3/25/15

Ներսես Շնորհալու՝ համացանցում առկա գործերը

Այս ցուցակը, հնարավոր է, արդեն հին է։ Վերջին տարբերակը տեսեք ԱՅՍՏԵՂ։

Ցուցակը վերջին անգամ թարմացվել է 2015 թ. սեպտեմբերի 17-ին։

Յիսուս Որդի, Վենետիկ, 1643. 1660. 1686
Յիսուս Որդի, Ամստերդամ, 1660-1661
Գիրք որ ի մնացորդացն Յիսուս Որդւոյ Գրոցն, Կ. Պոլիս, 1677. 1746
Յիսուս Որդի, 1702
Յիսուս Որդի, Կ. Պոլիս, 1724-1725, 1746-1747
Գիրք որ կոչի Յիսուս Որդի, Կոստանդնուպօլիս, 1746. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Ներբող սրբոց հրեշտակապետաց, Կ. Պոլիս, 1780
Գիրք որ կոչի Յիսուս Որդի, Սանկտպետերբուրգ, 1785. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Աղօթք Տեառն Ներսեսի հայոց կաթողիկոսի / Молитва Нѣрсеса Арменскаго, Санкт-Петербургъ, 1786
Գիրք որ կոչի Ընդհանրական, Սանկտպետերբուրգ, 1788. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Առակք եւ ոտանաւորք խրատականք՝ ասացեալք ի նախնեաց մերոց՝ ի հրահանգ ուսումնասէր համբակաց, Վէնէտիկ, 1790 (առակները Մխիթար Գոշինն են, ոտանաւորները՝ Ն. Շնորհալունն ու Կարապետ վարդապետինը). Ներսէս Շնորհալու չափածոյ խրատական երկերը (էջ 155-203). կամ այստեղ
Յիսուս Որդի, Մադրաս, 1792
Հաւատով խոստովանիմ / Preces Sancti Nierses, Վենետիկ, 1810. 1815 (վեցլեզուեան)
Preces S. Niersis Clajensis, Venetiis, 1823 («Հաւատով խոստովանիմ»-ը՝ 24 լեզուով). կամ այստեղ. կամ այստեղ
Գիրք որ կոչի Յիսուս Որդի, Կոստանդնուպօլիս, 1824. կամ այստեղ
Թուղթ ընդհանրական... բաժանեալ յերիս գիրս [Ա. Թուղթ ընդհանրական, Բ. Լամբրոնացու կազմած «Պատճառք...» նամականին, Գ. Շնորհալու զանազան նամակներ], Կոստանդնուպօլիս, 1825
◈ Ն. Շնորհալի, Յովհաննէս Ծործորեցի, Մեկնութիւն սուրբ Աւետարանին որ ըստ Մատթէոսի [մինչև Մտթ. Ե 17 Շնորհալու մեկնութիւնն է, յետոյ՝ Ծործորեցու], Կ. Պոլիս, 1825. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Ողբ Եդեսեայ / Élégie sur la prise d'Édesse par les Musulmans, par Nersès Klaietsi, Փարիզ / Paris, 1827 (երկլեզուեան). կամ այստեղ. կամ այստեղ
Ողբ Եդեսեայ / Élégie sur la prise d'Édesse par les Musulmans, par Nersès Klaietsi, Փարիզ / Paris, 1828
◈ Թուղթ ընդհանրական / S. Nersetis Claiensis, Epistola pastoralis, Վենետիկ / Venetiis, 1829 (երկլեզուեան). կամ այստեղ
Ողբ Եդեսիոյ, Թփխիս, 1829
◈ Տն. Ներսեսի Շնորհալւոյ բանք չափաւ, Վենետիկ, 1830. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Թուղթ ընդհանրական, Վենետիկ, 1830
Հռչակաւոր աղօթք.../Молитва св. патрiарха Нерсеса, Մոսկով, 1830
◈ Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Catholici opera, Vol. I, Venetiis, 1833. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ (թղթերը՝ լատիներէն)
◈ Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Catholici opera, Vol. II, Venetiis, 1833. կամ այստեղ (մեկնութիւններն ու քարոզները՝ լատիներէն)
Preces Sancti Nersetis Clajensis, Venetiis, 1837 (24 լեզուով)
◈ Տն. Ներսեսի Շնորհալւոյ Հայոց կաթողիկոսի նամականի, Վենետիկ, 1838. կամ այստեղ
Историческіе памятники вѣроученія Армянской Церкви, относящіеся къ XII столѣтію, переводъ Александра Худобашева, Санктпетербургъ, 1847 
Ընդհանրական թուղթք կամ նամակք Տ. Ներսիսի Շնորհալւոյ. փոխեալ յաշխարհիկ լեզու, Կոստանդնուպօլիս, 1853
Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae (Triginta tribus linguis editae), Venetiis, 1862 («Հաւատով խոստովանիմ»-ը՝ 33 լեզուով). կամ այստեղ
Թուղթ ընդհանրական... բաժանեալ յերիս գիրս [Ա. Թուղթ ընդհանրական, Բ. Լամբրոնացու կազմած «Պատճառք...» նամականին, Գ. Շնորհալու զանազան նամակներ], Ս. Էջմիածին, 1865. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Ընդհանրական թուղթք ս. Ներսիսի Շնորհալւոյ, Երուսաղէմ, 1871 [Ա գիրք՝ Թուղթ ընդհանրական. Բ գիրք՝ էջ 85-ից՝ Ն. Լամբրոնացու կազմած «Պատճառք...» նամականին. Գ գիրք՝ էջ 205-ից՝ Շնորհալու եւ մի քանի այլոց նամակներ]. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Տն. Ներսեսի Շնորհալւոյ Հայոց կաթողիկոսի Թուղթք, Վենետիկ, 1873
Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae (Triginta sex linguis editae), Venetiis, 1882 («Հաւատով խոստովանիմ»-ը՝ 36 լեզուով). կամ այստեղ. կամ այստեղ
Տաղեր և գանձեր, Երևան, 1987. կամ այստեղ
Մեկնություն Մատթեոսի Ավետարանի (արևելահայերեն), Ս. Էջմիածին, 2008
Նամականի (արևելահայերեն), Ս. Էջմիածին, 2011
Հանելուկներ (արևելահայերեն) (էլ. տեքստ)
«Առաւօտ լուսոյ»-ն՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)
Անգլ. թարգմանությամբ որոշ գործեր. էջ 396-426 (հատվածներ «Յիսուս Որդի»-ից, «Ողբ Եդեսեայ»-ից, «Հաւատով խոստովանիմ» աղոթքը, հատվածներ «Թուղթ ընդհանրական»-ից). The Heritage of Armenian Literature, Vol. II: From the sixth to the eighteenth century. 2002
A Hymnic Prayer to the Suffering Christ (էլ. տեքստ)
I Confess with Faith (էլ. տեքստ)
The Hymns of the Days of Creation (.doc նիշք)

Շնորհալու մասին
◈ Սրբոյն Ներսեսի Շնորհալւոյ պատմութիւն վարուց, Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ. կամ այստեղ
◈ Ղեւոնդ Ալիշան, Շնորհալի եւ պարագայ իւր, Վենետիկ, 1873. կամ այստեղ
Ներսես Շնորհալի (հոդվածների ժողովածու), Երևան, 1977