7/8/15

Հ. Մանուել Քաջունու երկերը համացանցում

Վենետիկյան մխիթարյան այս հորն իրավամբ կարելի է համարել հանրագիտարանային գիտելիքների տեր անձնավորություն։ Նա ոչ միայն հայագետ էր, այլև մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս, քիմիկոս, գյուղատնտես, արվեստաբան։ Նա գրել է դասագրքեր քիմիայի, ֆիզիկայի, մեխանիկայի, թվաբանության, պտղաբուծության, մեղվագործության համար, ինչպես նաև ընդարձակ ֆրանսերեն-հայերեն արվեստագիտական բառարան։ Նրա դասագրքերն ու բառարանն արդի ընթերցողի համար հատկապես կարևոր են հայերեն գիտական եզրույթների առատությամբ. հնարավոր է, որ այսօր ևս, հարկ եղած դեպքում, դրանցից կարողանան օգտվել համապատասխան մասնագետները։

Այս ցուցակը, հնարավոր է, արդեն հին լինի։ Վերջին տարբերակն ԱՅՍՏԵՂ է։


Քաջունի Մանուէլ, Հ.
Հնախօսութիւն Հայաստանի, ի պէտս դպրոցաց, Վենետիկ, 1855. կամ այստեղ
Աշխարհագրութիւն հին եւ նոր Հայաստանեայց, դպրատանց տղայոց համար, Վենետիկ, 1857. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Համարողութիւն. երկու գիրք բաժնած, համառօտ եւ ընդարձակ. նորատիք եւ չափահաս տղայոց համար, Վենետիկ, 1859
Բնաբանութիւն տեսական եւ փորձառական, հտ. Ա-Բ, Վենետիկ, 1871. կամ այստեղ

◈ Բնաբանութիւն տեսական եւ փորձառական, հտ. Բ, Վենետիկ, 1871
Մեքենականութիւն տեսական եւ գործական, Վենետիկ, 1872. կամ այստեղ, կամ այստեղԲառգիրք արուեստից եւ գիտութեանց եւ գեղեցիկ դպրութեանց, հտ. Ա-Բ, Վենետիկ, 1891
Բառգիրք արուեստից եւ գիտութեանց եւ գեղեցիկ դպրութեանց, հտ. Ա, A-L, Վենետիկ, 1891 (ֆրանս.-հայերէն բառարան)
Մեղուաբուծութիւն, Վենետիկ, 1895
Պարտիզպանութիւն, Վենետիկ, 1899
Պտղաբանութիւն, Վենետիկ, 1899
Արուեստաբանութիւն կամ շտեմարան գիտելեաց, Վենետիկ, 1909