10/05/2014

Համակարգչային ծրագրեր թարգմանողների համար

Այստեղ որպես բառարան դնում ենք մեր թարգմանած միայն երկու համակարգչային ծրագրերի թարգմանության պարունակությունը բառարանի տեսքով։ Կարճատների համար գործածված նշանները հանել ենք, որպեսզի բառերը չընդհատվեն և հնարավոր լինի դրանք փնտրման միջոցով հեշտությամբ գտնել։ Հույս ունենք՝ որևէ մեկին այս փոքրիկ բառարանն օգտակար կլինի։:
՝
'%1' is newer than the cached copy.
«%1» նիշքը պահեստային օրինակից նոր է։
(No suggestions found)
(Տարբերակներ չկան)
(no suggestions)
(տարբերակ չկա)
(Untitled %1)
(Անանուն %1)
\"%s\" is Not a X Document
\"%s\" անունով նիշքը X փաստաթուղթ չէ
\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify\nit under the terms of the GNU General Public License as published by\nthe Free Software Foundation; either version 3 of the License, or\n(at your option) any later version.\n \nThis program is distributed in the hope that it will be useful,\nbut WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\nMERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\nGNU General Public License for more details.\n \nYou should have received a copy of the GNU General Public License\nalong with this program; if not, write to the Free Software\nFoundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,\nMA 02110-1301, USA.\n
\nՍա ազատ ծրագրակազմ է, որը կարող եք տարածել և/կամ ձևափոխել\nGNU-ի հանրային ընդհանուր արտոնագրի (GNU GPL) պայմանների պահպանմամբ,\nինչպես այն հրապարակվել է Ազատ ծրագրային ապահովման հիմնադրամի (FSF) կողմից՝\nկամ արտոնագրի 3-րդ տարբերակով, կամ (ըստ Ձեր հայեցողության)\nավելի նոր որևէ տարբերակով։\n \nԾրագիրը տարածվում է օգտակար լինելու ակնկալիքով, \nսակայն ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔԻ կամ ՈՐԵՎԷ ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԻ ԾԱՌԱՅԵՑՄԱՆ։\nԱվելի մանրամասն տեղեկությունների համար տեսեք GNU-ի հանրային ընդհանուր արտոնագիրը։\n \nԱյս ծրագրի հետ Դուք պետք է որ ստացած լինեք նաև GNU-ի հանրային ընդհանուր արտոնագրի պատճենը։\nԵթե ոչ, գրավոր դիմեք Ազատ ծրագրային ապահովման հիմնադրամին հետևյալ հասցեով՝\nFree Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,\nMA 02110-1301, USA.\n
%1 (Read-Only)
%1 (միայն ընթերցման համար)
%1% of %Ln minute(s)
%Ln րոպեի %1%-ը%Ln րոպեի %1%-ը%Ln րոպեի %1%-ը
%1% of %Ln word(s)
%Ln բառի %1%-ը%Ln բառի %1%-ը%Ln բառի %1%-ը
%1% of daily goal
Օրական սահմանաքանակի %1%
%Ln minute(s)
%Ln րոպե%Ln րոպե%Ln րոպե
%Ln word(s)
%Ln բառ%Ln բառ%Ln բառ
%n day(s)
%n օր%n օր%n օր
<b>Characters:</b> %L1 / %L2
<b>Նիշեր</b> %L1 / %L2
<b>Pages:</b> %L1
<b>Էջեր</b> %L1
<b>Paragraphs:</b> %L1
<b>Պարբերություններ</b> %L1
<b>The current document was updated</b>,\ndo you want to save the changes?
<b>Փաստաթուղթը թարմացվել է</b>։\nՊահպանե՞լ փոփոխությունները։
<b>Words:</b> %L1
<b>Բառեր</b> %L1
<System Language>
<Համակարգի լեզուն>
1.5 Lines
1.5 տողաչափով
A Hierarchical Note Taking Application, featuring Rich Text and Syntax Highlighting
Նվիրապետական կառուցվածքով նշատետր-ծրագիր՝ ձևավորման և շարահյուսական գունանշման հնարավորություններով
A Newer Version Is Available!
Առկա է նոր տարբերակ։
A simple fullscreen word processor
Լիէկրան պարզ տեքստային խմբագրիչ
A theme already exists with that name. Please enter a new name:
Այդ անունով թեմա արդեն կա։ Ընտրեք մեկ այլ անուն։
About
Ծրագրի մասին
Above:
Վերևից՝
Action
Գործողություն
Actions
Գործողություններ
Add
Ավելացնել
Add \"{}\" to Dictionary
Ավելացնել \"{}\"-ը բառարանի մեջ
Add a Child Node to the Selected Node
Ընտրված ճյուղին ավելացնել դուստր ճյուղ
Add a Node having the same Father of the Selected Node
Ընտրված ճյուղին ավելացնել համահայր ճյուղ
Add a Table Row
Ավելացնել աղյուսակի տող
Add Column
Ավելացնել սյունակ
Add Node
Ավելացնել ճյուղ
Add Node from a Plain Text File to the Current Tree
Հասարակ տեքստային նիշքից ճյուղ ավելացնել ծառին
Add Node from an EssentialPIM HTML File to the Current Tree
EssentialPIM-ի HTML նիշքից ճյուղ ավելացնել ծառին
Add Node from an HTML File to the Current Tree
HTML նիշքից ճյուղ ավելացնել ծառին
Add Nodes from a Folder of HTML Files to the Current Tree
HTML նիշքերով պանակից ճյուղեր ավելացնել ծառին
Add Nodes from a Folder of Plain Text Files to the Current Tree
Հասարակ տեքստային նիշքերով պանակից ճյուղեր ավելացնել ծառին
Add Nodes of a X Folder to the Current Tree
X-ի պանակից ճյուղեր ավելացնել ծառին
Add Row
Ավելացնել տող
Add Separator
Դնել բաժանագիծ
Add SubNode
Ավելացնել ենթաճյուղ
Add the Current Node to the Bookmarks List
Ընթացիկ ճյուղն ավելացնել էջանիշների ցանկին
Alarm
Զարթուցիչ
Align Center
Ուղղել կենտրոնով
Align Justify
Երկու կողմից հավասարեցնել
Align Left
Ուղղել ձախից
Align Right
Ուղղել աջից
All Files
Բոլոր նիշքերը
All Files (*)
Բոլոր նիշքերը (*)
All Nodes
Բոլոր ճյուղերը
All Supported Files
Ծրագրին համապատասխանող բոլոր նիշքերը
All symbols
Բոլոր նշանները
All the Tree
Ամբողջ ծառը
All unsaved changes will be lost.
Չպահպանված բոլոր փոփոխությունները կկորչեն։
All, List Matches
Բոլորը. համընկումները ցանկով ներկայացնել
Always vertically center
Միշտ կենտրոնում՝ ըստ ուղղահայացի
Anchor Name
Խարիսխի անվանում
Anchor Name (optional)
Խարիսխի անվանում (ըստ ցանկության)
Anchor Size
Խարիսխի չափ
and Text
և տեքստ
Application's Online Manual
Ծրագրի առցանց ուղեցույցը
Are you sure to <b>Delete the node '%s'?</b>
<b>Ջնջե՞լ «%s» ճյուղը</b>
Automatic Syntax Highlighting
Շարահյուսության ինքնաշխատ գունանշում
Automatically Check for Newer Version
Լռելյայն ստուգել թարմացումները
Automatically save changes
Փոփոխությունները լռելյայն պահպանել
Autosave Every
Լռելյայն պահպանում ամեն
Autosave on Quit
Լռելյայն պահպանում նիշքի փակման ժամանակ
Background
Խորք
Backward
Հետ
Below:
Ներքևից՝
Binary Executable '7za' Not Found, Check The Package 'p7zip-full' to be Installed Properly
'7za' նիշքը չի գտնվել։ Համոզվեք, որ 'p7zip-full' փաթեթը ճիշտ է տեղակայված
Block insertion cursor
Ներմուծման ուղղանկյուն շարժագիծ
Blocks
Բլոկներ
Blur Text Background
Տեքստի խորքն աղոտացնել
Bold
Թավատառ
Bookmark This Node
Էջանշել ճյուղը
Bookmarks
Էջանիշներ
Cancel
Չեղարկել
Cancel editing timers?
Չեղարկե՞լ ժամաչափիչների խմբագրումը։
Cannot Edit Embedded File in Read Only Node
Միայն ընթերցվող ճյուղում հնարավոր չէ խմբագրել ներդրված նիշքը
Centered
Կենտրոնում տեղադրված
Change
Փոխել
Change All
Փոխել ամբողջը
Change Case
Փոխել տառաշարը
Change CodeBox Properties
Փոխել այլագրի վանդակի հատկությունները
Change Node Properties
Փոխել ճյուղի հատկությունները
Change the Color of the Selected Text Background
Փոխել ընտրված տեքստի խորքի գույնը
Change the Color of the Selected Text Foreground
Փոխել ընտրված տեքստի գույնը
Change the Selected Node's Children Syntax Highlighting to the Father's Syntax Highlighting
Ճյուղի շարահյուսական գունանշումը փոխարինել ծնողական ճյուղի շարահյուսական գունանշմամբ
Change the Selected Node's Father
Փոխել ընտրված ճյուղի ծնողին
Change to:
Փոխարինել հետևյալով՝
Character count
Նիշերի քանակ
Characters:
Նիշեր
Characters: %L1 / %L2
Նիշեր՝ %L1 / %L2
Chars to Select at Double Click
Կրկնակի կտտացմամբ ընտրվող գրանշաններ
Check for a Newer Version
Ստուգել ծրագրի թարմացումները
Check Newer Version
Ստուգել ծրագրի թարմացումները
Check Spelling
Ստուգել ուղղագրությունը
Check spelling as you type
Ուղղագրությունը ստուգել մուտքագրմանը զուգընթաց
Check Spelling...
Ստուգել ուղղագրությունը...
Checking for Newer Version...
Ստուգվում են թարմացումները...
Checking spelling...
Ուղղագրության ստուգում...
Chinese Simplified
Պարզեցված չինարեն
Choose Existing Anchor
Ընտրել գոյություն ունեցող խարիսխ
Choose Existing Tag
Ընտրել գոյություն ունեցող պիտակ
Choose Storage Type
Ընտրեք պահեստարանի տեսակը
Clear
Մաքրել
click me
սեղմել այստեղ
Click to Edit the Column Settings
Սեղմել՝ սյունակի հատկությունները խմբագրելու համար
Clone
Կրկնօրինակել
Clone Session
Կրկնօրինակել գործաժամը
Close
Փակել
Close (%1)
Փակել (%1)
Code Font
Այլագրի տառատեսակ
Code Nodes
Այլագրային ճյուղեր
CodeBox Load From Text File
Այլագրի վանդակի պարունակությունը՝ տեքստային նիշքից
CodeBox Save To Text File
Այլագրի վանդակի պարունակությունը՝ որպես տեքստային նիշք
Collapse
Ամփոփել
Collapse all Nodes
Ամփոփել բոլոր ճյուղերը
Collapse All the Tree Nodes
Ամփոփել ծառի բոլոր ճյուղերը
Color:
Գույն
Colors
Գույներ
Column Properties
Սյունակի հատկություններ
Columns
Սյունակներ
Command
Հրաման
Contents
Պարունակություն
Continue checking at beginning of file?
Շարունակե՞լ ստուգումը նիշքի սկզբում։
Copy
Պատճենել
Copy a Table Row
Պատճենել աղյուսակի տողը
Copy Anchor
Պատճենել խարիսխը
Copy CodeBox
Պատճենել այլագրի վանդակը
Copy Embedded File
Պատճենել ներդրված նիշքը
Copy Image
Պատճենել նկարը
Copy Link
Պատճենել հղումը
Copy Row
Պատճենել տողը
Copy Table
Պատճենել աղյուսակը
Copy the Current Row/Selected Rows
Պատճենել տողը/ընտրված տողերը
Copy the Selected Anchor
Պատճենել ընտրված խարիսխը
Copy the Selected CodeBox
Պատճենել այլագրի վանդակը
Copy the Selected Embedded File
Պատճենել ընտրված ներդրված նիշքը
Copy the Selected Image
Ընտրված նկարը պատճենել
Copy the Selected Table
Ընտրված աղյուսակը պատճենել
Count each letter as a word
Ամեն տառ հաշվել որպես բառ
Create a Backup Copy Before Saving
Նախքան պահպանումը պահեստային օրինակ ստեղծել
CSV File
CSV նիշք
Ctrl+Shift+Down
Ctrl+Shift+վարընթաց սլաք
Current streak
Ներկա շերտը
Custom Actions
Այլ գործողություններ
Custom Background
Այլ գույնի խորք
Cut
Կտրել
Cut a Table Row
Կտրել աղյուսակի տողը
Cut Anchor
Կտրել խարիսխը
Cut CodeBox
Կտրել այլագրի վանդակը
Cut Embedded File
Կտրել ներդրված նիշքը
Cut Image
Կտրել նկարը
Cut Link
Կտրել հղումը
Cut Row
Կտրել տողը
Cut Table
Կտրել աղյուսակը
Cut the Current Row/Selected Rows
Կտրել տողը/ընտրված տողերը
Cut the Selected Anchor
Կտրել ընտրված խարիսխը
Cut the Selected CodeBox
Կտրել այլագրի վանդակը
Cut the Selected Embedded File
Կտրել ընտրված ներդրված նիշքը
Cut the Selected Image
Ընտրված նկարը կտրել
Cut the Selected Table
Ընտրված աղյուսակը կտրել
Czech
Չեխերեն
Daily Goal
Օրական սահմանաքանակ
Daily Progress
Օրական առաջընթաց
Dark Background, Light Text
Մուգ խորք, բաց գույնի տեքստ
Decrease CodeBox Height
Փոքրացնել այլագրի վանդակի բարձրությունը
Decrease CodeBox Width
Նեղացնել այլագրի վանդակը
Decrease Indent
Փոքրացնել տողագլխի խորքը
Decrease the Height of the CodeBox
Փոքրացնել այլագրի վանդակի բարձրությունը
Decrease the Size of the Toolbar Icons
Փոքրացնել գործիքավահանակի պատկերակները
Decrease the Width of the CodeBox
Նեղացնել այլագրի վանդակը
Decrease Toolbar Icons Size
Փոքրացնել գործիքավահանակի պատկերակները
Default
Լռելյայն
Default format:
Լռելյայն ձևաչափ
Delay:
Ընդմիջում
Delete
Ջնջել
Delete Anchor
Ջնջել խարիսխը
Delete CodeBox
Ջնջել այլագրի վանդակը
Delete CodeBox Keep Content
Այլագրի վանդակը ջնջել, պարունակությունը պահել
Delete Column
Ջնջել սյունակը
Delete Embedded File
Ջնջել ներդրված նիշքը
Delete Image
Ջնջել նկարը
Delete Link
Ջնջել հղումը
Delete Node
Ջնջել ճյուղը
Delete Row
Ջնջել տողը
Delete selected session?
Ջնջե՞լ ընտրված գործաժամը։
Delete Table
Ջնջել աղյուսակը
Delete the Current Row/Selected Rows
Ջնջել տողը/ընտրված տողերը
Delete the Selected Anchor
Ջնջել ընտրված խարիսխը
Delete the Selected CodeBox
Ջնջել այլագրի վանդակը
Delete the Selected CodeBox But Keep Its Content
Այլագրի վանդակը ջնջել, պարունակությունը պահել
Delete the Selected Embedded File
Ջնջել ընտրված ներդրված նիշքը
Delete the Selected Image
Ընտրված նկարը ջնջել
Delete the Selected Link
Ջնջել ընտրված հղումը
Delete the Selected Node
Ջնջել ընտրված ճյուղը
Delete the Selected Table
Ընտրված աղյուսակը ջնջել
Delete the Selected Table Row
Ջնջել աղյուսակի ընտրված տողը
Delete theme '%1'?
Ջնջե՞լ «%1» թեման։
Delete timer?
Ջնջե՞լ ժամաչափիչը։
Details
Մանրամասներ
Detect word boundaries
Հաշվի առնել բառերի սահմանները
Did you Quit the External Applications?
Արդյոք փակե՞լ եք արտաքին ծրագրերը։
Dismiss Alert
Վերացնել նախազգուշացումը
Dismiss Link
Հանել հղման ընդգծումը
Dismiss the Link Associated to the Image
Վերացնել նկարին առնչվող հղումը
Dismiss the Selected Link
Հանել ընտրված հղման ընդգծումը
Display Tree on the Right Side
Ծառը ցուցադրել աջ կողմում
Divide character count by six
Նիշերի քանակը բաժանել վեցի
Divider:
Բաժանիչ նշան
Do Not Display Nodes Icons
Ճյուղերի համար պատկերակներ չգործածել
Do you want to reload the file?
Նիշքը նորի՞ց բացել։
Do you want to save or close the file?
Նիշքը պահպանե՞լ, թե փակել։
Do you want to Save the Changes?
Կամենո՞ւմ եք պահպանել փոփոխությունները
Double
Երկգծիկ [խոսքը չակերտների տեսակի մասին է]
Double
Կրկնակի տողաչափով [խոսքը տողերի միջև հեռավորության մասին է]
Downloading
Բեռնում
Duplicate Row
Կրկնօրինակել տողը
Duplicate the Current Row/Selection
Կրկնօրինակել տողը/ընտրված մասը
Dutch
Հոլանդերեն
Edit
Խմբագրել
Edit
Խմբագրում
Edit Anchor
Խմբագրել խարիսխը
Edit CodeBox
Խմբագրել այլագրի վանդակը
Edit Image
Խմբագրել նկարը
Edit Link
Խմբագրել հղումը
Edit Table Properties
Խմբագրել աղյուսակի հատկությունները
Edit Table Properties
Աղյուսակի հատկությունների խմբագրում
Edit the Link Associated to the Image
Խմբագրել նկարին առնչվող հղումը
Edit the Properties of the CodeBox
Խմբագրել այլագրի վանդակի հատկությունները
Edit the Properties of the Selected Node
Խմբագրել ընտրված ճյուղի հատկությունները
Edit the Selected Image
Ընտրված նկարը խմբագրել
Edit the Table Properties
Խմբագրել աղյուսակի հատկությունները
Edit the Underlying Anchor
Խմբագրել խարիսխը
Edit the Underlying Link
Խմբագրել հղումը
Edit Theme
Թեմայի խմբագրում
Editing
Խմբագրում
Embedded File Automatically Updated:
Ներդրված նիշքը լռելյայն թարմացվել է
Embedded File Icon Size
Ներդրված նիշքի պատկերակի չափերը
Emergency cache is not writable.
Պահեստային հիշողությունը գրանցման ենթակա չէ։
Enable Automatic Indentation
Տողագլխի ինքնաշխատ ներքաշում
Enable Custom File Link Clicked Action
Դեպի նիշք հղման համար գործածել հետևյալը
Enable Custom Folder Link Clicked Action
Դեպի պանակ հղման համար գործածել հետևյալը
Enable Custom Web Link Clicked Action
Դեպի կայք հղման համար գործածել հետևյալը
Enable Spell Check
Կատարել ուղղագրության ստուգում
Enable System Tray Docking
Փակելուց հետո փակցնել համակարգի վահանակում
Enable/Disable Spell Check
Ուղղագրության ստուգում
Enter Password for %s
Մուտքագրեք %s օգտվողի գաղտնաբառը
Enter the New Password Twice
Նոր գաղտնաբառը մուտքագրեք երկիցս
EPIM HTML Document
EPIM-ի HTML փաստաթուղթ
Error
Սխալ
Exit
Փակել
Expand
Ընդարձակել
Expand all Nodes
Ընդարձակել բոլոր ճյուղերը
Expand All the Tree Nodes
Ընդարձակել ծառի բոլոր ճյուղերը
Expand CodeBoxes Automatically
Այլագրային վանդակների ինքնաշխատ ընդարձակում
Export
Արտահանում
Export Table as CSV File
Աղյուսակն արտահանել որպես CSV նիշք
Export Theme
Թեման արտահանել
Export To HTML
Արտահանել որպես HTML
Export to Multiple Plain Text Files
Արտահանել որպես բազմաթիվ հասարակ տեքստային նիշքեր
Export To PDF
Արտահանել որպես PDF
Export to Single Plain Text File
Արտահանել որպես մեկ հասարակ տեքստային նիշք
Failed to Retrieve Latest Version Information - Try Again Later
Վերջին տարբերակի մասին տեղեկություն ձեռք բերել չհաջողվեց։ Ավելի ուշ նորի՛ց փորձեք։
File
Նիշք
File Changed
Նիշքը փոփոխված է։
File Deleted
Նիշքը ջնջված է։
Filter
Զտել
Find
Գտնել
Find Again
Նորից փնտրել
Find Back
Փնտրել հակառակ ուղղությամբ
Find in All Nodes
Գտնել բոլոր ճյուղերում
Find in All Nodes Contents
Գտնել բոլոր ճյուղերի պարունակության մեջ
Find in Node
Գտնել ճյուղում
Find in Node Content
Գտնել ճյուղի պարունակության մեջ
Find in Nodes
Գտնել ճյուղերում
Find in Nodes Names and Tags
Գտնել ճյուղերի անվանումներում ու պիտակներում
Find in Selected Node and Subnodes
Գտնել ընտրված ճյուղում ու ենթաճյուղերում
Find in Selected Node and Subnodes Contents
Գտնել ընտրված ճյուղի և ենթաճյուղերի պարունակության մեջ
Find Next
Գտնել հաջորդը
Find Previous
Գտնել նախորդը
Find...
Գտնել...
First From Selection
Առաջինը՝ ընտրված հատվածում
First in All Range
Առաջինը՝ ամբողջ տիրույթում
Focus One Line
Մեկ տողի ընդգծում
Focus Paragraph
Պարբերության ընդգծում
Focus Three Lines
Երեք տողի ընդգծում
Focused Text
Տեքստային հատվածի ընդգծում
Font:
Տառատեսակ
Fonts
Տառատեսակներ
Foreground
Առաջակողմ
Format
Ձևավորում
Format Latest
Գործածել վերջին ձևավորումը
Formatting
Ձևավորում
Forward
Առաջ
From Basket Folder
Basket-ի պանակից
From CherryTree File
CherryTree նիշքից
From EssentialPIM HTML File
EssentialPIM-ի HTML նիշքից
From Folder of HTML Files
HTML նիշքերով պանակից
From Folder of Plain Text Files
Հասարակ տեքստային նիշքերով պանակից
From Gnote Folder
Gnote-ի պանակից
From HTML File
HTML նիշքից
From Plain Text File
Հասարակ տեքստային նիշքից
Full Screen On/Off
Ամբողջ էկրանով
General
Ընդհանուր
Go Back
Հետ գնալ
Go Forward
Առաջ գնալ
Go to the Next Visited Node
Անցնել հաջորդ ճյուղին
Go to the Previous Visited Node
Անցնել նախորդ ճյուղին
Handle Bookmarks
Կարգավորել էջանիշները
Handle the Bookmarks List
Կարգավորել էջանիշների ցանկը
Height:
Բարձրություն
Help
Օգնություն
HH:mm:ss
HH:mm:ss
HH:mm:ss
ԺԺ:րր:վվ
Hide (Restore with Ctrl+Shift+A)
Թաքցնել (վերականգնել Ctrl+Shift+A-ով)
Hide scene list (%1)
Թաքցնել դրվագացանկը (%1)
Highlight Current Line
Գունանշել ընթացիկ տողը
Highlight Matching Brackets
Գունանշել լծորդ փակագծերը
History
Պատմություն
Horizontal Rule
Հորիզոնական գիծ
HTML Document
HTML փաստաթուղթ
Icons Only
Միայն պատկերակներ
Ignore
Անտեսել
Ignore All
Անտեսել բոլորը
Ignore case
Մեծատառ թե փոքրատառ՝ կարևոր չէ։
Ignore words in UPPERCASE
Անտեսել ՄԵԾԱՏԱՌԵՐՈՎ բառերը
Ignore words with numbers
Անտեսել թվանշաններով բառերը
Image Format Not Recognized
Չհաջողվեց ճանաչել նկարի ձևաչափը։
Image Properties
Նկարի հատկություններ
Image:
Նկար
Images(%1)
Նկարներ(%1)
Import
Ներմուծում
Import
Ներմուծել
Import from CSV File
Ներմուծել CSV նիշքից
Import Theme
Ներմուծել թեմա
Include Node Name
Ներառել ճյուղի անվանումը
Increase CodeBox Height
Մեծացնել այլագրի վանդակի բարձրությունը
Increase CodeBox Width
Լայնացնել այլագրի վանդակը
Increase Indent
Մեծացնել տողագլխի խորքը
Increase the Size of the Toolbar Icons
Մեծացնել գործիքավահանակի պատկերակները
Increase Toolbar Icons Size
Մեծացնել գործիքավահանակի պատկերակները
Indent first line
Առաջին տողագլուխը՝ ներքաշված
Indent First Line:
Ներքաշված տողագլուխ
Index
Ցանկ
Info
Տեղեկանք
Inherit Syntax
Ժառանգել շարահյուսությունը
Insert
Ներմուծել
Insert a CodeBox
Դնել այլագրի վանդակ
Insert a Link/Edit the Underlying Link
Դնել/խմբագրել հղում
Insert a Node with Hierarchy Year/Month/Day
Դնել տարի/ամիս/օր աստիճանակարգմամբ ճյուղ
Insert a Special Character
Դնել հատուկ գրանշան
Insert a Table
Դնել աղյուսակ
Insert an Anchor
Դնել խարիսխ
Insert an Image
Ներմուծել նկար
Insert Anchor
Դնել խարիսխ
Insert CodeBox
Դնել այլագրի վանդակ
Insert File
Ներմուծել նիշք
Insert Horizontal Rule
Դնել հորիզոնական գիծ
Insert Image
Ներմուծել նկար
Insert NewLine
Դնել տողահատիչ
Insert NewLine Char
Դնել տողահատիչի գրանշանը
Insert Spaces Instead of Tabs
Սյունանշանի փոխարեն բացատներ դնել
Insert Special Character
Դնել հատուկ գրանշան
Insert Table
Դնել աղյուսակ
Insert Table of Contents
Դնել բովանդակության ցանկ
Insert Timestamp
Դնել ամսաթվի կնիք
Insert TOC
Դնել բովանդակության ցանկ
Insert Today's Node
Դնել այսօրվա ճյուղը
Insert/Edit Link
Դնել/խմբագրել հղում
Involved Nodes
Առնչվող ճյուղեր
Italic
Շեղատառ
Iterate Latest Find/Replace
Կրկնել վերջին փնտրում-փոխարինումը
Iterate the Last Find Operation
Կրկնել որոնման վերջին գործողությունը
Iterate the Last Find Operation in Opposite Direction
Կրկնել որոնման վերջին գործողությունը հակառակ ուղղությամբ
Iterate the Last Replace Operation
Կրկնել փոխարինման վերջին գործողությունը
Justify
Ուղղել տողերը
Justify Center
Ուղղել կենտրոնով
Justify Center the Current Paragraph
Պարբերությունն ուղղել կենտրոնով
Justify Left
Ուղղել ձախից
Justify Left the Current Paragraph
Պարբերությունն ուղղել ձախից
Justify Right
Ուղղել աջից
Justify Right the Current Paragraph
Պարբերությունն ուղղել աջից
Language
Լեզու
Language
Ծրագրի լեզուն
Languages
Լեզուներ
Leaving the Node Type Rich Text you will Lose all Formatting for This Node, Do you want to Continue?
Ձևավորված տեքստից հրաժարվելու դեպքում կկորցնեք այս ճյուղի ամբողջ ձևավորումը։ Շարունակե՞լ։
Left
Ձախից
Left to Right Block
Ձախից աջ տանել
Light Background, Dark Text
Բաց գույնի խորք, մուգ տեքստ
Limit of Undoable Steps Per Node
Չեղարկման քայլերի քանակը մեկ ճյուղի համար
Line
Տող
Line Content
Տողի պարունակություն
Line Spacing
Միջտողային տարածություն
Line Wrapping Indentation
Տողանցում՝ ներքաշված տողագլխով
Lines Stripped
Մաքրված տողեր
Link Name
Հղման անվանում
Links
Հղումներ
Links Tree in Every Page
Հղումների ծառը՝ ամեն էջին
List
Ցանկ
List all documents
Բոլոր փաստաթղթերը
Load the CodeBox Content From a Text File
Այլագրի վանդակի պարունակությունը ներմուծել տեքստային նիշքից
Loading settings
Կարգավորումները բեռնվում են
Loading sounds
Ձայնային նիշքերի բեռնում
Loading themes
Թեմաների բեռնում
Longest streak
Ամենաերկար շերտը
Lower Case of Selection/Word
Ընտրված մասը/բառը՝ փոքրատառ
Lower the Case of the Selection/the Underlying Word
Ընտրված մասը/բառը փոքրատառ դարձնել
Manage Sessions
Գործաժամերի կառավարում
Manage Sessions
Կառավարել գործաժամերը
Manage...
Կառավարում...
Margin:
Արտաքին լուսանցքներ
Margins
Լուսանցքներ
Match Case
Մեծատառն ու փոքրատառը տարբերակել
Matches
[N թվով] համընկում
Max Width
Առավելագույն լայնք
Memo:
    Հաղորդագրություն
Memory of Latest Text Format Type
Հիշել վերջին ձևավորումը
Min Width
Նվազագույն լայնք
Minimize
Ամփոփել
Minimum progress for streaks:
Շերտերի նվազագույն առաջընթաց
Minutes
[այսքան] րոպեն մեկ
Minutes:
Րոպեներ
Miscellaneous
Զանազանք
Misspelled:
Սխալագիր բառեր
Modify
Փոփոխել
Modify Theme
Թեմայի փոփոխում
Move Column Left
Սյունակը ձախ տանել
Move Column Right
Սյունակն աջ տանել
Move Down
Տանել ներքև
Move Down Row
Տողը ներքև տանել
Move Down the Current Row/Selected Rows
Տողը/ընտրված տողերը ներքև տանել
Move Row Up
Տողը վերև տանել
Move Scenes Down
Դրվագները ներքև տանել
Move Scenes Up
Դրվագները վերև տանել
Move the Selected Node Down
Ընտրված ճյուղը ներքև տանել
Move the Selected Node Left
Ընտրված ճյուղը ձախ տանել
Move the Selected Node Up
Ընտրված ճյուղը վերև տանել
Move the Selected Row Down
Ընտրված տողը ներքև տանել
Move the Selected Row Up
Ընտրված տողը վերև տանել
Move Up
Տանել վերև
Move Up Row
Տողը վերև տանել
Move Up the Current Row/Selected Rows
Տողը/ընտրված տողերը վերև տանել
Name:
Անվանում
New
Նոր
New Child Node Properties
Նոր ենթաճյուղի հատկություններ
New Instance
Նոր նիշք
New Node in New Page
Նոր ճյուղը՝ նոր էջից
New Node Properties
Նոր ճյուղի հատկություններ
New Session
Նոր գործաժամ
New Theme
Նոր թեմա
New...
Նոր...
No anchor named '%s' found
«%s» անվանումով խարիսխ չգտնվեց
No Image
Նկար պետք չէ
No Node is Selected
Որևէ ճյուղ չի ընտրված
No Previous Search Was Performed During This Session
Որոնում չի կատարվել այս գործաժամի ընթացքում
No Previous Text Format Was Performed During This Session
Այս գործաժամի ընթացքում ձևավորում չի կատարվել
No Text is Selected
Որևէ տեքստ չի ընտրված
No timers running
Միացված ժամաչափիչ չկա
Node Change Father
Փոխել ճյուղի ծնողին
Node Down
Ճյուղը ներքև տանել
Node Left
Ճյուղը ձախ տանել
Node Move
Ճյուղի տեղափոխում
Node Name
Ճյուղի անվանում
Node Properties
Ճյուղի հատկություններ
Node Type
Ճյուղի տեսակ
Node Up
Ճյուղը վերև տանել
Nodes Export
Ճյուղերի արտահանում
Nodes Icons
Ճյուղերի պատկերակներ
Nodes Import
Ճյուղերի ներմուծում
Nodes Sort
Ճյուղերի դասավորում
Nodes Status at Startup
Ճյուղերի տեսքը ծրագրի գործարկման ժամանակ
Not a supported RTF file.
Անհամապատասխան RTF նիշք
Not Any H1, H2 or H3 Formatting Found
H1, H2 կամ H3 ձևավորում չի գտնվել
Not in dictionary:
Բառարանում բացակայում է
Not Protected
պաշտպանված չէ
Note
Նշում
Number of Anchors
Խարիսխների քանակը
Number of Backups to Keep
Պահեստային նիշքերի քանակը
Number of Code Nodes
Այլագրային ճյուղերի քանակը
Number of CodeBoxes
Այլագրային վանդակների քանակը
Number of Embedded Files
Ներդրված նիշքերի քանակը
Number of Images
Նկարների քանակը
Number of Plain Text Nodes
Հասարակ տեքստով ճյուղերի քանակը
Number of Rich Text Nodes
Ձևավորված տեքստով ճյուղերի քանակը
Number of Tables
Աղյուսակների քանակը
Number of Text Nodes
Տեքստային ճյուղերի քանակը
Off
Անջատված է
Office Open XML
Office Open XML
One Line
Մեկ տող
One or more shortcuts conflict. Do you wish to proceed?
Մեկ կամ մի քանի համադրություն համընկնում է։ Շարունակե՞լ։
Online Manual
Առցանց ուղեցույց
Opacity
Անթափանցություն
Open a Recent X Document
Բացել վերջին X փաստաթղթերից մեկը
Open an X Document
Բացել X փաստաթուղթ
Open Embedded File
Բացել ներդրված նիշքը
Open File
Բացել նիշք
Open Image
Բացել նկարը
Open Preferences Directory
Բացել նախընտրանքների պանակը
Open the Directory with Preferences Files
Բացել նախընտրանքների նիշքերով պանակը
Open...
Բացել...
Opening %1
Բացվում է %1-ը
Options
Ընտրանքներ
Overwrite newer file?
Նոր տարբերակը պահեստայինո՞վ փոխարինել։
Padding:
Ներքին լուսանցքներ
Page count
Էջերի քանակ
Page Count Algorithm
Էջահաշվարկի քայլաշար
Page Setup
Էջի կարգավորում
Page Size
Էջաչափ
Page:
Էջ՝
Pages: %L1
Էջեր՝ %L1
Paragraph
Պարբերություն
Paragraph count
Պարբերությունների քանակ
Paragraph Spacing
Պարբերության տարածություն
Paragraphs:
Պարբերություններ
Paragraphs: %L1
Պարբերություններ՝ %L1
Password Protected
պաշտպանված է գաղտնաբառով
Paste
Փակցնել
Paste a Table Row
Փակցնել աղյուսակի տողը
Paste as Plain Text
Փակցնել որպես հասարակ տեքստ
Paste as Plain Text, Discard the Rich Text Formatting
Փակցնել որպես հասարակ տեքստ՝ ձևավորումն անտեսելով
Paste Row
Փակցնել տողը
Paste Unformatted
Փակցնել առանց ձևավորման
PDF File
PDF նիշք
Personal Dictionary
Անձնական բառարան
Phrase not found.
Փնտրվածը չի գտնվել։
Pick a Color
Ընտրել գույն
pixels
[այսքան] պիքսել
Pixels Above:
Պիքսելների քանակը վերևից
Pixels Below:
Պիքսելների քանակը ներքևից
Plain Text
Հասարակ տեքստ
Plain Text (*.txt)
Հասարակ տեքստի ձևաչափ (*.txt)
Plain Text and Code
Հասարակ տեքստ և այլագիր
Plain Text Document
Հասարակ տեքստային փաստաթուղթ
Please make sure that SDLmixer is installed.
Ստուգեք, որ SDLmixer փաթեթը տեղակայված լինի։
Please restart this application for the change in language to take effect.
Լեզվի փոփոխության կայացման համար ծրագիրը վերագործարկեք։
Please Wait
Խնդրում ենք սպասել
PNG Image
PNG նկար
Portuguese Brazil
Բրազիլական պորտուգալերեն
Position
Դիրք
Preferences
Նախընտրանքներ
Print
Տպել
Print...
Տպել...
Proportional
Համամասնական
Question
Հարց
Quit
Դուրս գալ
Quit the Application
Ծրագրից դուրս գալ
Quit the External Applications Before Quit X.
X-ը փակելուց առաջ փակել արտաքին ծրագրերը
Radius:
Շառավիղ՝
Read Only
Միայն ընթերցման համար
Recent
Վերջերս գործածված
Recent Documents
Վերջին փաստաթղթեր
Recently used symbols
Վերջերս գործածված նշաններ
Redo
Վերականգնել
Redo
Կրկնել
Redo Previously Discarded Operation
Կրկնել չեղարկված գործողությունը
Regular Expression
Կանոնավոր արտահայտություն
Released under the <a href=%1>GPL 3</a> license
Թողարկված է <a href=%1>GPL 3</a>-ի արտոնագրով։
Reload
Նորից բացել
Reload After External Update to CT* File
Բեռնել նիշքն արտաքին թարմացումից հետո
Reload Document From Last Session
Բեռնել փաստաթուղթը վերջին գործաժամից
Reload File
Նիշքը նորից բացել
Reload File?
Նիշքը նորի՞ց բացել։
Reload the file '%1' from disk?
«%1» նիշքը նորի՞ց բացել սկավառակից։
Remember cursor position
Հիշել շարժագծի դիրքը
Remember history
Հիշել պատմությունը
Remove
Ջնջել
Remove
Հեռացնել
Remove Formatting
Վերացնել ձևավորումը
Remove selected theme?
Ջնջե՞լ ընտրված թեման։
Remove the Formatting from the Selected Text
Վերացնել ընտրված մասի ձևավորումը
Rename
Վերանվանել
Rename Column
Վերանվանել սյունակը
Rename File
Վերանվանել նիշքը
Rename Session
Վերանվանել գործաժամը
Replace
Փոխարինել
Replace
Փոխարինում
Replace %n instance(s)?
Փոխե՞լ %n համընկումըՓոխե՞լ %n համընկումըՓոխե՞լ %n համընկումըՓոխե՞լ %n համընկումը
Replace Again
Նորից փոխարինել
Replace All
Փոխարինել բոլորը
Replace in All Nodes
Փոխարինել բոլոր ճյուղերում
Replace in All Nodes Contents
Փոխարինել բոլոր ճյուղերի պարունակության մեջ
Replace in Current Node...
Փոխարինել ընթացիկ ճյուղում...
Replace in Node
Փոխարինել ճյուղում
Replace in Node Content
Փոխարինել ճյուղի պարունակության մեջ
Replace in Nodes
Փոխարինել ճյուղերում
Replace in Nodes Names
Փոխարինել ճյուղերի անվանումներում
Replace in Selected Node and Subnodes
Փոխարինել ընտրված ճյուղում ու ենթաճյուղերում
Replace in Selected Node and Subnodes Contents
Փոխարինել ընտրված ճյուղի ու ենթաճյուղերի պարունակության մեջ
Replace with:
Փոխարինել հետևյալով՝
Replace...
Փոխարինել...
Replacing quotation marks...
Չակերտների փոփոխում...
Reset daily progress for today to zero?
Օրական սահմանաքանակի այսօրվա բաժինը զրոյացնե՞լ։
Reset to Default
Վերականգնել լռելյայն կարգավորումը
Reset Today
Վերականգնել այսօր
Resize scene list
Դրվագացանկի չափը փոխել
Restore Expanded/Collapsed Status
Վերականգնել ընդարձակված/ամփոփված տեսքը
Restore from the emergency cache?
Վերականգնե՞լ պահեստային հիշողությունից։
Rich Text
Ձևավորված տեքստ
Rich Text (*.rtf)
Rich Text (*.rtf)
Right
Աջից
Right to Left Block
Աջից ձախ տանել
Round Text Background Corners
Տեքստի խորքի անկյունները կլորացնել
Rounding:
Կլորացում
Row
Տող
Save
Պահպանել
Save All
Պահպանել բոլորը
Save As...
Պահպանել որպես
Save changes to the file '%1' before closing?
Փակելուց առաջ «%1» նիշքի փոփոխությունները պահպանե՞լ։
Save changes?
Պահպանե՞լ փոփոխությունները։
Save File
Պահպանել նիշքը
Save File as
Պահպանել նիշքը որպես
Save Image as PNG
Նկարը պահպանել որպես PNG
Save the CodeBox Content To a Text File
Այլագրի վանդակի պարունակությունը պահպանել որպես տեքստային նիշք
Saving
Պահպանում
Saving as plain text will discard all formatting. Discard formatting?
Հասարակ տեքստի ձևաչափով պահպանումը կվերացնի ձևավորումը։ Վերացնե՞լ ձևավորումը։
Scaled
Համաչափորեն տարածված
Scenes
Դրվագներ
Scripts
Գրանշաններ
Search
Որոնում
Search down
Փնտրել ներքևում
Search for
Փնտրել
Search For a Node Name...
Փնտրել ճյուղի անվանում...
Search in All Nodes
Փնտրել բոլոր ճյուղերում
Search in Current Node...
Փնտրել ընթացիկ ճյուղում...
Search in Selected Node and Subnodes
Փնտրել ընտրված ճյուղում ու ենթաճյուղերում
Search options
Որոնման կարգավորումներ
Search up
Փնտրել վերևում
Select All
Ընտրել ամբողջը
Select application language:
Ընտրել ծրագրի լեզուն
Select Dictionary
Ընտրել բառարան
Select Element to Add
Ընտրեք ցանկից՝ ավելացնելու համար
Select File
Ընտրել նիշք
Select Folder
Ընտրել պանակ
Select Scene
Ընտրել դրվագ
Selected Text Only
Տեքստի միայն ընտրված մասը
Session name:
Գործաժամի անվանում
Sessions
Գործաժամեր
Set Delay
Ընդմիջում
Set Language
Ընտրել լեզուն
Set Time
Ժամանակամիջոց
Set up the Page for Printing
Էջը կարգավորել տպելու համար
Set/Unset Bulleted List
Նշանակալված ցանկ
Set/Unset Numbered List
Համարակալված ցանկ
Set/Unset the Current Paragraph/Selection as a Bulleted List
Պարբերությունը/ընտրված մասը վերածել նշանակալված ցանկի
Set/Unset the Current Paragraph/Selection as a Numbered List
Պարբերությունը/ընտրված մասը վերածել համարակալված ցանկի
Set/Unset the Current Paragraph/Selection as a To-Do List
Պարբերությունը/ընտրված մասը վերածել անելիքի ցանկի
Set/Unset To-Do List
Անելիքի ցանկ
Settings
Կարգավորումներ
Shortcuts
Ստեղների համադրություններ
Show All Matches Dialog
Ցուցադրել համընկումների երկխոսությունը
Show Iterated Find/Replace Dialog
Կրկնել որոնման/փոխարինման երկխոսությունը
Show Line Numbers
Ցուցադրել տողերի համարակալումը
Show Menu Icons
Ցույց տալ ընտրացանկի պատկերակները
Show scene list (%1)
Ցույց տալ դրվագացանկը (%1)
Show Search All Matches Dialog
Ցուցադրել համընկումներ փնտրելու երկխոսությունը
Show streaks
Ցույց տալ շերտերը
Show Toolbar
Ցույց տալ գործիքների վահանակը
Show White Spaces
Ցուցադրել բացատների նիշերը
Show/Hide
Ցուցադրել/թաքցնել
Show/Hide Node Name Header
Ցուցադրել/թաքցնել ճյուղի վերնագիրը
Show/Hide Toolbar
Ցուցադրել/թաքցնել գործիքավահանակը
Show/Hide Tree
Ցուցադրել/թաքցնել ծառը
Single
Միագծիկ [խոսքը չակերտների մասին է]
Single
Մեկ տողաչափով [խոսքը միջտողային հեռավորության մասին է]
Size
Չափ
Smart quotes:
Չակերտները փոխել
Smooth fonts
Տառատեսակը հարթեցնել
Some files could not be opened.
Որոշ նիշքեր հնարավոր չեղավ բացել։
Some files were opened Read-Only.
Որոշ նիշքեր բացվել են միայն ընթերցման համար։
Some files were unsupported and could not be opened.
Որոշ նիշքեր ծրագրին չեն համապատասխանում և չեն կարող բացվել։
Sorry
Ներողություն։
Sort all the Rows Ascending
Բոլոր տողերը դասավորել ըստ աճման կարգի
Sort all the Rows Descending
Բոլոր տողերը դասավորել ըստ նվազման կարգի
Sort all the Siblings of the Selected Node Ascending
Դասավորել ընտրված ճյուղի ենթաճյուղերն ըստ աճման կարգի
Sort all the Siblings of the Selected Node Descending
Դասավորել ընտրված ճյուղի ենթաճյուղերն ըստ նվազման կարգի
Sort Rows Ascending
Տողերը դասավորել ըստ աճման կարգի
Sort Rows Descending
Տողերը դասավորել ըստ նվազման կարգի
Sort Siblings Ascending
Դասավորել ենթաճյուղերն ըստ աճման կարգի
Sort Siblings Descending
Դասավորել ենթաճյուղերն ըստ նվազման կարգի
Sort the Tree Ascending
Դասավորել ծառն ըստ աճման կարգի
Sort the Tree Descending
Դասավորել ծառն ըստ նվազման կարգի
Sort with Drag and Drop, Delete with the Delete Key
Դասավորել քաշել-տեղադրելու միջոցով, ջնջել Delete ստեղնով
Spacings
Տարածություններ
Special Characters
Հատուկ գրանշաններ
Spell Check
Ուղղագրության ստուգում
Spell check complete.
Ուղղագրության ստուգումն ավարտված է։
Spell Check Language
Ուղղագրության ստուգման լեզուն
Spell Checking
Ուղղագրության ստուգում
Spelling...
Ուղղագրություն...
Start a New Instance of X
Բացել X-ի նոր նիշք
Start Minimized in the System Tray
Սկսել համակարգի վահանակում փակցված տեսքով
Start Word
Բառի սկիզբ
Statistics
Վիճակագրություն
Storage Type
Պահեստարանի տեսակ
Stretched
Լայնքով ձգված
Strikethrough
Ջնջագծված
Strip Trailing Spaces
Վերացնել տողավերջի բացատները
Style
Ոճ
Style Scheme
Ոճ
Subscript
Ենթատողագիր
Suggestions
Տարբերակներ
Superscript
Վերտողագիր
Switch To
Փոխադրվել
Switch to Document %1
Անցնել %1 փաստաթղթին
Switch to First Document
Անցնել առաջին փաստաթղթին
Switch to Last Document
Անցնել վերջին փաստաթղթին
Switch to Next Document
Անցնել հաջորդ փաստաթղթին
Switch to Previous Document
Անցնել նախորդ փաստաթղթին
Symbols...
Նշաններ...
System Tray
Համակարգի վահանակ
Tab Width
Սյունատի լայնք
Table Column Action
Գործողություն աղյուսակի սյունակի հետ
Table Export
Աղյուսակի արտահանում
Table Size
Աղյուսակի չափեր
Tag Name
Պիտակի անվանում
Tags
Պիտակներ
Tags for Searching
Պիտակներ՝ որոնման համար
Temporary Files were Created and Opened with External Applications.
Արտաքին ծրագրերով ստեղծվել ու բացվել են ժամանակավոր նիշքեր
Text
Տեքստ
Text Alongside Icons
Տեքստ՝ պատկերակների կողքին
Text Background
Տեքստի խորք
Text Background Drop Shadow
Տեքստի խորքի ստվերանկում
Text Color Background
Տեքստի խորքի գույն
Text Color Foreground
Տեքստի գույն
Text Editor
Տեքստային խմբագրիչ
Text Files (%1);;All Files (*)
Տեքստային նիշքեր (%1);;Բոլոր նիշքերը (*)
Text Font
Տեքստի տառատեսակ
Text Only
Միայն տեքստ
Text Position:
Տեքստի դիրք
Text Under Icons
Տեքստ՝ պատկերակների տակ
The archive does not contain a usable dictionary.
Սեղմված նիշքում գործածելի բառարան չկա։
The Characters %s are Not Allowed
%s գրանշանները չեն թույլատրվում
The Current Document was Updated.
Փաստաթուղթը թարմացվել է։
The Cursor is Not into a Paragraph
Շարժագիծը պարբերությունից դուրս է
The dictionary \"%1\" already exists. Do you want to replace it?
\"%1\" բառարանն արդեն կա։ Փոխարինել այն նորո՞վ։
The Document %s was Not Found
%s փաստաթուղթը չի գտնվել
The Document was Reloaded After External Update to CT* File
Փաստաթուղթը բեռնվել է արտաքին թարմացումից հետո
The file '%1' was changed by another program.
'%1' նիշքը մեկ այլ ծրագրով փոփոխվել է։
The file %1 was deleted by another program.
%1 նիշքը մեկ այլ ծրագրով ջնջվել է։
The File Link '%s' is Not Valid
'%s' նիշքին հղումը ճիշտ չէ
The Folder Link '%s' is Not Valid
Պանակի '%s' հղումը ճիշտ չէ
The Link Refers to a Node that Does Not Exist Anymore (Id = %s)
Հղումը տանում է այլևս գոյություն չունեցող ճյուղի (Id = %s)
The Maximum Size for Embedded Files is 10 MB
Ներդրված նիշքերի առավելագույն չափը 10 ՄԲ է
The new choosed father is again the old father!
Ընտրված նոր ծնողը դարձյալ հինն է
The new father can't be one of his sons!
Ծնողական նոր ճյուղը չի կարող նույնանալ դուստր ճյուղի հետ
The new father can't be the very node to move!
Նոր ծնողը չի կարող լինել հենց տեղափոխման ենթակա ճյուղը
The New Language will be Available Only After Restarting X
Նոր լեզուն կգործածվի X-ի վերագործարկումից հետո։
The node <b>has Children, they will be Deleted too!</b>
Ճյուղն ունի <b>ենթաճյուղեր, որոնք նույնպես կջնջվեն</b>
The Password Fields Must be Filled
Գաղտնաբառի դաշտերը պիտի լրացվեն
The pattern '%s' was not found
«%s» ձևը չի գտնվել
The quick brown fox jumps over the lazy dog
Որպես օրինակ բերված բնագիր. նայիր և ընտրի՛ր։
The requested session name is already in use.
Գործաժամի այդ անունն արդեն գործածվում է։
The Selected Node
Ընտրված ճյուղը
The Selected Node is Read Only
Ընտրված ճյուղը միայն ընթերցման համար է
The Size of the Toolbar Icons is already at the Maximum Value
Գործիքների վահանակի պատկերակներն արդեն իսկ առավելագույն չափն ունեն
The Size of the Toolbar Icons is already at the Minimum Value
Գործիքների վահանակի պատկերակներն արդեն իսկ նվազագույն չափն ունեն
The Tree is Empty!
Ծառը դատարկ է
The Tree Root
Ծառարմատը
The Two Inserted Passwords Do Not Match
Մուտքագրված երկու գաղտնաբառերը չեն համընկնում
Theme
Թեմա
Themes (*.fwtz *.theme)
Թեմաներ (*.fwtz *.theme)
Themes (%1)
Թեմաներ (%1)
There are No Anchors in the Selected Node
Ընտրված ճյուղում խարիսխներ չկան
This Change will have Effect Only After Restarting X
Փոփոխությունը կկատարվի X-ի վերագործարկումից հետո։
This Feature is Available Only in Rich Text Nodes
Այս հատկությունը հասանելի է միայն ձևավորված տեքստով ճյուղերում
This Feature is Not Available in Automatic Syntax Highlighting Nodes
Այս հատկությունը հասանելի չէ շարահյուսական ինքնաշխատ գունանշմամբ ճյուղերում
Three Lines
Երեք տող
Tiled
Սալապատված
Time:
Ժամանակ
Timers
Ժամաչափիչներ
Timestamp Format
Ամսաթվի կնիքի ձևաչափ
To File
Դեպի նիշք
To Folder
Դեպի պանակ
To Node
Դեպի ճյուղ
To WebSite
Դեպի կայք
Toggle Bold Property
Թավատառ
Toggle Bold Property of the Selected Text
Ընտրված մասը թավատառ դարձնել
Toggle Case of Selection/Word
Փոխել ընտրված մասի/բառի տառաշարը
Toggle Enable/Disable Spell Check
Ստուգել ուղղագրությունը
Toggle Expanded/Collapsed Status of the Selected Node
Ընտրված ճյուղն ընդարձակել/ամփոփել
Toggle Focus Between Tree and Text
Շարժագիծը տեղափոխել ծառից դեպի տեքստ կամ հակառակը
Toggle Focus Tree/Text
Շարժագծի տեղափոխում ծառից դեպի տեքստ կամ հակառակը
Toggle Full Screen On/Off
Միացնել/անջատել ամբողջ էկրանով ցուցադրումը
Toggle h1 Property
h1 գլխագիր
Toggle h1 Property of the Selected Text
Ընտրված մասը փոխել h1 գլխագրի
Toggle h2 Property
h2 գլխագիր
Toggle h2 Property of the Selected Text
Ընտրված մասը փոխել h2 գլխագրի
Toggle h3 Property
h3 գլխագիր
Toggle h3 Property of the Selected Text
Ընտրված մասը փոխել h3 գլխագրի
Toggle Italic Property
Շեղատառ
Toggle Italic Property of the Selected Text
Ընտրված մասը շեղատառ դարձնել
Toggle Monospace Property
Նույնալայնք տառատեսակ
Toggle Monospace Property of the Selected Text
Ընտրված տեքստում նույնալայնք տառատեսակ գործածել
Toggle Node Expanded/Collapsed
Ճյուղն ընդարձակել/ամփոփել
Toggle Read Only
Միայն ընթերցման համար
Toggle Scene List
Ցույց տալ/թաքցնել դրվագացանկը
Toggle Show/Hide Node Name Header
Ցուցադրել/թաքցնել ճյուղի վերնագիրը
Toggle Show/Hide Toolbar
Ցուցադրել/թաքցնել գործիքավահանակը
Toggle Show/Hide Tree
Ցուցադրել/թաքցնել ծառը
Toggle Small Property
Փոքրացված տառեր
Toggle Small Property of the Selected Text
Ընտրված մասի տառերը փոքրացնել
Toggle Strikethrough Property
Ջնջագծված
Toggle Strikethrough Property of the Selected Text
Ընտրված մասը ջնջագծել
Toggle Subscript Property
Ենթատողագիր
Toggle Subscript Property of the Selected Text
Ընտրված մասը ենթատողագրով ներկայացնել
Toggle Superscript Property
Վերտողագիր
Toggle Superscript Property of the Selected Text
Ընտրված մասը վերտողագրով ներկայացնել
Toggle the Case of the Selection/the Underlying Word
Փոխել ընտրված մասի/բառի տառաշարը
Toggle the Read Only Property of the Selected Node
Ընտրված ճյուղը դարձնել միայն ընթերցվող
Toggle Underline Property
Ընդգծված
Toggle Underline Property of the Selected Text
Ընտրված մասն ընդգծել
Toolbar
Գործիքավահանակ, գործիքների վահանակ
Tools
Գործիքներ
Tree
Ծառ
Tree Font
Ծառի տառատեսակ
Tree Info
Ծառի մասին տեղեկանք
Tree Nodes Names Wrapping Width
Ճյուղի անվան երկարությունը տողանցումից առաջ
Tree Summary Information
Ծառի մասին ընդհանուր տեղեկանք
Type
Տեսակ
Typewriter sounds
Գրամեքենայի ձայն
Unable to close file '%1'.
«%1» նիշքը փակել հնարավոր չէ։
Unable to load typewriter sounds.
Հնարավոր չեղավ գրամեքենայի ձայնը բեռնել։
Unable to open archive.
Սեղմված նիշքը բացել հնարավոր չէ։
Unable to open file '%1'.
«%1» նիշքը բացել հնարավոր չէ։
Unable to read archive metadata.
Սեղմված նիշքի անդրտվյալների ընթերցումը հնարավոր չէ։
Unable to rename '%1'.
«%1» նիշքի վերանվանումը հնարավոր չէ։
Unable to save '%1'.
«%1» նիշքի պահպանումը հնարավոր չէ։
Underline
Ընդգծված
Undo
Չեղարկել
Undo Last Operation
Չեղարկել վերջին գործողությունը
Unexpectedly reached end of file.
Անսպասելի ժամանում նիշքի վերջին։
Unknown
Անհայտ է
Untitled
Անանուն
Untitled %1
Անանուն %1
Update Document
Թարմացնել փաստաթուղթը
Update Selection
Թարմացնել ընտրված հատվածը
Upper Case of Selection/Word
Ընտրված մասը/բառը՝ մեծատառ
Upper the Case of the Selection/the Underlying Word
Ընտրված մասը/բառը մեծատառ դարձնել
Use AppIndicator for Docking
Փակցնելու համար գործածել AppIndicator-ը
Use Bullets as Nodes Icons
Ճյուղերի պատկերակները՝ կետանշաններ
Use Cherries as Nodes Icons
Ճյուղերի պատկերակները՝ բալեր
Use Line Wrapping
Գործածել տողանցում
Use Relative Paths for Files And Folders
Նիշքերի և պանակների համար գործածել հարաբերական ուղիներ
Used under the <a href=%1>LGPL 3</a> license
Գործածված են <a href=%1>LGPL 3</a>-ի արտոնագրով։
Uses icons from the <a href=%1>Oxygen</a> icon theme
Գործածված են <a href=%1>Oxygen</a> թեմայի պատկերակները։
Vertical Offset:
Ուղղահայաց շեղում՝
View
Տեսք
Warning
Զգուշացում
Warning: One or More Images Were Reduced to Enter the Page
Զգուշացում։ Մեկ կամ մի քանի նկար փոքրացվել է էջում տեղավորվելու համար
was not shut down cleanly.
ճիշտ չէր փակվել։
Who is the Father?
Ո՞րն է ծնողը
Whole Word
Միայն ամբողջական բառ
Whole words only
Միայն ամբողջական բառեր
Width
Լայնք
Window Background
Պատուհանի խորք
Window:
Պատուհան՝
Word count
Բառերի քանակ
Word Count Algorithm
Բառաքանակի հաշվարկի քայլաշար
Words:
Բառեր
Words: %L1
Բառեր՝ %L1
Write byte order mark in plain text files
Հասարակ տեքստային նիշքերում գրել բայտերի կարգանիշը
Write to %s Failed
%s նիշքին գրանցումը չհաջողվեց
Writing to Disk...
Գրանցվում է սկավառակի վրա...
Wrong Password
Սխալ գաղտնաբառ
X Document
X փաստաթուղթ
You Are Using the Latest Version Available
Դուք գործածում եք առկա վերջին տարբերակը
You Have No Write Access to %s
%s նիշքին գրանցումը հասանելի չէ
Your changes will be lost if you don't save them.
Փոփոխությունները կկորչեն, եթե դրանք չպահպանեք։
Zoomed
Խոշորացված