար, էջ 68-84


ԷՋՄԻԱԾԻՆ ԵՒ ՀԱՅՈՑ ՀՆԱԳՈՅՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ

ՊՐԱԿ Ա

Մեսրոպ վարդ.

Մեսրոպ վարդ. Էջմիածին եւ հայոց հնագոյն եկեղեցիներ. Պրակ Ա.
XV գիրք (1907), Յունուար, էջ 85-132


ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻ ՈՍՏԻԿԱՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԿԱՄ ՆԱԽՃԱՒԱՆ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նախիջեւանի ոստիկանական շրջան կամ Նախճաւան.
XV գիրք (1907), Յունուար, էջ 133-163


ՆՈՐ-ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌ ԿԱՄ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր-Բայազէտի գաւառ կամ Գեղարքունիք. Նախապատմական շրջան.
XV գիրք (1907), Յունուար, էջ 164-206


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Երուանդունի, and Ս., Խ. Մատենախօսութիւն.
XV գիրք (1907), Յունուար, էջ 207-213


ՔԱՂՈՒԱԾՆԵՐ

Հայոց Ազգագրական ընկերութեան արձանագրութիւններից

Խմբագրական, Քաղուածներ Հայոց Ազգագրական ընկերութեան արձանագրութիւններից.
XV գիրք (1907), Յունուար, էջ 214-217


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
XV գիրք (1907), Յունուար, էջ 218-219
Տասներորդ տարի, XVI գիրք (1907)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
XVI գիրք (1907), էջ 3-4


Խմբագրական, Կոնդակ Մկրտիչ Ա. Վեհափառ Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց.
XVI գիրք (1907), էջ 5-8


ՆՈՐ-ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌ ԿԱՄ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր-Բայազէտի գաւառ կամ Գեղարքունիք. Ազգագրութիւն. Ընտանեկան բարք.
XVI գիրք (1907), էջ 9-65


ԴՈՒՐԱ

(Պարսկական վիճակախաղ)

Սար—Յով, Դուրա (Պարսկական վիճակախաղ).
XVI գիրք (1907), էջ 66-68


ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՎԷՊԸ

Մ. Աբեղեանի

Աբեղեան, Մ. Հայ ժողովրդական վպը.
XVI գիրք (1907), էջ 69-117


ՀԱՅ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ

(Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից)

Խ. Սամուէլեանի

Սամուէլեան, Խ. Հայ ժառանգական իրաւունքը (Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից).
XVI գիրք (1907), էջ 117-129


ԷՋՄԻԱԾԻՆ ԵՒ ՀԱՅՈՑ ՀՆԱԳՈՅՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ

Մեսրովբ վարդ. Տէր-Մովսիսեանի

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրովբ Էջմիածին եւ հայոց հնագոյն եկեղեցիներ.
XVI գիրք (1907), էջ 130-204


ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ՅՈՒՂԱՐԿԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԹԱՂՈՒՄ

Յովսէփեան, Գ. Վ. Կաթուղիկոսական յուղարկաւորութիւն եւ թաղում.
XVI գիրք (1907), էջ 197-201


ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ ԲԵՒԵՌԱԳՐԻ ԱՌԻԹՈՎ

Բասմաջեան, Կ. Յ. Զուարթնոց բևեռագրի առիթով.
XVI գիրք (1907), էջ 202-203


ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՊՌՕՇԵԱՆ

Եզեկեան, Ա. Մ. Ազգագրութիւնը և Պռօշեան.
XVI գիրք (1907), էջ 203-205


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Լ., Ե. Մատենախօսութիւն.
XVI գիրք (1907), էջ 206-207


ՔԱՂՈՒԱԾՔՆԵՐ ՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻՑ

Խմբագրական, Քաղուածքներ հայոց ազգագրական ընկերութեան արձանագրութիւններից.
XVI գիրք (1907), էջ 208-211


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
XVI գիրք (1907), էջ 212-214


ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ «ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴէՍԻ»

ԾՐԱԳԻՐ ՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՆԻՒԹԵՐ ՀԱՒԱՔԵԼՈՒ

Խմբագրական, Յաւելուած «Ազգագրական հանդէսի». Ծրագիր հայոց ազգագրական թանգարանի համար նիւթեր հաւաքելու.
XVI գիրք (1907), էջ 1-26


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
XVI գիրք (1907), էջ 27-28
Տասնեւմէկերորդ տարի, XVII գիրք


(1908 - № 1)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 3-4


ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՎէՊԸ

Մ. Աբեղեանի

Աբեղեան, Մ. Հայ ժողովրդական վէպը.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 5-36


ՎԱՐԱՆԴԱՅԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԻՑ

Ա. Դադեանի

Դադեան, Ա. Վարանդայի բանաւոր գրականութիւնից. Երկու խօսք. – Ջան-գիւլումներ.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 37-48


ՀԱԼԱՇԿԵՐՏԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԻՑ

Գ. ք. Նժդեհեանի

Նժդեհեան, Գ. Ալաշկերտի բանաւոր գրականութիւնից.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 49-52


ՍԵՒԱՆ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Սեւան. Սևանայ կղզին.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 53-55


Լալայեան, Ե. Սևանայ վանքի պատմութիւնը.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 56-68


Լալայեան, Ե. Սևանայ վանքի պատմական էվոլիւցիան.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 68-72


Լալայեան, Ե. Վանքի նկարագրութիւնը.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 72-75


Լալայեան, Ե. Վանքի սրբութիւնները, եկեղեցական զարդերն և անօթները..
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 75-76


Լալայեան, Ե. Վանքի ձեռագիրները.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 76-77


Լալայեան, Ե. Վանքի կալուածները.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 77


Լալայեան, Ե. Վանքի ելեւմուտը վերջին 3 տարիներումս.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 78


Լալայեան, Ե. Արձանագրութիւններ.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 79-83


Լալայեան, Ե. Տապանագրեր.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 83-85


ՆՈՐ-ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր-Բայազէտի գաւառ. Հաւատք. Լեռների պաշտամունք.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 86


Լալայեան, Ե. Ջրի պաշտամունք.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 86 - 87


Լալայեան, Ե. Քարերի պաշտամունք.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 88


Լալայեան, Ե. Կրակի պաշտամունք.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 89


Լալայեան, Ե. Կենդանիների պաշտամունք.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 89 - 90


Լալայեան, Ե. Շէմքի պաշտամունք.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 90-91


Լալայեան, Ե. Տարրերի և ֆիզիքական երեւոյթների պաշտամունք.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 91-97


Լալայեան, Ե. Ոգիների պաշտամունք.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 97-100


Լալայեան, Ե. Սրբեր.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 100-103


Լալայեան, Ե. Չար ոգիներ.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 103-108


Լալայեան, Ե. Կախարդութիւն.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 108-120


Լալայեան, Ե. Սնոտիապաշտութիւններ.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 120-124


Լալայեան, Ե. Կամաւոր պասեր և տօներ.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 124-125


ՄԱՅՐԱԿԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ

(ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅ ՍՈՎՈՐՈՒԹԱԿԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻՑ)

Խ. Սամուէլեանի

Սամուէլեան, Խ. Մայրական իրաւունքը (Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից).
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 126-141


ՍՎԱՍՏԻԿԱ

(Swastica)

Ա. Եզեկեանի

Եզեկեան, Ա. Սվաստիկա (Swastica).
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 142-153


ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Յովսէփեան, Գ. վ. Atlas zum katalog der armenischen Handschriften. 1. Armenische Palaeographie. Erläuterungen zu den schriftproben ans den armenischen. Handschriften der königl. Uneversitäts bibliothek in Tübingen v. Franz Nicolaus Finck. 2. Kleinarmenische Miniaturenmaterei. Die Miniaturen der Tübinger Evangeliass Ma XIII 1 vom J. 113, bezw. 893 n. chr. V. Josef Strzygowski, Tübingen, 1907.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 154-160


ՔԱՂՈՒԱԾՔՆԵՐ ՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻՑ

Խմբագրական, Քաղուածքներ հայոց ազգագրական ընկերութեան արձանագրութիւններից.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 161-168


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
XVII գիրք (1908) № 1, էջ 169-170
Տասնեւմէկերորդ տարի, XVIII գիրք


(1908 - № 2)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
XVIII գիրք (1908) № 2, էջ 3-4


ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՎէՊԸ

Մ. Աբեղեանի

Աբեղեան, Մ. Հայ ժողովրդական վէպը.
XVIII գիրք (1908) № 2, էջ 5-24


ՎԱՐԱՆԴԱՅԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԻՑ

Ա. Դադեանի

Դադեան, Ա. Վարանդայի բանաւոր գրականութիւնից. Ջան-գիւլումներ.
XVIII գիրք (1908) № 2, էջ 25-32


ԱԼԱՇԿԵՐՏԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԻՑ

Գ. ք. Նժդեհեանի

Նժդեհեան, Գ. Ալաշկերտի բանաւոր գրականութիւնից. Անյանգ առածներ.
XVIII գիրք (1908) № 2, էջ 33-36


ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ ԿՐԱԿԱՊԱՇՏՆԵՐԸ

Լ. Բաբայեանի

Ֆարսեր.-Պատմական տեսութիւն.-Վիճակագրութիւն.- Մարդաբանական տեղեկութիւններ.- Հագուստ. – Ընտանեկան բարք.- Լռութեան ամրոց.- Կրակապաշտութիւն.- Պարապմունք.

Բաբայեան, Լ. Պարսկաստանի կրակապաշտները.
XVIII գիրք (1908) № 2, էջ 37-58


ՄԱՅՐԱԿԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ

(Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից)

Խ. Սամուէլեանի

Խառնակեցութիւն.- Ֆալլուսի պաշտամունք.- Ազապների և քաւորի նշանակութիւնը.- Ոտ լուանալու սովորութիւնը.- Նւութիւն.

Սամուէլեան, Խ. Մայրական իրաւունքը (Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից).
XVIII գիրք (1908) № 2, էջ 59-90


ՍԱՄՕՇԱՅՎԱՍ

Դր. Մ. Վահէի

Հայաքաղաքի հայերի այժմեան նկարագիրը.

Վահէ, Մ. Սամօշայվաս.
XVIII գիրք (1908) № 2, էջ 91-105


ՂԱՓԱՆԻ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻՑ

Հաւաքեց Արքայիկ

Արքայիկ, Ղափանի աւանդութիւններից.
XVIII գիրք (1908) № 2, էջ 106-108


ՆՈՐ ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌ ԿԱՄ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր Բայազէտի գաւառ կամ Գեղարքունիք. Տեղագրութիւն. Գաւառի բաժանմունքը.
XVIII գիրք (1908) № 2, էջ 109-110


Լալայեան, Ե. Նոր-Բայազէտ քաղաք.
XVIII գիրք (1908) № 2, էջ 110-115


Լալայեան, Ե. Բ. Ոստիկանական շրջան. Աղզիբիրի գիւղական հասարակութիւն.
XVIII գիրք (1908) № 2, էջ 116-125


Լալայեան, Ե. Ելենովկայի գիւղական հասարակութիւն.
XVIII գիրք (1908) № 2, էջ 126-131


Լալայեան, Ե. Գ. Ոստիկանական շրջան. Դալի-Ղարդաշի գիւղական հասարակութիւն.
XVIII գիրք (1908) № 2, էջ 131-138


Լալայեան, Ե. Գեօլի գիւղական հասարակութիւն.
XVIII գիրք (1908) № 2, էջ 138-148


Լալայեան, Ե. Ղարանլըղի գիւղական հասարակութիւն.
XVIII գիրք (1908) № 2, էջ 148-156


ՍԱՐԳԻՍ ՂԱԶԱՐԵԱՆ ՀԱՅԿՈՒՆԻ

Եզեկեան, Ա. Մ. Սարգիս Ղազարեան Հայկունի.
XVIII գիրք (1908) № 2, էջ 157-159
Տասներկուերորդ տարի, XIX գիրք


(1910 - № 1)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
XIX գիրք (1910) № 1, էջ 3-4


ՆՈՐ-ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌ ԿԱՄ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

ՏԵՂԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր-Բայազէտի գաւառ կամ Գեղարքունիք. Տեղագրութիւն. Դ. Ոստիկանական շրջան. Գիւզալդարայի գիւղական հասարակութիւն.
XIX գիրք (1910) № 1, էջ 5-10


Լալայեան, Ե. Բասարգեչարի գիւղական հասարակութիւն.
XIX գիրք (1910) № 1, էջ 11-21


Լալայեան, Ե. Մազրայի գիւղ. հասարակութիւն.
XIX գիրք (1910) № 1, էջ 21-30


Լալայեան, Ե. Ջիլի գիւղական հասարակութիւն.
XIX գիրք (1910) № 1, էջ 30-34


ՄԱՅՐԱԿԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ

(Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից)

Խ. Սամուէլեանի

Սամուէլեան, Խ. Մայրական իրաւունքը (Տեսութիւն հայ սովորութական իրաւունքից).
XIX գիրք (1910) № 1, էջ 35-58


ՊԵՂՈՒՄՆԵՐ ՆՈՐ-ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌՈՒՄ

1908 թուին

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Պեղումներ Նոր-Բայազէտի գաւառում 1908 թուին.
XIX գիրք (1910) № 1, էջ 59-84


ՎԱՐԱՆԴԱՅԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԻՑ

Ա. Դադեանի

Դադեան, Ա. Վարանդայի բանաւոր գրականութիւնից. - Ջան-գիւլումներ.
XIX գիրք (1910) № 1, էջ 85-89


ՂԱՓԱՆԻ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻՑ

ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Հաւաքեց Արքայիկ

Արքայիկ, Ղափանի աւանդութիւններից. Կրօնական աւանդութիւններ.
XIX գիրք (1910) № 1, էջ 90-94


ԱԼԱՇԿԵՐՏԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԻՑ

Գ. ք. Նժդեհեանի

Նժդեհեան, Գ. Ալաշկերտի բանաւոր գրականութիւնից. Անյանգ առածներ.
XIX գիրք (1910) № 1, էջ 95-98


ՎԱՆԱՅ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԻՒՆԻՑ

Ա. Սոլաքեանի

Սոլաքեան, Ա. Վանայ բանահիւսութիւնից.
XIX գիրք (1910) № 1, էջ 99-114


ՆՈՐ ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌԻ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԻՒՆԻՑ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր Բայազէտի գաւառի բանահիւսութիւնից.
XIX գիրք (1910) № 1, էջ 115-150


ԱՊԱՐԱՆԻ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԻՒՆԻՑ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Ապարանի բանահիւսութիւնից.
XIX գիրք (1910) № 1, էջ 151-157


ՋԱՒԱԽՔԻ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԻՒՆԻՑ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Ջաւախքի բանահիւսութիւնից. Միսօ.
XIX գիրք (1910) № 1, էջ 158-164


ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՏԱՃԱՐԸ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՒ ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՕՏՈՒԹԻՒՆ

Թ. Թօրամանեանի

Թօրամանեան, Թ. Էջմիածնի տաճարը. Ճարտարապետական և հնագիտական հետազօտութիւն.
XIX գիրք (1910) № 1, էջ 165-188


ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ Ս. ՕԾՈՒՄՆ

Գարեգին վարդ. Յովսէփեանի

Յովսէփեան, Գարեգին Կաթուղիկոսական ընտրութիւն և ս. օծումն.
XIX գիրք (1910) № 1, էջ 189-200


ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Սարուխան, and Տէր-Աւետիսեան, Սմբ. and Քալանթար, Ա. Փարիզի «Ասիական Ընկերութիւնը» - «Journal Asiatique».-«Сборникъ матеріаловъ для описанія местностей и племенъ Кавказа. Выпускъ сороковой. 1909 г.».- C. Lehmann-Haupt. Armenien einst und jetzt. Berlin, 1910 (Լէման. Հայաստանը երբեմն և այժմ).
XIX գիրք (1910) № 1, էջ 201-207


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
XIX գիրք (1910) № 1, էջ 208-210
Տասներկուերորդ տարի, XX գիրք


(1910 - № 2)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
XX գիրք (1910) № 2, էջ 1-2


Խմբագրական, Կաթողիկոսական կոնդակ Հայոց Ազգագրական Ընկերութեան.
XX գիրք (1910) № 2, էջ 3-4


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՆԵՐ. ԼԵՒՈՆ Գ. ԹԱԳԱՒՈՐԻ, ԿԵՌԱՆ ԵՒ ՄԱՐԻՈՒՆ ԹԱԳՈՒՀԻՆԵՐԻ ԵՒ ԼԱՄԲՐՈՆԵԱՆ ՎԱՍԱԿ ԻՇԽԱՆԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Մեսրոպ եպիսկ. Տէր Մովսիսեանի

Տէր Մովսիսեան, Մեսրոպ Հայկական մանրանկարներ. Լևոն Գ. թագաւորի, Կեռան և Մարիուն թագուհիների և Լամբրոնեան Վասակ իշխանի մանրանկարները.
XX գիրք (1910) № 2, էջ 5-32


ՆՈՐ ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌ

Տեղագրութիւն

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր Բայազէտի գաւառ. Տեղագրութիւն. Ա. Ոստիկանական շրջան. Հայոց Ներքին Ախտայի գիւղական հասարակութիւն..
XX գիրք (1910) № 2, էջ 37-43


Լալայեան, Ե. Ռնդամալի գիւղական հասարակութիւն.
XX գիրք (1910) № 2, էջ 43-44


Լալայեան, Ե. Թայչարուխի գիւղական հասարակութիւն.
XX գիրք (1910) № 2, էջ 44-46


Լալայեան, Ե. Արզաքենտի գիւղական հասարակութիւն.
XX գիրք (1910) № 2, էջ 46-52


Լալայեան, Ե. Քեանքեանի գիւղական հասարակութիւն.
XX գիրք (1910) № 2, էջ 52-58


Լալայեան, Ե. Գաւառի հաղորդակցութեան ճանապարհները.
XX գիրք (1910) № 2, էջ 58-60


ՍԱՍՆԱՅ ՏՈՒՆ

ԵՕԹԸ ՃԻՒՂ

(Վանայ գաւառաբարբառով)

Խմբագրական, Սասնայ տուն. Եօթը ճիւղ (Վանայ գաւառաբարբառով).
XX գիրք (1910) № 2, էջ 61-101


ՆՈՐ-ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԻՒՆԻՑ

Խ. Փորքշէեանի

Փորքշէեան, Խ. Նոր-Նախիջևանի բանահիւսութիւնից. Աւետիսներ.
XX գիրք (1910) № 2, էջ 102-107


ԱԼԱՇԿԵՐՏԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԻՑ

Գ. ք. Նժդեհեանի

Նժդեհեան, Գ. Ալաշկերտի բանաւոր գրականութիւնից.
XX գիրք (1910) № 2, էջ 108-111


ՂԱՓԱՆԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԻՑ

Արքայիկի

Արքայիկ, Ղափանի բանաւոր գրականութիւնից. Ջանգիւլումներ եւ աղօթքներ.
XX գիրք (1910) № 2, էջ 112-115


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վասպուրական. Ազգագրութիւն. Ա. Վան, Տոսպ և Հայոց-Ձոր. Մարդաբանական համառօտ տեղեկութիւններ.
XX գիրք (1910) № 2, էջ 116-196


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՎԱՆՔԵՐ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վասպուրականի նշանաւոր վանքեր.
XX գիրք (1910) № 2, էջ 197-212


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Տէր-Աւետիսեան, Սմբատ Կ. Կոստանեանց. Հայագիտութիւնն արեւմտեան Եւրոպայում. Համառօտ տեսութիւն ու գրացուցակ. Թիֆլիս, 1910.
XX գիրք (1910) № 2, էջ 213-214


Խմբագրական, Ստացուած գրքեր.
XX գիրք (1910) № 2, էջ 215


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
XX գիրք (1910) № 2, էջ 216-218
Տասներեքերորդ տարի,


XXI գիրք (1911)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
XXI գիրք (1911), էջ 3-4


ԳԱՒԻԹ ԵՒ ԺԱՄԱՏՈՒՆ

ՀԱՅՈՑ ՀՆԱԳՈՅՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄէՋ

Թ. Թօրամանեանի

Թօրամանեան, Թ. Գաւիթ և ժամատուն հայոց հնագոյն եկեղեցիներու մէջ.
XXI գիրք (1911), էջ 5-33


ՖՕԼԿԼՕՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ

Խ. Սամուէլեանի

Սամուէլեան, Խ. Ֆօլկլօրի միջազգային դաշնակցութիւնը.
XXI գիրք (1911), էջ 34-36


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ

Նշանաւոր վանքեր

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վասպուրական. Նշանաւոր վանքեր..
XXI գիրք (1911), էջ 37-100


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԻՑ

Խմբագրական, Սասնայ տուն. Եօթը ճիւղ (Վանայ գաւառաբարբառով).
XXI գիրք (1911), էջ 101-126


Խմբագրական, Ոստանայ տուն և Թլօլ—Դաւիթ.
XXI գիրք (1911), էջ 127-149


Խմբագրական, Ռոստամէ Զալ.
XXI գիրք (1911), էջ 150-160


Խմբագրական, Աղէքսանդրի կսէն.
XXI գիրք (1911), էջ 161-165


ԾԻՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՅՈՑ ՄէՋ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Ծիսական կարգերը հայոց մէջ.
XXI գիրք (1911), էջ 165-199


ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻ ԴՐԱՄՆԵՐԸ

Ատրպետի

Ատրպետ, Տիգրան Մեծի դրամները.
XXI գիրք (1911), էջ 200-222


ԿՈՄՍՈՒՀԻ ՊՐԱՍԿՈՎԻԱ ՍԵՐԳէԵՒՆԱ ՈՒՎԱՐՈՎԱ

Տէր-Աւետիսեան, Սմբատ Կոմսուհի Պրասկովիա Սերգէեւնա Ուվարովա.
XXI գիրք (1911), էջ 223-224


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Լ., Ե. and Լեւոնեան, Գ. and Սամուէլեան, Խ. «Ղուկասեան Մատենադարան».- Արշակ Չօպանեան. Նաղաշ Յովնաթան աշուղը եւ Յովնաթան Յովնաթանեան նկարիչը. հարատարակութ. Տիգրան խան Քելեկեանի, Փարիզ, 1910թ. 128 եր.- «Հայ աշուղներ. ժողովրդական հայ երգիչներ և տաղասացք. հաւաքեց Տրդատ եպիս. Պալեան. Հատոր Ա. Տետր Ա. Զմիւռնիա, 1911, 186 երես.- Этнографическое Обозрѣніе,1911 .
XXI գիրք (1911), էջ 225-239


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
XXI գիրք (1911), էջ 240-242
Տասնչորսերորդ տարի, XXII գիրք (1912 - № 1)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
XXII գիրք (1912) № 1, էջ 2-3


Հ. Ա. Ը. Խորհուրդ., Ձօն.
XXII գիրք (1912) № 1, էջ 4


ՀԱՅ ՀԻՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ

Արսէն Ղլտչեանի

Ղլտչեան, Արսէն Հայ հին իրաւունքը. Առաջաբան.
XXII գիրք (1912) № 1, էջ 5-36


Ղլտչեան, Արսէն Առաջին մաս. Հայկական ընտանիքի կազմակերպութիւնը.
XXII գիրք (1912) № 1, էջ 37-60


ՔԱՂՈՒԱԾ ԱՆԻԻ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐէՍ

Թ. Թօրամանեանի

Թօրամանեան, Թ. Քաղուած Անիի յուշատետրէս. Անի քաղաք թե՞ ամրոց.
XXII գիրք (1912) № 1, էջ 61-84


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՎԱՆՔԵՐ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վասպուրական. Նշանաւոր վանքեր.
XXII գիրք (1912) № 1, էջ 85-100


ՆՈՐ-ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր-Բայազէտի գաւառ. Նշանաւոր վանքեր. Կեչառիս.
XXII գիրք (1912) № 1, էջ 101-112


ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵԼԻ ՆԻՒԹԵՐ ՀԱՅ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ

Թ. Թօրամանեանի

Թօրամանեան, Թ. Ուսումնասիրելի նիւթեր հայ ճարտարապետութեան համար.
XXII գիրք (1912) № 1, էջ 113-116


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԻՒՆԻՑ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վասպուրականի բանահիւսութիւնից.
XXII գիրք (1912) № 1, էջ 117-197


ՀԱՅ ԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐԻ ԴՐԱՄՆԵՐԸ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻՑ ՄԻՆՉԵՒ ՏՐԴԱՏ.

ՄԵԾ ԵՒ ՓՈՔՐ ԱՐՄԵՆԻԱՅԻ ԻՇԽԱՆՆԵՐԻ ԵՒ ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ԴՐԱՄՆԵՐԸ

Ատրպետի

Ատրպետ, Հայ թագաւորների դրամները նախնական ժամանակներից մինչև Տրդատ. Մեծ եւ Փոքր Արմենիայի իշխանների եւ քաղաքների դրամները.
XXII գիրք (1912) № 1, էջ 198-231


ՍԻՄԲՕԼԸ ՀԱՅ ՍՈՎՈՐՈՅԹՆԵՐՈՒՄ

Խ. Սամուէլեանի

ԽՍամուէլեան, Խ. Սիմբօլը հայ սովորոյթներում.
XXII գիրք (1912) № 1, էջ 232-245


ՄԱՏԵՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Տէր-Աւետիսեան, Սմբատ Դիւան Հայոց պատմութեան. գիրք Թ. Յովսեփ կաթուղիկոս Արղութեան։ Մասն Առաջին 1778 – 1800 թ.։ Հրատարակեց Գիւտ աւագ քահ. Աղանեան։ Թիֆլիս, 1911 թ.
XXII գիրք (1912) № 1, էջ 246-248


ՊՐՕՖ. ԳՐԻԳՈՐ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ ԽԱԼԱԹԵԱՆ

Շահնազարեան, Աս. Պրօֆ. Գրիգոր Աբրահամեան Խալաթեան.
XXII գիրք (1912) № 1, էջ 249-263


Խմբագրական, Կարևորագոյն ուղղումներ.
XXII գիրք (1912) № 1, էջ 264


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
XXII գիրք (1912) № 1, էջ 265
Տասնչորսերորդ տարի, XXIII գիրք


(1912 - № 2)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
XXIII գիրք (1912) № 2, էջ 3-4


ՔԱՂՈՒԱԾՔՆԵՐ ԱՆԻԻ ԻՄ ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆԻՑ

Թ. Թօրամանեանի

Թօրամանեան, Թ. Քաղուածքներ Անիի իմ յիշատակարանից. Անի քաղաք թէ՞ ամրոց.
XXIII գիրք (1912) № 2, էջ 5-26


ՀԱՅ ԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐԻ ԴՐԱՄՆԵՐԸ

Ատրպետի

Ատրպետ, Հայ թագաւորների դրամները. Յետ Աղէքսանդրեան շրջան.
XXIII գիրք (1912) № 2, էջ 27-38


Ատրպետ, Արշակունի թագաւորների դրամները.
XXIII գիրք (1912) № 2, էջ 39-56


Ատրպետ, Յետ Տիգրան Մեծի.
XXIII գիրք (1912) № 2, էջ 57-67


ՀԱՅ ՀԻՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ

Ա. Ղլտչեանի

Ղլտչեան, Ա. Հայ հին իրաւունքը. Երկրորդ գլուխ. Հայկական տանուտիրութիւնը.
XXIII գիրք (1912) № 2, էջ 68-79


Ղլտչեան, Ա. Հայ հին իրաւունքը. Երրորդ գլուխ.
XXIII գիրք (1912) № 2, էջ 80-113


ԵԶԻ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԸ ՀԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Ատրպետի

Ատրպետ, Եզի պաշտամունքը Հին Հայաստանում.
XXIII գիրք (1912) № 2, էջ 114-124


ՆՈՐ-ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌ. ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՎԱՆՔԵՐ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր-Բայազէտի գաւառ. Նշանաւոր վանքեր.
XXIII գիրք (1912) № 2, էջ 125-148


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԻՒՆԻՑ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վասպուրականի բանահիւսութիւնից.
XXIII գիրք (1912) № 2, էջ 149-196


ԾԻՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՅՈՑ ՄէՋ.

Ըստ Հ. Սպենսերի.

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Ծիսական կարգերը հայոց մէջ. Ըստ Հ. Սպենսերի. Չորրորդ գլուխ. Ընծաներ.
XXIII գիրք (1912) № 2, էջ 197-230


ՍԻՄԲՈԼԸ ՀԱՅ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՄ

Խ. Սամուէլեանի

Սամուէլեան, Խ. Սիմբոլը հայ սովորութիւններում..
XXIII գիրք (1912) № 2, էջ 231-234


ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Ա., and Ս., Խ. Սարուխան. Հայկական խնդիրն և Ազգային Սահմանադրութիւը Թիւրքիայում։ (1860 - 1910) ա. հատոր – 1912 թ. Թիֆլիս. - Ա-Դօ. Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայեթները. Ուսումնասիրութեան փորձ. Երևան, 1912. - Коллекціи Кавказскаго музея, т. VI, 1912 г.
XXIII գիրք (1912) № 2, էջ 235-239


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
XXIII գիրք (1912) № 2, էջ 240-242
Տասնուհինգերորդ տարի, XXIV գիրք


(1913 - № 1)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
XXIV գիրք (1913) № 1, էջ 3-4


ՀԱՅ ՀԻՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ

Ա. Ղլտչեանի

Ղլտչեան, Ա. Հայ հին իրաւունքը. Երկրորդ մաս. Ամուսնական իրաւունք.
XXIV գիրք (1913) № 1, էջ 5-50


ՆՈՐ-ԲԱՅԱԶէՏԻ ԳԱՒԱՌ. ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՎԱՆՔԵՐ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Նոր-Բայազէտի գաւառ. Նշանաւոր վանքեր.
XXIV գիրք (1913) № 1, էջ 51-60


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՆԵՐ

Կիլիկեան հայոց թագաւորների եւ Կոստանդին Ա կաթուղիկոսի համար գրուած ձեռագրեր։

Մեսրոպ եպիսկ. Տէր-Մովսիսեանի

ԱՏէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ Հայկական մանրանկարներ. Կիլիկեան հայոց թագաւորների եւ Կոստանդին Ա կաթուղիկոսի համար գրուած ձեռագրեր.
XXIV գիրք (1913) № 1, էջ 61-82


ՀԱՅ ԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐԻ ԵՒ ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ԴՐԱՄՆԵՐԸ

Ատրպետի

Ատրպետ, Հայ թագաւորների և քաղաքների դրամները.
XXIV գիրք (1913) № 1, էջ 83-89


ՔԱՒՈՐ

Գ. Իփէկեանի

Իփէկեան, Գ. Քաւոր.
XXIV գիրք (1913) № 1, էջ 90-110


ԳԱՐԵԳԻՆ ԵՊ. ՍՐՈՒԱՆՁՏԵԱՆԻ ԵՐԿԵՐԸ

ԳՐԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

(Մահուան քսանամեակի առիթով)

Ա. Շահնազարեանի

Շահնազարեան, Ա. Գարեգին եպ. Սրուանձտեանի երկերը. Գրական տեսութիւն. (Մահուան քսանամեակի առիթով).
XXIV գիրք (1913) № 1, էջ 111-116


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ԲԱՆԱՒՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԻՑ

ՇԱՏԱԽԻ ԲԱՐԲԱՌՈՎ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վասպուրականի բանաւոր գրականութիւնից. Շատախի բարբառով.
XXIV գիրք (1913) № 1, էջ 117-180


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ԱՍՈՐԻՆԵՐԸ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վասպուրականի ասորիները.
XXIV գիրք (1913) № 1, էջ 181-232


ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Մաքսուտեան, Մեսրոպ Վրդ. Հայոց բառ ու բան. Աշխատաս. Սահակ Վարդ. Ամատունի. Վաղարշապատ 1912 թ.
XXIV գիրք (1913) № 1, էջ 233-239


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
XXIV գիրք (1913) № 1, էջ 240
Տասնուհինգերորդ տարի, XXV գիրք (1914)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
XXV գիրք (1913), № 2, էջ 3-4


ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ՆԻՒԹԵՐ ՓԱՒՍՏՈՍ ԲԻՒԶԱՆԴԱՑՒՈՅ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՄէՋ

Մ. Մ.

Նախաբան. հեթանոսական պաշտամունքի հետքեր. մեռելակոծ. առլեզներ. գերեզմաններ. գուշակութիւն. անէծք. տեսիլներ. հրաշքներ։ Հոգեւորականութիւն. բարեգործական հիմնարկութիւններ. ամուսնական կարգեր. դպրոցներ. քաղաքական իշխանութիւն. ժողովուրդ. կալուածատիրութիւն։ Արհեստներ եւ արուեստներ։ Առողջապահութիւն. թոյն, դեղթափ։ Ժողովրդական բանահիւսութեան մնացորդներ։ Բիւզանդի նշանակութիւնը։

Մ., Մ. Ազգագրական նիւթեր Փաւստոս Բիւզանդացւոյ Հայոց պատմութեան մէջ.
XXV գիրք (1913), № 2, էջ 5-20


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ. ՀԱՒԱՏՔ

ՆԻՒԹԵՐ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վասպուրական.—Հաւատք. Լեռների, քարի, ջրի, բոյսերի, կենդանիների, կրակի, արևի, շէմքի, նախնիների, ոգիների պաշտամունք.
XXV գիրք (1913), № 2, էջ 21-60


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Մեսրոպ եպիսկ. Տէր Մովսիսեանի

Տէր Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկ. Հայկական արձանագրութիւններ.
XXV գիրք (1913), № 2, էջ 61-84


ԳԱՐԵԳԻՆ ԵՊ. ՍՐՈՒԱՆՁՏԵԱՆԻ ԵՐԿԵՐԸ

ԳՐԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

(Մահուան քսանամեակի առիթով)

Ա. Շահնազարեանի

Շահնազարեան, Ա. Գարեգին եպ. Սրուանձտեանի երկերը. Գրական տեսութիւն (Մահուան քսանամեակի առիթով).
XXV գիրք (1913), № 2, էջ 85-108


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԻՒՆԻՑ

ՇԱՏԱԽԻ ԲԱՐԲԱՌՈՎ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վասպուրականի բանահիւսութիւնից. Շատախի բարբառով.
XXV գիրք (1913), № 2, էջ 109-164


ՇԻՐԱԿԻ ԱՉԿԱՏԱՐԵԱՆ (ԿԻԿԼՈՊԵԱՆ) ԱՄՐՈՑՆԵՐ

Ատրպետի

Ատրպետ, Շիրակի աչկատարեան (կիկլոպեան) ամրոցներ.
XXV գիրք (1913), № 2, էջ 165-188


ՏՆԱՅՆԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆՈՒՄ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Տնայնագործութիւնը Վասպուրականում. Շատախի շալագործութիւնը.
XXV գիրք (1913), № 2, էջ 189-215


ԾԻՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՅՈՑ ՄէՋ

Ըստ Հ. Սպենսերի.

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Ծիսական կարգերը հայոց մէջ. Ըստ Հ. Սպենսերի. Ե. Գլուխ. Այցելութիւններ.
XXV գիրք (1913), № 2, էջ 216-225


ՄԱՀԳՈՅԺ

Աբեղեան, Ա. Մահգոյժ. Հ. Ֆ. Բ. Լինչ.
XXV գիրք (1913), № 2, էջ 226-228


ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Խոստիկեան, Մ. and Մելիքսեթ-Բէկեան, Լ. and Բերբերեան, Մ. Շողակաթ», Ս.Էջմիածնի հայագիտական ժողովածու, Գիրք Ա., Վաղարշապատ 1913թ.- Վրաց պատմա-ազգագրական ընկ. հրատարակութիւնները.- «Сборникъ матерiаловъ для описанiя мъстностей и племенъ Кавказа», вып. 43 (1913 г.).- Г. М. Тумановъ. Характеристики и воспоминанiя. Кн. первая. II-ое изд. Т. 1912 г.
XXV գիրք (1913), № 2, էջ 229-239


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
XXV գիրք (1913), № 2, էջ 240-243
Տասնեւվեցերորդ տարի, XXVI գիրք (1916)

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական, Բովանդակութիւն.
XXVI գիրք (1916), էջ 3-4


ՎԱՅՈՑ-ՁՈՐ

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վայոց-ձոր. Նշանաւոր վանքեր.
XXVI գիրք (1916), էջ 5-84


Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ

Մ. Աբեղեանի

Աբեղեան, Մ. Ս. Գրիգոր Նարեկացի.
XXVI գիրք (1916), էջ 85-136


ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ՆԻՒԹԵՐ ԵԶՆԻԿԻ «ԵՂԾ ԱՂԱՆԴՈՑ» ԵՐԿԻ ՄէՋ

Մ. Խոստիկեանի

Խոստիկեան, Մ. Ազգագրական նիւթեր Եզնիկի «Եղծ աղանդոց» երկի մէջ.
XXVI գիրք (1916), էջ 137-147


ՄՈՒՇ-ՏԱՐՕՆ

Ազգագրութիւն

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Մուշ-Տարօն. Ազգագրութիւն.
XXVI գիրք (1916), էջ 148-194


ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ

Հաւատք

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Վասպուրական. Հաւատք.
XXVI գիրք (1916), էջ 195-210


ԾԻՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՅՈՑ ՄէՋ

Ըստ Հ. Սպենսերի.

Ե. Լալայեանի

Լալայեան, Ե. Ծիսական կարգերը հայոց մէջ. Ըստ Հ. Սպենսերի. Զ. Գլուխ. Ողջոյններ.
XXVI գիրք (1916), էջ 211-219


ՄԱՀ-ԳՈՅԺ. ԱՒԵՏԻՔ ԵԶԵԿԵԱՆ

Լէօի

Լէօ, Մահ-գոյժ. Աւետիք Եզեկեան.
XXVI գիրք (1916), էջ 220


ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Մ.—Բ., Լ. «ХРИСТІАНСКІЙ ВОСТОКЪ», т. I-IV.- «Сборникъ матерiаловъ для описанiя мъстностей и племенъ Кавказа», вып. 44 (1915 г.).- ՎՐԱՑ ՊԱՏՄԱ-ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ.
XXVI գիրք (1916), էջ 221-224


Խմբագրական, Յայտարարութիւններ.
XXVI գիրք (1916), էջ 225-227