3/8/16

«Լեզվի և ոճի հարցեր» հանդեսի հատորների ցանկերը՝ մեկ էջում


ԼԵԶՎԻ ԵՎ ՈՃԻ ՀԱՐՑԵՐ
ՀԱՏՈՐ 1
ՀԱՏՈՐ 2
ՀԱՏՈՐ 3
ՀԱՏՈՐ 4
ՀԱՏՈՐ 5
ՀԱՏՈՐ 6
ՀԱՏՈՐ 7
ՀԱՏՈՐ 8
ՀԱՏՈՐ 9
ՀԱՏՈՐ 10
ՀԱՏՈՐ 11ԼԵԶՎԻ ԵՎ ՈՃԻ ՀԱՐՑԵՐ
ՀԱՏՈՐ 1


Խմբագիրներ` Ա. Ս. Ղարիբյան, Ս. Գ. Աբրահամյան ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1960

Երկու խոսք. էջ 5-6
Հայ լեզվաբանությունը Սովետական Հայաստանում քառասուն տարում. էջ 7-49
Гарибян, Дж. О некоторых особенностях стиля произведений В. И. Ленина. стр. 50-68
Գասպարյան, Գ. Կ. Լենինը և բառարանագրությունը. էջ 69-83
Աբրահամյան, Ս. Գ. Նախադասության տեսակներն ըստ բնույթի ժամանակակից հայերենում. էջ 84-124
Պառնասյան, Ն. Ա. Ժամանակակից պարագա երկրորդական նախադասությունները ժամանակակից հայերենում. էջ 125-145
Գարեգինյան, Գ. Լ. Շաղկապի և դերանվան խոսքի մասային հարաբերակցության հարցի շուրջը. էջ 146-172
Հայրապետյան, Հ. Ե. Վ. Տերյանի քնարերգության ոճական մի քանի առանձնահատկությունների մասին. էջ 172-189
Էլոյան, Ս. Ա. Հայերենի միջածանցները. էջ 190-196
Աճեմյան, Վ. Լ. Արևմտահայ աշխարհաբարը 19-րդ դարի առաջին 40-ամյակում և գրապայքարի նախապատրաստումը. էջ 197-213
Ղարագյուլյան, Թ. Ա. Հին հայերենի բայերի ներկա ժամանակի վերջավորությունների ստուգաբանական քննությունը. էջ 214-234
Մինասյան, Մ. Պ. Փոխանուն սեռականը գրաբարում. էջ 235-254
Հովհաննիսյան, Ռ. Կ. Հին հայերենի կամքի ու ցանկության օբյեկտ երկրորդական նախադասությունների կառուցվածքը. էջ 255-273
Խաչերյան, Լ. Գ. Ժամանակի պարագա երկրորդական նախադասությունները դասական հայերենում. էջ 274-295
Գալստյան, Ս. Ի. Բարբառային իրողությունները Մ.Նալբանդյանի լեզվում. էջ 296-314
Арамян, А. Некоторые вопросы фонетики и фонологии в русском и армянском языкознании. стр. 315-336
Токмаджян, А. А. Формы множественного числа имен существительных, имеющие обособленное значение в современном английском языке. стр. 337-366
Պետրոսյան, Հ. Զ. Ստ. Մալխասյանցի լեզվաբանական հայացքները. էջ 367-381
Պետրոսյան, Լ. Բ. Ստեփանոս Մալխասյանցի "Հայերեն բացատրական բառարանը". էջ 382-407
Նկատված վրիպակներ


ՀԱՏՈՐ 2


Խմբ. կոլ.` Ս. Գ. Աբրահամյան, Գ. Գ. Սևակ, Ա. Ա. Աբրահամյան։ ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1964

Խմբագրության կողմից
Պառնասյան, Ն. Ա. Անշաղկապ բարդ նախադասությունները ժամանակակից հայերենում. էջ 5-153
Շիլակաձե, Իվ. Ի. Արդի հայերենի խոնարհման կատեգորիաները. էջ 157-292
Зарбеджян, С. К. Значение и употребление прошедших видовременных форм в современном армянском языке. стр. 293-378


ՀԱՏՈՐ 3


Խմբ. կոլ.` Վ. Ա. Քոսյան, Ն. Ա. Պառնասյան, Հ. Դ. Մուրադյան, Թ. Ա. Ղարադյուլյան, Լ. Ս. Հովսեփյան, Ա. Ե. Սարգսյան։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1975

Ղարագյուլյան, Թ. Ա. Լեզվի գոյաձևերի հարցի շուրջը. էջ 7-33
Սարգսյան, Ա. Ե. Արևելահայ և արևմտահայ գրական լեզուների զուգադրական քննության հարցի շուրջը. էջ 34-49
Ավետիսյան, Տ. Մ. Ժամանակակից հայերենի գործիական հոլովով կառույցների փոխակերպումը. Էջ 50-62
Շալունց, Ռ. Ն. Համանուն բառերի առաջացման աղբյուրները հայերենում. էջ 63-99
Արամյան, Մ. Ա. Արդի հայերենի պարզ նախադասության ինտոնացիայի մի քանի հարցեր. էջ 100-122
Թոխմախյան, Ռ. Մ. Ժամանակակից հայերենի բառային շեշտի բնույթը. էջ 123-207
Մուրադյան, Մ. Հ. Գրական միջին հայերենի տերիտորիալ տարբերակների հարցի շուրջը (XII-XIV դարեր). էջ 211-251
Հովհաննիսյան, Լ. Շ. Դասական գրաբարի բայական ժամանակի կիրառությունը. էջ 252-319
Նկատված վրիպակներ


ՀԱՏՈՐ 4


Պատ. խմբ.` Ն. Ա. Պառնասյան։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1977

Շալունց, Ռ. Ն. Համանուն բառերը ժամանակակից հայերենում. էջ 5-76
Մկրտչյան, Ռ. Խ. Բարդ բառերի դասակարգումը և նրանց բաղադրիչների իմաստային փոխհարաբերությունը ժամանակակից հայերենում. էջ 77-158
Հակոբյան, Հ. Գ. Պարբերությունը Դ. Դեմիրճյանի պատմվածքներում. Էջ 159-199
Ղազանչյան, Լ. Հ. Հայերեն լեզվաբանական տերմինների համակարգային-կառուցվածքային վերլուծություն. էջ 200-335


ՀԱՏՈՐ 5


Խմբագիր` ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Դ. Բ. Ջահուկյան։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1978

Ջահուկյան, Գ. Բ. Հրաչյա Աճառյան. էջ 5-14
Սևակ, Գ. Գ. Հ. Աճառյանը` հայ-վրացական բանասիրության մեծ երախտավոր. էջ 15-26
Մուրադյան, Հ. Դ. Հ. Աճառյանի բարբառագիտական ժառանգությունը. Էջ 27-44
Գասպարյան, Գ. Կ. Հ. Աճառյանը բառարանագիր. էջ 45-58
Խաչատրյան, Ա. Հ. Հ. Աճառյանը հայերենի փորձառական հնչյունաբանության հիմնադիր. էջ 59-69
Հայրապետյան, Վ. Ն. Ժամանակակից հայերենի անդեմ և անվանական նախադասությունների հնչերանգային հաղորդակցական տիպերը. էջ 70-103
Ղուկասյան, Ս. Վ. Ժամանակակից հայերենի հարցատեսակները. էջ 104-150
Գրեպին, Ջոն Ա. Ս. Ornithologia Armeniaca. էջ 151-156


ՀԱՏՈՐ 6


Պատ. խմբագիրներ` Աբրահամյան Ս. Գ., Ավետիսյան Տ. Մ., Գրիգորյան Վ. Մ., Ուռուտյան Ռ. Լ.։ ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Դ. Բ. Ջահուկյան։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1982

Ավետիսյան, Տ. Մ. Ածանցում և խնդրառություն. էջ 5-51
Մանուկյան, Ժ. Կ. «Խոսել» բայի իմաստաշարահյուսական հատկանիշները. էջ 52-63
Սարգսյան, Ա. Ե. Արևելահայերենի և արևմտահայերենի հնչավիճակագրության զուգադրական քննություն. Էջ 64-81
Խլղաթյան, Ֆ. Հ. Հնչյունական ոճաբանություն. էջ 82-108
Հայրապետյան, Վ. Ն. Արդի հայերենի անդեմ և անվանական նախադասությունների քերականական կառուցվածքը. էջ 109-120
Մանուկյան, Ա. Խ. Ռուսերենի գոյականի թվի և հոլովի որոշումը ձևաբանական վերլուծության ժամանակ. էջ 121-133
Ուռուտյան, Ռ. Լ. Ժամանակակից հայերենի անվանական բառափոփոխման ձևային նկարագրությունը. էջ 134-185
Եղիազարյան, Է. Ռ. Մեքենական բառարանների կառուցման որոշ հարցեր. էջ 186-198
Սարգսյան, Ն. Ժ. Հավելական կապակցությունները ժամանակակից հայերենում. էջ 199-267
Ավետիսյան, Տ. Մ. Հայոց մի խումբ ազգանունների դասակարգման փորձ. էջ 268-273
Նկատված վրիպակներ


ՀԱՏՈՐ 7


Պատ. խմբագիրներ` ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Է. Բ. Աղայան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ. անդամ Ա. Ա. Աբրահամյան, բան. գիտ. թեկնածուներ Ս. Ա. Էլոյան, Ե. Կ. Մելքոնյան։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1983

Թոսունյան, Գ. Բ. Գրաբարի նախադրությունները (V-XIդդ.). էջ 5-115
Հովհաննիսյան, Լ. Շ. XVII դարի գրաբարը. էջ 116-196
Ղարագյուլյան, Թ. Ա. Դիպվածային և պոտենցիալ բառերը ժամանակակից հայերենի բառաստեղծման համակարգում. Էջ 197-227
Բադիկյան, Խ. Գ. Կոչականը ժամանակակից հայերենում. էջ 227-290


ՀԱՏՈՐ 8


Պատ. խմբագիրներ` ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Էդ. Մ. Ջրբաշյան, բան. գիտ. թեկնածուներ Հ. Ա. Օհանյան, Լ. Բ. Պետրոսյան։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1984

Պետրոսյան, Լ. Բ. Հայերեն գրականագիտական տերմինաբանություն: (Պատմական ակնարկ և տեսական ուսումնասիրություն). էջ 5-128
Շալունց, Ռ. Ն. Տերմինային համանշություն և բազմիմաստություն. էջ 129-206
Ղազանչյան, Լ. Հ. Տերմինների պատճառաբանվածությունը գիտության լեզվում և տերմինաբանական համակարգերում. Էջ 207-249


ՀԱՏՈՐ 9


Պատ. խմբագիրներ` բան. գիտ. դր Ն. Ա. Պառնասյան։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1985

Թելյան, Լ. Գ. Ժամանակային և պատճառահետևանքային հարաբերություններ արտահայտող բարդ նախադասությունների հոմանիշ կառույցները ժամանակակից հայերենում. էջ 5-126
Ղազարյան, Բ. Կ. Արդի հայերենի նախամասնիկավորման վիճակագրական բնութագիրը. էջ 127-170
Արամյան, Ա. Մ. Հնչերանգը որպես շարակարգային կապակցության միջոց. Էջ 171-231
Հայրապետյան, Վ. Ն. Հորդորական (դրդչական) հնչերանգային կառույցները ժամանակակից հայերենում. էջ 232-278
Аракелян, В. В. Особенности синтаксической структуры поэмы Калидасы "Облако-вестник". էջ 279-382ՀԱՏՈՐ 10


Պատ. խմբագիրներ` բան. գիտ. դր Ս. Գ. Աբրահամյան, բան. գիտ. թեկնածու Լ. Ս. Հովսեփյան։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1987Օհանյան, Հ. Ա. Մտածական և հոգեվիճակային բայերի խնդրառությունը ժամանակակից հայերենում. էջ 5-122
Սարգսյան, Ա. Ս. Գոյականական զուգաձևությունները ժամանակակից հայերենում. էջ 123-230
Սարգսյան, Ն. Ժ. Առօրյա խոսքի կառուցման առանձնահատկություններ. Էջ 231-286
Առաքելյան, Վ. Վ. Կալիդասայի "Ամպ-ավետաբեր" պոեմի համեմատությունների ուսումնասիրության երեք հայեցակետերը. էջ 287-316


ՀԱՏՈՐ 11


Պատ. խմբագիրներ` բան. գիտ. դր Ս. Գ. Աբրահամյան, բան. գիտ. թեկնածուներ Ռ. Մ. Թոխմախյան, Ա. Մ. Արամյան, Բ. Կ. Ղազարյան։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1988

Արամյան, Ա. Մ. Պարբերության կազմակերպման առանձնահատկությունները գիտական բանասիրական տեքստում. էջ 5-68
Թոխմախյան, Ռ. Մ. Հայերենի հնչույթների կապակցելիությունը գրային և արտասանական մակարդակներում. էջ 69-135
Ուռուտյան, Ռ. Լ., Ղազանչյան, Պ. Կ., Ստեփանյան, Ե. Ս., Սուֆլյան, Գ. Օ. Հաշվողական տեխնիկայի կիրառումը տեքստի որոշակիացման հարցում. Էջ 136-151
Կարապետյան, Ա. Ս. Միավորյալ նախադասությունները ժամանակակից հայերենում. էջ 152-380