11/8/21

Լեզվաոճական խմբագրի ուղեցույց (ընթացիկ անավարտ աշխատանք)

Գիրքն անավարտ է, դեռ աշխատում եմ վրան, բայց այս վիճակով հրապարակում եմ, որ կարողանաք օգտվել նրանից (քանի որ դեռ ավելացնելու շատ բան ունեմ, նաև միօրինակացման խնդիրներ պիտի լուծեմ, և այս ամենը երկար կտևի)։ 

 Թարմացրել եմ 2023 թ․ օգոստոսի 28-ին։

Գիրքն ԱՅՍ ՀՂՈՒՄՈՎ բացելուց հետո կարող եք օգտվել էջանիշներից (ընթերցիչի վերին ձախ անկյունում)։ 


Գրքի բովանդակությունը

Լեզվաոճական խմբագրի ուղեցույցԱռաջաբան※ Ա (հոդակապ) + ձայնավոր※ -ալուց, -ելո՞ւց, թե -ալիս, -ելիս※ -ա՞ծ, թե -ված※ Ածել-ով հարադրություններ (ներ ածել, վեր ածել, գործ ածել)※ -ական-ով կամ -ային-ո՞վ, թե առանց դրանց※ -ամյակ※ Այդ թվում※ Ա՞յլք, թե այլոք※ Այնքանով※ Անուն-ազգանուն※ Անունները «թարգմանե՞լ», թե ոչ※ Անշաղկապություն※ Անց է կացրե՞լ, թե անցկացրել է※ Առանց մի բան → առանց մի բանի※ Առկա※ Աստվածաշնչյան գրքեր※ Ավագանի※ Ավերել※ Արտահայտվել (ռուսաբանություն)※ Արևմտահայերի անունների տառադարձություն※ Բավարարել※ Բարձր/ցածր, բարձրացնել※ Բացակայել (ռուսաբանություն)※ Բացի※ Բլոգ, թրոմբ, ստենտ... + -ե՞ր, թե -ներ※ Գլոբալ ※ Գործնականո՞ւմ, թե գործնականորեն※ Գտնվել※ Դառը/դառն, խառը/խառն, սառը/սառն※ Դաս(վ)ել շարքին/խմբին թե շարքում/շարքը/խմբում※ Դեղերի անվանումներ※ Դուք, Ձեր, Ձեզ՝ մեծատառո՞վ, թե փոքրատառով※ Եկեղեցի (մեծատառո՞վ, թե փոքրատառով)※ Եռանկյունու(ց), քառանկյունու(ց), ուղղանկյունու(ց) (մաթեմատիկա)※ Էլ ավելի → է՛լ ավելի※ Ընդհակառակն || ընդհակառակը※ թ.-ն՝ տարեթվից հետո ※ թթ. (ավելորդ) ※ Թեք գիծը՝ «կամ» իմաստով※ Թեք գծեր՝ / / → փակագծեր՝ () ※ Թոփ (անգլ. top)※ Թվագրել※ Թվային → թվանշային (digital)※ Թվարկում կամ ցանկերԱ. Քերականական զուգանմանություն (parallelism)Բ. Ցանկի կետադրությունը※ Թվով (ավելորդաբանություն)※ Թվով (մեծ, փոքր)※ Ժամը քանիսի՞ն※ «Ի»-ով վերջացող օտար ազգանունների սեռական հոլովը※ «Ի» նախդիր※ Ի լուր, ի պատասխան, ի տես※ Ի նկատի՞, թե նկատի※ Ի Տեր հանգա՞վ※ Ի՞նքը, ի՞ր, իրե՞ն, իրենի՞ց ևն, թե նա, նրա, նրան, նրանից ևն※ Իրականում, հիմնականում※ Իրենից ներկայացնել (ավելորդաբանություն, ռուսաբանություն)Լեզվանուն + լեզու (ավելորդաբանություն)※ Խոնավացնել※ Խոչընդոտել※ Խոստովանվել (ռուսաբանություն)※ Խոսք գնալ (ռուսաբանություն)※ Խոսքեր → խոսք※ Խոր※ Ծանոթանալ※ Կայանալ (ավելորդաբանություն)※ Կայք և կայքէջ※ Կապված (ռուսաբանություն)※ Կասկածել, որ․․․※ Կարոտել※ Կիսվել (=անկեղծանալ) (ռուսաբանություն)※ Կիսվել ինչ-որ բանով (ռուսաբանություն)※ Կողմից※ Կրել .... բնույթ (ավելորդաբանություն, ռուսաբանություն)※ Կրկնվել (ռուսաբանություն)※ Համապատասխան (ռուսաբանություն)※ Համառոտագրություններ※ Համեմա՞տ, թե ի համեմատՀայաստան և Արցախ※ Հանգանակություն※ Հանդեպ※ Հանդիսանալ (ավելորդաբանություն)※ Հանդիսատես, ունկնդիր, հեռուստադիտող... ※ Հաշվե-, թե հաշվա-※ Հասցեագրել (օտարաբանություն)※ Հավա՞տք, թե հավատ※ Հավաքագրել → հավաքել※ Հավելված※ Հատուկ անուններ (թարգմանե՞լ, թե տառադարձել)※ Հատուկ անուններ (չակերտներո՞վ, թե առանց դրանց)※ Հարակատար դերբայ※ Հարմարվողականությո՞ւն, թե հարմարողականություն※ Հարցադրում → հարց※ Հարցական նշանը վերնագրում※ Հարցական և առոգանական այլ նշանների դիրքը※ Հետադարձ կապ※ Հետապնդել նպատակ (օտարաբանություն)※ Հիպոթեկ※ Հոգալ / հոգ տանել + մասին/համար※ Հոգևորականների անունները※ Հրավե՞ր, թե հրավերք※ Ձեզ ենք ներկայացնում... (անբնական շարադասություն)※ Մակերե՞ս, թե մակերևույթ※ Մանրամասն※ Մարկետինգ※ Մենտոր※ Մեր շնորհակալությունը (ավելորդաբանություն) ※ Մաքսիմում, մինիմում※ Մենտոր※ Միանշանակ (ռուսաբանություն)※ Մոտ (ռուսաբանություն)※ Ներառել իր մեջ (ավելորդաբանություն)※ Ներառյալ※ Ներգծել որևէ բանի՞ն, թե բանում (մաթեմատիկա)※ Ներգրավել որևէ բանի՞ն, թե բանում※ Ներկայացնել ※ Ներս※ Նորաթուխ※ Նպատակադրվել Նրանում է, որ․․․, կայանում է նրանում, որ․․․ (ռուսաբանություն, ավելորդաբանություն)※ Շնորհակալություն ※ Շո՞ւրջ, թե շուրջը (կապ)※ Շրջանակում → շրջանում※ Շրջանակներում → շրջանակում※ Շրջափուլ※ Ողջ → բոլոր※ Ո՞վ, թե որ(ը) (հարաբերական)Որպես կանոն (օտարաբանություն կամ ավելորդաբանություն)※ Որքա՞ն, թե քանի※ Որքանով (ռուսաբանություն)※ Ու-ի վրա դրվող նշանների դիրքը※ ՈՒ մեծատառ※ Ուղղագրությունների խառնաշփոթ※ Ուղղափառ (ռուսաբանություն)※ Ուր հարաբերական※ Ուսուցում※ Ուրախ ենք...※ Չակերտները վերնագրում※ Չակերտներն անվանումներում※ Չէ՞, թե չի※ Չպիտի՞ (չպե՞տք է), թե պիտի չ... (պետք է չ...)※ Պայմանավորված※ Պատճառական բայերի անցյալ կատարյալը※ Պատճեն※ Պարերի անուններ※ Պրո- (պրոհայկական ևն)※ Սկսած (ավելորդաբանություն)※ Սուրբ ծնո՞ւնդ, թե Սուրբ Ծնունդ※ Սպասե՞լ, թե սպասվել※ Ստանալ, որ... (մաթեմատիկա)※ Ստել※ Ստորև ※ Ստրես※ Սրբություն սրբոց※ Վ-ո՞վ, թե առանց վ-ի (գոյականներ)※ Վերաբերե՞լ, թե վերաբերվել※ Վերնագրեր※ Վերջինս※ Վնասել※ Տեղեկատվություն※ Տիրապետել※ Տվյալ (ածական) (ռուսաբանություն)※ Ցանկանալ※ Ցանկեր※ Ու-ով սկսվող հոդվածները տես Չ-ով սկսվողներից առաջ※ Փակագծեր※ Փոդքաստ※ Փոխանակվել ինչ-որ բանով (ռուսաբանություն)※ Փողոց※ և → ԵՎ※ և-ը՝ որպես եւ※ և՞, թե ու※ Օժանդակ բայ (անբնական դիրք)※ Օժանդակ բայ (ժխտական եզակի երրորդ դեմք)※ Օժանդակ բայ (հարցական դնե՞լ, թե ոչ)※ 3D (ոչ տեխնիկական տեքստում)※ vs. → թե, և※ Օր ու ժամՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա. Անգլերենից արևելահայերեն և արևելահայերենից անգլերեն տառադարձությունՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ. Հայերենի դասական տառադարձություն, հունարենից ու լատիներենից տառադարձությունՀԱՎԵԼՎԱԾ Գ. Չինարենից հայերեն տառադարձություն (նախագիծ)ՀԱՎԵԼՎԱԾ Դ. Թյուրքական ծագման բառեր հայերենումՀԱՎԵԼՎԱԾ Ե. Պարսկերեն և արաբերեն բառեր հայերենումՀԱՎԵԼՎԱԾ Զ․ Օտարաբանությունների մասինՀԱՎԵԼՎԱԾ Է. Հարցական շեշտադրմամբ օժանդակ բայի «խնդիրը»ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ը. Ո՞վ, թե որՀԱՎԵԼՎԱԾ Թ. Feedback՝ հետադարձ կա՞պ