ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ


ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ ԵՎ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆՆԵՐ
ԱՆԳԼԵՐԵՆ
հայ-անգլերեն
անգլերեն-հայերեն
ԱՐԱԲԵՐԵՆ
ԲՈՒԼՂԱՐԵՐԵՆ
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ
ԹՈՒՐՔԵՐԵՆ / ՕՍՄԱՆԵՐԵՆ
թուրքերեն-հայերեն
հայերեն-թուրքերեն
ԻՍՊԱՆԵՐԵՆ
ԻՏԱԼԵՐԵՆ
հայ-իտալերեն
իտալերեն-հայերեն
ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ
ՀԱՅԵՐԵՆ
նշանագրեր
հայերենագիտական
գրաբար
միջին հայերեն
արևելահայերեն բացատրական
նոր բառեր
արևմտահայերեն բացատրական
արևմտահայերեն-արևելահայերեն
բարբառային
հայերենում գործածվող օտար բառերի
ստուգաբանական
դարձվածքների
հոմանիշների
հանգարան
բառակազմական
անձնանունների
տեղանունների
ուղղագրական
ծածկանունների
երկրաբանական
կենսաբանական
բուսաբանական
կենդանաբանական
բժշկական
համակարգչային
մաթեմատիկական
երաժշտական
բարոյագիտական
դիցաբանական
ծիսական
ռազմական
պաշտպանական-անվտանգային
խոհարարական
գործարարական
ՀՈՒՆԱՐԵՆ
ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ
ՌՈՒՍԵՐԵՆ
հայ-ռուսերեն
ռուս-հայերեն
ՎՐԱՑԵՐԵՆ
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ
հայ-ֆրանսերեն
ֆրանսերեն-հայերեն
GoldenDict
ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՌՑԱՆՑ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ
Ինչպես գործածել «Նայիրիի» բոլոր բառարանները GoldenDict ծրագրի միջոցով
ԱՌՑԱՆՑ ԱՅԼ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ


ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ ԵՎ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆՆԵՐ


* Այն գրքերը, որոնց անունների դիմաց ◈ նշանի փոխարեն դրված է •, գտնվում են «Նայիրի» կայքում։


ԱՆԳԼԵՐԵՆ


• ՀԱՅ-ԱՆԳԼԵՐԷՆ


Առձեռն բառարան հայերէն-անգղիերէն (հեղ.՝ Մինասեան Մ.Գ.), Կ. Պոլիս, 1902. կամ այստեղ
Գործնական բառարան հայերէն-անգղիերէն / A Practical Dictionary, Armenian-English (compiled by Z. D. S. Papazian), Կ. Պոլիս / Constantinople, 1905. կամ այստեղ
Գործնական Բառարան Հայերէն-Անգղիերէն - Զաքարիա Տ. Ս. Փափազեան (1905)
Նոր բառգիրք հայ-անգլիարէն / New Dictionary Armenian-English (by Rev. Matthias Bedrossian), Venice/Վենետիկ, 1875-1879 (գրաբար-անգլերէն). կամ այստեղ
Նոր Բառգիրք Հայ-Անգլիարէն (գրաբար - անգլերէն) - Հ. Մատաթիա Վրդ. Պետրոսեան (1875)
Գրպանի Նոր Բառարան Հայերէն-Անգլերէն - Մեսրոպ Կ. Գույումճեան եւ Լեւոն Թորոսեան (2002)
Հայերէնէ-Անգլերէն Արդի Բառարան - Վեր. Տիգրան Խնդրունի եւ Մարտիրոս Գուշագճեան (1970)
Ընդարձակ Բառարան Հայերէն-Անգլիերէն - Մեսրոպ Կ. Գույումճեան (1970)
Նոր Բառարան Հայերէնէ-Անգլիերէն - Ի. Ա. Երան (1949)
A vocabulary of words used in modern Armenian but not found in the ancient Armenian lexicons - Elias Riggs (1847)
◈ Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիական եւ ի տաճիկ. հտ. Բ (հեղ.՝ Սօմալեան Սուքիաս, բայց հեղինակի անունը նշուած չէ) / A Pocket Dictionary of the Armenian, English and Turkish languages. Vol. II. Վենետիկ/Venice, 1843. կամ այստեղ
Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիական եւ ի տաճիկ (գրաբար - անգլերէն - օսմաներէն) - Սուքիաս Սօմալեան (1843)
Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիական / Pocket Dictionary of the Armenian and English Languages, հտ. Բ, Վենետիկ, 1835. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ (գրաբար - անգլերէն)
Բառարան հայերէն եւ անգղիական / A Dictionary Armenian and English, Վենետիկ / Venice, 1825 (հեղինակ՝ Աւգերեան Յ. և Brand, John). կամ այստեղ, կամ այստեղ


•  ԱՆԳԼԵՐԷՆ-ՀԱՅԵՐԷՆ


A Guide to Conversation in English and Armenian / Առաջնորդ անգղիարէն եւ հայերէն զրուցատրութեան, by Rev. Ambroise Calfa, Paris, 1855
A Dictionary English Armenian / Նոր բառարան անգլիերէնէ հայերէն (հեղ.՝ Յակոբեան Վ.Յ.), Կ. Պոլիս / Constantinople, 1892. կամ այստեղ
Անգլերեն-հայերեն բառարան / English-Armenian Dictionary (հեղ.՝ Բարաթյան Նելլի), Երևան, 2011. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Անգլերեն-հայերեն բառարան / English-Armenian Dictionary (հեղ.՝ Ասմանգուլյան Հ., Հովհաննիսյան Մ.), Երևան, 1984
◈ Գրպանի բառարան անգլիերէնէ հայերէն (հեղ.՝ Յակոբեան Յովհ.), Պօստոն, 1905
Գրպանի Նոր Բառարան Անգլերէն-Հայերէն - Մեսրոպ Կ. Գույումճեան Լեւոն Թորոսեան (2002)
Անգլերեն-հայերեն բառարան (արևելահայերեն) Հ.Ա. Ասմանգուլեան եւ Մ.Ի. Հովհաննիսյան (1984)
Անգլերեն-հայերեն բառարան (արևելահայերեն) - Նելլի Բարաթյան (2011)
Ընդարձակ Բառարան Անգլիերէն-Հայերէն - Մեսրոպ Կ. Գույումճեան (1981)
Անգլերէնէ-Հայերէն Արդի Բառարան - Մարտիրոս Գուշագճեան եւ Վեր. Տիգրան Խնդրունի (1970)
Նոր Գրպանի Բառարան Անգլիերէն-Հայերէն - Ի. Ա. Երան (1928)
Ընդարձակ Բառարան Անգլիերէնէ-Հայերէն - Յարութիւն Յովհաննէս Չագմագճեան (1922)
Ընդարձակ Բառարան Անգլիերէնէ-Հայերէն / A Comprehensive Dictionary English-Armenian (հեղ. Յ. Չագմագճեան), Boston 1922
Պատկերազարդ Գործնական Բառարան Անգլիերէնէ-Հայերէն - Զաքարիա Տ. Ս. Փափազեան (1910)
Բառարան Անգղիարէն եւ Հայերէն (անգլերէն - գրաբար) - Հ. Յարութիւն Վ. Աւգերեան (1868)
Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ. հտ. Ա (հեղ.՝ Սօմալեան Սուքիաս, բայց հեղինակի անունը նշուած չէ) / A Pocket Dictionary of the English, Armenian and Turkish languages. Vol. I. Վենետիկ/Venice, 1843. կամ այստեղ
Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ (անգլերէն - գրաբար - օսմաներէն) - Սուքիաս Սօմալեան (1843)
Names of Persons - Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ - Սուքիաս Սօմալեան (1843)
Geographical Names - Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ - Սուքիաս Սօմալեան (1843)
Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ / Pocket Dictionary of the English and Armenian Languages, հտ. Ա, Վենետիկ/Venice, 1835. կամ այստեղ, կամ այստեղ (անգլերէն - գրաբար)
Բառարան անգղիարէն եւ հայերէն / A Dictionary English and Armenian, Վենետիկ / Venice, 1821 (հեղինակ՝ Աւգերեան Յ. և Brand, John). կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Բառարան անգղիերէն եւ հայերէն (հեղինակ՝ Աւգերեան Յ.) / Aucher's Dictionary, English and Armenian (համառօտեալ ի պրն Յովհաննիսէ Աւդալեանց / Abridged by Johannes Avdall), Կալկաթա / Calcutta, 1825

Ռազմական տերմինների անգլերեն-հայերեն համառոտ բացատրական բառարան / English-Armenian Concise Explanatory Dictionary of Military Terms; by Artsrun Khanjyan, Երևան, 2009. կամ այստեղ
 

ԱՐԱԲԵՐԵՆ


Բառարան Արաբերէն Հայերէն - Ժորժ Թազպազեան (1960)
Բառարան Հայերէնէ Արաբերէն - Ժորժ Թազպազեան (1964)
Vocabularies: English, Arabic, Persian, Turkish, Armenian, Kurdish, Syriac. London, 1920.

ԲՈՒԼՂԱՐԵՐԵՆ

Բառարան պուլկարերէն-հայերէն–տաճկերէն (տեղ.՝ Մկրտիչեան Ասատուր), Սօֆիա, 1904
◈ Համառօտ հայերէն-պուլկարերէն պուլկարերէն-հայերէն բառարան (հեղ.՝ Մեսրոպ Գ. Ֆիլիպ), Քօմօ, Սօֆիա, 2005. Հայ-պուլ. 1-50, 51-100, 101-150, 151-վերջ. Պուլ-հայ. 189-200, 201-251, 251-300, 301-350, 351-407

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ

 

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ-ՀԱՅԵՐԵՆ

Գերմաներեն-հայերեն բառարան / Andreassjan, Gr. M. Deutsch-Armenisches Wörterbuch, Երևան/Yerewan, 1976 (հեղ.՝ Անդրեասյան Գր.)
Գերմաներեն-հայերեն-ռուսերեն բառարան. երկրագիտություն, Երևան, 2012 (հեղ.՝ Օգանովա Ռ., Ղուկասյան Հ.)
Ծաղկաքաղ ընթերցուածք գերմաներէն լեզուի հանդերձ գերմաներէն-հայերէն բառագրաւ, Վիեննա, 1891
 

ՀԱՅԵՐԵՆ-ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ

Հայերէնէ Գերմաներէն բառարան / Armenisch-Deutsches Wörterbuch, Միւնխէն /München, 1952
Հայերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն-իսպաներեն համառոտ բառարան, Երևան, 2007 (հեղ. Սիմոնյան Հ.). կամ այստեղ

ԹՈՒՐՔԵՐԵՆ / ՕՍՄԱՆԵՐԵՆ


Ottoman-Turkish conversation-grammar; a practical method of learning the Ottoman-Turkish language; by Hagopian, V. H., London, 1907. կամ այստեղ
◈ Dankoff, Robert. Armenian Loanwords in Turkish. Wiesbaden: Harrasowitz 1995. (partial preview)
Turkish terms derived from Armenian
Ottoman Turkish terms derived from Armenian
Vocabularies: English, Arabic, Persian, Turkish, Armenian, Kurdish, Syriac. London, 1920.

ԹՈՒՐՔԵՐԵՆ-ՀԱՅԵՐԵՆ

Թուրքերեն-հայերեն բառարան - Ղազարյան Ռուբեն (2003)
◈ Մեծ բառարան օսմաներէնէ հայերէն (հեղ.՝ Կարապետեան Պետրոս), վերատպութիւն 1912 թ. հրատ., Անկարա, 2009. կամ այստեղ
Առձեռն բառգիրք ի Տաճիկ լեզուէ ի Հայ (հեղ.՝ Գալֆայեան Ամբրոսիոս), Թէոդոսիա, 1863
Զրուցատրութիւն ի Տաճիկ լեզուէ ի Հայ (հեղ.՝ Գալֆայեան Ամբրոսիոս), Թէոդոսիա, 1864
Երեքլեզուեան ընդարձակ բառարան՝ տաճկերէն, հայերէն, գաղղիերէն (հեղ.՝ Աբիկեան Մ.), Կ. Պոլիս, 1888
Երեքլեզուեան բառագիրք Տաճկերէն-Հայերէն-Գաղղիերէն (հեղ. Քիւփէլեան Ամբրոսիոս, Հ.), Վիեննա, 1883
Ընդարձակ բառարան տաճկերէն-հայերէն (հեղ.՝ Աբիկեան Մ.), Կ. Պոլիս, 1892. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Գործնական բառարան տաճկերէնէ հայերէն (հեղ.՝ Աբիկեան Մ.), Կ. Պոլիս, 1893. կամ այստեղ
◈ Համառօտ բառարան ի տաճկերէնէ յանգղիական և ի հայ բարբառ. հտ. Գ (հեղ. Հ. Սուքիաս Սօմալեան, բայց անունը նշուած չէ) / A Pocket Dictionary of the Turkish, English and Armenian languages. Vol. III. Վենետիկ/Venice, 1843. կամ այստեղ
Համառօտ բառարան ի տաճկերէնէ յանգղիական եւ ի հայ բարբառ - Սուքիաս Սօմալեան (1843)
Հայատառ Թրքերէնէ Հայերէն բառարան (հեղ.՝ Եաղուպեան Ատուր Յր.), Նիւ Եորք, 1919
Համառօտ բառարան Տաճկերէն-Հայերէն (հեղ. Պօզաճեան Յակովբոս), Վիէննա, 1858
 

ՀԱՅԵՐԵՆ-ԹՈՒՐՔԵՐԵՆ


Հայերեն-թուրքերեն բառարան - Դերմենջյան Մայրանուշ (2013)
Մեծ բառարան հայերէնէ օսմաներէն (հեղ.՝ Կարապետեան Պ.), Կ. Պոլիս, 1907
Ընդարձակ բառարան հայերէնէ տաճկերէն (հեղ.՝ Աբիկեան Մ.), Կ. Պոլիս, 1891. կամ այստեղ
Գիտական բառգրքոյկ (հայ-ֆրանս.-օսման., հեղ.՝ Աբիկեան Մ.), Կ. Պոլիս, 1895. կամ այստեղ
Համառօտագոյն բառարան արդեան լեզուի Հայերէն ի Տաճ. ի Ֆռանս., Փարիզ, 1860. կամ այստեղ (հեղ.՝ Արամեան Ճ.)
Նոր բարբառարան համառօտ Հայերէն-Տաճկերէն (հեղ.՝ Չագըճեան Եփրեմ, Հ.), Վիէննա, 1850. կամ այստեղ
◈ Բառտետրակ կամ ժողովածու հայերէն պիտանի բառեր տաճկերէն թարգմանութեամբ ի պէտս Անդրիանուպօլսոյ ծաղկոցաց, Կ. Պոլիս, 1852
Երեքլեզուեան բառագիրք այսինքն գաղղիերէն-հայերէն-տաճկերէն (հեղ.՝ Էմինեան Սրապիոն), Վիեննա, 1853
Երեքլեզուեան բառագիրք այսինքն գաղղիերէն-հայերէն-տաճկերէն (հեղ.՝ Էմինեան Սրապիոն), Բ. տպ., Վիէննա, 1871
◈ Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիական եւ ի տաճիկ. հտ. Բ (հեղ. Հ. Սուքիաս Սօմալեան, բայց անունը նշուած չէ) / A Pocket Dictionary of the Armenian, English and Turkish languages. Vol. II. Վենետիկ/Venice, 1843. կամ այստեղԻՍՊԱՆԵՐԵՆ

Առձեռն բառարան Սպաներէնէ Հայերէն - Թէքէեան Յարութիւն (1955)
Բառարան Հայերէնէ-Սպաներէն - Թէքէեան Յարութիւն (1984)
Հայերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն-իսպաներեն համառոտ բառարան, Երևան, 2007 (հեղ. Սիմոնյան Հ.). կամ այստեղ


ԻՏԱԼԵՐԵՆ


ՀԱՅԵՐԵՆ-ԻՏԱԼԵՐԵՆ

Բառարան հայերէն-իտալերէն - Հ. Վահան Վրդ. Օհանեան (1996)
Բառգիրք ի բարբառ Հայ եւ Իտալական (գրաբար - իտալերէն) - Մանուէլ Վրդ. Ջախջախեան (1837)
Բառգիրք ի բարբառ Հայ եւ Իտալական (հեղ. Հ. Մանուէլ Ջախջախեան), Վենետիկ, 1837

ԻՏԱԼԵՐԵՆ-ՀԱՅԵՐԵՆ

Բառարան իտալերէն-հայերէն - Հ. Վահան Վրդ. Օհանեան (1995)
Nuovo dizionario italiano-francese-armeno-turco (հրատ.՝ Մխիթարեան միաբ.). Vienna, 1846. կամ այստեղ
Համառօտ բառարան յԻտալականէ ի Հայ եւ ի Տաճիկ (հեղ. Հ. Մանուէլ Ջախջախեան), Վենետիկ, 1829

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ

◈ Բառգիրք Լատինացւոց եւ Հայոց ի վերայ Աստուածաշունչ եւ ժամակարգութեան գրոց Հայոց Եկեղեցւոյ / Dictionarium Latino-Armenum super sacram scripturam & libros divini officii ecclesiae Armenae / compositum per D. N. E. T., Հռոմ /Romae, 1695. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Dictionarium novum latino-armenum ex praecipuis armeniae linguae scriptoribus concinnatum / Բառգիրք հայկական լեզուի շարադրեալ յԱկօբ Վարդապետէ ի կարգէն Յսսեանց, Romae/Հռոմ, 1714. կամ այստեղ
Առձեռն բառագիրք հայերէն-լատիներէն ի պէտս դպրոցաց / Manuale Lexicon Armeno-Latinum (scripsit D. Ioannes Miskgian), Հռովմ / Romae, 1887. կամ այստեղ
Առձեռն բառագիրք լատիներէն-հայերէն ի պէտս դպրոցաց / Manuale Lexicon Latino-Armenum (scripsit D. Ioannes Miskgian), Հռոմ / Romae, 1893. կամ այստեղ
Տես նաև Հայերեն -- Բուսաբանական, Կենդանաբանական

ՀԱՅԵՐԵՆ


ՆՇԱՆԱԳՐԵՐ

Նշանագրերի բառարան (ձեռագիր, Սեբաստիա, 1535 թ.)
Նշանագրերի բառարան (ձեռագիր, 1643 թ.)
 

ՀԱՅԵՐԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ


Լեզվաբանական բառարան (հեղ.՝ Պետրոսյան Հ.Զ. և այլք), Երևան, 1975
◈ Պետրոսյան Հ.Զ., Հայերենագիտական բառարան, Երևան, 1987. կամ այստեղ, կամ • այստեղ

ԳՐԱԲԱՐ


Բառարան հասարակ անունների. Բառարան յատուկ անունների (ձեռագիր, 1643 թ.)
◈ 1. Բառարան Աստուածաշնչի գրքերում գործածուած բառերի (սկիզբը՝ թերի). 2. Իմաստասիրական բառարան՝ «Գումարումն յոգնադիմի իրողութեանց սահմանաց Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի և այլոց իմաստասիրաց [ի] Մովսիսէ ումեմնէ ըստ տառից դասակարգութիւն շարակարգեալ». 3. Աշխարհագրական բառարան՝ «Անուանք քաղաքաց» (ձեռագիր, 1698 թ.)
Բառգիրք հայկազեան լեզուի (հեղ.՝ Մխիթար Սեբաստացի), հտ. Ա, 1749. կամ այստեղ
Բառգիրք հայկազեան լեզուի, հտ. Բ, 1769
Բառգիրք հայոց (հեղ.՝ Երեմիա Մեղրեցի), Լիվոռնո, 1698
Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի, հտ. Ա (Ա-Կ), Վենետիկ, 1836. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ 3 մասի բաժանուած (1 ա, 1 բ-զ, 1 է-կ)
◈ Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի, հտ. Բ (Հ-Ֆ), Վենետիկ, 1837. կամ այստեղ. կամ այստեղ. կամ 2 մասի բաժանուած (2 հ-շ, 2 ո-ֆ)
Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի (նաեւ յաճախ յունարէն, լատիներէն, թուրքերէն) - Հ. Գաբրիէլ Աւետիքեան, Հ. Խաչատուր Սիւրմէլեան, Հ. Մկրտիչ Աւգերեան (1836)
Առձեռն բառարան Հայկազնեան լեզուի, Վենետիկ, 1846
Առձեռն բառարան Հայկազնեան լեզուի, Բ տպ., Վենետիկ, 1865. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Առձեռն բառարան Հայկազնեան լեզուի - (նաեւ թուրքերէն) Հ. Մկրտիչ Աւգերեան եւ Հ. Գրիգոր Ճէլալեան (1865)
Համառօտ բառարան ի պէտս նորավարժից [գրաբար-աշխարհաբար], Վենետիկ, 1859
Գրաբարի բառարան - Նոր հայկազյան բառարանում չվկայված բառեր - Լավրենտի Շահենի Հովհաննիսյան (2010)
Գրաբարի բառարան - Ռուբէն Սերոբի Ղազարեան (2000)
Գրաբարի դարձուածաբանական բառարան - Ռուբէն Սերոբի Ղազարեան (2012)
Գրաբարի հոմանիշների բառարան - Ռուբէն Սերոբի Ղազարեան (2006)

Համառօտ բառարան ի պէտս նորավարժից [գրաբար-աշխարհաբար], Վենետիկ, 1859

Բառգիրք յաշխարհաբառէ ի գրաբառ - Հ. Եդուարդ Հիւրմիւզ (1869)
Բառգիրք յաշխարհաբառէ ի գրաբառ յաւելուածովք ոճոյ եւ դարձուածովք նախնեաց ի պէտս դպրոցաց (հեղ.՝ Հ. Եդուարդ Հիւրմիւզ), Վենետիկ, 1869. կամ այստեղ

Նոր բառգիրք Հայ-Անգլիարէն (գրաբար - անգլերէն) - Հ. Մատաթիա Վրդ. Պետրոսեան (1875)
Բառարան Անգղիարէն եւ Հայերէն (անգլերէն - գրաբար) - Հ. Յարութիւն Վ. Աւգերեան (1868)
Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ / Pocket Dictionary of the English and Armenian Languages, հտ. Ա, Վենետիկ/Venice, 1835 (անգլերէն-գրաբար). կամ այստեղ, կամ այստեղ
Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիական / / Pocket Dictionary of the Armenian and English Languages, հտ. Բ, Վենետիկ, 1835 (գրաբար-անգլերէն). կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ
Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիական եւ ի տաճիկ (գրաբար - անգլերէն - օսմաներէն) - Սուքիաս Սօմալեան (1843)
Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ (անգլերէն - գրաբար - օսմաներէն) - Սուքիաս Սօմալեան (1843)
Names of Persons - Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ - Սուքիաս Սօմալեան (1843)
Geographical Names - Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ - Սուքիաս Սօմալեան (1843)

Բառարան ի ռուսաց լեզուէ ի հայ (հեղ՝ Գ. Երեցփոխեանց) / Русско-армянскій словарь, составленный Гавріиломъ Ирицпуховымъ, Տփխիս / Тифлисъ, 1854 (ռուս-գրաբար)
Բառագիրք ի Գաղղիերէն լեզուէ ի Հայերէն (ֆրանսերէն - գրաբար), Կ. Պոլիս, 1884 (Նորայր Ն. Բիւզանդացի)
Բառագիրք ի գաղղիերէն լեզուէ ի հայերէն (ֆրանսերէն - գրաբար) - Նորայր Ն. Բիւզանդացի (1884)
Բառգիրք արուեստից եւ գիտութեանց եւ գեղեցիկ դպրութեանց, հտ. Ա-Բ, Վենետիկ, 1891 (ֆրանս.-գրաբար բառարան)
Բառգիրք արուեստից եւ գիտութեանց եւ գեղեցիկ դպրութեանց, հտ. Ա, A-L, Վենետիկ, 1891 (ֆրանս.-գրաբար բառարան)
Բառգիրք արուեստից եւ գիտութեանց եւ գեղեցիկ դպրութեանց (Ա հտ.) (ֆրանսերէն - գրաբար) - Հ. Մանուէլ Քաջունի (1891)
Համառօտ բառգիրք գիտութեանց եւ արուեստից եւ գեղեցիկ դպրութեանց հայերէն-գաղղիերէն (Բ հտ.) (գրաբար - ֆրանսերէն) - Հ. Մանուէլ Քաջունի (1892)

Բառգիրք ի բարբառ Հայ եւ Իտալական (գրաբար - իտալերէն) - Մանուէլ Վրդ. Ջախջախեան (1837)
Բառգիրք ի բարբառ Հայ եւ Իտալական (հեղ. Հ. Մանուէլ Ջախջախեան), Վենետիկ, 1837
Nuovo dizionario italiano-francese-armeno-turco (հրատ.՝ Մխիթարեան միաբ.). Vienna, 1846. կամ այստեղ

Առձեռն բառագիրք հայերէն-լատիներէն ի պէտս դպրոցաց / Manuale Lexicon Armeno-Latinum (scripsit D. Ioannes Miskgian), Հռովմ / Romae, 1887. կամ այստեղ (գրաբար - լատիներէն)
Առձեռն բառագիրք լատիներէն-հայերէն ի պէտս դպրոցաց / Manuale Lexicon Latino-Armenum (scripsit D. Ioannes Miskgian), Հռոմ / Romae, 1893. կամ այստեղ, կամ այստեղ (լատիներէն - գրաբար)
◈ Բառգիրք Լատինացւոց եւ Հայոց ի վերայ Աստուածաշունչ եւ ժամակարգութեան գրոց Հայոց Եկեղեցւոյ / Dictionarium Latino-Armenum super sacram scripturam & libros divini officii ecclesiae Armenae / compositum per D. N. E. T., Հռոմ /Romae, 1695. կամ այստեղ. կամ այստեղ (լատիներէն - գրաբար)

◈ Մնացորդք վարուց սրբոց արտաքոյ Տօնացուցին մերոյ, հտ. ԺԲ (Այբուբենական, որ է Բառարան յատուկ անուանց սրբոց հնոց եւ նորոց), Վենետիկ, 1815. կամ այստեղ. կամ այստեղ

Աստուածաշնչի համաբարբառ
Ծիսական մատեանների համաբարբառ

ՄԻՋԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆ

Միջին հայերենի բառարան - Ռուբեն Սերոբի Ղազարյան և Հենրիկ Միսակի Ավետիսյան (2009)
Նորահայտ բառեր վաղաշխարհաբարյան աղբյուրներում (16-18-րդ դարեր), Երևան, 2014 (հեղ.՝ Պողոսյան Նորայր)
Նորահայտ բառեր վաղաշխարհաբարյան աղբյուրներում (16-18-րդ դարեր) - Նորայր Պողոսյան (2014)

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ

Հայերէն բացատրական բառարան, հտ. Ա (Ա-Ե), Երեւան, 1944 (Ստ. Մալխասեանց)
◈ Հայերէն բացատրական բառարան, հտ. Բ (Զ-Կ), Երեւան, 1944
◈ Հայերէն բացատրական բառարան, հտ. Գ (Հ-Ո), Երեւան, 1944
◈ Հայերէն բացատրական բառարան, հտ. Դ (Չ-Ֆ), Երեւան, 1945
Հայերէն բացատրական բառարան - Ստեփան Մալխասեանց (1944)
Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան - Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտ (1969)
Արդի հայերենի բացատրական բառարան - Էդուարդ Բագրատի Աղայան (1976)

ՆՈՐ ԲԱՌԵՐ

Արդի հայերենի նորաբանությունների բառարան - Էլոյան Սեդա (2002)
Նոր բառերի բացատրական բառարան. 3000 բառ, Երևան, 1996 (հեղ.՝ Մեյթիխանյան Փ. Գ.)
Բառարան-տեղեկատու. նոր բառեր և իմաստներ, Երևան, 1982 (հեղ.՝ Ֆ. Հ. Խլղաթյան). կամ • այստեղ
Բառգրքույկ. նոր և նորակազմ բառեր հայերենում (հեղ.՝ Սաքապետոյան Ռ.), Երևան, 2014. կամ այստեղ
Նոր բառեր, պրակ Ա, Երևան, 2015. կամ այստեղ (հեղ.՝ Գալստյան Ա. և այլք). կամ • այստեղ
◈ Նոր բառեր, պրակ Բ, Երևան, 2016. կամ այստեղ (հեղ.՝ Գալստյան Ա. և այլք). կամ • այստեղ
◈ Նոր բառեր, պրակ Գ, Երևան, 2017. կամ • այստեղ (հեղ.՝ Գալստյան Ա. և այլք)
Անհարկի յաճախակի գործածուող օտար բառերու հայերէն համարժէքներու բառարան (հեղ.՝ Այնթապլեան Յ. եւ Սարգսեան Ա.), Լոս Անճելոս, 2017. կամ այստեղ

ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ

Հայոց Լեզուի Նոր Բառարան - Գնէլ Արքեպս. Ճէրէճեան, Փարամազ Կ. Տօնիկեան եւ Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան (1992)
Արեւմտահայերենի բառարան - Արտեմ Սարգսյան (1991)
Հայոց Լեզուի Նոր Բառարան - Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան, Հրանդ Գանգրունի եւ Փարամազ Կ. Տօնիկեան (1968)
Հայերէն Աշխարհաբար Լեզուի Լիակատար Բառարան - Պետրոս Վրդ. Ճիզմէճեան (1954)
Բառարան գանձարան հայերէն լեզուի - Յովհաննէս Թ. Գայայեան (1983, Գ տպ.)
Բառարան գանձարան հայերէն լեզուի, Բ. տպ., (հեղ.՝ Գայայեան Յ.), Պէյրութ, 1967
Նոր Բառագիրք Հայերէն Լեզուի - Սիմոն Գաբամաճեան (1910)

ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ-ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

Արեւմտահայերէն-արեւելահայերէն նոր բառարան - Սաքապետոյեան Ռ.Կ. (2011)

ԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ

Հայոց լեզվի բարբառային բառարան - Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտ (2001-2012)
Հայերէն գաւառական բառարան (հեղ.՝ Աճառյան Հ.), «Էմինեան ազգագրական ժողովածու», հտ. Թ, Թիֆլիս, 1913
Հայերէն գաւառական բառարան - Հրաչեայ Աճառեան (1913)
Հայոց բառ ու բան - Սահակ վարդապետ Ամատունի (1912)
Բառգիրք Արարատեան բարբառի (հեղ.՝ Նաւասարդեանց Տիգրան), Թփխիս, 1903
Բառգիրք Արարատեան բարբառի - Նաւասարդեանց Տիգրան (1903)
Բառանմոյշ (հեղ.՝ Այվազեան Աբրահամ), Կ. Պոլիս, 1899 (գաւառական փոքրիկ բառարան)
Ղարաբաղի բարբառի բառարան (հեղ.՝ Արմեն Սարգսյան) Երևան, 2013
Ղարաբաղի բարբառի բառարան - Արմեն Սարգսյան (2013)

ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ ԳՈՐԾԱԾՎՈՂ ՕՏԱՐ ԲԱՌԵՐԻ

Անհարկի յաճախակի գործածուող օտար բառերու հայերէն համարժէքներու բառարան (հեղ.՝ Այնթապլեան Յ. եւ Սարգսեան Ա.), Լոս Անճելոս, 2017. կամ այստեղ
Բացատրական բառգիրք օտարազգի բառերի եւ օտարագիր բառերի ու դարձւածքների - Մարտիրոս Յարութիւնեանց (1912)
Հանրամատչելի բառարան օտարազգի բառերի եւ գործածութեան մէջ մտած մտքերի ու դարձւածքների - Ա. Տէր-Ղազարեան (1908)
Հանրամատչելի բառարան օտարազգի բառերի եւ գործածութեան մէջ մտած մտքերի ու դարձւածքների. անհրաժեշտ ձեռնարկ՝ լրագիրներ և գրքեր կարդալիս (հեղ.՝ Տէր-Ղազարեան), Թիֆլիս, 1908
Եւրոպական փոխառեալ բառեր հայերէնի մէջ, Վիեննա, 1951. կամ • այստեղ (Աճառեան Հ.)
Թուրքերէնի ազդեցութիւնը հայերէնի վրայ եւ թուրքերէնէ փոխառեալ բառերը Պօլսի հայ ժողովրդական լեզուին մէջ, «Էմինեան ազգագրական ժողովածու», հտ. Գ, Թիֆլիս, 1902. կամ այստեղ (Աճառեան Հ.)
Թուրքերէնէ փոխառեալ բառերը Պօլսի հայ ժողովրդական լեզուին մէջ համեմատութեամբ Վանի, Ղարաբաղի եւ Նոր-Նախիջեւանի բարբառներուն - Հրաչեայ Աճառեան (1902)
Ժողովածոյք օտարազգի բառերի Նոր Նախիջեւանցոց լեզուի մէջ մտած (հեղ.՝ Ռ. Պատկանեան), Ս. Պետերբուրգ, 1870

ՍՏՈՒԳԱԲԱՆԱԿԱՆ

Հայերեն արմատական բառարան, հտ. Ա (Ա-Դ) (հեղ.՝ Աճառյան Հ.), Երևան, 1971
◈ Հայերեն արմատական բառարան, հտ. Բ (Ե-Կ), Երևան, 1973
◈ Հայերեն արմատական բառարան, հտ. Գ (Հ-Չ), Երևան, 1977
◈ Հայերեն արմատական բառարան, հտ. Դ (Պ-Ֆ), Երևան, 1979
◈ Հայերեն արմատական բառարան. Հավելլիք և ուղղելիք, Երևան, 1982
Հայերէն արմատական բառարան - Հրաչեայ Աճառեան (1926)
Հայերեն ստուգաբանական բառարան - Գեւորգ Ջահուկյան (2010)
Մեր արմատները նոր լոյսի տակ - Վարդգէս Ուրիշեան (1995)

ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ

Հայերեն դարձվածքների ընդարձակ բացատրական բառարան - Պետրոս Սարգսի Բեդիրյան (2011)
Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարան - Աշոտ Մուրադի Սուքիասյան եւ Սերգեյ Աշոտի Գալստյան (1975)
Հազար ու մէկ բառ ու բան հայոց խօսից բարբառէն - Տիրայր Ֆրունճեան (1970)

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ

Հայոց լեզվի հոմանիշների բացատրական բառարան - Աշոտ Մուրադի Սուքիասյան (2009)
Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան - Աշոտ Մուրադի Սուքիասյան (1967)

ՀԱՆԳԱՐԱՆ

Յանգարան կամ բառգիրք յանգաց հայկազեան լեզուի, խմբագրեաց Խորէն Վ. Գալֆայեան, Թէոդոսիա, 1862
Յանգարան նոյնաձայն եւ նոյնայանգ բառերու (հեղ.՝ Թէրզեան Պ.Խ.), Կ. Պոլիս, 1905
 

ԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆ


Դպրոցական բառակազմական բառարան (հեղ. Ս. Գալստյան), Երևան, 2014

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ

Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Ա (Ա-Գ) (հեղ.՝ Աճառյան Հ.), Երևան, 1942
◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Բ (Դ-Կ), Երևան, 1944
◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Գ (Հ-Յ), Երևան, 1946
◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Դ (Ն-Ս), Երևան, 1948
◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Ե (Վ-Ֆ), Երևան, 1962
Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Ա (Ա-Գ) (հեղ.՝ Աճառյան Հ.), Գ տպ., Հալեպ, 2006
◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Բ (Դ-Կ), Գ տպ., Հալեպ, 2006
◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Գ (Հ-Յ), Գ տպ., Հալեպ, 2006
◈ Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Դ (Ն-Ս), Գ տպ., Հալեպ, 2006
Հայոց անձնանունների բառարան - Հրաչեայ Աճառեան (1942)
◈ Սուրբգրային անձնանունների բառարան
Գիրք Անձնանուններու, Պէյրութ, 1988 (հեղ.՝ Գարեգին վրդ. Պեքճեան). կամ մաս առ մաս՝  Տիտղոսաթերթ, Նախաբան, Արական անուններԻգական անուններ, Յաւելուած, Բովանդակութիւն
Հայոց ազգանունների բառարան (17051 ազգանուն) (հեղ.՝ Ավետիսյան Տիգրան), Երևան, 2000


ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ

Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան - Թ.Խ. Հակոբյան, Ստ.Տ. Մելիք-Բախշյան, Հ.Խ. Բարսեղյան (1986)
◈ Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի բառարան, Երևան, 2008 
Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, հտ. Ա, Ա-Ը (հեղ.՝ Հ. Սուքիաս Էփրիկեան), Վենետիկ, 1902. հտ. Բ, Թ-Կ, 1907
Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, հտ. Ա, Ա-Ը (հեղ.՝ Հ. Սուքիաս Էփրիկեան), Բ. տպ., Վենետիկ, 1903-1905
Սուրբգրային տեղանունների բառարան

ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ

Դպրոցական ուղղագրական բառարան, Երևան, 1956 (հեղ.՝ Ա. Ղարիբյան, Գ. Պարիս)
Հայերեն ուղղագրական-ուղղախոսական բառարան - Հովհաննես Խաչատուրի Բարսեղյան (1973)

 

ԾԱԾԿԱՆՈՒՆՆԵՐԻ

Հայոց ծածկանունների բառարան (հեղ.՝ Հովակիմյան Բ.), Երևան, 2005. կամ այստեղ

ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ

Երկրաբանական տերմինների ռուս-հայերեն բառարան / Русско-армянский словарь геологических терминов (հեղ.՝ Հ. Սարգսյան), Երևան, 1984

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ

Краткий русско-армянский словарь для студентов-биологов, Ереван, 2014 (հեղ.՝ Афанасьева Т. А., Адамян Ц. И.). կամ այստեղ

ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ

◈ Краткий русско-армянский словарь ботанических терминов / Ռուս-հայերեն բուսաբանական տերմինների համառոտ բառարան (հեղ.՝ Արարատյան Ա., Ծատուրյան Թ., Քոչարյան Թ.), Երևան, 1941
Բուսանունների հայերեն-լատիներեն, ռուսերեն-անգլերեն, ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան (հեղ.՝ Ղազարյան Ռ.Ս.), Երևան, 1981
Բուսանունների հայերեն, լատիներեն, ռուսերեն բառարան (հեղ՝. Գուլյան Ա.Ա. և Բալայան Կ.Վ.), Երևան, 2013
 

ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ


Ընտանի կենդանիների անատոմիական ալբոմ-բառարան. հայերեն-ռուսերեն-լատիներեն (հեղ. Հարությունյան Պ.), Երևան, 1990
Կենդանիների անատոմիական տերմինների միջազգային անվանակարգ. հայերեն, ռուսերեն, լատիներեն լեզուներով (հեղ. Մխիթարյան Ռ.Ս., Վարդանյան Ա.Վ.), Երևան, 2014
 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ


Անգլերեն-ռուսերեն-հայերեն բժշկական բառարան - Աստղիկ Ավետիսյան (2001)
Բառացուցակ ախտանուանց եւ դեղօրէից յատկութեանց. Ֆրանսերէնէ ի Հայ (հեղ.՝ Տաղաւարեան Նազարէթ), Կ. Պոլիս, 1900. կամ այստեղ
Բառացուցակ ախտանուանց. Ֆրանսերէնէ ի Հայ, Բ. տպ. (հեղ.՝ Տաղաւարեան Նազարէթ), սրբագրեալ եւ ճոխացեալ, Կ. Պոլիս, 1901
 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ


«Մայքրոսոֆթի» առցանց բառարանը` անգլ. - հայ.

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ

Մաթեմատիկական տերմինների բառարան. անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն լեզուներով (հեղ.՝ Տոնյաններ), Երևան, 1965. կամ այստեղ
 

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ


Երաժշտական տերմինների համառոտ բառարան (հեղ.՝ Դարպասյան Վ.), Երևան, 1986
Երաժշտական բառարան (հեղ.՝ Գէորգեան Կոմիտաս), Փարիզ, 1989. կամ մաս առ մաս՝ 1-90, 91-150, 151-ից

ԲԱՐՈՅԱԳԻՏԱԿԱՆ

Բարոյագիտական բառարան (խմբ.՝ Ի. Ս. Կոնի), Երևան, 1985. կամ այստեղ (DJVU)

ԴԻՑԱԲԱՆԱԿԱՆ

Դիցաբանական անունների և դարձվածքների համառոտ բացատրական բառարան, Երևան, 1966 (հեղ. Գալստյան Գ. Մ.). կամ այստեղ, կամ այստեղ
 

ԾԻՍԱԿԱՆ


Ծիսական բառարան - Օրմանեան Մաղաքիա (1979)

ՌԱԶՄԱԿԱՆ

Ռազմական բառարան (կազմված Մեր հաղթանակները» քառահատորյակի Գ և Դ հատորներից. Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2011-2012)
Տես նաև անգլերեն-հայերեն և ռուսերեն-հայերեն բաժիններում։

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ-ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ

Պաշտպանական-անվտանգային տերմինների բացատրական հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն, ռուսերեն-հայերեն, անգլերեն-հայերեն մեծ բառարան (հեղ.՝ Դ. Չիլինգարյան, Ե. Երզնկյան), Երևան 2015

ԽՈՀԱՐԱՐԱԿԱՆ

◈ Lexique vocabulary Français - Arménien occidental - English: Termes culinaires / Բառգիրք Ֆրանսերէն - Արեւմտահայերէն - Անգլերէն. Խոհարարական եզրեր / Culinary Terms (հեղ.՝ Pilibossian, Philippe), 2015

ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ

Գործարարական և օրենսդրական տերմինների հայերեն-ռուսերեն բառարան / Армяно-русский словарь деловых и законотворческих терминов (կազմողներ՝ Խարմանդարյան Ա., Գալստյան Ա.), Երևան/Ереван, 2012


ՀՈՒՆԱՐԵՆ

Նոր բառարան հայերէնէ ի յունարէն (հեղ. Չօլաքեան Դ.), Կ. Պոլիս, 1868. կամ այստեղ
 

ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ


Պարսկերեն-հայերեն բառարան (հեղ. Նալբանդյան Գեորգի), Երևան, 1987
Հայերեն-պարսկերեն («Անկյունաքարի» առցանց բառարան)
Պահլավերեն-պարսկերեն-հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն բառարան / [Pehlevi-Persian-Armenian-Russian-English Dictionary] / Пехлевийско-персидско-армяно-русско-английский словарь, Երևան/Ереван, 1965 (հեղ.՝ Աբրահամյան Ռ.)
Բառարան պարսկերէն ըստ կարգի հայկական այբուբենից (յորում ճոխաբար աւանդին իմաստք բառիցն Հայերէն եւ Տաճկերէն բացատրութեամբ եւ ուրեք Արաբական նշանակութեամբք։ Յաւելեալ եւ զյատուկ անուանս նշանաւոր Թագաւորաց եւ զերեւելի տեղեաց, եւ ճոխացուցեալ օրինակօք ի բանաստեղծից Պարսից), աշխատութեամբ եւ ուղղագրելով եւ համառօտ քերականութեամբ ի Յակոբայ Տիւզեան, Կոստանդնուպոլիս, 1826. կամ այստեղ, կամ այստեղ, կամ այստեղ (հեղ.՝ Տէր-Յովհաննիսեան Գէորդ Դպիր Պալատցի)
◈ Durkin-Meisterernst, Desmond. Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian. Brepols, 2004.
◈ MacKenzie, D. N. A Concise Pahlavi Dictionary. London, 1986.
Vocabularies: English, Arabic, Persian, Turkish, Armenian, Kurdish, Syriac. London, 1920.


ՌՈՒՍԵՐԵՆ


ՀԱՅ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ


Հայ-ռուսերեն բառարան - Հրաչյա Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտ (1987)
Հայ-ռուսերեն պոլիտեխնիկական բառարան - Զ.Ա. Հացագործյան, Ա.Հ. Դարբինյան, Ն.Գ. Հովումյան, Գ.Հ. Սրվանձտյան (1988)
Լիակատար բառարան հայերէնից ռուսերէն / Полный армяно-русскiй словарь (հեղ․՝ Դաղբաշեան Յ․), Թիֆլիս, 1911   
◈ Ընտիր հատուածք քաղեալք ի գրոց նախնի եւ արդի մատենագրաց հայոց, հանդերձ բառագրովք ի հայկականէ ի ռուսաց բարբառ, ի պէտս աշակերտաց Լազարեանց Ճեմարանի, Մոսկվա, 1849
Բառարան ի հայկական լեզուէ ի ռուսաց բարբառ / Армяно-русскiй словарь, հտ. Ա / том I, հտ. Բ / том II, Մոսկվա/Москва, 1838 (հեղ.՝ Խուդաբաշեան Ա.)
Գիրք որ կոչի շաւիղ լեզուագիտութեան [հայ-ռուսերէն բառարան] (հեղ. Խալդարեանց Գրիգոր), Սանկտ-Պետրբուրգ, 1788

ՌՈՒՍ-ՀԱՅԵՐԵՆ


Ռուս-հայերեն բառարան - Արարատ Սահակի Ղարիբյան (1977)
Ռուս-հայերեն բառարան, 4 հատոր, Երևան, 1954
Լիակատար բառարան ռուսերէնից-հայերէն / Дагбашянъ А. С., Полный русско-армянскiй словарь, Թիֆլիս, 1906
Բառարան ի ռուսաց լեզուէ ի հայ (հեղ՝ Գ. Երեցփոխեանց) / Русско-армянскій словарь, составленный Гавріиломъ Ирицпуховымъ, Տփխիս / Тифлисъ, 1854 (ռուս-գրաբար)
Բառարան ի ռուսաց լեզու ի հայ (հեղ՝ Գ. Երեցփոխեանց) / Русско-армянскій словарь, изд. 2-е / Բ. տպ. նորանոր փոփոխութեամբք եւ յաւելուածովք, Тифлисъ, 1876
Ռուս-հայերեն պոլիտեխնիկական բառարան - Զ.Ա. Հացագործյան, Ա.Հ. Դարբինյան, Ն.Գ. Հովումյան, Գ.Հ. Սրվանձտյան (1988)
Ռուս-հայերեն դարձվածաբանական բառարան - Ռ.Լ. Մելքումյան եւ Պ.Մ. Պողոսյան (1975)
Краткiй россiйско-армянскiй словарь. Составленный штатнымъ смотрителемъ Армянскaго Агабабовскaго училища Гер. Поповымъ / Պոպով Կ., Համառօտ բառարան ռուսաց եւ հայոց, բովանդակիչ 5,800 պիտանեգոյն բառից, Մոսկով/Москва, 1841. կամ այստեղ
◈ Համառօտ բառարան ի ռուսաց լեզուէ ի հայ / Краткій россійско-армянскій словарь (հեղ.՝ Յարութիւն քհն. Ալամդարեանց), Մոսկով, 1821
Ռուս-հայերեն ռազմական բառարան / Русско-Армянский военный словарь (հեղ.՝ Մանուկ Աբեղյան), Յերեվան / Ереван, 1927
Երկրաբանական տերմինների ռուս-հայերեն բառարան / Русско-армянский словарь геологических терминов, Երևան, 1984 (հեղ.՝ Սարգսյան Հ.Հ.)
Краткий русско-армянский словарь для студентов-биологов, Ереван, 2014 (հեղ.՝ Афанасьева Т. А., Адамян Ц. И.). կամ այստեղ

Տես նաև Հայերեն -- Բուսաբանական, Կենդանաբանական

ՎՐԱՑԵՐԵՆ

Հայերեն-վրացերեն բառարան (հեղ.՝ Մելիքսեթ-Բեկ Լևոն և Մերաբ Ռոհակիձե), Թբիլիսի, 1996. կամ այստեղ

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ


ՀԱՅ-ՖՐԱՆՍԵՐԷՆ
Հայերեն-ֆրանսերեն բառարան (հեղ.՝ Բարլեզիզյան Արամ), Երևան, 2009. կամ այստեղ. նույնը՝ • «Նայիրի» կայքում
Առձեռն բառագիրք հայերէն-գաղղիերէն (հեղ.՝ Ոսկեան Կ.), Կ. Պոլիս, 1893. կամ այստեղ
Առձեռն բառարան Հայերէն աշխարհիկ լեզուէ Ֆրանսերէն (հեղ.՝ Լուսինեան Գուիտոն, Բասմաջեան Կ. Յ.), Կ. Պոլիս, 1915. կամ այստեղ
Գիտական բառգրքոյկ (հայ-ֆրանս.-օսման., հեղ.՝ Աբիկեան Մ.), Կ. Պոլիս, 1895. կամ այստեղ
Համառօտագոյն բառարան արդեան լեզուի Հայերէն ի Տաճ. ի Ֆռանս., Փարիզ, 1860. կամ այստեղ (հեղ.՝ Արամեան Ճ.)
Բառարան Հայերէն-Գաղղիերէն - Հ. Գէորգ Պայեան (1926)
Համառօտ բառգիրք գիտութեանց եւ արուեստից եւ գեղեցիկ դպրութեանց հայերէն-գաղղիերէն (գրաբար - ֆրանսերէն) (Բ հտ.) - Հ. Մանուէլ Քաջունի (1892)
• Բառարան Հայերէն-Ֆրանսերէն - Յովհաննիսեան Միհրան (1925)


• ՖՐԱՆՍԵՐԷՆ-ՀԱՅԵՐԷՆ


Ֆրանսերեն-հայերեն բառարան - (Երևան, 2010)
Ֆրանսերեն-հայերեն դպրոցական բառարան - Խաչատուր Հայկազի Հեքիմյան (1971)
Աշխարհագրական անունների ցանկ - Խաչատուր Հայկազի Հեքիմյան (1971)
Բառարան ֆրանսերէնէ-Հայերէն - Եղիա Տէմիրճիպաշեան (1930)
Առձեռն բառարան Ֆրանսերէնէ Հայ-աշխարհիկ, Կ. Պոլիս, 1911
Բառարան Ֆրանսերէնէ Հայերէն (հեղ.՝ Տէմիրճիպաշեան Եղիա), Կ. Պոլիս, 1896. կամ այստեղ
Ֆրանսերեն-հայերեն հասարակական-քաղաքական բառարան - Միրա Կարապետյան (2012)
Ֆրանսերեն-հայերեն հասարակական-քաղաքական բառարան (հեղ.՝ Միրա Կարապետյան), Երևան, 2012
Բառարան Գաղղ-Հայ-Տաճկերէն (հեղ.՝ Գանթարեան Հ. Սամուէլ), Բ. տպ. ճոխացեալ, Վենետիկ, 1912
Բառարան Գաղղ-Հայ-Տաճկերէն (հեղ.՝ Գանթարեան Հ. Սամուէլ), Բ. տպ. ճոխացեալ, Վենետիկ, 1912
Բառացուցակ ախտանուանց եւ դեղօրէից յատկութեանց. Ֆրանսերէնէ ի Հայ (հեղ.՝ Տաղաւարեան Նազարէթ), Կ. Պոլիս, 1900. կամ այստեղ
Բառացուցակ ախտանուանց. Ֆրանսերէնէ ի Հայ, Բ. տպ. (հեղ.՝ Տաղաւարեան Նազարէթ), սրբագրեալ եւ ճոխացեալ, Կ. Պոլիս, 1901
Բառագիրք ի Գաղղիերէն լեզուէ ի Հայերէն (ֆրանսերէն - գրաբար), Կ. Պոլիս, 1884 (Նորայր Ն. Բիւզանդացի)
Բառագիրք ի գաղղիերէն լեզուէ ի հայերէն (ֆրանսերէն - գրաբար) - Նորայր Ն. Բիւզանդացի (1884)
Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն (հեղ.՝ Գալֆայեան Ամբրոսիոս), Փարիզ, 1861. կամ այստեղ
Երեքլեզուեան բառագիրք այսինքն գաղղիերէն-հայերէն-տաճկերէն (հեղ.՝ Էմինեան Սրապիոն), Վիեննա, 1853
Երեքլեզուեան բառագիրք այսինքն գաղղիերէն-հայերէն-տաճկերէն (հեղ.՝ Էմինեան Սրապիոն), Բ. տպ., Վիէննա, 1871
Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն / Dictionnaire arménien-français et français-arménien (հեղ.՝ Գ. Ա, Նար-Պէյ), Փարիզ, 1872. կամ այստեղ. կամ այստեղ
Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն / Dictionnaire arménien-français et français-arménien (հեղ.՝ Գ. Ա, Նար-Պէյ), Փարիզ, 1881. կամ այստեղ
Արձագանգ Բարիզի (Ժողովածոյ գաղիերէն խօսից որ հանդիպին ի հասարակաց կեանս... հանդերձ գաղիերէն հայերէն բառարանաւ...) [ֆրանսերէն-հայերէն զրուցարան], Կոստանդնուպոլիս, 1890. կամ այստեղ
Բառգիրք արուեստից եւ գիտութեանց եւ գեղեցիկ դպրութեանց, հտ. Ա, A-L, Վենետիկ, 1891 (ֆրանս.-գրաբար բառարան). կամ այստեղ, կամ մաս առ մաս՝ début, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 1190-fin, outioun (հեղ.՝ Մ. Քաջունի)
◈ Բառգիրք արուեստից եւ գիտութեանց եւ գեղեցիկ դպրութեանց, հտ. Բ, M-Z, Վենետիկ, 1891. կամ մաս առ մաս՝ début, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, suppléments dictionnaire ARM-FR, suppléments orthographe
Բառգիրք արուեստից եւ գիտութեանց եւ գեղեցիկ դպրութեանց (Ա-Բ հտ.) (ֆրանսերէն - գրաբար) - Հ. Մանուէլ Քաջունի (1891)
◈ Guy de Lusignan, Nouveau dictionnaire illustré français-arménien / Նոր բառգիրք պատկերազարդ ֆրանսահայ, հտ. Ա. A-H, Փարիզ, 1900. կամ այստեղ, կամ մաս առ մաս՝ abréviations, A, B, C, D, E, F, G, H
◈ Guy de Lusignan, Nouveau dictionnaire illustré français-arménien / Նոր բառգիրք պատկերազարդ ֆրանսահայ, հտ. Բ. I-Z, Փարիզ, 1903. կամ այստեղ, կամ մաս առ մաս՝ abréviations, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, WXYZ, suppléments
Նոր բառգիրք պատկերազարդ ֆրանսահայ - Լուսինեան Գուիտոն (1900-1903)
Բառարան գաղղիերէն-հայերէն-տաճկերէն - Հ. Սամուէլ Վ. Գանթարեան (1912)
Ֆրանսերեն-հայերեն հասարակական-քաղաքական բառարան (հեղ.՝ Կարապետյան Միրա), Երևան, 2012. կամ այստեղ

**************************************************************************


Հանձնարարվող բառարանային ծրագիր
GoldenDict
Վերոնշյալ հղմամբ գնալու դեպքում այդ ծրագրի համար կարող եք ներբեռնել 1984 թ.-ի հայ-ռուսերեն բառարանը՝ արտացանցային (օֆլայն) գործածության համար։

Ստորև ներկայացնում ենք հայերեն առցանց բառարաններ, որոնց մեծ մասը կարելի է գործածել  նաև GoldenDict ծրագրում, առանց այդ կայքերն այցելելու։ Պարզապես պետք է համացանցային կապ ունենալ։ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՌՑԱՆՑ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ


«Նայիրիի» անգլերեն-արևմտահայերեն-անգլերեն և արևմտահայերեն-ֆրանսերեն-արևմտահայերեն բառարանները

«Նայիրիի» բոլոր բառարաններն էլ կարելի է գործածել GoldenDict բառարանային ծրագրով, առանց զննարկիչ մտնելու և համապատասխան էջերը գնալու։

Ինչպես գործածել «Նայիրիի» բոլոր բառարանները GoldenDict ծրագրի միջոցով


ԱՌՑԱՆՑ ԱՅԼ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ


bararanonline.com
Ներառված են հետևյալ բառարանները՝
Բացատրական բառարան,
Հոմանիշների բառարան,
Հականիշների բառարան,
Հայ-ռուսերեն բառարան,
Հայերեն-անգլերեն բառարան։

Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի - OCR փոխարկմամբ թվայնացված
Վերոբերյալ կայքում կան նաև հայերենի այլ բառարաններ ևս, բայց թերի։ Հայերեն-անգլերեն
http://armenian_english.enacademic.com/
Հայերեն-ռուսերեն
http://armenian_russian.academic.ru/
Հայերեն-ֆրանսերեն
http://armenian_french.fracademic.com
Անգլերեն-հայերեն
http://english_armenian.enacademic.com/

«Անկյունաքարի» անգլերեն-հայերեն և հայերեն-պարսկերեն բառարանները
Անգլերեն-հայերեն բառարանը բավականին հաջող և ժամանակակից բառարան է, սակայն կայքում տեղադրված բառարանից կարելի է օգտվել միայն սահմանափակ քանակությամբ բառերի համար, որովհետև այդուհետ կայքը դադարում է թարգմանությունները տրամադրել, բացատրում, որ պարզապես ծանոթացնում էր բառարանին՝ առաջարկելով այն գնել։ Այս բառարանը վաճառվում է նաև բջջային հեռախոսների համար։

Հայերեն ժեստերի լեզվի բառարան

Եվրախորհրդի երևանյան գրասենյակի կայքի անգլերեն-հայերեն բառարանը
Բավականին հաջող բառարան է։

Counterpart International-ի երեք բացատրական բառարանները
Վերոբերյալ հղումը ներկայացնում է բացատրական երեք բառարան՝ միայն հայերեն և, ցավոք, չնշելով բացատրվող բառերի անգլերեն համարժեքը։ Սակայն նույն բառարանների անգլերեն տարբերակը ևս ներկայացված է, այս անգամ էլ՝ միայն անգլերեն-անգլերեն ուղղությամբ և բառահոդվածներում չնշելով հայերեն համարժեքները։ Երեք բառարաններն են՝
Քաղաքացիական հասարակության բառացանկ.
Խորհրդարանական տերմինների և արտահայտությունների բառարան.
Գնահատման և արդյունքներին ուղղված կառավարման հիմնական եզրույթների բառարան։  

Մաքսային տերմինների փոքրիկ բացատրական բառարան
Սրա անգլերեն և ռուսերեն տարբերակները տեսնելու համար սեղմեք կայքի աջ անկյունի՝ լեզվափոխության համապատասխան պատկերակների վրա։

Ապահովագրական տերմինների բացատրական բառարան
Սրա անգլերեն և ռուսերեն տարբերակները տեսնելու համար սեղմեք կայքի աջ անկյունի՝ լեզվափոխության համապատասխան պատկերակների վրա։

Հարկային տերմինների բացատրական բառարան
Սրա անգլերեն և ռուսերեն տարբերակները տեսնելու համար սեղմեք կայքի աջ անկյունի՝ լեզվափոխության համապատասխան պատկերակների վրա։

Տնտեսագիտական բառարան
Միայն հայերեն։

Տնտեսագիտական բառարաններ (հայ-անգլ.-ռուս.) 

Միգրացիայի ոլորտի տերմինների բառարան
Տերմինների անգլերեն համարժեքները տրամադրող հայերեն բացատրական բառարանի pdf տարբերակն է (2013 թ. հրատարակություն)։

Diict.com
Բազմալեզու բառարան, որն ունի նաև հայերենից անգլերեն կամ ռուսերեն և հակառակ ուղղությունները, որոնք բոլորը նույնպես կարելի է ավելացնել Golden-Dict-ում։

ISMA 
ՀՊՃՀ-ում ստեղծված բառարանային մեծ նախագիծ է, որ դեռ ընթացքի մեջ է, այնպես որ շատ հնարավոր է՝ Ձեր փնտրած բառն այստեղ դեռևս չգտնեք։ Բացի արևելահայերենից, ունի նաև արևմտահայերենի, գրաբարի բաժիններ։ Օտար լեզուների շարքում են անգլերենը, ռուսերենը,  ֆրանսերենը, գերմաներենը, թալիշերենը, թուրքերենը, լատիներենը, զազայերենն ու լեզգիներենը։

Հայերէն լեզուի համացանցի բառարան
...: Հայերէնէ - Հայերէն (Արեւմտահայերէն) :...
...: Հայերէնէ - Թրքերէն (Արեւմտահայերէն) :...
...: Թրքերէնէ - Հայերէն (Արեւմտահայերէն) :...
...: Անգլերէնէ - Հայերէն (Արեւելահայերէն) :...
...: Անգլերէնէ - Թրքերէն :...

Ղարիբյանի արդեն բավականին հնացած, բայց դեռևս միակ «ժամանակակից» ռուսերեն-հայերեն բառարանը

Ե. Հ. Գալստյանի «Հայ-ռուսերեն» բառարանը (1984 թ.)՝ արդեն բավականին հին։
այստեղ կամ այստեղ

Հայ-ռուսերեն բառարանի վերոնշյալ առաջին հասցեում կան նաև մի շարք բժշկական բառարաններ։

Armenian Wiktionary
Սա հայերեն վիքիբառարանն է։ Սակայն հայերեն բառեր կարելի է գտնել նաև անգլերեն վիքիբառարանում։ Կարծես թե սրանում հայերեն բառերն ավելի շատ են, քան հենց հայերեն վիքիբառարանում։ Անգլերեն վիքիբառարանը նույնպես կարելի է գործածել Գոլդենդիկտում. այն պիտի որ ընտրված լինի ծրագրում լռելյայն։

Ռազմական հանրագիտարանի տերմինների բաժինը, որը նաև ռազմական տերմինների հայ-ռուսերեն բառարան է։

Ռուբեն Թարումյանի բառարանները

«Տառաբառարան» (տառաստեղծական եզրեր)

Առցանց մի քանի այլ բառարանների (հիմնականում նեղմասնագիտական) հասցե էլ կարող եք գտնել Լեզվի ժողովրդական տեսչության կայքում։

«ԱՐԵՎԱԿԻ» «թաքնված» հայերեն-անգլերեն բառարանը։ Այս մասին կարդացեք այստեղ։

Արևմտահայերեն-ֆրանսերեն-արևմտահայերեն բառարան
machtotz.org կայքի պատրաստած բառարանային ծրագիրն է՝ Dico Machtotz, որ ներբեռնելի է (iPhone, iPad եւ iPod touch սարքերի համար) և ձրի է։ Իսկ առցանց տարբերակները տես այստեղ և այստեղ։

Գրաբարյան Աստվածաշնչի համաբարբառ