9/17/15

«Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն» մատենաշարի հատորները

ՀԱՅ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ

◈ Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն. նյութեր և ուսումնասիրություններ,
հտ. 1. Վ. Ս. Թեմուրճյան, Գամիրքի հայերը (պատմա-ազգագրական ուսումնասիրություն), Երվանդ Տեր-Մկրտչյան, Վանեցոց հարսանիքը (կենցաղագրական պատկերներ), Երևան, 1970
հտ. 2. Խ. Փորքշեյան, Նոր Նախիջևանի հայ ժողովրդական բանահյուսությունը. Մ. Լյուլեճյան, Նոր Նախիջևանի հայ ժողովրդական երգերն ու եղանակները, Երևան, 1971
հտ. 3. Սահակ Մովսիսյան (Բենսե), Հարք (Մշո Բուլանըխ), Երևան, 1972
հտ. 4. Վ. Սվազլյան, Սարգիս Հայկունի (կյանքն ու գործունեությունը). Ա. Սարյան-Հարությունյան, Հայ քաղաքային ժողովրդական երգարվեստը (19-20-րդ դարեր), Երևան, 1973
հտ. 5. Գևորգ Հալաջյան, Դերսիմի հայերի ազգագրությունը, Երևան, 1973
հտ. 6. Ю. Мкртумян, Формы скотоводства в Восточной Армении (вторая половина XIX - начало XX в.). Լ. Պետրոսյան, Հայ ժողովրդական փոխադրամիջոցներ. Կ. Սեղբոսյան, Արհեստավորական ավանդույթները և դրանց արտահայտությունները լենինականցիների կենցաղում, Երևան, 1974
հտ. 7. Ժ. Խաչատրյան, Ջավախքի հայ ժողովրդական պարերը. Ժ. Խաչատրյան, Ղարագöզ (ստվերների թատրոն), Երևան, 1975
հտ. 8. Սերինե Ավագյան, Արճակ, Երևան, 1978
հտ. 9. Ա. Օդաբաշյան, Ամանորը հայ ժողովրդական տոնացույցում. Ա. Նազարյան, Էջմիածնի և Աշտարակի բանահյուսությունից, Երևան, 1978
հտ. 10. Գ. Գևորգյան, Ղզլար, Երևան, 1980
հտ. 11. Գ. Միքայելյան, Նոր Բայազետ, Երևան, 1980
հտ. 12. Ստ. Լիսիցյան, Լեռնային Ղարաբաղի հայերը. Л. Варданян, Традиции мужских возрастных групп у армян в конце XIX - начале XX вв., Երևան, 1981
հտ. 13. Բ. Թոռլաքյան, Համշենահայերի ազգագրությունը, Երևան, 1981
հտ. 14. Ռոզա Գրիգորյան, Գեղարքունիք, Երևան, 1983
հտ. 15. Ալվարդ Ղազիյան, Արցախ, Երևան, 1983
հտ. 16. Վերժինե Սվազլյան, Մուսա լեռ, Երևան, 1984
հտ. 17. З. В. Харатян, Культовые мотивы семейных обычаев и обрядов у армян. А. Т. Марутян, Интерьер армянского народного жилища (вторая половина XIX-начало XX в.), Երևան, 1989
հտ. 18. С. А. Варданян, Вклад Тиграна Навасардяна в армянскую фольклористику. Г. Д. Вардумян, Дохристианские культы армян, Երևան, 1991
հտ. 19. Ռաիսա Խաչատրյան, Թալին, Երևան, 1999
հտ. 20. Թամար Գևորգյան, Լոռի (Տաշիրք-Ձորագետ), Երևան, 1999
հտ. 21. Էսթեր Խեմչյան, Տավուշ, Երևան, 2000
հտ. 22. Արմենուհի Ստեփանյան, Հայ ժողովրդական տարազի զարդանախշերը (ծիսային, գունային և նշանային համակարգերը). Սամվել Մկրտչյան, Տոները հայոց արդի կենցաղում (էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն). Լևոն Պետրոսյան, Հայոց ավանդական փոխադրամիջոցների պատմամշակութային աղերսները, Երևան, 2007
հտ. 23. Սուրեն Հոբոսյան, Հայոց ձիթհանության մշակույթը (XIX-XX դ. առաջին կես). Աղասի Թադևոսյան, Դարբինը հայոց ծիսակարգում, Երևան, 2007
հտ. 24. Թամար Հայրապետյան, Կոնստանդին Մելիք–Շահնազարյան (Տմբլաչի Խաչան) 1857-1940. կյանքն ու գործը. Երազիկ Հարությունյան, Հայ ժողովրդական սգո երգեր, Երևան, 2007
հտ. 25. Էսթեր Խեմչյան, Իջևան (Ձորոփոր), Երևան, 2008
հտ. 26. Միհրան Գալստյան, Արտագնացությունը Հայաստանում (XIX դարի երկրորդ կես-XX դարի 80-ական թթ.). Նաիրա Կիլիչյան, Հայկական ժողովրդական բեմադրական պարը (XX դարի սկիզբ - 30-ական թվականներ), Երևան, 2009