1/8/17

Մ. Աբեղյանի երկերի 8-հատորյակի բոլոր ցանկերը՝ մեկտեղ

 

Մանուկ Աբեղյան, Երկեր

Հտ. Ա

Հտ. Բ

Հտ. Գ

Հտ. Դ

Հտ. Ե

Հտ. Զ

Հտ. Է

Հտ. ԸՀտ. Ա

(Երևան, 1966) 
 
Ինտիտուտի կողմից
Մ. Աբեղյանի կյանքն ու գիտական գործունեությունը

ՀԱՅ ՎԻՊԱԿԱՆ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջաբան
Ներածություն (Բանահյուսության մասին ընդհանրապես)
ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆ. Հմայքներ և առասպելներ
ԵՐԿՐՈՐԴ ՇՐՋԱՆ. Վիպասանք
ԵՐՐՈՐԴ ՇՐՋԱՆ. «Պարսից պատերազմը»
ՉՈՐՐՈՐԴ ՇՐՋԱՆ. «Տարոնի պատերազմը»
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՇՐՋԱՆ. «Սասնա Ծռեր»
Հավելված
Ծանոթագրություններ


Հտ. Բ

(Երևան, 1967)

ՀԱՅ ՔՆԱՐԱԿԱՆ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ

Խմբագրի կողմից

ՀԻՆ ԳՈՒՍԱՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԵՐԳԵՐ
«Նահապետ Քուչակի դիվանը»
Նահապետ վարպետ- աշուղ Քուչակ
«Հայերէն ասել», «հայրէն», «հայրենի կարգ»
Ղազելներ և քառյակներ կրճ տողերով և բեյթերով
Հայրենի առանձնահատուկ ռիթմը
Հայրենների լեզուն
Լեզվի փոփոխությունը նույն հայրենների վարիանտների մեջ
Հայրենների փոփոխակները
Տների ու տողերի շարժնություն
Քառյակների շարժնություն
Տաղաշարքեր
Ժողովրդական երգերի ոճը հայրենների մեջ
Կնոջ արտաքինի նկարագիրը սիրո երգերի մեջ
Ժողովրդական կենցաղը հայրենների մեջ
Հին աշխարհիկ քնարերգությունը և հայրենների հնությունն ու հայրենիքը
Գուսանական երգեր
Հայրեններն իբրև հին գուսանական երգեր
Հայրենների հարատևությունը և անտունիներ
Հայրեններ և լացի, օրորի, վիճակի, հարսանեկան, պանդխտի ու սիրու երգեր
Հայրենների արվեստի հարատևությունն անտունների մեջ
Պանդխտության երգերի զարգացումը հայրեններից

ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԽԱՂԻԿՆԵՐ
Խաղ ու տաղ
Գյուղական բանաստեղծություն և գեղջուկ խաղասացներ
Գյուղական սիրո երգը
Աշխատանքը խաղերի մեջ
Հասարակական խավերը խաղերի մեջ
Բնությունը խաղերի մեջ
Խաղերի հորինվածքը
Ոտանավորը
Աղճատում և վարիանտներ
Խաղերի զարգացումը
Երգերի զարգացումը խաղերից


Հտ. Գ

(Երևան, 1968)

Խմբագրի կողմից

ՀԱՅՈՑ ՀԻՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Առաջաբան

Առաջին շրջան

Նախնական առասպելա–պատմական բանահյուսություն
Հին առասպելները
Ավանդական վեպ

Երկրորդ շրջան

Եկեղեցա-քաղաքական մաքառման գրականություն
Առաջին հեղինակներ
Առաջին պատմագիրներ
Ժողովրդական վեպ
Դասական պատմագիրներ
Վկայաբանություններ
Դավանաբանական պայքարի գրականություն
Բանաստեղծություն
Պատմագրություն
Վիպական բանահյուսություն
Մաքառում արաբական բռնապետության դեմ
Տոհմային պատմագրություն
Վկայաբանություն
Վիպական բանահյուսություն
Հոգևոր երգ
Խաղաղ շինարարության դար
Հավելվածներ

Հտ. Դ

(Երևան, 1970)

Խմբագրի կողմից
Առաջին հրատարակության առաջաբանից

ՀԱՅՈՑ ՀԻՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ. Երկրորդ գիրք
(10-15-րդ դարեր)

Երրորդ շրջան – Վերածնության գրականություն

Կյանքի և աշխարհայեցության փոփոխություն
Նոր մտավոր հոսանքի առաջին փուլերը գրականության մեջ
Ժամանակագրություն
Աշխարհիկ ոգու վերաճում
Առակագրություն
Բանաստեղծություն
Եկեղեցական գրականության վերջալույսն և արևմուտը
Հավելվածներ
Էջեր դասախոսություններից
Ուրվագծեր XIX դարու հայոց գրականության պատմությունից (առաջին երեսնամյակ)
Անձնանունների ցանկ

Հտ. Ե

(Երևան, 1971)

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՏԱՂԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏՐԻԿԱ)

Առաջաբան

Առաջին հատված - Ոտք և ոտանավոր

Ռիթմ
Շեշտ և ամանակ
Ամանակական և շեշտական ոտանավորներ
Սղում և երկարում
Ոտքերի տեսակները
Շեշտական ոտանավոր պարզ ոտքերով
Ոտանավորը կամ տողն իբրև ռիթմական միություն

Երկրորդ հատված - Հայերեն ոտանավորների տեսակները

Յամբական ոտանավորներ պարզ ոքերով
Յամբական ոտանավորներ բարդ ոքերով
Յամբական ոտանավորներ մեկ և երկու անապեստով հաստատուն դրությամբ
Անապեստյան ոտանավորներ
Անապեստյան ոտանավորներ մեկ յամբով հաստատուն դրությամբ
Անապեստյան ոտանավորներ մեկ յամբով շարժուն դրությամբ
Յամբ–անապեստյան ոտանավորներ բարդ ոտքերով
Յամբ–անապեստյան ոտանավորներ պարզ ոտքերով
Ընկնող ռիթմով ոտանավորներ
Բարձրացող–ընկնող ռիթմով ոտանավորներ
«Վանկական չափով» ոտանավորներ
Աշուղական չափեր
Ոտանավորներ ազատ ոտքերով կամ ազատ տակտերով
Ոտանավորներ ազատ անդամներով
Ազատ ոտանավորներ
Երրորդ հատված - Հանգիտություն, հանգ և տուն

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՏԱՂԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հայերեն տաղաչափության մասին
Տաղաչափության զարգացումը Չարենցի և ուրիշների բանաստեղծությունների մեջ
«Շահնամա»–ի ոտանավորի չափը հայ բանաստեղծության մեջ
Մի քանի տաղաչափական խնդիրների մասին
Ծանոթագրություններ

Հտ. Զ

(Երևան, 1974)

Առաջաբան

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջին մաս - Ներածություն

Լեզվական իրակություններ
Խոսվածքի գործունեությունը
Լեզվի փոփոխությունը
Լեզվաբանության մասին

Երկրորդ մաս - Բառերի հնչյունները (հնչաբանություն)

Հնչյունների արտաբերությունն ու տեսակները
Հնչյունների փոփեխությունը

Երրորդ մաս - Բառերի նշանակությունը (իմաստաբանություն)

Բառերի տեսակները ըստ նշանակության
Բառերի նշանակության փոփոխությունը

Չորրորդ մաս

Բառերի տեսակները ըստ կազմության
Հարադրական և կցական բարդություններ
Իսկական բարդություն
Առաջադիրներով բաղադրություններ
Ածանցում
Անվանական վերջածանցներ
Դերբայական վերջածանցներ

Հինգերորդ մաս - Բառաձևեր. ձևաբանություն

Բայերի ձևերը
Գոյականների ձևերը
Վեցերորդ մաս – Կապակցության ձևեր (շարահյուսություն)
Ցուցակ գործածած գրքերի

ԱՇԽԱՐՀԱԲԱՐԻ ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջաբան
Շարահյուսություն

Առաջին հատված - Բառերի շարահյուսություն

Բառերի պաշտոնը խոսքի մեջ
Բառերի կապակցությունը խոսքի մեջ

Երկրորդ հատված - Խոսքերի շարահյուսություն

Խոսքերի տեսակները
Խոսքերի կապակցությունը
Աշխարհաբարի հոլովները
Հայցական հոլովը մեր աշխարհաբարում

ԳՐԱԲԱՐԻ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջաբան
Ներածություն
Առաջին մաս – Հնչյունները
Երկրորդ մաս – Ձևաբանություն
Երրորդ մաս – Շարահյուսություն
Ծանոթագրություններ

Հտ. Է

(Երևան, 1975) 
 
Ինստիտուտի կողմից

ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆ–ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

I մաս - Ազգագրական հետազոտություններ
Հայ ժողովրդական հավատքը

Հայ ժողովրդական հավատալիքների աղբյուրներն ու ընդհանուր բնույթը
Լույս և խավար
Ճակատագրի հավատք
Ջրերի և բույսերի պաշտամունք
Կրակի պաշտամունք
Օձերի պաշտամունք
Ամպրոպային զրույցներ
Հողմի ոգին
Ջրերի, անտառների և լեռների ոգիներ
«Վիշապներ» կոչված կոթողներն իբրև Աստղիկ–Դերկետո դիցուհու արձաններ

II մաս - Գրական–բանասիրական հոդվածներ և հետազոտություններ

Գրական դպրոցներ
Վերածնություն, հումանիզմ և վերանորոգություն
Սքոլաստիկա
Ֆրանսիական կլասիկիզմ
Ռոմանտիզմ
Ընդհանուր տեսություն հայոց հին բանաստեղծության
Հովհաննես Հովհաննիսյան
Հովհաննես Թումանյանց, «Բանաստեղծություններ», Մոսկվա, 1890
«Բանաստեղծություններ» Ալեքսանդր Ծատուրյանի, Մոսկվա, 1891
Հակոբ Հակոբյան, «Բանաստեղծություններ», Թիֆլիս, 1899
Դարձյալ հայ գրերի գյուտի շուրջը
Ի՞նչ է Աբովյանի «բայաթի» ասածը
Ժողովրդական երգարան և «Հազար ու մի խաղ»
Կոմիտաս Վարդապետ և յուր գործը
Հիշողություններ Կոմիտասի մասին
Հանգուցյալ Կարապետ Եպիսկոպոսի գիտական աշխատանքը
Der Armenische Volksglaube von Dr. Manuk Abegian
Ծանոթագրություններ

Հտ. Ը

(Երևան, 1985)

Ինստիտուտի կողմից
Դավիթ և Մհեր. Ժողովրդական դյուցազնական վեպ
Ազգային վեպ

Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու հայոց պատմության մեջ (քննադատություն և ուսվածք)

Ներածություն
Առասպել
Մի քանի բառերի նշանակությունը Խորենացու մեջ
Խորենացու հայացքն առասպելի վրա և առասպելների մեկնություն
Վահագնի առասպելը
Հայկի առասպելը
Անգեղ Տուրքի առասպելը
Վիպասանք
Տիգրանի առասպելը
Շամիրամի առասպելը
Վարդգեսի առասպելը
Երգք ցցոց և պարուց. Սանասարի առասպելը և «գուսանականն»
Եզրակացություն
Ժողովրդական լեզվի շեշտադրությունը
Գրաբարի երկբարբառներն
Մեր ուղղագրության մասին
Հայոց լեզվի ուղղագրության ռեֆորմի մասին
Ուղղագրության ռեֆորմը

Մի քանի քերականական խնդիրների մասին

Իբրև նախաբան
Ընդհանուր ուղղությունը
Մատերիալիզմ
Գոյականի սահմանումը
Լեզվի փոփոխությունը
Գոյականի մասին
Ածականի մասին
Մակբայի մասին
Ձևը
Սևակյան «Դիալեկտիկական լոգիկան» հոլովի մասին
Խոսք և բայ
«Բառ–ենթակա»
Սոֆիզմներ
Հավելված
Ծանոթագրություններ
Ցանկեր